You are on page 1of 4

ИНОВИРАНА

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ПОСЛОВНОГ ПРАВА
за школску 20013/2014
(Важе од јунског испитног рока 2014. године)
1. Правни однос (појам друштвеног односа; појам правног односа и његове
карактеристике; разлике између друштвених и правних односа; претпоставке за
постојање правног односа; настанак, промена и престанак правног односа)
2. Физичка лица (појам, настанак, престанак; индивидуализација
(атрибути); матичне књиге; способности)
3. Правна лица (настанак, назив и појам; елементи; врсте; системи
оснивања правних лица - настанак; атрибути; способност; престанак; значај)
4. Појам и врсте објеката права и објекти индустријске својине (извори
права; иновациона делатност; проналазак и други објекти индустријске својине)
5. Субјективна права и правне обавезе (појам; појам објективног и
субјективног права; врсте субејктивних права)
6. Правне норме (појам; структура; врсте)
7. Правне чињенице и правне радње (појам правних чињеница и правних
радњи; врсте правних чињеница; протек времена као посебна правна чињеница)
8. Тумачење права (појам и врсте тумачења; правна празнина, аналогија и
разлог супротности) и систем права (појам и елементи)
9. Правни акт (појам у ужем и ширем смислу; битни елементи; доношење;
врсте; хијерархијски однос) и појединачни правни акти (појам; врсте; посебне
врсте)
10. Формални извори права (општа разматрања; врсте)
11. Англосаксонски тип права и извори права (прецедентно право; право
правичности; судска пракса као извор права; основне разлике између европскоконтиненталног и англосаксонског система права)
12. Судска власт (судска функција – судска власт, избор судија и престанак
судијске функције, Високи савет судства; основна начела судске власти; појам,
врсте и организација судова – појам и врсте судова, организација судова у Србији,
хијерархија судова, надлежности судова, уставни суд, арбитража, медијација)
13. Појам стварног права, појам и врсте ствари и посебне врсте ствари
14. Државина (појам и основна правила; две концепције о државини;
разлике између државине и детенције; врсте државине; заштита државине)
15. Право својине (појам и опште карактеристике; својинска овлашћења;
начини стицања права својине; заштита својине)
16. Врсте својина
17. Заложно право (пјам; врсте; начела; ручна залога; заложно право на
правима)
18. Заложно право на покретним стварима уписаним у регистар
19. Хипотека
20. Појам, предмет и значај облигационог права; формални извори
облигационог
права; појам
облигације
и облигационог
односа;
карактеристике облигационог односа
1

Привредни и непривредни субјекти 36. принципи пословног имена. значај и употреба. стицање и располагање имовином велике вредности) 43. статут и други акти привредног друштва и оснивање привредних друштава (системи оснивања. Имовина и капитал привредног друштва (појам. Проузроковање штете (појам и врсте штетa. врсте. време закључења уговора. услови за обављање регистроване делатности) и седиште привредног друштва (појам. извори права. врсте заступника) 46. Услови за пуноважност уговора (способност уговарања. структура. Подела облигација и начела облигационог права 22. предузеће за ревизију и државна ревизорска институција 2 . Настанак сагласности . Начини престанка облигација (испуњење. правна дејства понуде. Извори облигација (појам и врсте) 23. Делатност привредног друштва (поимање. Цесија. аутономија воље и њена ограничења. место закључења уговора) 27. појам комунитарног права. значај. заштита пословног имена 44. Назив. заснивање надлежности суда и адреса за пријем поште. Привредна друштва и његова обележја 38. Класификација уговора 25. Појам уговора. немогућност испуњења. Услов за пуноважност уговора . значај седишта) 45.форма уговора (појмовно одређење. Класификација привредних друштава 40. оснивачки акт. елементи уговора и модификација уговора – услов и рок 24. поступак оснивања и регистрација и њено објављивање) 41. Огранак привредног друштва и представништво страног привредног друштва 39.закључивање уговора (понуда. пребијање. Оснивачи. Пословно име привредног друштва – појам. елементи пословног имена.21. Право Европске уније (појам ЕУ и њени органи. промена седишта. формирање. извори права ЕУ. Општи услови за закључење уговора 26. Заступање привредног друштва (општа разматрања. писана форма) 29. пренос непокретности. преузимање дуга и уступање уговора 31. накнада штете) 30. одговорност и врсте одговорности. прихват понуде. компанијско право ЕУ) 37. правни значај. Исплата са суброгацијом и упућивање 32. Ревизија (појам и врсте). појам и предмет Пословног права 34. одређивање седишта у упоредном праву. застарелост) -----------------33. мане воље) 28. Извори Пословног права 35. Регистрација привредних субјеката 42.

регулатива) 53. повећање и смањење основног капитала) 50. Посебна правила која важе за уговоре у привреди 67. Садржина уговора о продаји – обавезе продавца и обавезе купца 69. улога и значај. настанак. појам. Јавно (отворено) и нејавно (затворено) акционарско друштво 54. Једнодомно управљање акционарским друштвом 58. својства и значај. промене на капиталу. Уговор о посредовању 3 . Индивидуални предузетник (појам и врсте предузетништва. правна форма и статус. основни капитал. Транспортне клаузуле 70. Друштво са ограниченом одговорношћу (назив. Управљање акционарским друштвом – општа разматрања. престанак чланства и престанак акционарског друштва 55. Управљање друштвом са ограниченом одговорношћу . 61. појам.органи 52. Одговорност произвођача ствари са недостатком 73. својства. улози. скупштина акционарског друштва 57. улога и врсте стечаја. оснивање и статус) 49. покретање претходног стечајног поступка. Гаранција за исправно функционисање продате техничке ствари 72. врсте (модалитети). значај) 48. губитат својства предузетника .престанак. извори права.47. Акционарско друштво (настанак. Појмовно одређење трговинског посла (уговори у привреди). Стечајни поступак – појам. Доцња продавца и доцња купца 71. појмовно одређење. Ликвидација привредног друштва ------------------------------65. странке и други учесници. додатни улози и удели. историјат. Дводомни систем управљања акционарским друштвом 59.историјат и извори права. Уговор о ексклузивној дистрибуцији 74. Права и обавезе чланова друштва са ограниченом одговорношћу. теоријски појам. Друштво са ограниченом одговорношћу (основни капитал. Уговор о продаји (општа разматрања. предлог за покретање стечајног поступка. решење о отварању и последице отварања стечајног поступка 63. разлике и сличности између грађанскоправних уговора и уговора у привреди и потрошачки уговори 66. Надзор над акционарским друштвом и секретар акционарског друштва 60. престанак друштва и престанак својства члана друштва 51. стечајни разлози. битни елементи – предмет и цена и значај) 68. Основна својства стечаја . Органи стечајног поступка 62. структура органа. законска дефиниција. Оснивање и престанак акционарско друштво – оснивање друштва. извори права. начела. Реорганизација дужника – мере за спречавање банкротства (план реорганизације) 64. Права и обавезе акционара и заштита права мањинских акционара 56.

Уговор о превозу робе железницом 81.75. Уговор о лиценци 80. Уговор о мешовитом превозу робе 82. Уговор о франшизингу Београд. Уговор о комисиону 77.05. 4 . Уговор о лизингу 83. Уговори о јавно-приватном партнерству и концесијама (јавни уговор) 84. 19. Уговор о трговинском заступању 76. Уговор о шпедицији 79. Уговор о контроли робе 78.2014.