SULIT

3472/2

3472/2

Matcmatik
Tambahan
Kcrtas 2
Ogos/Septcmber
2016
2.1:. jam
2

3472/2

SULIT

KEKUNCI SKIM PERMARKAHAN
PEPERIKSAAN SIJIL PENDIDIKAN MRSM 2016
MATEMATIK TAMBAHAN
KERT AS 2 (3472/2)
MAKTAB RENDAH SAINS MARA

PEPERIKSAAN AKHIR SIJJL PENDIDIKAN MRSM 2016

Pl

I markah diberi berdasarkan pengetahuannya

PERATURANPEMARKAHAN

Nl

I markah dibcri untukjawapan daripada kacdah sah dalam bcntuk nilai
atau ungkapan

MAT EMATIK TAMBAHAN
Kcrtas 2
Dua jam tiga puluh minit

I

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA
AMARAN
Peraturan pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah
MARA. Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang
maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak bolch dimaklumkan kepada
sesiapa.

@

Markah kacdah, I markah diberijika pelajar mcncuba buat langkah
pengiraan atau tunjuk kaedah yang sah menghasilkanjawapan yang betul.

~

I markah dibcri bagijawapan yangjitu / tcpat scperti dalam skim

8

I markah diberi bagi jawapan yang didapati dengan menggunakan nilai
yang kurang tepat daripada bahagian soalan. Biasanya diikuti dengan
tanda--/ dengan catatan kuantiti yang salah yang diperoleh lebih awal

Jika perkara dalam kurungan ini tertinggal, bcri markah penuh scperti
yang tercatat dalam skim.

PER HA TIAN : Sila ikut skim pemarkahan yang disediakan supaya perbandingan

antara MRSM boleh dilakukan.

3472/2
[Lihat sebclah
3472/2

©2016 l Tak Cipta Bahagian Pcndidikan Mcnengah MARA·

SULIT

© 201611:tk Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

--

ADDITIONAL MATHEMATICS
PAPER 2 SPMRSM 2016
MARKING SCHEME

2
(a)
No

Solution

Scheme
-~~---

I

y =3x-2

or

y+2
x=--

3x
x=--···
2+2x

or

2y
x=-3-2y

3

3x-2(3x-2) = 2x(x-2)

~ + 2 = 3 or
2+2x

r··-PCJ

or

x=

2('6}

(0
j

'

y=0.712

X=-0.737
y=-4.211

or
y=0.712
X =0.904

y=-4.212

'

x=-0.737

~

Substitute value
x or y to other

3

(b)

dv =' 12x 2 +480-184x
d'(

or

'12x 2 -184x+480=0

Kl

or

t"sc ,oJ,mc fonacloe

= x'(30- 2x)'(l 6-2x)

Solve quadratic
equation using
formulae or
completing the square

5

5

X

480;-92l +4x'

Differentiate * V with
respect to x

G)use
* 12x 2 -184x+480 = 0
and solve for x

10
=]2,x=3

First set
of values

Scw,dsc<
of values

Note: OW -I if method of solving
quadratic equation not shown.

7
4

Values ofx
10
x=10
x=3

!

Marks

3

3

NI

Sub
marks

Implied

2{·2J

x=0.904

16-2x

V =x' (30-2x)' (16- 2x)

_'7±-Fi'- 4{·2x-·6J
y=
.

or

Marks

3(y;2)-2y=2(y;2}

-C-1)± JC-I)'- 4{' 6X,-4}

30-2x

480x-92x 2 +4x

or

y+2=3( -3L
3--2y

~

Sub
marks

Scheme

Solution

No

Note: value ofx of suitable for the
cardboard

Not·

(!)

• ( J(

0)'·(.'30;rJ
2
180

Solution
or

I mar
Subk s I Marks

Scheme

_1_(15)'(30;rJ
2
180

M
Y

Use area

=_l_r'B

-·-----

2

(a)

180

J76.7488

RM2209.36

2

180

I

I@ price 2208.8 H

Scheme

lJ SC

X

Sub
marks

Marks

= ---;:;-

Lft

66.8

= 66.8

area with radius 15
.
OR cqrnvalent
area 176.7 H 171

70+ 62+ 59+ 75 + 68
5

use of area with radius 30 •
2

I

4

a#d

0 = 1.2._ x 3. l 42or equivalent
180

· ! (30)2 (JO;r J-' -~ (15)' (JO;r J

Solution

No

2

70 2 + 62 2 + 59 2 + 75 2 + 68
- (66.8) 2
5

4

5

2212.5
5.706

5.706

Zubaiclah

Zubaiclah 's result is
more consistent

g

b)

I (44)'(0.5237)

23.04

Kl) Use s = rO with r
equivalent

= 44

1:-

1

or

NI 123.03 H 23.05 1

7

b)

,l

334+x > 67 _5
6

X

~>+x > 67.5
Use -----6
Note: accept '='67.5
71<x'.S72

> 71

;,

----------·---

-----------~

2

N"i

(a~i)

ii)

I

Solution

10

7

Sub
marks

Scheme

Marks

6
1

(~) [m =

-6-~

(i)

0 - (-3)

10-4

l-4

m

111

= -2

- -' 2

J

2

(

Kt)

I
0

I
Y = -x - 3
2

rind(

®

(4x-~
2

I

(ii)

into/*

4x:tl9
2'

_!_10 -3
2 -6 0

-4
-5

_!_ 10 s + 24) 2

7

~----

2

substitute gradient into
y - Yi

y

= m(x -

J

Xi)

1
. I ent
= -x-3
or equ1va
2

3

0

substitute 4x - 20

4x --19
--

use (-2)m 2 = -1 and

@

2

I x+I

Find gradient of l'Q

Kl

• 1
y - (-5)= --(x - (-4))

b)

Sub.
marks

Scheme

Solution

No

01
-6

Find area or I\PQR

(18)1
10.5

10.5

J
c)

KI ) find /'g(x)

•( 4\ 19) = 4x - 20

(b)
2

I Jc,-..:--

0)

2

~-~03))

N~J

21
x=-

4

+
2

(y -

(-6))' or

Find the distance SP or SQ

Kl

+ (y - O)'

21

x=4

2

_Jc; -

0)

2

+ ( y - ( - 6 ))

0

2

Equate

2SP= SQ or
equivalent

-J0<.-~(-3))

2

+(y-0)

2

1,----u----,

.

\

3x

2

+3y

2

3x 2 + 3y 2 + 48y-6x + 135

-t-48y-6x+l35 =0
le_____-~ or

equivalent

=0

I Marks----i

/

Scheme

Solution

No

Sub
marks

Marks

a)

4

5

6

f-----;--1----1~-+--+----t--i

I ]'
cosecx

[cosx-sinx]

3

2

X

J
[ secx

G0

Iog 10 y

use secx = - - and cosec.i: = - - or
cosx
sinx
1
1
K"I - -- =cosx and ---- - =sinx
sec x
cosec x

2

G)

cos 2 x-2cosxsinx+sin 2 x

Note : at least 2 d.p

l-sin2x

(b)

2

=::

I Plot Jog 1oy

@Plotting log 10 y against x with
correct axes and uniform scale

against x

sin 2x

Correct axes and uniform scale
All points arc correct

If table is not shown, all points
correctly plotted award NI

1- sin 2x

3

*6 points plotted correctly

Linc of best fit

Draw line of best fit


b)

All values of
log 10y correct

L.:..:..:_j

I L52 I I .44 I 1.3411.2s 11.21 11.12

usecos x+sin x=l or
2sinxcosx

~

See graph
3

2

Marks

8
(a)

7

Sub

Scheme

Solution

No

2

. . . . . . Ll. . .
1:=~

(c)
10

0

n

2

cycle for O s x

Reflect

s

y=2-_:_
1[

~

= -21og10 px+ log10 q

c = log, 0 q

10
Use
'm=-2log 1

1.28-1.52

4-1

-0.08

p = 1.096// l.0965

ii) Jog'° q

= I.6

q = 38.90

q

= 38.90 ~ 40.74

Use 'c= log 10 q
Any value round
off to 2 d.p.

1.59 ~ 1.61

0,,-1

(iii)
log 10 20 = 1.30 I

~~

X

Sketch straight line* y=2- -~ with
~I

* gradient or *y-intercept property correct __

No. of solutions= 3

X

log,,, y

7

2n0
0:,-J

Shift upward (+I)

2n

m = -2log, 0 P

2

0

Shape of sin x

2

3

--1[

6

= -2log 10 px + log, 0 q

i) -2 log'° p = *m =

~

1[

log,, y

[NI

X

= 3.75 ± 0.05

= 3.75
Note:
i)
ii)
iii)

SS - 1 only once if
Does not use given scale
Axes interchanged
Not using graph paper

6

/

Graph for Question 8

.-------------··---

Scheme

Solution

No
Iog10y

Sub
marks

Marks

9
(a)

1.9 -

i)

:

400-420

400,-o"'

50

~

0.3446

2

0.3446

1.8

!

1.7

ii)

',
- ' 0.524

1.t'"i·,,

=m -

"-,

420
50

"'""',
'<!~
1.5

"'··"'··

1.4

',,

·."'

-

0 524 =-m 50420

JO

(b)

:

~,,

i)

'""·"'ot

1.3 ~-

l.2

4

°C 15 (0.25) 15 (0.75) 25

~

-~

,,"~

"',. ·,,

ii)

24 or n =25 or r = 9

·•.

2

~

1.0 _,

0.0781

~--,----+------

X

5

6

24 or n =25 or r = 9
Seen or implied
3

"c, co.25)' (0.75)"

4

"C,(p)'(q)"'
0.0282

1.1

3

Use of

0.0282

·,

2

3

393.8

393.8 // 394

·-r

I.
~

z ='.-i0.524

7

8

~

Use of
"Cr(p )' (q)" '

Bo.01s1

_, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

'\
No

Scheme

Solution

10
(a)

Sub
marks

Marks

ta~

Use triangle law to find
J

-

(i)OP=OA+AP

~

Sub
marks I Marks

Scheme

Solution

No

I

fc2x'+4)d.x-+(k)(4)

~lntcgratcf(2x'+4)d:c-,

OP or BA
@Find area of

3

= IOx+-y
- 2-

3

'

1

NI 1-!0y+8~

(ii) BA= BO+ OA

Triangle _!__(k)(4)
2

2k -+4k-O ]
[3

C0

= -10y+8-':
·[

2

; ' + 4k

.[2t +4k]-

I

]-·[T(k)4]

(b)

'[t(k)4

(i) OR= hOP

~C]Ioh~+%h~

3

= lOhx+-hy
2 -

J

"[2k1
8
~3-+ 4k ]- ·[1
2(k)4 J= 3k
an<l solve for k

(ii)(JR=OB+BR
=lOy+k(BO+OA)

= 8k-':+(l0- l0k)y

I Oh

= Sh

and '}___ h
2

= IO -

I

I Ok

Use

-BR= k(BO
-· + -OA)

k
10

&k! + (10-1 Ok),)'

OR
I

6

f( f- )'r1y

OR

2

Equate the coefficients

Kl

(~\~=-~)%

of x and ofy for OR

3

J( f- )i

[~:'lj

lNl_]

h=~
7
,/:

.,-))

:t~
k=H

(;'\.

r.~

G~

.

0

Triangle

k(2k' + 4) & _!__(k)( 4)
2

Substitute
Limit

"k(2k2 +4)-

h = - or first value

+ 4) --

(k2)'i

•l

4

3

'k(2k2 +4)- 2l·(k)(4)- (k')2 =~
-~
3
k

J

-(k)(4)- - ~
2
3

7

25
h =--;-,or second value
)i~(

IO

4

6

dy

Find area of rectangle &

3

5

2

G.0

4

@solve simultaneous
linear equation in h & k
·

[ntcgrate

I
(k ')'
-(k)(4)- - - - 2
J

G0

Equate *area

4
8

= ~k
3

and solve fork

GQk=l

\,
·- --

~·.,·---~-

(b)
8

ff

No -

y-4
~-dx
2

1
I

:!a·i[~--2y
-

8

Kl
]

2
T{

•8
[( ~ 4 -2(8)

Integrate TC

12
(a)

f ( y; 4 )d¥

sin / !~CD

sin 75 °

] .8

5

-------·-

L EC!)

·• 47 .23 ° // 47 ° 14 '

4

@

J- (4•4 ~-2(4)JJ

(b)

Scheme

Solution

~

~ ] Limit 4 or 8

2

4

-

L"ACB=132.77°or L"EDC=57.77°

G

~

Sub

~~

sin L'.f;;CD

sin 75°

3.8

5

----=~

I Marks
'

2

4 7.23° // 47' 14'

~

L'.ACB=l32.77°or

~

L'.lWC=57.77°

Substitute
Limit *4,*8
EC

4.6

sin· 57.77°

sin· 47.23

--~-=~--

EC

sin' 57.77°

4.6

= sin' 47.23

5

= 4.38

41!

4n

G

4.6+' r,;c

AC=4.6+4.38
=8.98

10

s' +· 8.98 2 2(8)( 8.98)Cos' l 32.77°

2

2

AB' =8 +· 8.98 -2(8)(8.98)Cos·l32.77

= 15.56

(c)

L\CDE=_l_(3.8)(5)sin· 57.77°
2

Use area of

8.04

L\ =_l_absin LC

2

or
MB(>

1
2

C8.98)( 8)sin' 132.77°

26.37

I

~ 2 6 . 3 7 +. 8.04

. 26.37 +. 8.04
34.41

--·--

-

-

-·-

--

- . _ ____,_____

~4.41

3

No

I

Solution -~~-

I mar
Subk
s

Scheme

r

Marks

13
(a)

(c)
15 ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-

2t -6 = 0

t=3

~Substit'.1te

V='3 2 -6(3)+8

o . , = 3 mlov
8 -

-I

=-I

~
7

Correct shape

0

Points (0,8), *(3, -1), (7,15)
are correct

3

OR
V

.

CE]

*(3,-1)

~3<t5c7

Complete the square

= (t - 3)2 - 9 + 8

Note: Accept correct range without graph
(I - 3) 2

-

Range 3 </Sc 7

I

V=(t-3)2-1

10

= -I

Kl

(b) 1,'-61+8=0
I=

s

2,t = 4

=

J(t

2

lf-31
(

Integrate v

+81]

~ -3(4)
4

3

®

61 + 8)dt

-

2

Equate v to O to find t

1
2

2

+8(4))-(23 -3(2) +8(2))

@),
Substitute
,
I= *2&t = *4
into *s

4

61
"------~------~-

~

·----------~--

3

,--.-----r-------~--

No 1

----Solutio~

Sub

Scheme
-----f

14

(a)

x

=

60
50

x I 00

Xx 100 =
20
33

Use

(a)

!l_ x I 00
Po

§

X

100

3

nd x,y and z

! 1\

z

(b)

n,

= !J()'

I-

- -Solution

15

®

= 120

No.

arks

marks

X

~

: ( -

= 120,y = 25,

I

I

I00 x + 60 y S 6600
X + 120 )' 2 4800

8()

I

y22x

ii-,

(b)

z-=-30

Refer graph

Use

'J 20(25) + I 25(20) + 140_(1_5)___:t:_1__1_()_(_30) + 125(10.

10

_ I1w
I= LW

cfu

2
NI ]

121.5

121.5

(i)

I 30 ::;y s ss

0

ii)

I (30, 60)

~l

c)

p
~xlOO
150

I'
Use ~xlOO
150

= *121.5

10

182.25

3
50 (30)

Kos Januari 2014 = * 182.25 x 31

3000

5649.75

[00

·121.s
JOO

139.97 // 40

Total
Marks

I

3

I

3

Drawing correctly at least one
straight line from *inequality
which involves x and y
All three *straight lines are
correct
Note: Accept dotted lines
Region shaded correctly

30:Sy:S85
(30,tjO)

I

I
I

N~J

+ 25 (60)

~

Use 50x I 25y for any

~

poi'.1t in the *shaded
region

cclJ

4

3000

l

[NJ -15649.75

---x----xlOO

Sub
Marks

~

Kos schari = I 82.25

(cl) [ 11s.2

EJ
8
CttD
@]

25 + 20 + I 5 + 30 + I 0

(c) I

Scheme

Note: SS - l oucc if in

10

(a)
i) the symbol '=' is not used at all
ii) more than 3 inequalities given

Use -115.2-x-'121.5 x 100
100

100

I
139.97//40

2

(b)
i) does not use given scale
ii) axes interchanged
ii) not using graph paper

---L--~-----~----------------------1----

--- - - - - - - ~ - - - - - - t - - - ~ - - - ~

<n

1£)

0

~

z

0
::::::

(.!..

~

<

er:::

u

[/]

""'~
..,.0 =
~

.g
'-

0
M

g"''-'
¢::

0..

.c
r~

'-'

~