ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN

LÝ NHÂN SỰ

Giảng viên: ThS. Dương Thị Ngọc Liên
E-mail: dtnlien@hcmut.edu.vn
Điện thoại: 38647256 – 5613
Lịch tiếp sinh viên: Từ 9h – 11h, sáng thứ Sáu, tại phòng 107B10.
Lớp trưởng: Trần Lê Duy, ĐT: 0163 975 7938

1. Mục tiêu của môn học:
Môn học nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng quản trị nguồn nhân lực cần thiết cho các
nhà quản trị.

2. Nội dung tóm tắt môn học:
Môn học này nhấn mạnh:
 Rèn luyện kỹ năng thực hành trong các vấn đề: phân tích công việc, hoạch định nguồn
nhân lực, tuyển mộ, chọn lựa, định hướng nhân viên mới, đào tạo và phát triển nhân
viên, phát triển nghề nghiệp, đánh giá kết quả công việc, cách thức trả công lao động,
động viên, khuyến khích nhân viên, cách thức duy trì lực lượng lao động trong doanh
nghiệp, và tìm hiểu các mối tương quan nhân sự trong một doanh nghiệp.
 Hướng dẫn cách khảo sát, phân tích hiện trạng và các khó khăn đang tồn tại khi thực hiện
công tác quản trị nguồn nhân lực và biết cách định hướng các biện pháp hoàn thiện.

3. Tài liệu học tập:
Giáo trình/Textbook
[1] Tài liệu giảng cụ thể của giảng viên đứng lớp
[2] Trần Kim Dung (2015), Quản trị nguồn nhân lực, Tái bản lần thứ tám,NXB tổng
hợp TP.HCM
[3] Nguyễn Hữu Thân (2012), Quản trị nhân sự, Tái bản lần thứ chín, NXB Lao
Động Xã Hội.
Sách và tài liệu tham khảo/References
[4] Gary Dessler, (2013), Human resource management, 13th Edition, Prentice Hall.
[5] Robert L. Mathis, John H. Jackson, (2011), Human resource management,
13th Edition, South-Western Cengage Learning

4. Các hiểu biết, các kỹ năng cần đạt được sau khi học môn học

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên có thể:
1) Hiểu rõ các hiện tượng và hoạt động nhân sự của công ty;
2) Phân tích và đưa ra giải pháp cho các vấn đề nhân sự;
3) Hiểu và biết cách tham gia, triển khai thực hiện vào các hoạt động quản trị nhân sự
đang diễn ra trong tổ chức.

Các kỹ năng sinh viên được trang bị:

Bài tập nhóm: - Bài tập nhóm trên lớp: mỗi buổi học sẽ có bài tập nhóm. Nội dung chi tiết: Ngày 15/8/2016 Nội dung Tổ chức lớp Tài liệu [1] Chương 1: Mở đầu: Những cơ sở của quản trị nguồn nhân lực 22/8/2016 Chương 2: Môi trường quản trị nguồn nhân lực [2] Bài tập nhóm 1 29/8/2016 Chương 3: Phân tích công việc [1]. báo chuyên ngành quản lý. [2] Ghi chú . * Sinh viên vắng mặt sẽ không có điểm. Đánh giá kết quả: - Thi cuối kỳ: 35% - Kiểm tra giữa kỳ:25% - Bài tập nhóm mỗi buổi học: 15% - Thuyết trình: 25% 9. 7. [2] Bài tập nhóm 2 05/9/2016 Chương 3: (tt) Bài tập nhóm 3 [1]. 5. 2) Họạch định và phát triển nghề nghiệp cá nhân. - Bài tập lớn thuyết trình: mỗi nhóm chọn 1 chủ đề/tình huống để thuyết trình vào cuối học kỳ. Hình thức thi: - Thi trắc nghiệm + tự luận. Phương pháp dạy . 8. - Phương pháp học: Tham dự giờ giảng trên lớp + Làm bài tập nhóm + Tự học (đọc sách. - Không xem tài liệu khi thi. tiếp cận doanh nghiệp thực tế …)… 6.học: - Phương pháp dạy trên lớp: Bài giảng lý thuyết kết hợp thảo luận.1) Phỏng vấn xin việc làm. Internet.

[2].Ngày 12/9/2016 Nội dung Chương 4: Họach định nguồn nhân lực Tài liệu [1]. [3] Chương 8: Lương bổng. [3] Bài tập nhóm 7 [1]. [3] Chương 6: Đào tạo và phát triển [1]. [2]. đãi ngộ và các biện pháp khuyến khích và duy trì lực lượng lao động [1]. [2]. [3] Bài tập nhóm 10 07/11/2016 Chương 8: (tt) Bài tập nhóm 11 14/11/2016 Thuyết trình 21/11/2016 Thuyết trình THI CUỐI KỲ [1]. [3] [1]. [2] Bài tập nhóm 8 24/10/2016 31/10/2016 Chương 7: Đánh giá kết quả công việc Bài tập nhóm 9 [1]. [2]. [2] Bài tập nhóm 4 19/9/2016 Chương 5: Tuyển dụng và định hướng nhân viên mới Bài tập nhóm 5 26/9/2016 Chương 5: (tt) Bài tập nhóm 6 03/10/2016 KIỂM TRA GIỮA KỲ 10/10/2016 Chương 5: (tt) 17/10/2016 [1].[2] Ghi chú . [2].