You are on page 1of 9

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

NKRA – PENDIDIKAN

LINUS2.0 (LITERASI BAHASA INGGERIS)
MANUAL PENTADBIRAN INSTRUMEN
SARINGAN LITERASI MENULIS
TAHUN 3
SARINGAN 2
2016

Manual Pentadbiran Saringan 2
Literasi Bahasa Inggeris (2016)
© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2016

Mekanisme ini juga dapat dijadikan asas untuk mengenal pasti murid yang tidak melepasi standard prestasi Literasi Bahasa Inggeris. The ability to segment words into phonemes.0 PENGENALAN Satu daripada National Key Result Area (NKRA) Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) ialah semua murid berkeupayaan untuk menguasai asas Literasi Bahasa Inggeris kecuali murid berkeperluan khas selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah.1. Tujuan penghasilan instrumen ini adalah untuk mengesan dan mengenal pasti murid yang tidak menguasai asas Literasi Bahasa Inggeris sepanjang tiga tahun mengikuti pendidikan rendah di Malaysia. . Item bagi setiap instrumen dibina berdasarkan kedalaman kandungan. Pernyataan NKRA tersebut menuntut diadakan satu mekanisme untuk menentukan sama ada NKRA itu dapat dicapai atau tidak. Semua instrumen saringan mengukur konstruk yang sama.0 DEFINISI LITERASI (LITERASI BAHASA INGGERIS) a) Able to communicate with peers and adults appropriately b) Able to read and comprehend simple texts and stories c) Able to write a range of texts through a variety of media 2. The ability to say aloud the sounds of the phonemes. The ability to understand and use the language at word level. answer or participate with appropriate phrases in daily conversations. Lembaga Peperiksaan (LP) telah dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan Instrumen Saringan. supaya diagnosis dapat dijalankan tentang konstruk yang tidak dikuasai. Instrumen Saringan Literasi Bahasa Inggeris direka bentuk berdasarkan 12 konstruk asas Literasi Bahasa Inggeris sejajar dengan definisi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. mengapa tidak dikuasai dan bagaimana pemulihan dapat dilaksanakan supaya pada akhirnya semua murid berupaya untuk menguasai asas Literasi dan Numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah. 2. The ability to read.1 12 KONSTRUK YANG DIUKUR DALAM SARINGAN LITERASI BAHASA INGGERIS KONSTRUK PENYATAAN KONSTRUK 1 Able to identify and distinguish letters of the alphabet 2 Able to associate sounds with the letters of the alphabet Able to blend phonemes into 3 recognisable words Able to segment words into phonemes 4 5 6 Able to understand and use the language at word level Able to participate in daily conversations using appropriate phrases 2 DESKRIPSI The ability to identify and distinguish the shapes of letters. The ability to blend sounds of phonemes into recognisable words.

The ability to connect words given into sentences and read them aloud FASA PELAKSANAAN Dua saringan LINUS. The ability to show comprehension of the language at phrase level in nonlinear texts through answering questions or pointing to the answers The ability to read and understand sentences in a paragraph with prompts or guidance by the teacher. Tahun 2. Pupils are able to show their understanding through the use of the language at sentence level in non-linear texts through reading aloud and pointing to the correct pictures.KONSTRUK PENYATAAN KONSTRUK 7 Able to understand and use the language at phrase level in linear texts 8 Able to understand and use the language at phrase level in non-linear texts 9 Able to read and understand sentences 10 Able to understand and use the language at sentence level in nonlinear texts 11 Able to understand and use the language at paragraph level in linear texts Able to construct sentences with guidance 12 3. The ability to read and understand sentences in a paragraph. iaitu Saringan 1 dan Saringan 2 akan dilaksanakan untuk murid-murid Tahun 1. 2 & 3 1-31 MAC 2016 SARINGAN 2 TAHUN 4 TAHUN 1. 2 & 3 TAHUN 4 8-13 MEI 2016 1-30 OGOS 2016 14-19 OGOS 2016 3-15 APRIL 2016 15-20 MEI 2016 18-30 SEPT 2016 21-26 OGOS 2016 17-29 APRIL 22-27 MEI 2016 2016 3 2-14 OKTOBER 28 OGOS – 2 2016 SEPT 2016 . SARINGAN 1 PERKARA SARINGAN MEMBACA SARINGAN MENULIS MEMASUKKAN DATA SARINGAN TAHUN 1.0 DESKRIPSI The ability to understand and use the language at phrase level in linear texts. Tahun 3 dan Saringan Khas (LBI) bagi Tahun 4.

Konstruk 1 hingga konstruk 12 tidak boleh dijalankan serentak pada setiap kali saringan. pentaksir tidak boleh mengulang mana-mana konstruk yang belum dikuasai oleh murid 9 Pentaksir mesti mencatat pencapaian murid menggunakan Borang Pelaporan Penguasaan Individu (BPPI) Literasi Bahasa Inggeris di bahagian MEMBACA Pentaksir mesti mencatat pencapaian murid menggunakan Borang Pelaporan Penguasaan Individu (BPPI) Literasi Bahasa Inggeris di bahagian MENULIS 4 .  Pentaksir mesti menanda instrumen menggunakan pen dakwat merah 8 Setelah semua konstruk ditaksir.  Pentaksir boleh memberi bimbingan pada aspek ejaan dan penggunaan ruang dalam ayat yang ditulis. 3 Penggunaan bahasa ibunda hanya boleh digunakan oleh pentaksir untuk menjelaskan arahan yang dinyatakan dalam instrumen kepada murid. pentaksir boleh mengulang mana-mana konstruk yang belum dikuasai oleh murid.  Bagi Konstruk 9. Setelah semua konstruk ditaksir. gaya penulisan dan kekemasan. 6 Pentaksir mesti mentadbir saringan mengikut tempoh saringan yang telah ditetapkan. 5 Instrumen Saringan ditadbir dari konstruk 1 hingga konstruk 12 mengikut turutan konstruk. 4 Instrumen Saringan Literasi Membaca ditadbir secara individu atau kumpulan kecil (tidak melebihi 3 orang murid) Instrumen Saringan Literasi Menulis boleh ditadbir secara:  Kelas (susun atur meja tidak seperti susun atur ujian atau peperiksaan)  Kumpulan (bilangan murid dalam kumpulan mengikut kesesuaian guru dan kesediaan murid)  Individu (bagi murid yang sangat lemah dan bilangan murid yang sedikit) Dicadangkan murid duduk bersebelahan pentaksir ketika pentaksiran dijalankan. huruf kecil dan tanda noktah yang betul). PdP mesti dijalankan.4. Murid tidak dinilai pada aspek pengunaan garisan penulisan. 7 Murid boleh memberi respons secara mengeja. membaca atau menunjukkan jawapan bergantung kepada konstruk (Rujuk kepada penyataan jawapan yang disertakan dalam manual) Murid mesti menulis jawapan dalam ruangan yang disediakan. murid dinilai pada aspek tanda baca (penggunaan huruf besar.0 KAEDAH PENTADBIRAN BIL MEMBACA MENULIS Instrumen Saringan Literasi Bahasa Inggeris mengandungi 12 konstruk. 1 2 Instrumen Saringan Literasi Bahasa Inggeris ditadbir oleh guru mengikut masa yang ditetapkan (waktu pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris).

yang diketuai oleh Bahagian Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti. 14 Pentaksir hendaklah membaca Panduan Pentadbiran Saringan dengan teliti dan memahaminya sebelum mentadbir instrumen. 7. Murid-murid yang tidak menguasai mana-mana 12 konstruk akan meneruskan pembelajaran menggunakan modul Literasi Bahasa Inggeris. 13 Pentadbiran instrumen haruslah dilakukan secara telus dan jujur. Instrumen saringan beserta manual pengendaliannya disalurkan melalui Pejabat Pendidikan Daerah.0 PROSES PEMANTAUAN Pegawai-pegawai dari Kementerian Pendidikan Malaysia. BPPI juga hendaklah dibekalkan kepada murid yang berpindah. 6. Panduan Pentadbiran Saringan perlu dirujuk semasa menjalankan saringan. 5 . 5. BPPI yang telah lengkap diisi hendaklah disimpan dalam fail peribadi murid untuk tujuan rujukan.0 (LBI) di sekolah dari semasa ke semasa. iaitu Instrumen Saringan Literasi Membaca dan Instrumen Saringan Literasi Menulis dibina oleh Lembaga Peperiksaan. murid yang menguasai kesemua 12 konstruk dianggap telah menguasai asas Literasi Bahasa Inggeris.0 KAEDAH PELAKSANAAN Kedua-dua Instrumen Saringan Literasi Bahasa Inggeris. Murid ini akan meneruskan pembelajaran di kelas arus perdana. 12 Pentaksir mesti berada dengan murid ketika pentaksiran dilaksanakan.0 TINDAKAN SUSULAN SELEPAS SARINGAN Selepas Saringan 1. kelas dan tahun.BIL MEMBACA 10 Pentaksir perlu mencatat tarikh penguasaan saringan setiap item dalam BPPI pada ruangan Menguasai atau Tidak Menguasai MENULIS Pentaksir tidak perlu mencatat tarikh penguasaan saringan setiap item dalam BPPI 11 Pentaksir perlu melengkapkan BPPI dengan nama murid. Pentaksir perlu mencatat penguasaan murid bagi setiap konstruk pada ruang yang disediakan menggunakan pen. akan menjalankan pemantauan pelaksanaan proses saringan dan Program LINUS2.

Satu spesifikasi ujian direka bentuk bagi setiap instrumen saringan untuk dijadikan piawaian yang diikuti dalam pembinaan instrumen. 8.8. spesifikasi dan mempunyai kesesuaian ujian dari segi kumpulan sasaran. Pereka bentuk instrumen saringan ini telah memastikan semua konstruk (perkara yang ditaksir) dijelmakan sejajar dengan definisi yang telah ditetapkan oleh pihak Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK). membaca dan menulis ini telah mengambil kira semua aspek bagi memastikan pentadbiran pentaksiran boleh dilaksanakan.2 Kebolehpercayaan Kebolehpercayaan skor ujian melibatkan dua perkara iaitu ketekalan dan ketepatan. 8.4 Penjaminan Kualiti Instrumen saringan ini telah mengambil kira keperluan pentaksiran yang berperanan sebagai mekanisme bukan sahaja semua 12 konstruk dapat direalisasikan tetapi juga menepati kualiti yang dihasratkan. aras kesukaran. Hal ini untuk memastikan ketetapan instrumen saringan.3 Kebolehlaksanaan Instrumen Saringan Literasi lisan. konteks dan situasi. iaitu releven dan cakupan.0 ASAS-ASAS PERTIMBANGAN INSTRUMEN SARINGAN Antara aspek penting yang diketengahkan dalam proses perekaan bentuk saringan ialah: 8. Item-item yang dikemukakan adalah akur dengan kurikulum.1 Kesahan Kesahan skor ujian melibatkan dua perkara. 8. 6 .

Pupil writes the correct words based on the pictures given. H 2. shark 2. Answers: 1. f 3. Pupil needs to get a minimum score of 2 out of 3 to pass this construct. What is the first sound that you hear when you say the word? Pupil writes the letters according to the initial sounds correctly. Pupil rearranges the letters and writes the correct words based on the pictures given. v 4. roof 3.9. Answers: 1. cat 2. fish 3. toad 3. M 4. 1. Teacher may give guidance by saying the words as long as the pupil spells the word himself correctly. . p 2. t Teacher asks pupil to rearrange the letters to form words based on the pictures given. Pupil needs to get a minimum score of 2 out of 3 to pass this construct. doe 2. Pupil needs to get a minimum score of 2 out of 3 to pass this construct. What is this? 2.0 PANDUAN ARAHAN GURU DAN PENGUASAAN MURID CONSTRUCT Construct 1 SCREENING GUIDE    Construct 2    Construct 3     Construct 4     Construct 5     Teacher guides the pupil to write the small and capital letters Pupil writes the small and capital letters correctly Answers: 1. Pupil needs to get a minimum score of 3 out of 4 to pass this construct. Teacher may guide by reading aloud the words given. Teacher may give guidance by saying the words as long as the pupil spells the word himself correctly. Pupil reads the sentences and fills in the blanks with the correct answers. Answers 1. rooster Teacher asks pupil to spell the words based on the pictures given. barber Teacher asks the pupil to read and fill in the blanks correctly with the given words. l 3. Answers: 1. k Teacher may guide the pupil by using these questions. insects 7 SCORE Pupil needs to get a minimum score of 3 out of 4 to pass this construct.

A seahorse has a curly tail. Pupil reads the sentences and writes the correct answers. Teacher asks the pupil to read the phrases and complete the sentences based on the pictures. Pupil needs to get a minimum score of 3 out of 4 to pass this construct. Answers: 1. Teacher guides the pupil by prompting where necessary. cycling in the park 2. Teacher may prompt where necessary. Pupil needs to get a minimum score of 3 out of 4 to pass this construct. Teacher may prompt where necessary by using the pictures. Pupil reads and writes the correct phrases. 3. rowing a boat 4. Pupil reads and writes the sentences correctly. An octopus has eight tentacles. Answers: 1. 2. Teacher guides the pupil to write the sentences in the space provided using the example and picture given. Answers: 1. sir. Pupil reads the phrases and writes the answers in the space provided. Answers: 1. Pupil reads each sentence and writes the correct sentence in the space provided. 3. A turtle lays eggs on sandy beaches. I am happy to be here. Teacher asks the pupil to match the phrases to the correct pictures. Teacher asks the pupil to read each sentence and write the sentence based on the pictures given. Pupil needs to get a minimum score of 3 out of 4 to pass this construct. . 8 Pupil needs to get a minimum score of 2 out of 3 to pass this construct. Pupil should not be penalised for the following reasons: Not using the given lines correctly Inappropriate spacing between words Untidy but recognisable formation of letters.Construct 6     Construct 7     Construct 8      Construct 9         Construct 10    Teacher asks the pupil to read and fill in the blanks with the correct answers. Hello. writing a letter 4. Miss Nancy. playing computer games Teacher asks the pupil to read and match the sentence parts. spending their time Teacher asks the pupil to match the words to form correct phrases. 2. flying a kite 3. Teacher provides guidance by reading the sentences in the stimulus aloud. Pupil needs to get a minimum score of 2 out of 3 to pass this construct. riding a horse 2. safety helmet 3. Good morning.

School hall 3. Use zebra crossing. Construct 11     Construct 12     Answers: 1. Little Red Riding Hood 2. Pupil writes the sentences in the space provided. Switch off the lights. Turn off the tap to save water. 4. 9 Pupil needs to get a minimum score of 2 out of 3 to pass this construct. Answers: 1. A camel has humps on its back. Mr Lai climbs up the stairs. 3. 2. Be quiet in the library. 2. 3. Pupil fills in the blanks with the correct information. Teacher asks the pupil to study the stimulus given and fill in the blanks with the correct answers. Hanis is hiding behind the tree. Pupil arranges the words and phrases to form correct sentences. Answers: 1. . Pupil needs to get a minimum score of 2 out of 3 to pass this construct.00 Teacher guides the pupil to arrange the words and/or phrases to form sentences by using the example given. RM 5. Teacher provides guidance by asking questions and prompting where necessary.