ΑΔΑ: ΒΙΨΨΓ-1ΡΚ

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΛΗΕΠΚΑ/14632/8763/260
Ημ/νία: 21-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ &ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΛΗ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ&ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Μπενάκη και Παπάζογλου 6
Ταχ. Κώδ:24100 Καλαμάτα
Πληρ/ρίες :Ε Ανδριανοπούλου
Τηλέφωνο:2721063100
Fax:…2721026209
e-mail:lhepka@culture.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών
έργων για τις ανάγκες του υποέργου 1 «Προετοιμασία-Υποστήριξη- Τεκμηρίωση του Έργου της
Επανέκθεσης» του έργου : «Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Πύλου» με κωδικό ΜΙS
448808 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146 Α/13.6.2003) για τον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού
2. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών
έργων.
3. Το Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46 Α/24.3.1992) για τη μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει
έργων.
4. Το ΠΔ 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25-06-2013) τροποποίηση του πδ 85/2012(Α΄141) περί ίδρυσης
Υπουργείου Πολιτισμού &Αθλητισμού.
5. Τον Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43 Α/23.3.1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της
Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις».
6. Το άρθρο 18 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύει με τον Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α/28.12.2009)
«Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
7. Το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α/30.6.2000) «Θέματα προετοιμασίας των
Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις».
8. Το άρθρο 19 παρ. 27 του Ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας Έργων Ολυμπιακής &
άλλες διατάξεις».

παρ. πρωτ.1988) περί «Κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου».Δ. Το άρθρο 1 παρ.Π.21-ΛΗ/129315/66749/6085/1637/27-08-2013 έγκριση εκτέλεσης εργασιών του 1ου υποέργου «Προετοιμασία-Υποστήριξη. Το Π.Δ 164/2004 και της παραγράφου 1 του παρόντος σε έργα που χρηματοδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς. των συνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις» περί μη ισχύος των περιορισμών του Π.Τ. 4049/2012(ΦΕΚ 35/Α) «Αντιμετώπισης της βίας στα γήπεδα.Π.Ο.1985) που αναφέρεται στην επέκταση των διατάξεων του Π. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α/19. Την με αρ. Το Π. Το άρθρο 40 του Ν.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΚ/ΤΔΠΙΔ/66432/933/828/188/13-01-2014. 14. Την ισχύουσα Νομοθεσία σχετικά με τους όρους αμοιβής και εργασίας του επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου. 99/1992.12.Δ. Τις υφιστάμενες ανάγκες πρόσληψης ορισμένου χρόνου εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και για τις ανάγκες υλοποίησης του 1ου υποέργου «Προετοιμασία-ΥποστήριξηΤεκμηρίωση του Έργου της Επανέκθεσης» του έργου : «Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Πύλου» Δήμου Πύλου-Νέστορος Περιφέρειας Πελοποννήσου.12.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191 Α/30. 2004/16-4-2010 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού του ΥΠ.Δ.8. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/α/13-07-2010 Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών. στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής .7. 74/1985 και στις λοιπές ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού 12. 22.Δ. του Ντόπινγκ. 16.Τεκμηρίωση του Έργου της Επανέκθεσης» του έργου : «Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Πύλου» Δήμου Πύλου-Νέστορος Περιφέρειας Πελοποννήσου απολογιστικά και με αυτεπιστασία. Την υπ’αριθμ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ΤΔΑΜ/ /Φ. το οποίο αντικαθιστά την παρ 2 του άρθρου 10 του Π. 3905/2010 (ΦΕΚ 219 Α/23. Το Π. Την αριθ. 10. Τον Ν. διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» 17.ΠΟ. 19.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α/02-02-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 20122015» 15. Τις πιστώσεις του έργου 2013ΣΕ01480043 της ΣΑΕ 0148 του ΠΔΕ 20.(ΑΔΑ:ΒΙΨΠΓ73Φ)απόφαση με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 4 του Ν. 11. αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής προσωπικού από τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υ. 18. Το άρθρο 42.2010) «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις».9 του Ν. Την αριθμ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΠΕΠΑΝ52/2760 απόφαση ένταξης της Πράξης «Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Πύλου» με κωδικό ΜΙS 448808 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 21. 13.ΑΔΑ: ΒΙΨΨΓ-1ΡΚ 9.Τ. 635/1985 (ΦΕΚ 232 Α/31.2004) «Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα».

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΓ-1ΡΚ Κληρονομιάς και στη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης. επικοινωνίας: 2721063100-26410) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia. Μουσείων και Τεχνικών Έργων σε έργα ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτούμενα έργα τρίτων» 23. αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων ή στο σχεδιασμό & υλοποίηση μουσειακών έργων ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1 1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 12 Μήνες με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του έργου 12 Μήνες με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του έργου ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Μουσείο Πύλου/Γραφεία ΛΗ ΕΠΚΑ Μουσείο Πύλου/Γραφεία ΛΗ ΕΠΚΑ Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν.gov. Η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ 2 περ. η του Ν. 3812/2009 « Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/2009 όπως ισχύει. εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. (http://www. . είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση Μπενάκη &Παπάζογλου 6 24100 Καλαμάτα.gr) και του ΥΠ. καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά. είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.Τ. Ανακοινώνουμε Την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστημα σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Αρχιτέκτονες – Μηχανικοί με εξειδίκευση στο σχεδιασμό & υλοποίηση μουσειακών έργων ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί με εξειδίκευση στην προστασία.ΠΟ. είτε αυτοπροσώπως.yppo. νομίμως επικυρωμένα. υπ’όψιν κ Βέργη Ελένης (τηλ.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από -22-01-2014 έως 28-012014) Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού .

[Επιλέγονται τα κατάλληλα επίπεδα ανάλογα με τις κατηγορίες εκπαίδευσης] Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη. β) Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Κ. δικαστική συμπαράσταση) Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. τηλ.Ε. 54006. γ) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ. 151 80 Αθήνα. Τ. 2310− 459101. των κατωτέρω επιπέδων: Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ. Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π. τηλ.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6)] .Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1. Πλ. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια. 2310/997571−72−76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. δ) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37. ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (N.Ε.ΑΔΑ: ΒΙΨΨΓ-1ΡΚ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει : α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε. Τ. Σκρά. Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού. 55132 Θεσσαλονίκη.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού. Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.). Θεσσαλονίκη. τηλ.Κ. υποδικία. Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.) Διοικητικού Προσωπικού. Δ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.Ε.Κ.

Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. για κλάσμα μισής μονάδας και πάνω διατίθεται μια θέση στην κατηγορία όσων έχουν εμπειρία. ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί με εξειδίκευση στην προστασία. 1958/1991 σε συνδυασμό με το Π. γ) υπηρεσιών διαδικτύου και δ) autocad . β) υπολογιστικών φύλλων. όπως ισχύουν.Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. γ) υπηρεσιών διαδικτύου . Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. . β) υπολογιστικών φύλλων.Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (όπως ορίζεται στο παράρτημα του ΑΣΕΠ και αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων). - Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων. Το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων.Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων. 2 εδάφιο η του Ν. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Η διαδικασία της πρόσληψης είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 81 του Ν. ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προσωπικού.Δ.ΑΔΑ: ΒΙΨΨΓ-1ΡΚ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕΩς βαθμολογούμενη εμπειρία για όλες τις κατηγορίες νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων ή στο σχεδιασμό & υλοποίηση μουσειακών έργων .Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (όπως ορίζεται στο παράρτημα του ΑΣΕΠ και αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων). . θα καλυφθεί από υποψήφιους που έχουν εξειδικευμένη και συναφή εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση και το 40% θα καλυφθεί από υποψήφιους χωρίς εμπειρία αλλά με εξειδίκευση η οποία πρέπει απαραίτητα να προκύπτει από τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών.3812/28-12-2009. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί με εξειδίκευση στο σχεδιασμό & υλοποίηση μουσειακών έργων . 99/1992 και το άρθρο 1 παρ. Για τη κατανομή των προκηρυσσόμενων θέσεων λαμβάνεται υπόψη ότι.

Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: διακόσιες (200) μονάδες. συντήρησης και διαμόρφωσης Μνημείων Αρχαιολογικών χώρων και των εκτελούμενων Έργων Μουσείων με ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης. ε. Η γνώση ξένης γλώσσας βαθμολογείται ως εξής: Άριστη γνώση . υπολογιζόμενες σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Για τις κατηγορίες ΠΕ α. αποκατάστασης. Δεν κατατάσσονται οι υποψήφιοι χωρίς εξειδικευμένο τίτλο ή συναφή εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: διακόσιες (200) μονάδες. στ. . Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: εκατό (100) μονάδες. για τους αρχαιολόγους τίτλο σπουδών που να αποδεικνύει την εξειδίκευση στην τεκμηρίωση. (π. ανάδειξη αρχαίων μνημείων καθώς και αρχαιολογικών χώρων. κατά φθίνουσα σειρά μορίων.χ. για έργα έρευνας. Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες η βαθμολογία είναι αθροιστική. β. εξειδικευμένο τίτλο κατέχουν οι απόφοιτοι της σχολής Μαρμαροτεχνιτών Πανόρμου Τήνου). θα εφαρμοσθούν τα κριτήρια και η αντίστοιχη μοριοδότηση του άρθρου 18 του Ν. γ. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Νόμου 3812/2009. δ. αναστήλωσης. Ο βασικός τίτλος σπουδών. Εργάτες. Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: τετρακόσιες (400) μονάδες.70 μονάδες. για τους Μηχανικούς τίτλο σπουδών που να αποδεικνύει την εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων. κατατάσσονται κατά κλάδο και ειδικότητα. που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη. Καλή γνώση – 30 μονάδες. το οποίο δεν έχει εργασιακή εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση κάτω των έξι (6) μηνών. βαθμολογείται ως εξής: οι μονάδες του βασικού τίτλου σπουδών. για τους εργατοτεχνίτες και ειδ. Η κατάταξη υποψηφίων του εξειδικευμένου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων. πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 110. αυτή αποτελεί και βαθμολογούμενο κριτήριο με το αντίστοιχο αριθμό μονάδων. γίνεται σε πίνακα σύμφωνα με τα λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια κατά κλάδο και ειδικότητα μόνο εφόσον η εξειδίκευση προκύπτει από τον τίτλο σπουδών. Ειδικότερα οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα. Για την ειδικότητα των Αρχαιολόγων ΠΕ για την οποία προβλέπεται ως τυπικό προσόν η άριστη γνώση ξένης γλώσσας από τον Οργανισμό του ΥΠΠΟΤ. ενώ το ίδιο ισχύει για την πολύ καλή ή καλή γνώση ξένης γλώσσας. Πολύ καλή γνώση – 50 μονάδες. αποκατάσταση.ΑΔΑ: ΒΙΨΨΓ-1ΡΚ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Λόγω των υψηλών απαιτήσεων εκτέλεσης των εργασιών. με βάση την βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια .

που προβλέπονται για τον αντίστοιχο πρώτο τίτλο. πλαστογραφία. απάτη.ΑΔΑ: ΒΙΨΨΓ-1ΡΚ ζ. δωροδοκία. σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή. υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία). Αν ο υποψήφιος κατέχει δεύτερο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών. όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην υποβαλλόμενη αίτηση. απιστία δικηγόρου. παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή. καταπίεση. Σε περίπτωση ανακρίβειας να γνωρίζει ότι θα έχει τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. Έχει δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχει (με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. γ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 1599/1986) «Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών» [Με ατομική ευθύνη του υποψηφίου και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. εκβίαση. 1599/1986. απιστία περί την υπηρεσία. β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών». Όλα τα στοιχεία της αίτησής είναι ακριβή και αληθή και κατέχει όλα τα απαιτούμενα προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση. συκοφαντική δυσφήμιση. τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. 6 του άρθρ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά: α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους. μοριοδοτείται επιπλέον κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των μορίων. η. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον. Ο δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη: εκατόν πενήντα (150) μονάδες. 2. 1599/1986. δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. συγκεκριμένα. 22 του Ν. 4 Ν. καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της . Η συναφής εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση βαθμολογείται με επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 60 μήνες.] δηλώνουν ότι:: 1. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού. 2. λόγω καταδίκης. εξαιρούνται από το κώλυμα όσοι έχουν εκτίσει την ποινή ή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που του έχουν επιβληθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους (άρθρ. μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας  Υποβολή σχετικών συμβάσεων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. κατά το άρθρο 8 του ν. 2207/1994). ή δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης της εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη.  Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. χωριστή από την αίτηση. ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες. δ) Για την απόδειξη της εξειδικευμένης εμπειρίας απαιτείται η προσκόμιση: Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:  . 3. φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 4 παρ. στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή• δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. 6 Ν.ΑΔΑ: ΒΙΨΨΓ-1ΡΚ γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής• β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης.1599/1986. κατά το άρθρο 8 του ν. χωριστή από την αίτηση.  Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα πρέπει να προσκομίσουν και βεβαίωση του εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα πρόσληψης. το αντικείμενο απασχόλησης και ο αριθμός των ημερομισθίων. η χρονική διάρκεια.  Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα. Δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΕΕΚ δωδεκάμηνης τουλάχιστον φοίτησης. η χρονική διάρκεια και το αντικείμενο της απασχόλησης.Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη.  Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου.1599/1986. να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα πρόσληψης. .  Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΔΕ γίνονται επιπλέον δεκτά: 1. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:  Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε• γ) έχει. Πτυχίο ή δίπλωμα ξένης γλώσσας.

4.ΠO. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. τεκμηρίωση υπέρτερου έννοµου συμφέροντος).Ο. σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.Α.Κ.gr Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις-Προκήρυξη θέσεων εργασίας) Ανάρτηση .Τ. Επίσης. 3.Α. ΥΠ. περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας. Σε περίπτωση δικαίωσης των ενστάσεων ή μείωσης των μορίων των επιτυχόντων για οποιονδήποτε λόγο.Τ.Διαχείρισης Στοιχείων του Ωρομισθίου και του με σχέση εργασίας Ορισμένου Χρόνου Προσωπικού. Οι ενστάσεις θα εξετάζονται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών. / ΓΔΔΥ/Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων.Σ. /Διεύθυνση .Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ κλπ Η διάρκεια της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού ορισμένου χρόνου. Αν η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή τότε το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.yppo.ΠΟ.ΠΟ.ΠO. θα είναι σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.ΑΔΑ: ΒΙΨΨΓ-1ΡΚ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των πινάκων κατάταξης και πρόσληψης στα γραφεία της ΛΗ’ ΕΠΚΑ. προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους.Α. Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου στο Δημόσιο Ταμείο πενήντα (50) ευρώ. 2. / Γραφείο Γενικής Γραμματέως (με e-mail).gr). Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία της ΛΗ’ ΕΠΚΑ και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό κόμβο της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.21-01-2014 . που λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση των πινάκων κατάταξης.ΠO. σύµφωνα µε τη νόµιµη διαδικασία (έγγραφη αίτηση.Α. η οποία θα εξετάσει την ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία. η Υπηρεσία θα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους. Προϊστάμενη της Εφορείας ‘Αννα-Βασιλική Καραπαναγιώτου Αρχαιολόγος ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΥΠ. 6. ΥΠ. Η απασχόληση θα είναι πενθήμερη και δε θα υπερβαίνει τις 40 ώρες την εβδομάδα./ Γραφείο Υπουργού (με e-mail).. Η αν.Α.Α. ΠΙΣΤ/ΚΩΝ & ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ Τίτλοι. 5.Α. πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ. πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την ανακοίνωση πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.ΠΟ.Α.yppo. η αντικατάσταση των υποψηφίων γίνεται με τους πρώτους επιλαχόντες κατά σειρά μορίων στη συγκεκριμένη κατηγορία.gov.Διοικητικού /Γραφείο Μηχανογράφησης και . / Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (με e-mail).Α ( www.ΠO. Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι.gr) και του ΥΠ. ΥΠ. ανά ειδικότητα όπως αναφέρεται. Δ. Η μισθοδοσία των προσλαμβανομένων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου με κωδικό αριθμό 2013ΣΕ01480043 της ΣΑΕ 0148 του ΠΔΕ Το αντίγραφο ποινικού μητρώου και το πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. Ηλεκτρονική ιστοσελίδα ΥΠ. ΥΠ.Π. (http://www.Α.

Κ. 2.6........………….....Ο. ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: (κεφαλ...……………… Επιλογή θέσης απασχόλησης: …………………………………………………..………… ... E-MAIL: …………………………………………….... ………………………………………………………......……..ΤΗΛΕΦΩΝΟ:α)………....... ορισμένου χρόνου.....…8..ΑΡΙΘΜΟΣ…………………….… 10 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ……....12....YΕ) …………………………………...…… 15. Α..) 4..Δ....ΑΦΜ…………………. ΝΟΜΟΣ: ……………………….. ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: (κεφαλ.................ΤΑΥΤΟΤ..Τ..:………………...... ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / 2013 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ....:…….... ΠΟΛΗ……………………………………………14..ΔΕ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ……………………….) ………………………….... ΤΚ: 24 100 Καλαμάτα……………………… ΑΙΤΗΣΗ .. 7.. ΟΔΟΣ:…………………………………………………. ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: (κεφαλ...…….Υ …………………………9......ΑΡΙΘ..16... ΕΚΔΟΣΗΣ……………….....ΗΜΕΡΟΜ.. Διεύθυνση: Μπενάκη &Παπάζογλου 6………………………………………………….... 11......Μ. κατ’ άρθρο 18 του Ν 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Νόμου 3812/2009...… 13..ΤΕ........Κ.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Υποψηφίου για πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου.....ΔΕΛΤ.β)………………………..... ......ΑΔΑ: ΒΙΨΨΓ-1ΡΚ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Υπηρεσία: ΛΗ΄ ΕΠΚΑ Ταχ. ……………..........Α... ……………………………………………………… 5... 17....….) 3.... (ΠΕ.........

Γλωσσομάθεια α/α Γλώσσα Επίπεδο Τίτλος Πιστοποιητικού Φορέας που το εξέδωσε Ζ1 Ζ2 Ζ3 Ζ. Διδακτορικοί Τίτλοι α/α Ίδρυμα Έτος κτήσης Ειδικότητα/εξειδίκευση/τίτλος Γ1 Δ.Καθήκοντα (συνοπτικά) Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 E. Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας:…………. Εμπειρία α/α Από Έως Μήνες απασχόησης Φορέας/Εργοδότης Ειδικότητα . Γνώση χρήσης Η/Υ Η. Χρόνος ανεργίας:……………………………... Έτος κτήσης . Μεταπτυχιακοί Τίτλοι α/α Ίδρυμα Έτος κτήσης Ειδικότητα/εξειδίκευση/τίτλος Β1 Β2 Γ. Κοινωνικά κριτήρια ( για θέσεις ΥΕ ) Η1 Η2 α. Τίτλοι Σπουδών α/α Τίτλος Ίδρυμα Βαθμός Α1 Α2 Β. γ.ΑΔΑ: ΒΙΨΨΓ-1ΡΚ Α.

5……………………………………….ΑΔΑ: ΒΙΨΨΓ-1ΡΚ [αριθμ. 7………………………………………. μηνών] β.…… [έως 24 ετών / 24 -30 ετών / άνω των 30 ετών ] 6………………………………………. Ο/Η υποψήφι……… . 4 ………………………………………. Ημερομηνία ………………………………………. .. Ηλικία του υποψηφίου:………………….. Ανήλικα τέκνα:………………………………. 3 ……………………………………….. 2 ………………………………………. [αριθμός ανήλικων τέκνων] Συνημμένα: 1 ………………………………………. (Υπογραφή) [ναι / όχι] δ...

Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για θέσεις . όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην υποβαλλόμενη αίτηση. Όλα τα στοιχεία της αίτησής είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση. 1599/1986.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 1599/1986. που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 3. 6 του άρθρου 22 του Ν. υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία). σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή. καταπίεση. στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή• δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.ΑΔΑ: ΒΙΨΨΓ-1ΡΚ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Τηλ: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Δ/νση Ηλεκτρ. εκβίαση. 1599/1986) ΠΡΟΣ(1): ΛΗ΄ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ο – Η Όνομα: Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης(2): Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τόπος Κατοικίας: Αρ. απιστία περί την υπηρεσία. απάτη. λόγω καταδίκης. καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής• β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης. 4 Ν. απιστία δικηγόρου. δωροδοκία. συκοφαντική δυσφήμιση. δηλώνω ότι: _1. έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε• γ) έχει. 2. Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχωι (με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. Ταχυδρομείου (Εmail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3). πλαστογραφία. παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή. Σε περίπτωση ανακρίβειας να γνωρίζει ότι θα έχει τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.

2207/1994). 4 παρ. τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (2) Αναγράφεται ολογράφως. εξαιρούνται από το κώλυμα όσοι έχουν εκτίσει την ποινή ή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που του έχουν επιβληθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους (άρθρ. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον. (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα.) . ____________________________________________________________________________ Ημερομηνία: ………. που απευθύνεται η αίτηση.20…… Η Δηλ.ΑΔΑ: ΒΙΨΨΓ-1ΡΚ βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 6 Ν.