You are on page 1of 17

INFORMATICS

DEVELOPMEN
T AGENCY

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ
ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗ΢ΜΟΤ
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝ΢Ζ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ
ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗ΢ΣΗΚΖ΢ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ΢
ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΟΕΑΝΖ΢
Σαρ. Γ/λζε: Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Αηαλήο
Σαρ. Κψδ: :500 04
Πιεξνθνξίεο: Κ. Μεηφθεο, Γ. Μαπξνδήκνπ
Σειέθσλν: 24610-98800/1
Fax: 24610-98800/1
e-mail: efakoz@culture.gr

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.04.20 13:40:03
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΝΙΦ4653Π4-Υ84

Αηαλή 20-04-2016
Αξηζ. Πξση. 1100

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟ΢ΛΖΦΖ΢ ΔΠΗ΢ΣΖΜΟΝΗΚΟΤ KAI EΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟΤ
ΠΡΟ΢ΧΠΗΚΟΤ ME ΢ΤΜΒΑ΢Ζ ΔΡΓΑ΢ΗΑ΢ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ
ΟΡΗ΢ΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ «ΔΚΣΔΛΔ΢Ζ ΢Χ΢ΣΗΚΧΝ
ΑΝΑ΢ΚΑΦΧΝ ΢Δ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟΤ΢ ΥΧΡΟΤ΢ ΔΝΣΟ΢ ΟΡΗΧΝ
ΛΗΓΝΗΣΧΡΤΥΔΗΧΝ ΣΖ΢ ΓΔΖ Α.Δ. ΢ΣΗ΢ ΣΟΠΗΚΔ΢ ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ΢
ΜΑΤΡΟΠΖΓΖ΢ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΔΟΡΓΑΗΑ΢ ΚΑΗ ΠΟΝΣΟΚΧΜΖ΢ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ ΚΟΕΑΝΖ΢».
Έρνληαο ππόςε:
1. Σν άξζξν 81 ηνπ Ν. 1958/1991 (ΦΔΚ 122/Α/5.8.1991) γηα ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο
αξραηνινγηθψλ έξγσλ.
2. Σν Ν. 2026/1992 (ΦΔΚ 43/Α/23.3.1992) «Ρχζκηζε ζεκάησλ νξγάλσζεο θαη πξνζσπηθνχ
ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
3. Σν άξζξν 18 ηνπ Ν. 2190/1994 «΢χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ
θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» φπσο ηζρχεη κε ηνλ Ν.3812/2009 (ΦΔΚ
234/Α/28.12.2009) «Αλακφξθσζε ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη
άιιεο δηαηάμεηο» θαη κε ην άξζξν 26, παξ. 11 ηνπ Ν. 4325/11-05-2015
«Δθδεκνθξαηηζκφο ηεο Γηνίθεζεο – Καηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ζιεθηξνληθή
Γηαθπβέξλεζε.Απνθαηάζηαζε αδηθηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
4. Σν άξζξν 6 παξ.1 ηνπ Ν. 2833/2000 (ΦΔΚ 150/Α/30.6.2000) «Θέκαηα πξνεηνηκαζίαο ησλ
Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ 2004 θαη άιιεο δηαηάμεηο».
5. Σν άξζξν 19 παξ. 27 ηνπ Ν. 2947/2001 «Θέκαηα Οιπκπηαθήο Φηινμελίαο Έξγσλ
Οιπκπηαθήο & άιιεο δηαηάμεηο».
6. Σν άξζξν 1 παξ. 2 πεξ. ε ηνπ Ν. 3812/2009 (ΦΔΚ 234/Α/28.12.2009) «Αλακφξθσζε
ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη.
7. Σνλ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13.7.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνίθεησλ
νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο».
8. Σν άξζξν 42, παξ. 4 ηνπ Ν.3905/2010 (ΦΔΚ 219/Α/23.12.2010) «Δλίζρπζε θαη αλάπηπμε
ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηέρλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ην νπνίν αληηθαζηζηά ηελ παξ. 2 ηνπ
αξζ. 10 ηνπ Π.Γ. 99/1992, αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία επηινγήο πξνζσπηθνχ απφ ηνπο
Πξντζηακέλνπο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΤΠΠΟΣ.
9. Σν άξζξν 41 ηνπ Ν. 3979/2011 αλαθνξηθά κε ηελ επέθηαζε ησλ εβδνκαδηαίσλ σξψλ
εξγαζίαο ησλ κνλίκσλ ππαιιήισλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ

1

11.Α α΄ θαη β΄ βαζκνχ θαη ινηπψλ Ν.2014 (ΑΓΑ:ΒΗΖ0Υ-6ΤΕ) εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο.11.2. 4057/14-3-2012 (ΦΔΚ 54/Α/14-3-2012) «Πεηζαξρηθφ Γίθαην Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ». 9 ηνπ Ν.8342/01.Γ 99/1992 (ΦΔΚ 46/Α/24.2. 4305/2014 (ΦΔΚ Α / 237 / 31 . Σν Π.ΤΠΠΟΑ/ΓΓΓΤΖΓ/ΓΓΤΟΝΔ/ΣΝΔ/ 295789/3260/37/5/14. πεξί «Καηάξγεζεο ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ».Γ 410/1988 (ΦΔΚ 191/Α/30.14).11. παξ. 12. Σν Π.2013) «Αξρή Γηαζθάιηζεο θαη Πνηφηεηαο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε»./ΓΓΓΤΖΓ/ΓΓΑΑΓ/ΣΓΑΓΣΠ/130893/12584/11206/8940/19-042016 Τπνπξγηθή Απφθαζε γηα έγθξηζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ. 19.Γ 635/1985 (ΦΔΚ 232/Α/31. 25. Σν άξζξν 40.2004) Ρπζκίζεηο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζην δεκφζην ηνκέα.Γ. Μνπζείσλ θαη Σερληθψλ έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ. ΤΠ. 18. Σν Π. κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ» 16. φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηα άξζξα 31 θαη 39 ηνπ Ν. 24. 3 ηνπ Ν. Σν Π.1988) πεξί «Κσδηθνπνίεζεο ζε εληαίν θείκελν ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηνπ Γεκνζίνπ». κε ζρέζε εξγαζίαο 2 .4. 14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2012) «Αληηκεηψπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα. φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ αξ.04. Σελ κε αξηζ. Σν Π.ΠΟ. ησλ πξνζπλελλνεκέλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο».3. Σν άξζξν 1. Σελ αξ.8. Σν άξζξν 2 παξ.2012) «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».1992) γηα ηε κειέηε θαη εθηέιεζε αξραηνινγηθψλ ελ γέλεη έξγσλ.Π. πξση.1 ηνπ Ν.2014(ΦΔΚ/2891/Β/ 29. 20. 17. 4354/2015 (ΦΔΚ 176/Α/16. ησλ Ο.12. ΢πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ 164/2004 (ΦΔΚ 134/Α/19.Γ.10 .Γ 104/2014 (ΦΔΚ 171/Α/28-8-2014) γηα ηνλ Οξγαληζκφ ηνπ ΤΠΠΟΑ. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/26-3-2014) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο. 23 Σελ ππ' αξηζ. Τπνπξγψλ.7. Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ». 15. 73/23-9-2015 «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο. ΓΗ΢ΚΠΟ/Φ15/νη. 4142/2013 (ΦΔΚ 83/Α/9.2014) θαη ηζρχεη.2014 απφθαζε (ΦΔΚ3114/Β/20.1985) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επέθηαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π. θαη φζσλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα αθνινπζνχλ ην σξάξην απηψλ.Α. 4038/2012 (ΦΔΚ 14/Α/2. ην ληφπηλγθ.2015) «Γηαρείξηζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ.2014) Τπνπξγηθή απφθαζε πεξί Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο θαη Δηδηθέο Πεξηθεξεηαθέο Yπεξεζίεο θαη ζηα Γεκφζηα Μνπζεία αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αξραηνηήησλ θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο θαη ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαζηήισζεο.Σ. 22. 4049/2012 (ΦΔΚ 35/Α/23. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ N.ΑΔΑ: ΩΝΙΦ4653Π4-Υ84 δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ηνπ Γεκνζίνπ.10. 21.Δ. 10.Γ.Γ.10. Σν Π. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. παξ.Γ 74/1985 θαη ζηηο ινηπέο εηδηθέο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. πξση.12. 13. Σηο πηζηψζεηο ηεο ΓΔΖ Α. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΓΤ/ΓΟΔΠΤ/275923/40952/379/24.

ησλ Γήκσλ Δνξδαίαο θαη Κνδάλεο. Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κνδάλεο» γηα 6.5 κήλεο θαη φρη πέξαλ ηηο 15/12/2016 «΢σζηηθέο αλαζθαθέο ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο εληφο νξίσλ Ληγληησξπρείσλ ηεο ΓΔΖ Α. ησλ Γήκσλ Δνξδαίαο θαη Κνδάλεο. ησλ Γήκσλ Δνξδαίαο ζέζεηο θαη Κνδάλεο. ζηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο Μαπξνπεγήο θαη Πνληνθψκεο.ΑΔΑ: ΩΝΙΦ4653Π4-Υ84 Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ. ΠΡΟΚΖΡΤ΢΢ΟΤΜΔ Σελ πξφζιεςε ηνπ παξαθάησ επηζηεκνληθνχ θαη εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ. γηα ηελ εθηέιεζε ζσζηηθψλ αλαζθαθψλ ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο εληφο νξίσλ Ληγληησξπρείσλ ηεο ΓΔΖ Α.5 κήλεο θαη φρη πέξαλ ηηο 15/12/2016 «΢σζηηθέο αλαζθαθέο ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο εληφο νξίσλ Ληγληησξπρείσλ ηεο ΓΔΖ Α. ζηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο Μαπξνπεγήο θαη Γύν (2) ζέζεηο Πνληνθψκεο. Δ. Δ. ησλ Γήκσλ Δνξδαίαο θαη Κνδάλεο. ζηηο ΢αξάληα έλα (41) Σνπηθέο Κνηλφηεηεο Μαπξνπεγήο θαη Πνληνθψκεο. ζηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο Μαπξνπεγήο θαη Μία (1) ζέζε Πνληνθψκεο. Δ. Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κνδάλεο» γηα 6. Δ. ζηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο Μαπξνπεγήο θαη Μία (1) ζέζε Πνληνθψκεο. Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κνδάλεο» γηα 6 κήλεο θαη φρη πέξαλ ηηο 30/11/2016 ΑΡΗΘΜΟ΢ ΘΔ΢ΔΧΝ 3 . Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κνδάλεο» γηα 6. ησλ Γήκσλ Δνξδαίαο (290) ζέζεηο θαη Κνδάλεο. Δ.Δ ζε Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ. Δ. ζε έξγα κε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΓΔΖ Α. Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κνδάλεο.5 κήλεο θαη φρη πέξαλ ηηο 15/12/2016 «΢σζηηθέο αλαζθαθέο ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο εληφο νξίσλ Ληγληησξπρείσλ ηεο ΓΔΖ Α. ησλ Γήκσλ Δνξδαίαο θαη Κνδάλεο. ζηηο Γηαθόζηεο ελελήληα Σνπηθέο Κνηλφηεηεο Μαπξνπεγήο θαη Πνληνθψκεο. γηα ηηο αλάγθεο ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Κνδάλεο. ΔΗΓΗΚΣΖΣΑ ΠΔ Αξραηνιόγνη ΠΔ Αξραηνιόγνη (Αξραηνβνηαλνιόγνη) ΠΔ Αξραηνιόγνη (Εσναξραηνιόγνη) ΠΔ Αξραηνιόγνη κε εμεηδίθεπζε ζηε κειέηε αλζξώπηλνπ νζηενινγηθνύ πιηθνύ ΤΔ Δηδηθεπκέλνη εξγάηεο ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΠΑ΢ΥΟΛΖ΢Ζ΢ΜΖΝΔ΢ «΢σζηηθέο αλαζθαθέο ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο εληφο νξίσλ Ληγληησξπρείσλ ηεο ΓΔΖ Α.5 κήλεο θαη φρη πέξαλ ηηο 15/12/2016 «΢σζηηθέο αλαζθαθέο ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο εληφο νξίσλ Ληγληησξπρείσλ ηεο ΓΔΖ Α. Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κνδάλεο» γηα 6.

gr) θαη ηνπ ΤΠ. Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη κία κόλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο κόλν θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ. (http://www. ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 1) πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο: α) ΤΠΔΠΘ Αλδξέα Παπαλδξένπ 37.). είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή.2413/1996 άξζξν 10 παξ. ηει. 210−3443384 θαη β) Καξακανχλα 1. εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή.Δ. Δπίζεο απνδεηθλχεηαη κε αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΢ρνιείνπ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Παλεπηζηεκηνχπνιε. Σ. 2310/997571−72−76) ην νπνίν ρνξεγείηαη χζηεξα απφ ζρεηηθή εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ή απφ άιιε ζρνιή ή ζρνιείν Διιεληθήο Γιψζζαο. ν νπνίνο πξέπεη λα απνδείμεη φηη γλσξίδεη ηελ ειιεληθή γιώζζα ζε βαζκφ επαξθή γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο απαηηείηαη Πηζηνπνηεηηθό Διιελνκάζεηαο (N. ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Αηαλήο – Κνδάλεο. Β ή Β1 ΔΠΗΠΔΓΟ: Γηα ηελ Καηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γ. ησλ θαησηέξσ επηπέδσλ: Α ή Α2 ΔΠΗΠΔΓΟ: Γηα ηελ Καηεγνξία Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (Τ.κ. Ζ ζψξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε αθύξσζε φισλ ησλ αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκό ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. 54006. ΢θξά.) θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ. 55132 Θεζζαινλίθε.) Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ.) κε Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ θαη γηα ηελ Καηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γ.Δ.Δ.) κε Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ ή θαη εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ. είηε απηνπξνζώπσο. ΢ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο.Δ. Σ.gr) θαη ηεο αλάξηεζεο ηεο αλαθνίλσζεο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Τπεξεζίαο (από 21/04/2016 έσο 27/04/2016) από ηηο 9:00 π. ηει.ΑΔΑ: ΩΝΙΦ4653Π4-Υ84 ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖ΢ΔΧΝ ΢ΤΜΜΔΣΟΥΖ΢ Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάινπλ κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά. ηει. Σ. ΓΔΝΗΚΑ ΠΡΟ΢ΟΝΣΑ ΠΡΟ΢ΛΖΦΖ΢ Οη ππνςήθηνη φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη : α) Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο θξάηνπο ηεο Δ. Γ ή Β2 ΔΠΗΠΔΓΟ: Γηα ηηο Καηεγνξίεο Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ.gov. Οη ππνςήθηνη πνπ απνζηέιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο ηαρπδξνκηθά ππνρξενχληαη λα ελεκεξψλνπλ ηελ Τπεξεζία γηα ηελ απνζηνιή ηεο αίηεζήο ηνπο κε ηειενκνηνηππία ή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν εληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.) Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ. έσο θαη ηηο 13:00 κ.Κ.Α.Δ. 500 04.Κ.yppo.Κ. επηθνηλσλίαο: 2461098800-1) εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ πνπ αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηαρψξηζεο ζην δηαδηθηπαθφ θφκβν (ηζηνζειίδα) ηεο εθαξκνγήο ΓΗΑΤΓΔΗΑ (http://diavgeia. Πι. 2310− 459101. Σ. 151 80 Αζήλα. νη νπνίνη παξαθνινπζνχλ ή έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα ή καζήκαηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο εληφο ηνπ νξγαλσκέλνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν.) θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Σ.κ.Δ. Γελ απαηηείηαη ε απφδεημε γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα 4 . Γηα ηνλ ππνςήθην ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα. [Επιλέγονηαι ηα καηάλληλα επίπεδα ανάλογα με ηιρ καηηγοπίερ εκπαίδεςζηρ] Σν αλσηέξσ Πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκίδνπλ νη νκνγελείο θαη αιινγελείο.ΠΟ. Θεζζαινλίθε.Κ. Γ ή Γ1 ΔΠΗΠΔΓΟ: Γηα ηηο Καηεγνξίεο Παλεπηζηεκηαθήο (Π. (ηει.

Απνδεδεηγκέλε γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ. Αλ δελ ππάξμνπλ ππνςήθηνη. ή γεξκαληθήο. . αλαγλσξηζκέλν απφ ην ΓΟΑΣΑΠ. β) Να έρνπλ ειηθία απφ 18 έσο 65 εηψλ. γ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο κειέηεο αξραηνβνηαλνινγηθνχ πιηθνχ. 2207/1994 άπθπο 4 παπ.Άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο. δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε) [αν ςπάπσοςν θέζειρ ΥΕ ηόηε πποζηίθεηαι ηο ακόλοςθο κείμενο: με ηην επιθύλαξη ηηρ επόμενηρ εξαίπεζηρ. ή γαιιηθήο. κπνξνχλ λα επηιεγνχλ θαη ππνςήθηνη θαη κε πνιχ θαιή γλψζε ή αθφκε θαη θαιή γλψζε μέλεο γιψζζαο. 5 .ή ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηεο αιινδαπήο. Εξαίπεζη: Οι ςποτήθιοι για θέζειρ βοηθηηικού ή ανειδίκεςηος πποζυπικού ςπό ηην πποϋπόθεζη όηι έσοςν εκηίζει ηην ποινή ή ηα μέηπα αζθαλείαρ πος ηοςρ έσοςν επιβληθεί έσοςν απθεί ή έσοςν απολςθεί ςπό όπο (Ν.Πηπρίν Ηζηνξίαο – Αξραηνινγίαο κε εηδίθεπζε ζηελ Αξραηνινγία θαη ηελ Ηζηνξία Σέρλεο ή Αξραηνινγίαο ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηεο αιινδαπήο. ή γαιιηθήο. . αλαγλσξηζκέλν απφ ην ΓΟΑΣΑΠ. β) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ. γ) Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο εηδηθφηεηαο πνπ επηιέγνπλ. Κχπξηνπο Οκνγελείο θαη Οκνγελείο αιινδαπνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ ηα λεζηά Ίκβξν θαη Σέλεδν. δ) Να κελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (θαηαδίθε.Πηπρίν Ηζηνξίαο-Αξραηνινγίαο κε εηδίθεπζε ζηελ Αξραηνινγία θαη ηελ Ηζηνξία Σέρλεο ή Αξραηνινγία ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο.΢ε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο ηεο πνζφζησζεο 60% δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε εκπεηξία. ΠΔ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΟΗ ΜΔ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤ΢Ζ ΢ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΟΒΟΣΑΝΟΛΟΓΗΑ . ηφηε νη ππνιεηπφκελεο ζέζεηο ζα θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε απηή.΢ε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο ηεο πνζφζησζεο 40% δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο ρσξίο εκπεηξία. . γ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.Άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο. ή ηηαιηθήο γιψζζαο. ή γεξκαληθήο. νη νπνίνη λα δηαζέηνπλ ην πξνζφλ ηεο άξηζηεο γλψζεο μέλεο γιψζζαο. . 6)] ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ ΠΔ-ΣΔ–ΓΔ-ΤΔ Ωο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία γηα ηηο θαηεγνξίεο ΠΔ-ΣΔ-ΓΔ-ΤΔ λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο. . .Απνδεδεηγκέλε γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ.Απνδεδεηγκέλε Δκπεηξία (ηνπιάρηζηνλ 6κελε) ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο (αθνξά ην 60% ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ). ηφηε νη ππνιεηπφκελεο ζέζεηο ζα θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο ρσξίο απηή. . ππνδηθία.ΑΔΑ: ΩΝΙΦ4653Π4-Υ84 Βνξεηνεπεηξψηεο.Απνδεδεηγκέλε Δκπεηξία (ηνπιάρηζηνλ 6κελε) ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο (αθνξά ην 60% ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ). . ή ηηαιηθήο γιψζζαο. β) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ. ΔΗΓΗΚΑ ΠΡΟ΢ΟΝΣΑ ΠΡΟ΢ΛΖΦΖ΢ ΠΔ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΟΗ . .

ΤΔ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟΗ ΔΡΓΑΣΔ΢ . . ηφηε νη ππνιεηπφκελεο ζέζεηο ζα θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο ρσξίο απηή.Απνδεδεηγκέλε Δκπεηξία (ηνπιάρηζηνλ 6κελε) ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο (αθνξά ην 60% ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ).Πηπρίν Ηζηνξίαο-Αξραηνινγίαο κε εηδίθεπζε ζηελ Αξραηνινγία θαη ηελ Ηζηνξία Σέρλεο ή Αξραηνινγία ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο. αλαγλσξηζκέλν απφ ην ΓΟΑΣΑΠ. κπνξνχλ λα επηιεγνχλ θαη ππνςήθηνη θαη κε πνιχ θαιή γλψζε ή αθφκε θαη θαιή γλψζε μέλεο γιψζζαο.΢ε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο ηεο πνζφζησζεο 40% δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο ρσξίο εκπεηξία. ηφηε νη ππνιεηπφκελεο ζέζεηο ζα θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο ρσξίο απηή. 2817/2000 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο. ηφηε νη ππνιεηπφκελεο ζέζεηο ζα θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε απηή.Αλ δελ ππάξμνπλ ππνςήθηνη. νη νπνίνη λα δηαζέηνπλ ην πξνζφλ ηεο άξηζηεο γλψζεο μέλεο γιψζζαο. . ηφηε νη ππνιεηπφκελεο ζέζεηο ζα θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε απηή. . . . ΠΔ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΟΗ ΜΔ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤ΢Ζ ΢ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ Ο΢ΣΔΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ: .ή ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηεο αιινδαπήο. γ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. . .Γ. .Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηάμηνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηνπ Ν.Άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο ή γαιιηθήο ή γεξκαληθήο ή ηηαιηθήο γιψζζαο. .Αλ δελ ππάξμνπλ ππνςήθηνη.Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο κειέηεο δσναξραηνινγηθνχ πιηθνχ.Απνδεδεηγκέλε Δκπεηξία (ηνπιάρηζηνλ 6κελε) ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο (φπσο νξίδεηαη ζην παξάξηεκα ηνπ Α΢ΔΠ θαη αθνξά ην 60% ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ).Άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο ή γαιιηθήο ή γεξκαληθήο ή ηηαιηθήο γιψζζαο. .΢ε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο ηεο πνζφζησζεο 40% δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο ρσξίο εκπεηξία. γ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.Αλ δελ ππάξμνπλ ππνςήθηνη. . ηφηε νη ππνιεηπφκελεο ζέζεηο ζα θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο ρσξίο απηή.΢ε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο ηεο πνζφζησζεο 60% δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε εκπεηξία. αλαγλσξηζκέλν απφ ην ΓΟΑΣΑΠ.΢ε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο ηεο πνζφζησζεο 60% δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε εκπεηξία. ΠΔ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΟΗ ΜΔ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤ΢Ζ ΢ΣΖ ΕΧΟΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ .ΑΔΑ: ΩΝΙΦ4653Π4-Υ84 . . . κπνξνχλ λα επηιεγνχλ θαη ππνςήθηνη θαη κε πνιχ θαιή γλψζε ή αθφκε θαη θαιή γλψζε μέλεο γιψζζαο. κπνξνχλ λα επηιεγνχλ θαη ππνςήθηνη θαη κε πνιχ θαιή γλψζε ή αθφκε θαη θαιή γλψζε μέλεο γιψζζαο.΢ε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο ηεο πνζφζησζεο 60% δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε εκπεηξία. β) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ.Απνδεδεηγκέλε γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ. νη νπνίνη λα δηαζέηνπλ ην πξνζφλ ηεο άξηζηεο γλψζεο μέλεο γιψζζαο. .΢ε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο ηεο πνζφζησζεο 40% δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο ρσξίο εκπεηξία.Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο κειέηεο αλζξψπηλνπ νζηενινγηθνχ πιηθνχ. β) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ. . .Πηπρίν Ηζηνξίαο-Αξραηνινγίαο κε εηδίθεπζε ζηελ Αξραηνινγία θαη ηελ Ηζηνξία Σέρλεο ή Αξραηνινγία ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο. ηφηε νη ππνιεηπφκελεο ζέζεηο ζα θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε απηή.Απνδεδεηγκέλε γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ.ή ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηεο αιινδαπήο. νη νπνίνη λα δηαζέηνπλ ην πξνζφλ ηεο άξηζηεο γλψζεο μέλεο γιψζζαο. 6 .

Γ. 1958/1991 ζε ζπλδπαζκφ κε ην Π. ζα εθαξκνζζνχλ ηα θξηηήξηα θαη ε αληίζηνηρε κνξηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. Γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ ιακβάλεηαη ππφςε φηη. γηα έξγα έξεπλαο.Απνδεδεηγκέλε Δκπεηξία (ηνπιάρηζηνλ 6κελε) ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο (αθνξά ζην 60% ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ εθφζνλ βεβαίσο ππάξμνπλ θαη ππνςήθηνη κε εμεηδίθεπζε ρσξίο εκπεηξία). ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 40 ΣΟΤ Ν. αλαζηήισζεο. ζε δχν πίλαθεο (άλσ ησλ 6 κελψλ . φπσο ηζρχνπλ. ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ Ζ δηαδηθαζία ηεο πξφζιεςεο είλαη ε πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 81 ηνπ Ν. Γηα ηελ θαηεγνξία ΤΔ Δηδηθεπκέλσλ Δξγαηψλ ην 60% ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ.60% θαη θάησ ησλ 6 κελψλ – 40%). ζπληήξεζεο θαη δηακφξθσζεο Μλεκείσλ Αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ησλ εθηεινχκελσλ Έξγσλ Μνπζείσλ κε επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη κε ηερλίηεο. 4049/2012 ΢ε πεξίπησζε πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ ή έξγσλ πνπ δε ρξεκαηνδνηνχληαη ή επηδνηνχληαη απφ Γηεζλείο Οξγαληζκνχο νη ζπκβάζεηο εξγαζίαο απαγνξεχεηαη λα ππεξβαίλνπλ ηα 5 έηε ζε ζπλνιηθφ ρξφλν δηάξθεηαο ηεο απαζρφιεζεο. 2 εδάθην ε ηνπ Ν. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ησλ 5 εηψλ δε ιακβάλεηαη ππφςε νπνηαδήπνηε πξνυθηζηακέλε έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. Δηδηθφηεξα νη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα ηππηθά πξνζφληα. αιιά κε ζπλαθή εκπεηξία. κε βάζε ηφζν ηελ βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψλνπλ ζηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα φζν θαη κε ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: Σν 60% ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ. 2190/1994 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. κπνξνχλ λα επηιεγνχλ θαη ππνςήθηνη ρσξίο ηίηινπο ζπνπδψλ. 4049/2012 απαζρφιεζε. - ζε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο ηεο πνζφζησζεο 40% δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο ρσξίο εκπεηξία ηφηε νη ππνιεηπφκελεο ζέζεηο ζα θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε απηή. θαηά εηδηθφηεηα.3812/28-12-2009. εξειδικεςμένο ηίηλο καηέσοςν οι απόθοιηοι ηηρ ζσολήρ Μαπμαποηεσνιηών Πανόπμος Τήνος) Γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ηζρχεη φηη: - ζε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο ηεο πνζφζησζεο 60% δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε εκπεηξία ηφηε νη ππνιεηπφκελεο ζέζεηο ζα θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο ρσξίο απηή. μερσξηζηά γηα θάζε θαηεγνξία πξνζσπηθνχ εθηφο ησλ ΤΔ Δηδηθεπκέλσλ Δξγαηψλ. θαηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά κνξίσλ. 99/1992 θαη ην άξζξν 1 παξ.σ. ζα θαιπθζεί απφ ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ εμεηδηθεπκέλε θαη ζπλαθή εκπεηξία κε ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε θαη ην 40% ζα θαιπθζεί απφ ππνςήθηνπο ρσξίο εκπεηξία. Λφγσ ησλ πςειψλ απαηηήζεσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ην πξνζφλ ηνπ απνιπηεξίνπ ηίηινπ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. ζα θαιπθζεί απφ ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ εμεηδηθεπκέλε θαη ζπλαθή εκπεηξία κε ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε θαη ην 40% ζα θαιπθζεί απφ ππνςήθηνπο ρσξίο εκπεηξία αιιά κε εμεηδίθεπζε ε νπνία πξέπεη απαξαίηεηα λα πξνθύπηεη από ηνλ αληίζηνηρν ηίηιν ζπνπδώλ (π.ΑΔΑ: ΩΝΙΦ4653Π4-Υ84 . γηα θιάζκα κηζήο κνλάδαο θαη πάλσ δηαηίζεηαη κηα ζέζε ζηελ θαηεγνξία φζσλ έρνπλ εκπεηξία. 7 . απνθαηάζηαζεο.

πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ αληίζηνηρν πξψην ηίηιν. ν ρξφλνο αλεξγίαο γηα θάζε εμάκελν αλεξγίαο θαη έσο νθηψ ζπλνιηθά βαζκνινγείηαη κε πελήληα (50) κνλάδεο. Γηδαθηνξηθφ δίπισκα ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο: ηεηξαθφζηεο (400) κνλάδεο. Ζ ζπλαθήο εκπεηξία κε ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε βαζκνινγείηαη κε επηά (7) κνλάδεο αλά κήλα θαη γηα ζπλνιηθή εκπεηξία κέρξη 84 κήλεο. υρ ηςπικό πποζόν η γνώζη ξένηρ γλώζζαρ. ν αξηζκφο ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ βαζκνινγείηαη κε εθαηφ (100) κνλάδεο γηα θαζέλα απφ ηα δχν πξψηα αλήιηθα ηέθλα θαη δηαθφζηεο (200) κνλάδεο γηα θάζε έλα απφ ηα επφκελα αλήιηθα ηέθλα. για ηιρ οποίερ πποβλέπεηαι από ηον Οπγανιζμό ηος ΥΠΠΟΑ. Γηδαθηνξηθφ δίπισκα ζε άιιν γλσζηηθφ αληηθείκελν: δηαθφζηεο (200) κνλάδεο. βαζκνινγείηαη σο εμήο: νη κνλάδεο ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. κνξηνδνηείηαη επηπιένλ θαηά ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ησλ κνξίσλ. ε. δ. β. δ. Ο δεχηεξνο ηίηινο ζπνπδψλ ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο ησλ θαηεγνξηψλ ΠΔ θαη ΣΔ θαη ηεο απηήο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο κε ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε: εθαηφλ πελήληα (150) κνλάδεο. Γηα ειηθία άλσ ησλ 24 εηψλ θαη έσο 30 εηψλ – εβδνκήληα πέληε (75) κνλάδεο. ε ζπλαθήο εκπεηξία κε ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε βαζκνινγείηαη κε επηά (7) κνλάδεο αλά κήλα θαη γηα ζπλνιηθή εκπεηξία κέρξη 84 κήλεο. γ. Αλ ν ππνςήθηνο θαηέρεη δεχηεξν κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ. ε. ε ειηθία ησλ ππνςεθίσλ βαζκνινγείηαη σο εμήο: Γηα ειηθία έσο 24 εηψλ – πελήληα (50) κνλάδεο.ΑΔΑ: ΩΝΙΦ4653Π4-Υ84 ΒΑΘΜΟΛΟΓΖ΢Ζ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ Γηα ηηο θαηεγνξίεο ΠΔ θαη ΣΔ: α. ζη. ε. Ο βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ. ππνινγηδφκελεο ζε δεθάβαζκε θιίκαθα κε δχν δεθαδηθά ςεθία. Γηα ηελ θαηεγνξία ΤΔ: α. Γηα ειηθία άλσ ησλ 30 εηψλ – κεδέλ (0) κνλάδεο. πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε. Ζ γλψζε μέλεο γιψζζαο βαζκνινγείηαη σο εμήο: Άξηζηε γλψζε . Καιή γλψζε – 30 κνλάδεο. πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ αξηζκφ 110. Για ηιρ ειδικόηηηερ ηυν ΠΕ Απσαιολόγυν. ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα εηδηθά πξνζφληα φπσο 8 . δ. Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο: δηαθφζηεο (200) κνλάδεο. γ.70 κνλάδεο. ΠΕ Σςνηηπηηών Απσαιοηήηυν και Έπγυν Τέσνηρ και ΤΕ Σςνηηπηηών Απσαιοηήηυν και Έπγυν Τέσνηρ. αςηή αποηελεί και βαθμολογούμενο κπιηήπιο με ηον ανηίζηοισο απιθμό μονάδυν. β. αλ ν ππνςήθηνο είλαη ηέθλν πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο βαζκνινγείηαη κε ηξηαθφζηεο (300) κνλάδεο. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ Οη ππνςήθηνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθά: α) Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο θαη ησλ βαζκνινγνχκελσλ ηίηισλ ηνπο. Γηα ηνλ ππνςήθην πνπ γλσξίδεη πεξηζζφηεξεο μέλεο γιψζζεο ε βαζκνινγία είλαη αζξνηζηηθή. ζπγθεθξηκέλα. Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο ζε άιιν γλσζηηθφ αληηθείκελν: εθαηφ (100) κνλάδεο. Πνιχ θαιή γλψζε – 50 κνλάδεο.

ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ». απάηε. β) Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. ελαιιαθηηθά αληί ηεο βεβαίσζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα θαη ηεο ππεχζπλεο δήισζεο. 1599/1986. γ) έρεη. φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ αλαθνίλσζε θαη αλαγξάθνληαη ζηελ ππνβαιιφκελε αίηεζε.] δειώλνπλ όηη: 1. λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην είδνο. 3. γ) Τπεύζπλε Γήισζε (άξζξν 8 παξ. ΢ε πεξίπησζε χπαξμεο ηνπ θσιχκαηνο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ζέζεηο βνεζεηηθνχ ή αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνχ. ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε.ΑΔΑ: ΩΝΙΦ4653Π4-Υ84 αλαθέξνληαη θαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε πξφζιεςεο. Όια ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζήο είλαη αθξηβή θαη αιεζή θαη θαηέρεη φια ηα απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε. Επίζεο εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ. ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία). 6 ηνπ άξζξ. θαηαπίεζε. δσξνδνθία. εθβίαζε. β) είλαη ππφδηθνο θαη έρεη παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο. Έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο θαζφηη δελ έρεη (κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ) θψιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα. 4 Ν. θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ. θαζψο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο. 6 Ν. 1599/1986) «Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππεύζπλε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ» [Με αηνκηθή επζύλε ηνπ ππνςεθίνπ θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. ε ρξνληθή δηάξθεηα. 4 παξ. ε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ην αληηθείκελν ηεο απαζρφιεζεο. θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν. έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε. Οη κηζζσηνί ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ θαη βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε εηδηθφηεηα πξφζιεςεο. ΢ε πεξίπησζε πνπ νη ηίηινη έρνπλ εθδνζεί ζηελ αιινδαπή λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο θαη ν αξηζκφο ησλ εκεξνκηζζίσλ. δ) ηειεί ππφ δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. 22 ηνπ Ν. εμαηξνχληαη απφ ην θψιπκα φζνη έρνπλ εθηίζεη ηελ πνηλή ή έρνπλ αξζεί ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ηνπ έρνπλ επηβιεζεί ή έρνπλ απνιπζεί ππφ φξνπο (άξζξ. Οη κηζζσηνί ηνπ δεκνζίνπ κπνξνχλ. 9 . πιαζηνγξαθία. παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ' ππνηξνπή. ρσξηζηή απφ ηελ αίηεζε. δειαδή: «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. δ) Γηα ηελ απόδεημε ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε: Γηα ηνπο κηζζσηνύο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα: Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο θαη Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ. 2. ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή.1599/1986. ζχκθσλα κε ην νπνίν δελ κπνξεί λα επηιεγεί φπνηνο: α) έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή. ιφγσ θαηαδίθεο. ε εηδηθφηεηα πξφζιεςεο. απηζηία δηθεγφξνπ. 2207/1994). απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία. 1599/1986. ζηελ νπνία λα δειψλνληαη επαθξηβψο ν ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε. ΢ε πεξίπησζε αλαθξίβεηαο λα γλσξίδεη φηη ζα έρεη ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.

φηη πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο.Π. εθφζνλ ν δηθεγφξνο βεβαηώλεη φηη ν ίδηνο έρεη επαξθή γλώζε ηεο γιψζζαο απφ θαη πξνο ηελ νπνία κεηέθξαζε. θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο γηα ηελ απφδεημε χπαξμεο αλήιηθσλ ηέθλσλ. Σα αλσηέξσ (ηίηινη.ΑΔΑ: ΩΝΙΦ4653Π4-Υ84 Γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο απαηηνύληαη αζξνηζηηθά: Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο. Γηα ηελ πνιπηεθληθή ηδηόηεηα πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο ΢πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (Α.Δ. Ζ Τπεξεζία δχλαηαη λα δηαζηαπξψλεη ηελ αιήζεηα ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηηο ππεχζπλεο δειψζεηο θαη ζε άιια παξαζηαηηθά ζηνηρεία κέζσ έγγξαθεο επηθνηλσλίαο κε ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο. κειέηεο θαη έξγα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο εκπεηξίαο θαη Τπνβνιή ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ ή δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηνπλ ηε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο. Α’). ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν.09. Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηεο θαηεγνξίαο ΤΔ γίλνληαη επηπιένλ δεθηά: 1.2013. Δηδηθψο φκσο κεηά ηνλ λέν «Κψδηθα Γηθεγφξσλ» (άξζξν 36 λ. ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ηνπο. κεηαθξάζεηο μελφγισζζσλ εγγξάθσλ πνπ γίλνληαη απφ δηθεγφξν κεηά ηελ 27. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ.). 3. κε εξγνδφηεο θαη κε άιινπο θνξείο.) ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα 10 . β) Ηδησηηθά έγγξαθα εκεδαπήο.ρ ηίηινη ζπνπδψλ – άδεηεο – πηζηνπνηεηηθά – βεβαηψζεηο θ.΢.ιπ. Οη ππνςήθηνη απνδέρνληαη φηη ε ηζρχο ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηνηρείσλ ηεο ππνβαιιφκελεο ππεχζπλεο δήισζεο είλαη αιεζή θαη αθξηβή θαη φηη ζε πεξίπησζε δήισζεο ςεπδψλ ή αλαθξηβψλ ζηνηρείσλ ε Τπεξεζία ζα πξνβεί ζε εθαξκνγή φισλ ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. γίλνληαη δεθηέο.ιπ.148/26-12-1913/1-2-1914.). Παξαηεξήζεηο: 1. Ζ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο γίλεηαη απφ αξκφδηα θαηά λφκν αξρή ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή ηελ Πξεζβεία ή ην Πξνμελείν ηεο μέλεο ρψξαο ζηελ Διιάδα ή απφ δηθεγφξν ή απφ άκηζζν εξκελέα δηνξηζκέλν βάζεη ηνπ λ. Σεο εκεδαπήο α) Γεκόζηα έγγξαθα εκεδαπήο. 2. ΠΡΟ΢ΚΟΜΗ΢Ζ ΣΗΣΛΧΝ.09.4194/2013/ΦΔΚ 208/27. Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ. πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε πξέπεη λα είλαη επίζεκα κεηαθξαζκέλνη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. δειαδή έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα (π.1599/1986.2013/η. δειαδή έγγξαθα πνπ δελ εθδίδνληαη απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα (φπσο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ. πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηώζεηο) γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν. ρσξηζηή απφ ηελ αίηεζε. ΠΗ΢ΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΔΒΑΗΧ΢ΔΧΝ Σεο αιινδαπήο Σίηινη. Βεβαίσζε αλεξγίαο από ηνλ ΟΑΔΓ (γηα ηελ απφδεημε ηνπ ρξφλνπ αλεξγίαο) 2. θ.

΢ε πεξίπησζε δηθαίσζεο ησλ ελζηάζεσλ ή κείσζεο ησλ κνξίσλ ησλ επηηπρφλησλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. Οη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη ιφγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνχλησλ ππνςεθίσλ. άιισο ζα ζεσξείηαη φηη δελ ηελ απνδέρεηαη. ΠΡΟ΢ΒΑ΢Ζ ΢Δ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΢ΤΝΤΠΟΦΖΦΗΧΝ Δλεκεξψλνληαη νη ππνςήθηνη φηη. ηαηξηθή γλσκάηεπζε πνπ θέξεη ζεψξεζε απφ αξκφδην ειεγθηή ηαηξφ). ε αληηθαηάζηαζε ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη κε ηνπο πξψηνπο επηιαρφληεο θαηά ζεηξά κνξίσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. 11 .). θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ. ζχκθσλα κε ηελ λφκηκε δηαδηθαζία (έγγξαθε αίηεζε. πνπ ιήγεη κεηά ηελ πάξνδν δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο. ΑΝΣΗΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ ΑΠΟΥΧΡΟΤΝΣΟ΢ ΠΡΟ΢ΛΖΦΘΔΝΣΑ Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνχλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο. θαμ. αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο. ΢ε πεξίπησζε πνπ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε γίλεη δεθηή. ζπζηεκέλε επηζηνιή) ζηελ Τπεξεζία ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ή κε ηεο ζέζεο. απαζρνινχληαη γηα ην ππνιεηπφκελν. Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα αλαγξάςεη ηνλ θσδηθφ/αξηζκφ ηνπ παξαβφινπ ζηελ έλζηαζε θαη λα θαηαβάιεη ην αληίηηκν ηνπ ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ. ΢ηε ζπλέρεηα. Αλ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε γίλεη δεθηή ηφηε ην θαηαβιεζέλ πνζφ επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν. ζπζηεκέλε επηζηνιή) ακέζσο κε ηελ αλάξηεζε ησλ πηλάθσλ κνξηνδφηεζεο. ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν θαζψο θαη ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα (π.Ο.17/2002 Απφθαζε ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. Οη ελζηάζεηο ζα εμεηαζηνχλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ηεο Τπεξεζίαο. Ο ππνςήθηνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξέπεη εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ιήςε ηεο αλσηέξσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο λα απαληήζεη εγγξάθσο (ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. ΚΛΖ΢Ζ ΣΧΝ ΔΠΗΣΤΥΟΝΣΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ Ζ θιήζε απφ ηελ Τπεξεζία ησλ επηηπρφλησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη εγγξάθσο κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν (ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία. Γηα ηελ ππνβνιή ηεο έλζηαζεο απαηηείηαη ε θαηαβνιή παξαβφινπ ζην Γεκφζην Σακείν πελήληα (50) επξψ πνπ έρεη εθδνζεί είηε κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ (e– παξάβνιν). απνιπηήξην ηδησηηθνχ ιπθείνπ πνπ θέξεη ηε ζεψξεζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.Τ.ΑΔΑ: ΩΝΙΦ4653Π4-Υ84 ηδησηηθψλ εγγξάθσλ. ε Τπεξεζία ζα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνπο ινηπνχο ππνςεθίνπο. ην θαηαβιεζέλ πνζφ επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν. ε Τπεξεζία ζα θαιεί ηειεθσληθά ηνπο ππνςεθίνπο γηα λα βεβαηψζεη ηελ παξαιαβή ηεο εηδνπνίεζεο. ηεθκεξίσζε ππέξηεξνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο). πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο. είηε απφ Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.ρ. θαμ. ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. θαηά πεξίπησζε. ΓΗΑΓΗΚΑ΢ΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ΢ ΔΝ΢ΣΑ΢ΔΧΝ Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ έλζηαζε επί ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο θαη πξφζιεςεο ζηα γξαθεία ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Κνδάλεο.

Ζ κηζζνδνζία ησλ πξνζιακβαλνκέλσλ ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηεο ΓΔΖ Α. ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ δηαδηθαζία πξφζιεςεο πξνθχςεη ζέκα.α.ΠΟ.ΑΔΑ: ΩΝΙΦ4653Π4-Υ84 ΓΗΑΡΚΔΗΑ-ΧΡΑΡΗΟ ΔΡΓΑ΢ΗΑ΢-ΜΗ΢ΘΟΓΟ΢ΗΑ Ζ δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ ζα είλαη γηα ηνπο Αξραηνιφγνπο ΠΔ εμίκηζη (6. πνπ είλαη ζρεηηθή κε ην ζέκα απηφ.gov. ην νπνίν δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε. ΑΝΑΠΟ΢ΠΑ΢ΣΟ ΣΜΖΜΑ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί ην Εηδηθό Παξάξηεκα (Α1) Απόδεημεο Χεηξηζκνύ Η/Υ κε ζήκαλζε έθδνζεο «22-01-2016.Δ.asep. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζε όια ηα Παξαξηήκαηα κέζσ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ Α΢ΔΠ (www. Σν αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ θαη ην πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεο ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε ζα αλαδεηεζνχλ απηεπάγγειηα απφ ηελ Τπεξεζία. Γηεπθξηλίδεηαη φηη.gr) θαη ηνπ ΤΠ.» θαη ην Εηδηθό Παξάξηεκα (Α2) Απόδεημεο Γισζζνκάζεηαο κε ζήκαλζε έθδνζεο «25-02-2016».gr).5) κήλεο θαη γηα ηνπο Δηδηθεπκέλνπο Δξγάηεο ΤΔ έμη (6) κήλεο Ζ απαζρφιεζε ζα είλαη πελζήκεξε θαη δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 40 ψξεο ηελ εβδνκάδα. θαλνληζκφ θ. ε Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα αλαηξέμεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηαδήπνηε δηάηαμε. Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηα γξαθεία ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Κνδάλεο θαη ζα αλαξηεζεί ζηνλ δηαδηθηπαθφ θφκβν ηεο εθαξκνγήο ΓΗΑΤΓΔΗΑ (http://diavgeia. (http://www.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο αθόινπζεο δηαδξνκήο: Κεληξηθή ζειίδα  Έληππα αηηήζεσλ  Γηαγσληζκώλ θνξέσλ  Δπνρηθνύ (΢ΟΥ).Α.yppo. Ζ Πξντζηακέλε ηεο Δθνξείαο Αξεηή Υνλδξνγηάλλε-Μεηφθε ηνπ θιάδνπ ΠΔ Αξραηνιφγσλ 12 .

ΤΠΠΟΑ /Γξαθείν Τπνπξγνχ 2.gr) Αλαθνηλψζεηο – Πξνθεξχμεηο Πξνθήξπμε ζέζεσλ 7. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΓΤΖΓ/Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο/Σκ.yppo. Ζιεθ/θε ηζηνζειίδα ΤΠΠΟΑ (http://www.gr/f/yppot) 13 . ΤΠΠΟΑ /ΓΓΓΤΖΓ/Γ/λζε Γηνίθεζεο θαη Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 4.: 1.diavgeia. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΟΤ/Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο 6. Πιεξνθνξηαθψλ ΢πζηεκάησλ 5. ΤΠΠΟΑ /Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέσο 3.gov. Ζιεθ/θε ηζηνζειίδα ΓΗΑΤΓΔΗΑ http://et.ΑΔΑ: ΩΝΙΦ4653Π4-Υ84 ΚΟΗΝ.

...ΟΝΟΜΑ-ΔΠΩΝΤΜΟ: (θεθαι..... ΝΟΜΟ΢: …………………………………………………… 16. ΖΜΔΡΟΜ.…… 15.. …….. Μεηαπηπρηαθνί Σίηινη α/α Ίδπςμα Έηορ κηήζηρ Β1 Β2 14 Ειδικόηηηα/εξειδίκεςζη/ηίηλορ Έηορ κηήζηρ .ΟΝΟΜΑ-ΔΠΩΝΤΜΟ ………………………………………………………. ΠΟΛΖ………………………………………………………... ΔΚΓΟ΢Ζ΢………………. ΑΡΗΘ.Κ./2016 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ –ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ……………………. Α... 11.…..:. ΤΔ) Δπηινγή ζέζεο απαζρόιεζεο: …………………………………………………....β)………………………... 17..Μ. ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ………/………... ΑΦΜ………………….2016 Αξ..14.…….... 13.) …………………………...... θαη’ άξζξν 18 ηνπ Ν 2190/1994 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην άξζξν 6 ηνπ Νόκνπ 3812/2009.…………... Σαρ........... ΣΔ...Α. Σ..........………….. ….6.……. Τπεξεζία .....) 5. Α..Τ …………………………9.………....ΑΔΑ: ΩΝΙΦ4653Π4-Υ84 ΠΡΟ΢: Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ .. (ΠΔ.………….12. ΠΑΣΔΡΑ: (θεθαι.… 10 ΓΗΔΤΘΤΝ΢Ζ ΜΟΝΗΜΖ΢ ΚΑΣΟΗΚΗΑ΢ ………………………………………………………... ΑΡΗΘΜΟ΢……………………. νξηζκέλνπ ρξόλνπ.. Γηεύζπλζε :Αξραηνινγηθό Μνπζείν Αηαλήο ΣΚ: 500 04 ΑΗΣΖ΢Ζ ...Κ.) 4. 3....:……....ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧ΢Ζ Τπνςεθίνπ γηα πξόζιεςε κε ζύκβαζε ηδησηηθνύ δηθαίνπ. ΓΔΛΣ. Σίηινη ΢πνπδώλ α/α Τίηλορ Ίδπςμα Βαθμόρ Α1 Α2 Β.. ΣΑΤΣΟΣ..... ΓΔ..………… 7.. E-MAIL: …………………………………………….ΟΝΟΜΑ-ΔΠΩΝΤΜΟ ……………………………………………………… ΜΖΣΔΡΑ΢: (θεθαι.……………...ΔΦΑ ΚΟΕΑΝΖ΢ . ΟΓΟ΢:………………………………………………………. 2.Ο.. Γ....8..…....... ΣΖΛΔΦΩΝΟ:α)……….. Πξση..

Βεβαίσζε Α΢ΠΔ γηα ηέθλν πνιχηεθλεο νηθνγ. Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ηαπηφηεηαο 2. Ο/Ζ ππνςήθη………. έξγα 9……………………. 15 .ΑΔΑ: ΩΝΙΦ4653Π4-Υ84 Γ. Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο ζε αξραηνι. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 10…………………………. Αλαιπηηθή θαηάζηαζε ελζήκσλ – ΗΚΑ 8. Γλώζε ρξήζεο Ζ/Τ Ζ 1 Ζ 2 Ζ. Γισζζνκάζεηα α/α Γλώζζα Επίπεδο Τίηλορ Πιζηοποιηηικού Φοπέαρ πος ηο εξέδυζε Ε1 Ε2 Ε3 Ε.. Υξφλνο αλεξγίαο ……………………(αξηζκφο κελψλ) Β. Γηδαθηνξηθνί Σίηινη α/α Ίδπςμα Έηορ κηήζηρ Ειδικόηηηα/εξειδίκεςζη/ηίηλορ Γ1 Γ.. Ζιηθία ππνςεθίνπ……………… ΢πλεκκέλα: 1. Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν απνιπηήξηνπ ηίηινπ 6.. Γχν (2) ζπλεκκέλεο Τ/Γ 4.……. 3. (Τπνγξαθή) Ζκεξνκελία ……………………………………….Καθήκονηα (ζςνοπηικά) Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 E.(αξηζκφο αλήιηθσλ ηέθλσλ) Γ. Σέθλν πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο ………………………(ΝΑΗ/ΟΥΗ) Γ. Κνηλσληθά θξηηήξηα (γηα ζέζεηο ΤΔ) Α.…………… 5.. Αλήιηθα ηέθλα………………. Δκπεηξία α/α Από Έυρ Μήνερ απαζσόηζηρ Φοπέαρ/Επγοδόηηρ Ειδικόηηηα .. Βεβαίσζε αλεξγίαο – ΟΑΔΓ 7.

. θαζ’ ππνηξνπή. Σε πεξίπησζε αλαθξίβεηαο γλσξίδσ όηη ζα έρσ ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4 παξ. θαηαπίεζε.. 1599/1986. απηζηία δηθεγόξνπ.Μ: Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2): Τόπνο Γέλλεζεο: Τόπνο Καηνηθίαο: Τει: Οδόο: Fax: Αξηζ: Δ/λζε Ηιεθηξ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ. Όια ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζήο κνπ είλαη αθξηβή θαη αιεζή θαη θαηέρσ όια ηα απαηηνύκελα πξνζόληα γηα ηελ πξνθεξπζόκελε ζέζε. όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ αλαθνίλσζε θαη αλαγξάθνληαη ζηελ ππνβαιιόκελε αίηεζε. πιαζηνγξαθία. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. εθβίαζε. (Υπνγξαθή) 1. παξάβαζε θαζήθνληνο. εμαηξνύκαη από ην θώιπκα επεηδή έρσ εθηίζεη ηελ πνηλή κνπ ή επεηδή έρνπλ αξζεί ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ κνπ έρνπλ επηβιεζεί ή επεηδή έρσ απνιπζεί ππό όξνπο (άξζξ. Ταπηόηεηαο: Α. 1599/1986) Πξνο(1): * Ο – Η Όλνκα: Επώλπκν: Όλνκα Παηέξα: Επώλπκν Παηέξα: Όλνκα Μεηέξαο: Επώλπκν Μεηέξαο: Αξηζ. απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία. 4 Ν. 1599/1986. 2207/1994). πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. ιόγσ θαηαδίθεο. Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ Δεκνζίνπ Τνκέα. ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ». ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε. ζύκθσλα κε ην νπνίν δελ κπνξεί λα επηιεγεί όπνηνο: α) έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή. Ηκεξνκελία….……. 16 . Μεηά ηελ εηδνπνίεζή κνπ γηα ηελ επηινγή κνπ ζα πξνζέιζσ θαη ζα αλαιάβσ ππεξεζία εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ. πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.201 Ο/Η Δει………………. απάηε. 2. 6 Ν.……………. Σε πεξίπησζε ύπαξμεο ηνπ θσιύκαηνο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ζέζεηο βνεζεηηθνύ ή αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνύ. δειώλσ όηη: 1. έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε γ) έρεη. θαζώο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο.ΑΔΑ: ΩΝΙΦ4653Π4-Υ84 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. Εμνπζηνδνηώ ηελ Υπεξεζία λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο (αλαδήηεζε δηθαηνινγεηηθώλ θιπ) γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ππόζεζήο κνπ. Έρσ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο θαζόηη δελ έρσ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ ππαιιειηθνύ θώδηθα. ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία). Δειη. δειαδή: «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. 4. δσξνδνθία. ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηώκαηα θαη γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή δ) ηειεί ππό δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε.1599/1986) Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. β) είλαη ππόδηθνο θαη έρεη παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο. Ταρπδξνκείνπ (Εmail): ΤΚ: Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο . Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.Φ. 2. 3.

. Ταρπδξνκείνπ (Εmail): Fax: ΤΚ: Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο . 4 Ν. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..1599/1986) Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ.Μ: Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2): Τόπνο Γέλλεζεο: Τόπνο Καηνηθίαο: Τει: Οδόο: Αξηζ: Δ/λζε Ηιεθηξ. «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ..Φ. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1599/1986. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. Ταπηόηεηαο: Α.. 2. Ηκεξνκελία………………201 Ο/Η Δει……. (Υπνγξαθή) 1.. ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ».. Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ Δεκνζίνπ Τνκέα.... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. Δειη... 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε..ΑΔΑ: ΩΝΙΦ4653Π4-Υ84 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.. 1599/1986) Πξνο(1): * Ο – Η Όλνκα: Επώλπκν: Όλνκα Παηέξα: Επώλπκν Παηέξα: Όλνκα Μεηέξαο: Επώλπκν Μεηέξαο: Αξηζ... 3. πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ. Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο... 17 . δειώλσ όηη: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….