You are on page 1of 5
Kolegiom Odwelawcee 7 tow E ebrniy i 22-09, AG; SKO.IP/4105/22/2016 Krakow, dn. 13 wrzeSnia 2016 r. DECYZJA Samorzadowe Kolegium Odwolaweze w Krakowie w skladzie: Monika Tamawa — Zajaczkowska (spr.) ‘Anna Kornecka Barbara Kunysz - Syrytezyk = po rozpoznaniu odwolania Pana Marcina Halata, redaktora naczelnego portalu informacyjnego .Nowa Wies w gminie Kety” od decyzji wydane} przez Burmistrza Gminy Kety z dnia 20 czerwea 2016 r. zak WD.3120.3.214.2016.AW w sprawie odmowy udostepnienia informacji publicznej w zakresie f) wykazu os6b prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowosei prawnej. Ktérym w zakresie podatk6w lub oplat udzielono ulg, odroczen umorzeti lub rozlozono splate na raty w kwocie przewyzszajace| lacznie 500 zt wraz ze wskazaniem wysokoSci umorzonych kwot i prayezyn umorzenia, g) wykazu osdb prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajgcych osobowoSei prawnej, ktorym udzielono pomocy publiczne} ze wskazaniem wot oraz przyezyn tychze (dotyezy ppkt fi g) w roku 2015 = dzialajge na podstawie art. 5 ust.2, art. 16 ust.l i ust. 2 ustawy zdnia 6 wrzeSnia 2001 r. 0 dostepie do informacji publicznej (Dz. U. 2 2015. poz. 2058) oraz 138 § 2 ustawyz nia 14 czerwea 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz-U. 2.2016, poz. 23) uchyla zaskarzona decyzjg w calosei i przckazuje sprawe do ponownego rozpatrzenia organowi I instaneji. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 30 marca 2016 r. Pan Marcina Halat wystapit o udostepnienie informacji publicznej w zakresie f) wykazu os6b prawnych i fizyeznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajgcych osobowosei prawnej, ktérym w zakresie podatk6w lub oplat udzielono ulg, ‘odroczeti umorzed lub rozlozono sptate na raty w kwoeie przewy2szajace} Igeznie $00 21 wraz ze wskazaniem wysokosei umorzonych kwot i przyezyn umorzenia, g) wykazu os6b prawnych i fizyeznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajqcych osobowosei prawnej. Ktérym udzielono pomocy publicznej ze wskazaniem kwot oraz pryezyn tychze (dotyezy ppkt fi g) w roku 2015. W odpowiedzi wyjasniono, iz wnioskowana informacja bedzie udostepniona na stronach BIP urzedu do dnia 31 maja 2015 r. W dniu 2 czerwea 2016 r. wnioskodawea ponowil 2adanie. W odpowiedzi z dnia 7 czerwea 2016 r. organ wskazal, iz podanie do publicznej wiadomosci wskazanych wykaz6w nie moze naruszaé tajemnicy skarbowe). W dniu 10 ezerwea 2016 r. strona zazadata wydania decyzii w sprawie. Burmistz Gminy Kety w dniu 20 ezerwea 2016 wydal decyzje, ktéra_odméwit uudostepnienia informacji publicznej. W uzasadnieniu decyzji powolano sig na tajemnice skarbow i wskazano, iz ustawa o finansach publicznych ma pierwszetistwo praed ustawa 0 informaeji publiezne). Dokonano analizy odnosnych przepis6w prawa. ‘Od powy2szej decyzji strona zlozyla odwolanie, W odwolaniu zarzucono naruszenie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytueji Rzeczpospolitej Polskie} poprzez nieudostepnienie informacji publicznej w zakresie dzialalnosci organu wladzy publicznej; art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 \wrzesnia 2001 +. 0 dostepie do informacji publicznej w zwigzku z art 61 ust, 1 12 Konstytueji RP poprzez wznanie, iz zachodzi przestanka ograniczajaca dostep do informacii publiczne} w postaci tajemnicy skarbowej, art. 293 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa poprzez uznanie, iz w niniejszej sprawie mamy do czynienia z tajemnica skarbowa, art. 33 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicanych w zwigzku z art. 61 ust. 1 i 2 Konstytueji RP poprzez uznanie, iz przepis ten uniemo2liwia udostepnienie wnioskowanych informacji oraz art. 7, at. 8 oraz art 77 paragraf 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego poprzez nie rozpatrzenie calosci materialu dowodowego. 'W_ uzasadnieniu odwolania strona zakwestionowala przyjecie przez organ koniecznosci objecia ochrona danych z uwagi na tajemnice skarbowg, Wskazano, i2 brak jest w regulacjach prawnych zakazu ujawniania bardziej szezegélowych informacji niz te wymienione w przepisie art. 37 ustawy o finansach publicznych wynika to jednak z innych regulagji przymanie pomocy publicznej. W konsekwencji zawnioskowano 0 uchylenie decyzji i zobowiazanie Burmistrza do prawnych takich jak na przyklad w ustawie 0 postepowaniu w sprawach o dzialai zgodnych z ustawa, Samorzadowe Kolegium Odwolaweze w Krakowie po zapoznaniu sig ze zgromadzonym materialem sprawy zwazylo, co nastepuj Zasady i try udzielania informacji o sprawach publicenych reguluje ustawa z 6 wrzesnia 2001 +r. 0 dostepie do informaeji publicznej. Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy sinformacja publiczna” jest kazda informacja 0 sprawach publicznych. Uprawnienie do uzyskania informacji publicane} w mysl tej ustawy posiada kazdy bez koniecenosci wykazania interesu prawnego badz faktyeznego w jej uzyskaniu (art.2 ustawy). Jednakee prawo dostepu do informacji publicznej nie nosi charakteru bezwzglednego i podlega licznym ograniczeniom. W mys! art. 5 ustawy ~ prawo do informacji publicznej podlega ograniezeniu ww zakresie i na zasadach okreslonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ‘ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych oraz prawo to podlega ograniczeniu ze wagledu na prywatnosé osoby fizyczej lub tajemnice przedsigbiorcy. Ograniezenie to nie dotyczy informacji o osobach pelnigeych funkeje publiczne, majacych zwiazek z pelnieniem tych funkeji, w tym 0 warunkach powierzenia i wykonywania funkeji, oraz 0 praypadku, edy ‘osoba fizyezna lub przedsiebiorca rezygnujg z preyslugujqcego im prawa Organ | instangji w niniejszej sprawie jako powéd odmowy udzielenia 2adanej informacji publiczme} zwrdcil uwage wlasnie na ograniezenie dostepu do informacji publicane}, powolujac sie w podstawie prawne} rozstrzygnigcia na art, 5 ustawy i wskazujac w uzasadnieniu zapadtego rozstrzygniecia, iz zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy 0 dostepie do informacji publicznej - prawo do informacji publiczne} w rozwazane} sprawie podlega ‘ograniczeniu ze wagledu na tajemnice skarbowa . Wskazano, iz zgodnie z art. 37 ustawy o finansach publicznych zarzad jednostki samorzadu terytorialnego ma obowiazek podania do publicznej wiadomoseci wykaz oséb prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowosei prawnej, ktérym udzielono pomocy publiczne}. Powy/sze dane zamieszezone sq w Biuletynic Informacji Publiczne}. W pozostalym zaé zakresie nie mozna spelnié zadania wnioskodawey 7 ‘uwagi na tajemnice skarbowa. W tym miejscu nalezy zgodzié sig 2 argumentacjq odwolania, iz organ w Zaden spos6b nie odniésl sig do tresci majgcego w sprawie zastosowanie art, 41 ustawy 0 postepowaniu w sprawach dotyezacych pomocy publicnej. Stanowi on za, iz ,pracownicy podmiotow realizujacych zadania okreslone w_ ustawie sq zobowiazani do ochrony tajemnicy preedsigbiorstwa, jak réwniez innych informacji podlegajacych ochronie na podstawie odrgbnych przepis6w, 0 ktérych powzieli wiadomosé w zwiazku z toczacymi sig 3 postepowaniami lub realizacja innych zadai okreslonych w ustawie. 2 Preepisu ust. | nie stosuje sig do informaeji powszechnie dostepnych, wskazania podmiotu ubiegajacego sig 0 pomoc, beneficjenta pomocy, informacji o wielkosci i formic udziclone] mu pomocy oraz 0 je} preezaczeniu, podstawie prawnej, a takée podmiotach udziclajgcych pomocy. 3 Nie stanowi naruszenia obowigzku zachowania tajemnicy przedsiebiorstwa, jak réwnied innych tajemnic ustawowo chronionych, preekazywanie informacji do Komisji w 2wiazku z realizacjq zadai okreSlonych prawem Uniii Europejskiej w zakresie pomocy publicznej, przekazywanie sprawozdati o udzielone} pomocy w trybie art. 32 i art. 32a oraz sprawozdai o aleglosciach, o ktérych mowa w art, 34 ust. 1.” Wobec brzmienia powyzszego preepisu:zasadnym jest stwierdzenie, %e zaskaréona decyzja nie jest prawidlowa. Podkreslenia wymaga, iz jakkolwiek art, 37 ust. 1 pkt 2 lit. g uustawy © finansach publicanych okresla zakres informacji o podatnikach podlegajacy upublicenieniu poprzez. podanie ich do publicznej wiadomosei, to w preypadku informacji dotyezacych udzielone} pomocy publicznej rozszerzenia jawnosei informacji_ nalezy doszukiwaé sig w regulacji ustawy 0 postepowaniu w sprawach dotyczacych pomocy publicanej. Z regulacji te} wynika, iz kwestie 2wigzane 2 pomocq publiczng sq objete tajemnica sluzbowa oraz ochrona wynikajaca z innych przepis6w — w tym z ordynacji podatkowej. Jednoczesnie przepis art. 41 stanowi, iz informacje dotyezace podmiot ubiegajacego sie 0 pomoe, beneficjenta pomocy, informacje o wielkosci formie udzielone} pomocy oraz 0 jej przeznaczeniu, podstawie prawnej, a take podmiotach udzielajaeych pomocy sq informacjami powszechnie dostepnymi. Zatem w sposob wyrazny wytaezono powy/szy zakres danych 2 kregu informacji objetych ochrona, dostepnych jedynie waskiemu gronu os6b. Przepis wyraznie stanowi 0 powszechnosei tychze informacji. W tym kontekécie nie jest uzasadnione oparcie decyzji 0 odmowie udostepnicnia informacji 0 argumentacje przywolujaca przepisy 0 ochronie tajemnicy skarbowej czy jakiejkolwick inne}. Znamiennym jest. rowni 2 zamieszezenie omawianego preepisu w rozdziale ustawy zatytulowane| smonitorowanie pomocy publicznej”. Z uvvagi na fakt, iz informacja, ktora bez watpienia stanowi informacje publiczna i nie Jest objeta ochrona, co w konsekweneji prowadziloby do ograniczenia jej jawnoSei zgodnie z art. 5 ustawy 0 dostepie do informacji publicznej nie jest zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej jest dostepna na wniosek. Odmowa udostepnienia informac}i winna byé oparta na przepisach prawa, ktére winny byé w sposdb jasny i precyzyjny przywolane w decyzji zanalizowane, Slusznie zatem strona podnosi, iz organ opatl sig jedynie na przepisach prawa o finansach publicznych i ordynacji podatkowej nie biorac pod uwage innych majacych zastosowanie przepis6w i nie dokonujae ich analizy. Z uwagi na powy2sze nalezalo zaskarzona decyzj¢ uchylié do ponownego rozpatrzenia ‘organowi I instancji celem dokonania ponowne] analizy Zadania strony. Majac powyzsze na wzgledzie orzeczono jak na wstepic. Decyzja_niniejsza jest ostateczna. Na decyzje przysluguje Stronie skarga do Wojewédzkiego Sadu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10. Skarge wnosi sig za posrednictwem Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w Krakowie, ul. J.Lea 10, 30-048 Krakéw, w terminie 30 dni od dnia dorgezenia niniejszej decyzji. Skarga winna zawieraé oznaczenia sadu, imie. nazwisko lub nazwe skarzgcego, oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby skaréacego, a w razie ich braku — adresu dla dorgczet; wskazanie zaskarzone} decyzji onaczenie organu, Ktdrego dzialania skarga dotyezy; okreslenie naruszenia prawa lub interesu prawnego; podpis osoby ‘wnoszace} skarge, a w przypadku wniesienia jej przez penomocnika - jego podpis z zalgezeniem do skargi pelnomocnictwa, Gi st 1 gr Barvs. ‘Anne Karnaehe Otrzymujg: 1. Pan Marcin Halat, 2. Burmistrz Gminy Kety, Rynek 7, 32-650 Kety, 3. aax2

You might also like