Elektrotehnički fakultet

Univerziteta u Sarajevu

Z A D A C I - Grupe A i B
S 1. PARCIJALNOG ISPITA (DODATNI ISPITNI ROK) IZ PREDMETA
INŽENJERSKA MATEMATIKA 1
Akademska 2015/2016. godina
Sarajevo, 31. 08. 2016.
IME I PREZIME STUDENTA : ...............................................................
BROJ INDEKSA : .................................................................................
JEDINSTVENI MATIČNI BROJ : .............................................................
NASTAVNA GRUPA (BROJ) : ................................................................

UPUTSTVO:
1. Za svaki od prva četiri zadatka (za popr. prvog parc. ispita iz IM1) su četiri odgovora od kojih je samo
jedan tačan. Riješite ove zadatke, a zatim za svaki od zadataka koji ste riješili zaokružite redni broj pod
kojim je naveden tačan odgovor za taj zadatak, pa taj broj upišite na odgovarajuće mjesto u dole navedenoj
tabeli. Zaokruživanje više od jednog odgovora vrednuje se kao i netačan odgovor. Svaki tačan odgovor za
koji je napisano odgovarajuće obrazloženje se boduje sa po1,5 - 2,5 boda/poena (prema naznačenom
bodovanju uz zadatak ), a svaki netačan odgovor se vrednuje sa po 0 bodova. Ukoliko se ne zaokruži niti
jedan od ponuđena četiri odgovora, kao i u slučaju kada za zaokruženi tačan odgovor nije napisano
zadovoljavajuće obrazloženje, za taj zadatak student ostvaruje 0 bodova.
2. Riješite detaljno peti zadatak, koji je s otvorenim odgovorom. Tačno urađen taj zadatak donosi 10 bodova.
Boduju se i tačno urađeni dijelovi tog zadatka (pri tom bodovanju najmanja jedinica mjere je 0,5 bodova).

3. Nije dozvoljeno korištenje bilježaka, knjiga, kalkulatora, mobilnih telefona i bilo kakvih elektronskih uređaja, niti
drugih pomagala, kao ni drugih papira osim uvezanih papira dobijenih za ovaj ispit. Takođe nije dozvoljen nikakav
razgovor sa kolegama/studentima i dežurnim na ovom ispitu, tj. svaku izradu bilo kojeg od zadataka na ovom
parcijalnom ispitu mora svaki kandidat samostalno uraditi. Svaki od kandidata koji prekrši bilo šta od ovdje
navedenog, bit će isključen sa ovog ispita i ovaj njegov parcijalni ispit vrednovan sa 0 bodova.

Rezultati prvog parcijalnog ispita iz IM1:
Zad. 1. ........ .........
Zad. 2. ........ .........
Zad. 3. ........ .........
Zad. 4. ........ .........
Zad. 5.
.........
_______________________________
Ukupan broj ostvarenih bodova:
Vlastoručni potpis studenta:
______________________

Predmetni nastavnik:
______________________________
Prof. dr. sc. Huse Fatkić

 2 ... II.Z A D A C I .. (1+ 0. 5... 31. IV.]) IME I PREZIME STUDENTA : .. 1  2 sin (n / 3) Zad. 15 studenata su članovi društva matematičara.. 3. T(f) =2  . – 3.. g jedne realne promjenljive zadanih formulama f ( x) = 3 cos(4 x  6)  cos 4 x  sin 4 x  1 ln sin 2 x ..  2 . (3 + 1 [ b. IV.]) Zad. z 3 . A : s 1.. ispita iz predmeta INŽENJERSKA MATEMATIKA 1. 6.5 +1 [ b. a 4 studenta su članovi sva tri pomenuta društva.. III. Dokažite da redovi n 1 ... g ( x)  tg| x | . z 3  .. (  Dom (tg)). U jednoj nastavnoj grupi u kojoj ima 37 studenata. z 2 .5 [ b. b) Odredite (prirodni) domen. Primjenom i bez primjene Eulerovih/Vennovih dijagrama odredite koliko studenata pripada samo drugom pomenutom društvu.c)....]) b) Nađite sve vrijednosti  k (u skupu kompleksnih brojeva) zadanog kompleksnog broja z 4 i izrazite ih pomoću m/4   1.. 2. (1. z 2 ..  1 ln 2 ... III. ] (1) n n 1 n  3m / 4 konvergiraju i izračunajte njihove sume. II i III.. Pri tome precizno definirajte/objasnite osnovne pojmove u vezi sa skupovima (uključujući i navođenje osnovnih osobina unije. z 4  m/4  1.. 7 IV. z 2 :  1 3i  b 3  i . 8 studenata su članovi drugog i trećeg društva. 10.]) Za tako određenu vrijednost konstante k skicirajte grafik zadane funkcije f i pri tome definirajte sve pojmove i izvedite svojstva funkcija koja budete koristili u ovom zadatku. 4. ETFS. 3. Odredite vrijednost konstante k tako da vrijednost funkcije f zadane formulom f ( x)  tg ( x)  mk tg (3x) ostane konačna kada x   2 . 2n [ I.... z 4 zadani su u obliku: 1 i tg   z1  2015  2016 i ...]) (2 [ b. II. c) Odredite sve tačke u kompleksnoj ravni za koje je 0  arg z  z2 4 vrijednosti wk (u skupu kompleksnih brojeva) korijena (1 + 1 [ b. (Dod. 1  i tg   1 i 2i gdje je i imaginarna jedinica. 3. T(f) = 4  ... III. II. ] (1. – 1. Nijedno od I. z 2 u Gaussovoj ravni.. odredite i (u slučajevima kada postoji) lim ako je niz (an) zadan opštim članom = ... parametar m predstavlja ukupan broj bodova koji ste ostvarili na prijemnom ispitu za prijem na studij na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu): Zad.5 + 1 [ b. 7 II.... 1. g nije periodična.08. 1  ln 2 ..] (1 + 1. te formulacije precizne definicije pojma uređenog para elemenata) i ostale pojmove koje budete koristili u rješavanju ovog zadatka.]) Pri tome precizno definirajte/objasnite sve pojmove koje budete koristili u rješavanju ovog zadatka. ( 1. 14 studenata su članovi društva fizičara i 11 članovi društva informatičara.5 [ b.... III. Nijedno od I... .. T(g) =  . Pritom 7 studenata su članovi prvog i drugog društva. (b  0  b  m  1)... 6 studenata su članovi prvog i trećeg društva. 5. T(f) = .. ( z  x  i y) . z 3 u trigonometrijskom obliku. 2 2 . [I. 7 IV.. parc.5 + 0. 10.Var. a) Za sve   1..]) d) Definirajte sve pojmove o kompleksnim brojevima koji se koriste u postavkama i/ili u postupcima rješavanja u a) .. a zatim izvedite De Moivreovu formulu (za stepenovanje). g nije periodična...2016... Kompleksni brojevi z1 .. 1 ln 2 . te predstavite brojeve z1 . a) Napišite zadane kompleksne brojeve z1 ..]) Zad..5 +1[ b. [I. z  z2   .] Zad.. II i III. presjeka i komplementa... ispitni rok) (u svakom od sljedećih zadataka u kojima se nalazi. [I. ispitajte periodičnost i (u slučaju periodične funkcije) odredite osnovni period (ukoliko postoji) svake od realnih funkcija f..

.. z 3 1 i tg  . a zatim napišite i dokažite (De Moivreovu) formulu za korjenovanje. 1. II. II. – 3.. 8 studenata su članovi drugog i trećeg društva.. [I. 15 studenata su članovi društva matematičara. z 3 . (1+ 0.. 3.... Kompleksni brojevi z1 ...08. Pritom 7 studenata su članovi prvog i drugog društva. IV.. (  ℝ).5 [ b.. Pri tome precizno definirajte osnovne pojmove u vezi sa Dekartovim proizvodom skupova i binarnim relacijama (uključujući i precizne definicije pojmova minorante.. z 3 u eksponencijalnom obliku. ] (1 + 1. 6 studenata su članovi prvog i trećeg društva.. z 4 zadani su u obliku: z1  2016  m i .. Nijedno od I. z 4  1 i i2 m/4  1..5 +1 [ b...  5  1 ln 2 .]) b) Nađite sve vrijednosti wk (u skupu kompleksnih brojeva) zadanog kompleksnog broja z 4 i izrazite ih pomoću vrijednosti  k (u skupu kompleksnih brojeva) korijena m/4  1.. 31. ispitajte periodičnost i (u slučaju periodične funkcije) odredite osnovni period (ukoliko postoji) svake od realnih funkcija f. parametar m predstavlja ukupan broj bodova koji ste ostvarili na prijemnom ispitu za prijem na studij na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu): Zad.. T(f) = 4  .. ] 7 7 12 2 12 2 7 (1. [I. II i III. 2... U jednoj nastavnoj grupi u kojoj ima 37 studenata.Var... ispita iz predmeta INŽENJERSKA MATEMATIKA 1.. 5... 3.. (2 + 1 [ b..]) (2 [ b.. a 4 studenta su članovi sva tri pomenuta društva.. III.. 5....]) Za tako određenu vrijednost konstante k skicirajte grafik zadane funkcije f i pri tome definirajte sve pojmove i izvedite svojstva funkcija koja budete koristili u ovom zadatku. II.. IV... Odredite vrijednost konstante k tako da vrijednost funkcije f zadane formulom f ( x)  tg ( x) mk tg (3x) ostane konačna kada x   2 . z  z 2 5  c) Odredite sve tačke u Gaussovoj ravni za koje je 0  arg . Nijedno od I.... III. 14 studenata su članovi društva fizičara i 11 članovi društva informatičara. (b  0  b  m) . 2 . [I.5 [ b... najmanjeg elementa skupa i minimalnog/početnog elementa skupa) i ostale pojmove koje budete koristili u rješavanju ovog zadatka. IV.. T(f) = 2  .]) d) Definirajte sve pojmove o kompleksnim brojevima koji se koriste u postavkama i/ili u postupcima rješavanja u a) .. 10. gdje je i imaginarna jedinica.. ( 1.5 + 0. z 2 u kompleksnoj ravni... a) Za sve   1.]) Zad. II i III. 4... ispitni rok) (u svakom od sljedećih zadataka u kojima se nalazi. ETFS. B : s 1. III. II i III. 6.]) IME I PREZIME STUDENTA : . IV. z 2 ..] Zad... (Dod... Primjenom i bez primjene Eulerovih/Vennovih dijagrama odredite koliko studenata nije član nijednog od ta tri društava.c). g nije periodična.Z A D A C I . te predstavite brojeve z1 . 10.2016.. g ( x)  sin| x |  log x  1  9 x 2  . Nijedno od I.. ] Zad. parc. . b) Odredite (prirodni) domen. III.  5  1 ln 2 .. 3.. T(f) = .5 + 1 [ b. g nije periodična.  2 . 2 n4  n 1 1 i u slučajevima konvergencije 2n  m / 6 izračunajte njihove sume.]) Zad.  1 . T(g) =  . g jedne realne promjenljive zadanih formulama  f ( x)  2 cos (3 x  6)  (sin 2 x) 1  (cos4 x  sin 4 x)  1 . [ I. 1 ln 2 . ( z  x  i y) . Ispitajte konvergenciju redova  n 1 cos(2n / 3) .. a) Napišite zadane kompleksne brojeve z1 .5 +1[ b.]) Pri tome precizno definirajte sve pojmove i izvedite svojstva funkcija koja budete koristili u ovom zadatku.. II. odredite i (u slučajevima kada postoji) lim ako je niz (an) zadan opštim članom = . z 2 :  1 3i  2b 3  i . (1. z  z2 6 (1 + 1 [ b. z 2 .