You are on page 1of 4
BURMISTRZ GMINY Chew Aa ole Odgboume or AG y =e OO KETY eer WD31203.214.2016. AW ety, dnia 20 czerwea 2016 Pan Marcin Halat Redaktor naezelny portalu informacyjnego Nowa WieS w gminie Kety” Fedakeja@ nowa-wies-kety.pl adres do korespondenc) DECYZJA Na podstawie art $ ust. | w awigzku 2 art. 16 ust. | ustawy 2 dnia 6 wrzetnia 2001 r, 0 dostepie do. informacji publicene} (tekst jednolity: Dz. U. 22015 r. por. 2038 z pézn.zm.) oraz. art. 104 ustawy 2z dria 14 ezerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2 2016 1. poz. 23 2 poén.zm,), po rozpatrzeniu wniosku P. Marcina Halata o udostepnienie informacji publicznej w zakresie xf) wykacu os6b prawnych i fizyeznyeh oraz jednostek organizacyjnyeh nieposiadajacyeh osobowosei pravne}, ktérym w zakresie podatkow lub oplat uizielono ulg, odroczer, umorzeii lub roslozono splate na rary w kwocie przewy2szajqce) tacenie 500 zh wraz ze wskacaniem ‘wysokosc! umorzonyech kwor i preyezyn umorzenta, ‘g) wykazu 0566 prawnyeh i fizycemych oraz jednostek organizacyjmch nieposiadajacych osobowoici prawne, ktérym udzielono pomocy publiczne) wraz ze wskazaniem kwo! oraz praycayn tyehte (dotvezy ppl fi g) w roku 2015.” odmawiam ‘udostepnienia informacji publiczne} w wyze) wymienionym zakresi. UZASADNIENIE , Halat mailem 2 dnia 30.03.2016 r. wystapit do tutejszego organu 2 wnioskiem ‘o udostepnienie informacji publiczne} o wskazanym wy2ej zakresie, Na powyészy wniosek odpowied? (ponize) cytowana) zostala udziclona i dostarezona mailem ww dhiu 4,04.2016 r. a odebrana i praeczytana przez wnioskodawee w dniu 2,06.2016 r. 0 god 70. FP odpowiedsi na Pana wiosek z dria 30 marca 2016 ro wdeielenle informacjipublicane} na tent dosigpnienia informacji = art, 37 ust! pki 2 li, 4g ustavy = dia 27 sierpnia 2009 ro fnmnsaclh publicenych (tekst jednolity: Dz. U. 22013 r. pox, 885 z pdén. sm) informa si, ze vykaz ob prawnych 1 fzyezmeh oraz jednostek organtzacyinych niepasiadaigeych oxobowosei pravneh, Itérym w zakresie ‘pada lb oplatudciclono ule, odroczen, umorzet Ib rostozono splaig ma raty w kocte preewpastalace) Tgcenie 500 zl, wraz 22 wskazaniem seysokosci umorzonych heot { preyezyn umorzenia oras wks os6b praurych 1 finczmyeh oraz fednoxtek organizacyineh mlepasiadaiaeych osobowotel prowne), Kérym Urtilono pomocy publicre) opublikowany zostanie w Biuletynie Informacht PuBlicene] Gminy Kety ww torminie okreslonym w art. 38 ustawy o finansach publicznych, 1. do 31 maja 2016 0.” Mailem w dniu 2.062016 +. 0 gods. 7:13 P. Marcin Halat zwr6cil sie z prosba 0 udzielenie odpowiedzi na wniosek z dnia 30.03.2016 r W odpowiedzi na wystosowanego maila tutejszy organ w dniu 7,06.2016 r. mailowo udziclit rnastepujace} odpowiedzi: «W odpowiedi na Pana maila = dnia 2.062016 rw sprawie ystosowanego wnlosku © udelelenie informacji.publicenes = dita 30.03.2016 r. informuje. 2 odpowied! zostala wklelona i dostarczoma mailem w dni 404.2016». odebrana preez Pana w din 206.2016 r.0 god. 7.10. W ramach tnformacfi dodatkowych wyjasniam, 4e proepis art. 37 ust 1 pt 2 lik f tg reguluigey obowigaki informacyjne nalezqce do wijtéw, burmistrzém, prezycentéw miast, zarzadéw ‘Povviatow oraz zarzqdéw wojewédstw nie pedaie sposobu realizacji tych obowigckow: Stgd narzedziem ‘informasi publicene} jest Biuleryn InformacjiPublicznej. Dodaé nalesy, it wskazany artykul charakieryeuje sie réznym pociomem szczegdtowose! co do zakresu wymagan informacyinych. Odnost sig to preode wsspskim do rétnic pomigdey zakresem informacji li. lit. DW fwykacem objete sa te podimiaty, ktérym udzieiono ulg w kwocie praewyeszajqco)lacznie 500 zh ' prespaatku umorcenia zaleglosei podaikowe) na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 Ordynac}i podatkowe] ‘wyha bedie skladal sig = dodtkowyech elementén: danych idennfitaigeych beneficjenta,rodzajn referencii (umorzenie), bvoty umorzenia ara prayczyn umorzenia, Wprevpadia inmnych wg, odrocze i rany wykas ogranicza sie do wskascaia podmita, hdr: korzwsaz projerench. 2) W le g wykazem objete sq te podmioty, ktirym udzielono pomocy publicene] = tytulu: aerotu podatka aeyzomego, dofinansowania koscibw kscalcenta mlodacianych pracownikdv,ulg w potlakach i oplatach oraz wg 1 zwolnieh w podauks rolnym, Popraez uéyte sformulowanie .. wykaz osih pranmnych i fizyconych oraz jedhostek organizacyjnych niepostadajgcych asobowosci pravne), ktérym udzielono pomocy publiczne;” usiawodaveea nie pozwala na publitowanie informacji o wysokosei udzilone) pomocy 1 Preyezynie ej udzielenia Podanie do publiezne} wiadomosci wskazanych wy2ej wykaziw nie mote narussaé tajemmicy skarbove. Zeodnie = dsspozycig art, 298 § 1 Oniymacit podatkowe) indywidualne dane zawarte w detlaracii oraz innych dokumentach sktadanych przez podainikw, plamikéw lub inkasentow objete sq tajeamicg skarboua, ‘Na mocy art. 293 § 2 pha 3 ustanyy Ordymacja podatkowa proepis ar. 203 § 1 siosufe sip réwnies do danych sunrartych w aktach postepowar podatkowych zawierajgcych min. dane osobowe podmiotiw ule. dda 4 wysokosé asigganych preychodiw oraz rodzajéw i wysokoici poniesionych wydatkaw (kosztéw), jak tet ‘okolcznosci fakiycae bedace podstarg ule Zaznaczyé naley, it do preesirzegania tajemnicy skarbowe) obowigzani sq min. burmisirs oraz pracownley szedu go obstugyigcego (art. 294 § 1 pha 2 Ordvnacjt podatkowe))”. (Wiadomose dostarczona do adresata w dniu 9.06.2016 r. god, 12:01). W odpowiedzi na wniosek o informacje publiceng Redakeja portalu .nowa wies w gminie kety” ‘mailem z dnia 10.06.2016 r. zwrécila sig z prosba 0 wydanie decyzji odmawiajace} udostgpnienia przedmiotowej informacji publicene) Art. 37 ust. 1 pkt 2 lit £1 lit, g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 +. o finansach publicznych {tekst jednolity Dz. U. 2 2013 r. poz. 885 z p6in. zm.) okresla zakres informacji o podatnikach, ‘are nie podlegaja ochronie wynikajace} z obowiazywania tajemnicy skarbowej, 2as ustawodawca ‘w spos6b precyzyjny okreslit dane podlegajace ujawnieniu i: lit, 1) wykaz os6b prawnych i fizyeznych oraz jednostek organizacyinych nieposindajacych sobowosci prawne), Kktérym w zakresie podatkéw lub oplat udzielono ulg, odroczes, ‘umorzei lub rozlozono splate na raty w kwocie przewyzszajgce} igeznie $00 z, wraz 2 wskazaniom wysokosci umorzonych kwot i przvezvn umorzeni Jit, g) wykaz os6b prawnych i fizycznych oraz jednostek organizaeyjnych nieposiadajacych sobowosei prawnej, ktérym udziclono pomoey publicane). Zaznaczyé nalezy, 2e dyspozycja zawarta w ari. 37 ust. | pkt 2 lit fi lit. g ustawy o finansach publicenych ni imiotowe wykazy zawieraly dane i i 37 ich _kwot oraz przvezyn_udziclon Ludziclone} ‘pomoey publicznel (za wviatkiem umorzes) W tym miejseu preytoezyé nalery (w slad za udzielona przez tutejszy organ odpowiedziq wnioskodawey w dniu 7.06.2016 r.), iz przedmiotowe wykazy charakteryzuja sig rézym poziomem szezegélowosci co do zakresu ujawnienia danych informacyjnych: 1) W lit. f wykazem objete sa te podmioty, ktérym udzielono ulg w kwocie przewyzszajace} tgeznie $00 21. W preypadku umorzenia zaleglosci podatkowej na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowe} wykaz bedzie skladat sie z dodatkowych elementéw: danych identyfikujgcych benelicjenta, rodzaju prefereneji (umorzenie), kwoty umorzenia oraz przyezyn umorzenia. Ww wu innych ul y 1021 raty_wykaz ogranicza sie do wskazania podmiotu, ktéry horzysta z preferencii 2) W lit, wvkazem objete sa te podmioty, Ktérym udzielono pomocy publicane| 2 tytulu zwrotupodatku akcyzowego, _dofinansowania_kosztow —ksztalcenia_mlodocianyeh pracownikéw, ulg w podatkach i opfatach oraz ulg i 2wolniefi w podatku rolnym, Popriez usyte sformulowanie ., wykaz oséb prawnych i fizyeznych oraz jednostek nych nieposiadajacych osobownsci prawnej, ktérym —udzielono pomocy usta na_publikowanie _informacii i Ustawodawea przyjal bowiem w tym konkretnym przypadku (udzielania ulg), 2e praeirzyste ‘winny by prejawy wladzy dyskrecjonalnej. Gdyby ustawodawea cheial wprowadzié takie dane, Kiérych zada wnioskodawea, to 7 pewnoseia rozszerzylby zakres informae}i podlegajacyeh jawnieni iby o tym wprost Realizujac obowigzek upublicrniania niektérych danych dotyezacych samorzadowe) gospodarki finansowe} Burmistrz Gminy Kety udostepnit wskazane informacje za rok budzctowy 2015 w Biuletynie Informacji Publiczne} w terminie do 31 maja 2016 r, zgodnie z bremicnicm art 37 ust. 1 pkt 2 lit. fi lit. g ustawy o finansach publicenych. Konkludujge nalezy stwierdzi, ze wnioskowane dane nie moga zostaé udostepnione Ww uybie ustawy o dostepie do informacji publiczne}, gdy2 nie ma ona zastosowania do zadanych informacji, Ktérych udostepnienie reguluja odrebne przepisy. Informacje 0 udzielonych ulgach $3 udostepnianie w trybie przewidzianym w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie Ordynacja podatkowe, Jednoezesnie, zgodnic x art. 1 ust. 2 ustawy 0 dostepie do informacji publiczne, przepisy ww. ustawy'nie naruszaja innych ustaw okreslajaeych odmienne zasady i tryb dostepu do informacji bedgeych informacjami publicanymi(...), w tym preypadku — ustawy o finansach publicznych. Stosownie do art. | ust. 2 usiawy 0 dostepie do informacji publiczne), pomimo szerokiego zakresupojecia informacji publiczme} zastosowanie przepisow okreslajacych zasady je] udostepniania natrafia na istotne ograniczenia wynikajqce z przepisGw samej ustawy 0 dostepic do informacjipubliczne). Stwierdzenie, ze preepisy ustawy 0 dostepie do informacji publicznej nie naruszaja przepisow innych ustaw, okreslajgeych odmienne zasady i tryb dostepu do informacji mieszezacych sig w kategorii informacji publiezne}, oznacza, 2¢ przepisu ustawy 0 dostepie do informacjipubliczne}_ustepuja pierwszetistwa regulacjom w przedmiocie ochrony informacji ["Klauzula zawarta w art, I ust. 2 ustawy jest jedynie werbalizacig ogélnie obovigewigce) reguly lex primaria derogat legi subsidiariae, prey czym tu subsydiarng mialaby byé ustawa.” - por P. Treaska, M. Zurek Stosowanie ustawy 0 dostepie do informacjt publicene} w postepowania Praygotowawezym, "Reeczpospolita" z diiia 3 patdziernika 2003 r, nr 231). W zwiggku ili sig informacje publicane na dwie Kategorie: "podlegajace udostepnienin na bie okreslonym w omawiane) ustawie, bad te takie, ktdre podlegejatdostepnicniu nna zasadach i'w trybie preewidzianym w ustawach szczegélnych.” [M. Jaskowska, Dosiep do informacji publicznych w Swietle orzecznictwa Naczelnego Sadu Administracyinego, Tori 2002, s. 27] np. ustawie o finansach publicanych. Jednoczesnie wedlug art. | ust. 2 ustawy 0 dostepie do informacji public¢nej, ustawa o finansach publicenych ma pierwszefstwo przed ustawa 0 dostepie do informacji publicznej (stanowi lex primaria), stad te2 ubieganic sig 0 sporzadzenie ww. wykazu dla Strony w 2adanym przez. nig zakresie jest nieuprawnione Ponadio wskazaé nalety, it w myél art. $ ust, 1 ustawy 0 dostepie do informacji publiczne| Prawo do informacji publiczne} podlega ograniezeniu w zakresie i na zasadach okreslonych w przepisach o ochronie informacji nicjawnych oraz 0 ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, Przepis ten koresponduje 2 art. 61 ust. 3 Konstytucji RP, wedle ktérego ograniczenie prawa do uzyskiwania informacji moze nastapié wylacznie ze wgledu na okreslone w ustawach ochrone wolnosei i praw innych os6b i podmiotow gospodarezych oraz ochrone porzadku Publicznego, bezpieczefstwa lub waznego interesu gospodarczego pafistwa. Do tego rodzaju tajemnic ustawowo chronionych nalezy tajemnica skarbowa, unormowana w Dziale VIE ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 1. poz, 613 z péén. zm.), co wskazuje na jej Scisle zwiqzanie z postepowaniem podatkowym. Zakres tajemnicy skarbowe} okreslony zostal w art. 293, ktéry stanowi, Ze tajemnica skarbowa objete sa indywiduaine dane zawarte w deKlaracji oraz innych dokumentach skladanyeh przez podatnikow, platnikéw lub inkasentow (§ 1). Na zasadzie art. 293 § 2, przepis § 1 stosuje sig réwnie2 do danych zawartych w: 1) informagjach podatkowych przckazywanych organom podatkowym przez podmioty inne niz wymienione w § 1, 2) aktach dokumentujacych ezynnosci sprawdzajace, 3) aktach postepowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz aktach postepowania w sprawach © przestepstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, 4) dokumentacji rachunkowe} organu podatkowego, 5) informacjach uzyskanych preez organy podatkowe z bankéw oraz z innych drodel nig. wymienione w § 1 lub w pkt 1,6) informacjach uzyskanych w toku postepowania w sprawie zawarcia porozumien, 0 ktérych mowa w dziale Ila, Z praytoczone} wy2ej regulacfi wynika, 22 istote tajemnicy skarbowe) stanowi wylaczenie Jawnosci indywidualnych danych zawartych we wszelkich dokumentach, jakie podatnik, platnik, inkasent sklada organowi podatkowemu, a takée jakie znajduja sie w dokumentach tego organu lub pozyskanych przez organ informaeji na temat tyeh danych, Stad_wywiesé nalezy, de informacje dotyczace konkreinych podatnikow wraz 2 kwotami otrzymanyeh ulg w podatkach stanowia tajemnice skarbowa w rozumieniu art. 293 ustawy Ordynacja podatkowa, a zatem odmowa ujawnienia wnioskowanych danych znaiduje oparcie ww przepisach prawa. Jednoczesnie podkreslié nalety, iz na grancie niniejszej sprawy zakres wnioskowane informacji obeimuje dane wynikajqce 2 decyzji_administracyjnych podmiot6w _wymienionych W przedmiotowych wykazach, a tym samym dotyezy ich zobowiazan podatkowych (sposob ich wygasania w calosci lub w czesci okreslony udzielona ulga). Nadto zaznaczyé nalezy, iz kwoty otrzymanych ulg w podatkach konkretnych podmiot6w naleza do dokumentagji rachunkowe} ‘organu podatkowego, 0 ktére) mowa w art, 293 § 2 pkt 4 Ordynacji podatkowe} Wielokrotnie podkreslano w orzecanictwie, 2e w trybie przepisow ustawy 0 dostepie do informacji publiczne} moga byé ujawnione dane podatnikéw jedynie od strony zbiorezej, a nie z punktu widzenia konkretnego podatnika i decyzji podjete} przez organ podatkowy w jego sprawie (Zob. wyrok WSA w Warszawie 2 dnia 26 maja 2010 r., Sygn. Akt ll SA/Wa 414/10; wyrok WSA ‘w Poenaniu z dnia 7 marca 2012 r., Sygnt- Akt I SA/Po 1230/11: wyrok WSA w Lublinie 2 28 lutego 2013 1, Syen. akt I] SA/Lu 1121/12).) Maja na uwadze powyzsze nalezy stwierdzié, 2e wystapily preestanki do odmowy ‘udostepnienia informacji publicznej we wnioskowanym zakresie. W toku postepowania 0 udostepnicnic informacji stanowisko zajely P. Alicja Wojtyla — inspektor, P. Marzena Blasiak — Dyrektor Wydziatu Dochodow. Od niniejszej decy2ji sluzy stronie prawo wnicsienia odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w Krakowie w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzj, za posrednictwem Burmistrza Gminy Keety—-— RMISTRZ rink, Kays}

You might also like