ΑΔΑ: ΩΨΓΛ4653Π4-Υ87

΢ΔΛΙΓΑ 1

ΗΜΔΡ/ΝIA:

Digitally signed by
INFORMATICS
INFORMATICS
ΠΗΝΑΚΑ΢
ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ
ΓΗΑΓΧΝΗ΢ΜΟΤ
AGENCY
DEVELOPMEN DEVELOPMENT
Date: 2016.05.26 10:40:38
EEST
T AGENCY
Reason:
Location: Athens
ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ
ΚΟΕΑΝΖ΢
ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟ΢ΛΖΦΖ΢ ΠΡΟ΢ΧΠΗΚΟΤ ΟΡΗ΢ΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΒΑ΢ΔΗ ΣΖ΢ ΑΡΗΘ. 1100/20-04-2016 ΑΝΑΚΟΗΝΧ΢Ζ΢
ΑΦΟΡΑ ΣΖΝ ΠΛΖΡΧ΢Ζ ΓΤΟ (02) ΘΔ΢ΔΧΝ ΠΔ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΧΝ (ΑΡΥΑΗΟΒΟΣΑΝΟΛΟΓΧΝ)
ΑΗΑΝΖ 26-05-2016
ΑΡ. ΠΡΧΣ. 2968

ΤΠΗΡΔ΢ΙΑ:
ΓΙΑΓΩΝΙ΢ΜΟ΢:
ΘΔ΢ΔΙ΢:

200
200

70
30

26,44
35,2

185,08
246,4

1131,58
1301,40

Υώρος Δργαζίας

Μόρια Γεύηεροσ Σίηλοσ
΢ποσδών (ζε ζσναθές
ανηικείμενο)
Αριθμός Μηνών ΢σναθούς
εμπειριας (έφς 84 μήνες

Μόρια Γνώζης Ξένης
Γλώζζας

676,50
825,00

Μόρια 2οσ Μεηαπ/κοσ ή
Γιδακ/κοσ ηίηλοσ

6,15
7,50

Μόρια Μεηαπ/κοσ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Μόρια Γιδακ/κοσ

1801/26-04-2016
1821/26-04-2016

΢ύνολο Μορίφν

ΔΤΑΓΓΔΛΟ΢
΢ΣΡΑΣΗ΢

Μόρια Δμπειρίας

΢ΣΤΛΙΑΝΑΚΟΤ ΥΑΡΟΤΛΑ
ΚΟΣ΢ΑΥΡΗ΢ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΑ

Μόρια Πηστίοσ

ΑΡΥΑΙΟΒΟΣΑΝΟΛΟΓΟ΢

Ονομα
Παηρός

Βαθμός Πηστίοσ

ΑΡΥΑΙΟΒΟΣΑΝΟΛΟΓΟ΢

Ονομαηεπώνσμο

Γνώζη Ζ/Τ
(NAI/OXI)

1
2

Διδικόηηηα

Αριθμός Αίηηζης

Α/Α Τπουηθίφν προς
πρόζληυη

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΜΔ ΔΜΠΔΗΡΗΑ 6 ΜΖΝΧΝ ΚΑΗ ΑΝΧ (60%)

Παραηηρήζεις

ΠΡΟ΢ΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ΢
ΠΡΟ΢ΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ΢

΢ύνολο Μορίφν

Η ΠΡΟΪ΢ΣΑΜΔΝΗ ΣΗ΢ ΔΦΟΡΔΙΑ΢

ΑΡΔΣΗ ΥΟΝΓΡΟΓΙΑΝΝΗ-ΜΔΣΟΚΗ
ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΩΝ

Υώρος Δργαζίας

΢ύνολο Μορίφν
0,00

Παραηηρήζεις

Υώρος Δργαζίας

Μόρια Δμπειρίας

Μόρια Γεύηεροσ Σίηλοσ
΢ποσδών (ζε ζσναθές
ανηικείμενο)
Αριθμός Μηνών ΢σναθούς
εμπειριας (έφς 60 μήνες

Μόρια Γνώζης Ξένης
Γλώζζας

Μόρια 2οσ Μεηαπ/κοσ ή
Γιδακ/κοσ ηίηλοσ

0

Μόρια Δμπειρίας

Μόρια Γεύηεροσ Σίηλοσ
΢ποσδών (ζε ζσναθές
ανηικείμενο)
Αριθμός Μηνών ΢σναθούς
Δμπειρίας (κάηφ ηφν 6
μηνών)

Μόρια Γνώζης Ξένης
Γλώζζας

Μόρια 2οσ Μεηαπ/κοσ ή
Γιδακ/κοσ ηίηλοσ

Μόρια Γιδακ/κοσ

Μόρια Πηστίοσ

Μόρια Μεηαπ/κοσ
Μόρια Μεηαπ/κοσ

Ονομα
Παηρός

0,00
ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ

Μόρια Γιδακ/κοσ

Ονομαηεπώνσμο

Βαθμός Πηστίοσ

Διδικόηηηα

Γνώζη Ζ/Τ

ΑΠΟΡΡΗΦΘΔΝΣΔ΢

Μόρια Πηστίοσ

Βαθμός Πηστίοσ

Ονομα
Παηρός

Γνώζη Ζ/Τ

Ονομαηεπώνσμο

Αριθμός Αίηηζης

Διδικόηηηα

Αριθμός Αίηηζης

Α/Α Τπουηθίφν προς
πρόζληυη

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΜΔ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΣΧ ΣΧΝ 6 ΜΖΝΧΝ (40%)

Παραηηρήζεις
(Λόγοι απόρριυης)

ΑΔΑ: ΩΨΓΛ4653Π4-Υ87 .