SINNA 10 - BANG HANG JESU SI ???

Thupatna: Jesu hih leitug ah a hong paina a deihna a tel lote' a dingin Ama sihna in Ama masuan tut zawh
lohna suak ding hi. Ama nungzuite in zong tua bang mahin ngaihsun kha uh hi. A thawh kik khit phetin Jesu in
a nungzuite' kiangah, mawhna' hencipna panin mite a hot khiat zawhna dingin Amah a sih loha a phamawh a
hih lam gen hi.
1. A laitah ding laitakin Jesu in bang gen hiam? John 19:30.
Theih ding: Mun dangte (Matthew 27:50) ah Jesu "nakpi-in kiko" ci hi. Tua in gual zo-a kikona - hanla sakna a
hihi.
2. Jesu in "Kizo ta" a cih pen bang a cihna hiam? John 17:4.
Theih ding: Jesu a sih hangin Ama nasep a laklawhpi-a kinusia hi lo hi. Ama'n zo khin ta hi.
3. Leitung ah bang nasep a sem dinga Jesu hong pai a hi hiam? Luke 19:10.
Theih ding: Mawhna hanga sihna daan a thuak ding mite, Jesu in a hon khia ding a hihi.
4. A sih loha phamawh a hih lam Jesu in bangci gen hiam? John 12:23,24.
Theih ding: An ih laak nop leh khaici ih sup phot kul hi. Tua mah bangin leitunga mite in nuntakna a neih
theihna dingin Jesu in Ama nuntakna a sup lawh hong kul hi.
5. Mawhna' thaman bang hiam? Roe 6:23.
Theih ding: Gilkialna in natna a pian sak mah bangin sihna in mawhna hanga a piang a hihi.
6. Jesu in mawhna khat peuh a bawl kha hiam? Hebrew 4:15.
Theih ding: Satan hanciam mahmahin, na khempeuh ah Jesu a zol hangin, mawhna khat zong Ama'n bawl lo hi.
Tua a hih manin sihna a thuak na'ng thu om lo hi.
7. Kua' a dingin Amah hong si hiam? Rome 5:6-8.
Theih ding: Eite ih suahtak theihna dingin mihingte' bawl mawhna hanga mawhsakna khempeuh Jesu kisuanin
(Isaiah 53:5,6), amaute' thuak ding daan Ama'n thuak hi. 1 Peter 3:18.
8. Mi masa Adam tawh Jesu koici kilamdan hiam? Rome 5:17.
Theih ding: Mi khat a hi Adam' thu manlohna hangin mi khempeuh mawhna sungah kia-a, mi khat a hi Jesu
hong sihna hangin mi khempeuh in hotkhiatna a ngah thei a hihi.
9. Jesu' sihna in mi bangzah hon khia zo ding hiam? 1 John 2:2.
Theih ding: Bangzahta-in gikei ta leh, bang hun bang huna nungta hi ta leh, koikoi-a teg hi ta leh Pasian' itna a
nelhsiah khat zong om lo hi.
10. Tu-in mi khempeuh' a ding bang om hiam? John 3:16.
Theih ding: Nuntakna pen mawhna a om mapeka mihing in a neih dinga Pasian in a deih a hihi. Jesu in mawhna
daan thuak khinta a hih manin mi khempeuh' a dingin nuntakna hong om kik hi
11. Mawhna bawl lo-a ih om zawhna ding bang kisam hiam? 1 John 5:4,5.
Theih ding: Pasian in eite hong it hi cih ih up ding, eite' sih tanga a si dingin Ama Tapa Jesu hong pai sak hi cih
ih up ding, Ama'n nuntakna eite hong pia hi cih ih up ding - eite' masuan a hihi.
12. Jesu' sihna in Satan koici sukkhak hiam? Hebrews 2:14.
Theih ding: Satan in, Pasian in mihing a it takpi hi lo hi, a gilopi khat hi, ci hi. Jesu' sihna in tua bang a hih loh
lam hong lak hi. Satan in, Pasian' thukham kizui zo kei, ci hi. Satan in zuau a gen a hih lam mawhna bawl lo-a
Jesu a om zawhna in hong lak hi. Vantung mi tampi in Satan' khemna um uh hi. Pasian in Satan that lum pah
leh bang thu hang hiam cih amaute in thei lo ding uh hi. Pasian' Tapa a sihna ding ciang dong Satan' langpanna
kuitung khinta a hih manin, Satan a sih kul hi cih mi khempeuh thukim ta hi.

Thukhupna: Mawhnei mihing a nuntak theihn dingin Pasian' Tapa in A nuntakna a piak a kul zawzen pen
nasia lua a hi ta zongin, hotkhiatna a pian theihna ding lampi lah tua bek om zel hi. Tua mah a sep khiat ding
zong Pasian lungton tuan lo hi. Tua in Pasian' hong itna hi. Tua zaha hong kilang khia Pasian' hong itna, eite in
Ama thuthu ih manna tawh Amah ih itna lak ciat ni.