You are on page 1of 4

SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP

SDIT AL ITQON TA. 2015-2016
MATERI : PAI
KELAS : VI (enam)

ADMINT
P06
K.II.VI.151
6

NILAI
NAMA
:……………………………………
KELAS
: VI (enam) .....................
HARI/TANGGAL : …………………………………...
A. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda silang (X)
pada huruf a, b, c atau d!
1. Salah satu ayat dalam Al Qur’an
yang
menjelaskan
makanamakanan yang haram terdapat
dalam surat?
a. Al Baqoroh ayat 5
b. Al Maidah ayat 3
c. Al Waqiah ayat 2
d. Al Ikhlas ayat 1
2. Tanda waqof ‫ل‬
ketika kita
membaca Al Qur’an, menandakan
bahwa disitu...
a. Boleh berhenti
b. Tidak boleh berhenti
c. Berhenti dengan menahan
nafaS
d. Bagus berhenti
‫اليوم اكملت لكم دينكم‬
3. Terjemahan dari ayat diatas
adalah...
a. Pada hari ini telah aku
sempurnakan bagimu
agamamu
b. Pada hari ini telah aku berikan
bagimu agamamu
c. Pada hari ini telah aku ridoi
bagimu agamamu
d. Pada hari ini telah aku
sampaikan bagimu agamamu
4. Binatang ternak yang dipukul,
dicekik, terjatuh, ditanduk atau
diterkam binatang buas, bisa halal
apabila...
a. Dipukul sampai mati
b. Disembelih setelah mati
c. Dibakar
d. Disembelih sebelum mati
5. ‫ لحم الحنزير‬adalah salah satu jenis
makanan yang diharamkan bagi
umat Islam, arti dari ‫لحم الحنزييير‬
adalah?

a. Daging unta
Daging sapi
b. Danging anjing
babi

c.
d. Daging

6. Ayat dalam Al Qur’an
yang
terakhir diturunkan kepada Nabi
Muhammad SAW adalah terdapat
dalam surat?
a. Al Hujurat ayat 13
b. Al Maidah ayat 3
c. Al Hadid ayat 22
d. An Nazi’at ayat 34
7. Arti dari ayat ‫ان اكرمكم عند الله‬
‫ اتقكم‬adalah....
a. Sesungguhnya
orang
yang
paling mulia disisi Allah adalah
orang yang paling banyak
hartanya diantara kalian.
b. Sesungguhnya
orang
yang
paling mulia disisi Allah adalah
orang
yang
paling
tinggi
jabatanya diantara kalian.
c. Sesungguhnya
orang
yang
paling mulia disisi Allah adalah
orang
yang
paling
ganteng/cantik diantara kalian.
d. Sesungguhnya
orang
yang
paling mulia disisi Allah adalah
orang yang paling bertaqwa
diantara kalian.
8. Lafadz ‫ان اكرمكم عند الله اتقكم‬
terdapat dalam surat....
a. Al Hujurat ayat 13
b. Al Maidah ayat 3
c. Al Hadid ayat 22
d. An Nazi’at ayat 34

“Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab (lauhul mahfudz)” kalimat tersebut adalah terjemah dari surat. Orang yang berkuda c. Orang yang berpetualang 24. Taqdir 12... Abessinia c. Madinah b.9. Muallaq c. Ketentuan Allah terhadap mahlukNya yang sudah terjadi disebut a.. Kita saling berperang d.. Kaum Muhajirin berasal dari kota.... Al Hujurat ayat 13 c.. Qada b. Bangkai Belatung c. Makkah c. Muakad 21. Malaikat b. Qadar/Taqdir c. Al Hadid ayat 22 d. Mufakham d. Ketetapan Allah terhadap semua mahlukNya sudah ditentukan sejak manusia masih berupa? a. Orang yang berdagang b.. Berusaha mengobati sambil berdoa c. Segala ketetapan Allah SWT terhadap mahlukNya sejak zaman azali adalah arti dari? a. Turki .. karena kebodohan termasuk takdir. Qada dan Qadar adalah ketentuan dari. Orang yang rukun c. Bangkai binatang yang halal dimakan adalah. Makkah c. Diam saja b. Segumpal darah c. Enam 20. Putus asa d. Allah SWT c. adah ke. Mubram b.... Dokter 18.. Surat al Hujurat ayat 13 mengajarkan kita agar... Kita saling membenci 11. a.. Paranormal/dukun d.. Malaikat b. maka kita harus. Orang yang berhijrah d. Allah SWT c. Sebagai orang muslim setiap kali kita mendapat cobaan atau bencana. Orang yang mengabdi 25. kita harus.. Kita saling mengenal b. a... Taqwa 14. Orang yang mengusir d. a. Arti dari kata Anshar adalah. Paranormal/dukun d. a.. b. Al Maidah ayat 3 b. Iman d... Kairo 22.. Kairo 23. Bagdad d. Kaum Anshar berasal dari kota. a. Arti dari kata Muhajirin adalah.. Jenis kelamin manusia di tentukan oleh. Seorang janin d.. Ketika kita terkena penyakit. Tiga d. Gembira d. Menangis b. a. kaum muslimin juga hijrah ke Negeri. Berdoa saja 17. Qadar b. Bangkai Sapi d.. a. a. Bagdad d. a.. a. a. Segumpal daging b. a. a. Ruh 13. Bangkai Belalang dan Ikan b. Kita saling bermusuhan c. Agar kita menjadi pintar maka kita harus rajin belajar supaya terhindar dari kebodohan. Bangkai Kuda 10. Mengeluh c. Orang yang menolong b. Iman kepada Qada dan qadar termasuk rukun Iman yang Satu Lima c. Tawakkal 19. a. Dokter 16. Qada c. An Nazi’at ayat 34 15. Madinah b. Sebelum hijrah ke kota Yatsrib.. Taqdir Muallaq d.

Ali Bin Abi Thalib d.. Nabi Muhammad dan Abu Bakar saat berhijrah ke Madinah. a. a. Keponakan Nabi Muhammad SAW yang pertama kali masuk Islam adalah. Irak d. a..b. Ali Bin Abi Thalib d.. Rumah Ali d. Aisyah c. Abu Bakar b.. sempat bersembunyi di. Nabi Muhammad SAW pertama kali berdakwah dengan cara. Memerangi kaum kafir 28. Khadijah . Aisyah c. Terbuka b. Berdakwah di hadapan kaum kafir d.. Orang yang mengingkari kebenaran di sebut kaum. Khadijah 30. Sahabat Nabi Muhammad saw yang menemaninya saat berhijrah ke kota Madinah adalah. Mukmin d. a. Iran 26. Abu Bakar b. Gua Hira 27. a... Jabal Qubais c. Muslim 29. Kafir c.. Munafik b.. Gua Tsur b. Sembunyi-sembunyi c..

Tulislah kandungan surat Al Maidah ayat 3! Surat Al Hujurat ayat 13 mengajarkan kita agar. Buatlah dua contoh dalam kehidupan yang termasuk dalam takdir Mubram! .II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan benar! 31. 33. 32. 34.? Apa yang dimaksud Takdir Muallaq? Tulislah jenis-jenis makanan yang diharamkan berdasarkan surat Al Maidah ayat 3! 35...