You are on page 1of 7

127 TỔNG CỘNG $ ĐÃ TẶNG NĂM 2016

CODE

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

DANH SÁCH TPB VÀ NGƯỜI TẶNG: A - L
Á QUANG HIỆP: cụt 2 chân
Bác DIỆU HỒNG $100 CAD, Jul-30-2016

BÙI VĂN ĐẠT: cụt chân phải, gãy xương đùi trái.
TRANG $100 CAD, Jun-11-2016

$12,750.00 $2,500.00

$15,250.00

$ CAN

CODE

$ USA

$100.00

DH

$100.00

TR

CHÂU KIM HÀNG: cụt 2 chân.
THẠNH NHUNG $100 USD, Jun-13-2016.

$100.00

TN

ĐẶNG VĂN THỌ: mù 2 mắt, cụt 2 tay.
Chị LTH $100 CAD, Jun-11-2016

$100.00

LTH

Chị CHUNG PHƯƠNG LOAN $100 CAD, Sep-22-2016

$100.00

CPL

Đ
OÀN VĂN MINH: hư mắt phải, cụt chân trái.
Bác DIỆU HỒNG $100 CAD, Jun-13-2016

$100.00

DH

ĐỖ CHÂU: cụt 2 chân
Anh ĐẶNG KIM ANH $100 CAD, Sep-24-2016

$100.00

ĐKA

ĐỖ VĂN BÊN: liệt bán thân.
Cô TRẦN KIM LAN $100 USD, Jun-18-2016

$100.00

TKL

ĐỖ VĂN ĐỰC: mù 2 mắt, cụt tay trái, gãy đùi trái
Chị ĐOÀN KIM HỒNG $100 CAD, Jul-14-2016

$100.00

ĐKH

ĐỖ VĂN LẮM: cụt 2 chân.
Bác DIỆU HÔNG $100 CAD, Jun-26-2016

$100.00

DH

HOÀNG ĐẮC ÁNH: mù 2 mắt, cụt chân trái.
Bác DIỆU HỒNG $100 CAD, Jun-11-2016

$100.00

DH

HỒ ĐẤU: mù 1 mắt, cụt 2 tay.
Anh LÊ NGUYÊN KHANH $100 CAD, Jun-15-2016

$100.00

LNK

HỒ VIẾT GIAO: cụt tay phải & 2 chân.
Bác DIỆU HỒNG $100 CAD, Jun-11-2016

$100.00

DH

HUỲNH MINH TRÍ: mù 2 mắt, cụt 2 tay.
H/H C/Đ cho bác THIỆN NHỰT $100 CAD, Aug-20-2016

$100.00

BTN

Anh VĂN DƯƠNG $100 CAD, Sep-24-2016

$100.00

VD

HUỲNH MỐC: mù 2 mắt, cụt 2 tay.
Bác DIỆU HỒNG $100 CAD, Jun-11-2016

$100.00

DH

Chị ĐOÀN KIM HỒNG $100 CAD, Jul-14-2106

$100.00

ĐKH

HUỲNH PHONG: mù 2 mắt
Bác THIỆN NHỰT $100 CAD, Sep-12-2016

$100.00

BTN

HUỲNH VĂN CHÚT: cụt 2 chân
Anh TRẦN CÔNG NGHĨA $100 CAD, Oct-2-2016

$100.00

TCN

KHỔNG XUÂN: cụt tay trái & 2 chân.
Chị CHUNG P. THẢO $100 CAD, Jun-13-2016

$100.00

CPT

LA THOẠI PHONG: gãy xương tay, cụt 2 chân
Anh HAI LÚA $100 USD, Jul-15-2016
LA SIỄM: cụt 2 chân
Anh VĂN DƯƠNG $100 CAD, Sep-24-2016
LÊ HOÀNG MINH: mù mắt trái, cụt 2 chân.
THẠNH NHUNG $100 USD, Jun-18-2016

$100.00
$100.00

HL
VD

$100.00

TN

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1

TRANG $100 CAD, Oct-8-2016

$100.00

TR

LÊ PHƯỚC TỨ: mù 2 mắt, cụt tứ chi.
Bác DIỆU HỒNG $100 CAD, Jun-13-2016

$100.00

DH

Chị NGUYỄN BÍCH THỦY $100 CAD, Jul-14-2016

$100.00

NBT

LÊ QUÝ: cụt 2 chân.
Bác DIỆU HỒNG $100 CAD, Jun-19-2016

$100.00

DH

LÊ VĂN HẢI: cụt 2 chân
Chị TRẦN THU THỦY $100 CAD, Oct-2-2016

$100.00

TTTHUY

LÊ VĂN LONG: tật 1 tay, cụt 2 chân
THẠNH NHUNG $100 USD, Jun-21-2016

$100.00

TN

LÊ VĂN TÀI: cụt 2 chân.
THẠNH NHUNG $100 USD, Jul-3-2016

$100.00

TN

LÊ VĂN THỨC: cụt 2 chân.
TRANG $100 CAD, Jun-7-2016

$100.00

TKL

THẠNH NHUNG $100 USD, Jul-5-2016

$100.00

TN

LÊ VĂN TƯƠI: cụt 2 tay.
TRANG $100 CAD, Jun-7-2016

$100.00

TR

LƯƠNG VĂN TƠ: cụt 1 chân, gãy 1 chân, mù 1 mắt
H/H C/Đ cho bác THIỆN NHỰT $100 CAD, Aug-14-2016

$100.00

BTN

LƯƠNG XUÂN DŨNG: cụt 2 chân.
Bác DIỆU HỒNG $100 CAD, Jun-26-2016

$100.00

DH

H/H C/Đ cho bác THIỆN NHỰT $100 CAD, Aug-14-2016

$100.00

BTN

Chị ĐỖ TÚ LAN $50 CAD, Sep-4-2016

$50.00

0.5

TRANG $50 CAD, Sep-4-2016

$50.00

0.5

LƯU VĂN VU: cụt chân trái, gãy chân phải
H/H C/Đ cho bác THIỆN NHỰT $100 CAD, Aug-14-2016

$100.00

BTN

$100.00

DH

LÝ BÔI: cụt 1 chân

1

LÝ THỔ: cụt tay phải và chân trái.
Bác DIỆU HỒNG $100 CAD, Jun-26-2016

CODE

1
1
1

1

TR

LÊ VĂN TRỊ: cụt 2 chân.
Cô TRẦN KIM LAN $100 USD, Jul-5-2016

1

33

$100.00

TỔNG CỘNG: A-L
DANH SÁCH TPB VÀ NGƯỜI TẶNG: M - N
MÃ THÀNH KÝ: cụt 2 chân
Anh VĂN DƯƠNG $100 CAD, Sep-24-2016

$3,200.00

$800.00

$ CAN

$ USA

CODE

$100.00

VD

NGUYỄN ẤU: liệt 2 chân
Anh CẨN HÙNG VIỆT $100 CAD, Sep-2-4-2016

$100.00

CHV

NGUYỄN BA: gãy xương chậu, liệt chân phải.
Bác DIỆU HỒNG $100 CAD, Jun-19-2016

$100.00

DH

Chị TRẦN THỊ CẨM VÂN $100 CAD, Sep-4-2016

$100.00

TTCV

NGUYỄN BÁ THỂ: cụt chân trái.
Bác DIỆU HỒNG $100 CAD, Jun-26-2016

$100.00

DH

Chị QIAN LIU $100 CAD, Sep-4-2016

$100.00

QL

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

NGUYỄN CHẤN: cụt chân trái, liệt chân phải
Chị DOÃN THANH THỦY $100 USD, Oct-2-2016

$100.00

DOANTT

NGUYỄN CÒN: mù 2 mắt, cụt 2 tay
Anh LÊ MINH TIẾN $100 CAD, Sep-22-2016

$100.00

LMT

Anh LÊ MINH TIẾN $100 CAD, Sep-22-2016

$100.00

LMT

NGUYỄN CÔNG BỐN: cụt 2 chân, gãy xương tay
H/H C/Đ cho bác THIỆN NHỰT $100 CAD, Aug-6-2016

$100.00

BTN

NGUYỄN CÔNG ĐIỀN, bán thân bất toại
TRANG $100 CAD, Jul-14-2016

$100.00

TR

NGUYỄN CỪ: cụt 2 chân
Chị CHUNG PHƯƠNG THẢO $100 CAD, Sep-12-2016

$100.00

CPT

NGUYỄN DƯƠNG: cụt 2 chân
Anh VĂN DƯƠNG $100 CAD, Oct-2-2016

$100.00

VD

NGUYỄN ĐÌNH HY: liệt 2 chân.
Bác DIỆU HỒNG $100 CAD, Jun-19-2016

$100.00

DH

NGUYỄN ĐÔ: cụt 2 chân, tay phải bị rút
Anh CHUNG DUY ÂN $100 CAD, Oct-8-2016

$100.00

CDA

NGUYỄN ĐÔNG: cụt 2 chân
H/H C/Đ cho bác THIỆN NHỰT $100 CAD, Aug-14-2016

$100.00

BTN

NGUYỄN ĐỨC LẠI: mù mắt phải, cụt 2 tay.
Bác DIỆU HỒNG $100 CAD, Jun-13-2106

$100.00

DH

NGUYỄN ĐỨC THẮNG: cụt 2 chân.
THẠNH NHUNG $100 USD, Jun-28-2016

$100.00

TN

NGUYỄN HỚN: cụt 2 chân
Chị TRẦN THU THẢO $100 CAD, Oct-2-2016

$100.00

TTTHAO

NGUYỄN LƯỢM: cụt 2 chân
Chị NGUYỄN KIM PHÚ $100 CAD, Sep-22-2016

$100.00

NKPHU

NGUYỄN NÁ: cụt 2 chân
Anh VĂN DƯƠNG $100 CAD, Sep-24-2016

$100.00

VD

NGUYỄN NGỌC ẨN: gãy 1 tay, 1 chân, cụt 1 chân
H/H C/Đ cho bác THIỆN NHỰT $100 CAD, Aug-6-2016

$100.00

BTN

NGUYỄN QUANG: liệt 2 chân.
Bác DIỆU HỒNG $100 CAD, Jun-19-2016

$100.00

DH

NGUYỄN QUANG THẮNG: cụt 2 chân
H/H C/Đ cho bác THIỆN NHỰT $100 CAD, Aug-16-2016

$100.00

BTN

NGUYỄN TÁC: mù 2 mắt, cụt 1 tay
Chị NGUYỄN KIM PHÚ $100 CAD, Sep-22-2016

$100.00

NKPHU

NGUYỄN THANH THẢO: mù 2
TRANG $100 CAD, Jul-24-2016

$100.00

TR

NGUYỄN THÀNH TUYẾT: mù 2 mắt
H/H C/Đ cho bác THIỆN NHỰT $100 CAD, Aug-14-2016

$100.00

BTN

NGUYỄN THỚI BỘ: liệt 2 chân.
Bác DIỆU HỒNG $100 CAD, Jun-15-2016

$100.00

DH

NGUYỄN TUẤN VIỆN: cụt 2 chân
Chị LÊ PHƯƠNG THOA $100 CAD, Sep-24-2016

$100.00

LPT

1

1

NGUYỄN VĂN ÁNH: cụt 2 chân.
THẠNH NHUNG $100 USD, Jun-25-2016

$100.00

TN

Cô LÊ HỒNG LỆ $100 USD, Jun-26-2016

$100.00

LHL

NGUYỄN VĂN BỘI: mù 1 mắt, cụt 2 tay, gãy 1 chân.
Bác DIỆU HỒNG $100 CAD, Jun-26-2016

$100.00

DH

Chị ĐOÀN KIM HỒNG $100 CAD, Jul-14-2016

$100.00

ĐKH

Anh HAI LÚA $100 USD, Jul-23-2016
1

$100.00

NGUYỄN VĂN CỨ: mù 2 mắt, cụt 2 tay.
Chị NGUYỄN B. PHƯỢNG $100 CAD, Jun-13-2016

$100.00

NBP

Chị ĐOÀN KIM HỒNG $100 CAD, Jul-5-2016

$100.00

ĐKH

Anh PHẠM HỮU RẠNG $100 USD, Aug-15-2016
1

1
1

HL

$100.00

PHR

NGUYỄN VĂN DÙNG: mù 2 mắt, cụt 2 tay.
TRANG $100 CAD, Jun-7-2016

$100.00

TR

Chị ĐOÀN KIM HỒNG $100 CAD, Jul-20-2016

$100.00

ĐKH

NGUYỄN VĂN ĐỨC: mù mắt trái, cụt 2 chân.
THẠNH NHUNG $100 USD, Jun-21-2016
NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG: mù 2 mắt.
Bác DIỆU HỒNG $100 CAD, Jun-15-2016

$100.00

TN

$100.00

DH

1

NGUYỄN VĂN HOA: cụt 1 chân

1

NGUYỄN VĂN HÙNG: nát ống xương chân trái
H/H C/Đ cho bác THIỆN NHỰT $100 CAD, Aug-7-2016

$100.00

BTN

NGUYỄN VĂN QUANG: mù 1 trái, cụt 2 tay, chân trái
TRANG $100 CAD, Jun-7-2016

$100.00

TR

Chị ĐOÀN KIM HỒNG $100 CAD, Jul-14-2016

$100.00

ĐKH

NGUYỄN VĂN RU: mù 2 mắt, cụt 2 tay.
Chị NGUYỄN B. PHƯỢNG $100 CAD, Jun-11-2016

$100.00

NBP

1

1
1
1

1
1

1
1
1
43

NGUYỄN VĂN SÁNG: cụt 2 chân.
THẠNH NHUNG $100 USD, Jun-24-2016

$100.00

TN

NGUYỄN VĂN SÁU: cụt 2 chân
H/H C/Đ cho bác THIỆN NHỰT $100 CAD, Aug-4-2016

$100.00

BTN

H/H C/Đ cho bác THIỆN NHỰT $100 CAD, Aug-14-2016

$100.00

BTN

NGUYỄN VĂN THỂ: mù 2 mắt, cụt chân phải.
Bác DIỆU HỒNG $100 CAD, Jun-18-2016

$100.00

DH

NGUYỄN VÀNG: cụt 2 chân
Anh ĐỖ MINH TIẾT $50 CAD, Oct-2-2016

$50.00

0.5

Bác THIỆN NHỰT $50 CAD, Oct-2-2016

$50.00

0.5

NGUYỄN VIẾT QUÝ: mù 2 mắt.
TRANG $100 CAD, Jun-15-2016

$100.00

TR

NGUYỄN XUÂN HÒA: cụt 2 chân
Anh CHUNG DUY ÂN $100 CAD, Oct-8-2016

$100.00

CDA

NGUYỄN XUÂN LINH: cụt 1 chân
TỔNG CỘNG: N-M

$4,400.00

$800.00

CODE

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

DANH SÁCH TPB VÀ NGƯỜI TẶNG: O - V
PHẠM HƯNG TRỊNH: liệt 2 chân, nay bị cưa 1 chân
H/H C/Đ cho bác THIỆN NHỰT $100 CAD, Aug-14-2016

$ CAN

$ USA

CODE

$100.00

BTN

PHẠM HUY: mù 2 mắt, cụt chân trái.
Chị CHUNG P. THẢO $100 CAD, Jun-15-2016

$100.00

CPT

PHẠM MINH TRÂM: cụt 2 chân
Anh LÊ THUẬN TRẦN $100 CAD, Sep-12-2016

$100.00

LTT

PHẠM MỸ: cụt tay phải & 2 chân.
Bác DIỆU HỒNG $100 CAD, Jun-15-2016

$100.00

DH

PHẠM THANH TÀI: liệt 2 chân.
Bác CHUNG HỮU THẾ $100 CAD, Jun-13-2016

$100.00

CHT

Chị NGUYỄN THANH THANH $100 CAD, Sep-22-2016

$100.00

NTT

Cháu NGUYỄN LUÂN $100 USD, Oct-2-2016

$100.00

NL

PHẠM VĂN BÉ: liệt 2 chân.
THẠNH NHUNG $100 USD, Jun-18-2016

$100.00

TN

THẠNH NHUNG $100 USD, Jun-18-2016

$100.00

TN

PHẠM VĂN CU: mù 2 mắt, cụt 1 tay
H/H C/Đ cho bác THIỆN NHỰT $100 CAD, Aug-14-2016

$100.00

BTN

PHẠM LUỐC: cụt 2 chân
Chị NGUYỄN KIM PHƯƠNG $100 CAD, Sep-4-2016

$100.00

NKP

PHAN PHƯỚC HÂN: cụt tay trái & 2 chân.
Anh LÊ NGUYÊN KHANH $100 CAD, Jun-15-2016

$100.00

LNK

PHAN THANH HỒNG: liệt 2 chân.
Bác DIỆU HỒNG $100 CAD, Jun-26-2016

$100.00

DH

Chị ĐOÀN KIM HỒNG $100 CAD, Jul-14-2016

$100.00

ĐKH

PHAN THANH XUÂN: cụt a tay và 1 chân
Chị NGUYỄN KIM PHÚ $100 CAD, Sep-22-2016

$100.00

NKPHU

PHAN VĂN TÀI: cụt 2 tay
H/H C/Đ cho bác THIỆN NHỰT $100 CAD, Aug-4-2016

$100.00

BTN

TĂNG CỦI: cụt 2 chân
Chị NGUYỄN KIM PHƯƠNG $100CAD, Sep-4-2016

$100.00

NKP

TĂNG VĂN ON: cụt 2 chân, hư mắt trái
Cô LIÊN CHÂU $100 USD, Sep-4-2016

$100.00

LC

TÔ VĂN BÌNH: cụt 2 chân
Chị NGUYỄN KIM PHÚ $100 CAD, Oct-8-2106

$100.00

NKPHU

TRẦN CẨM: mù 2 mắt
Chị LÊ THỊ MINH TRÍ $100 CAD, Jul-26-2016

$100.00

LTMT

Chị VHY $50 CAD, Jul-26-2016

$50.00

0.5

Chị CHUNG PHƯƠNG THẢO $50 CAD, Jul-26-2016

$50.00

0.5

Chị ĐOÀN KIM HỒNG $100 CAD, Oct-8-2016

$100.00

Chị NTC $100 CAD, Aug-4-2106

$100.00

NTC

TRẦN CẢNH NHÂN: cụt 2 chân
Chị NGUYỄN BÍCH PHƯỢNG $100 CAD, Sep-4-2016

$100.00

NBP

TRẦN CHẮN: cụt 2 chân.
Anh LÊ NGUYÊN KHANH $100 CAD, Aug-1-2016

$100.00

LNK

ĐKH

$100.00

VD

TRẦN ĐÍNH: cụt 1 tay và 1 chân
Anh CHUNG DUY ÂN $100 CAD, Oct-2-2016

$100.00

CDA

TRẦN ĐOAN: cụt 2 chân
Anh NGUYỄN VIỆT HẢI $100 CAD, Sep-4-2016

$100.00

NVH

TRẦN HỮU QUỐC, cụt 2 chân
Bác DIỆU HỒNG, $100 CAD, Jul-24-2016

$100.00

DH

TRẦN HỮU TÀI: cụt 2 chân
H/H C/Đ cho bác THIỆN NHỰT $100 CAD, Aug-1-2016

$100.00

BTN

TRẦN LỘC: cụt 2 chân
Chị BETTY NGUYỄN $100 CAD, Jul-18-2016

$100.00

BN

TRẦN LƯU LŨY: mù 2 mắt.
Anh LÊ NGUYÊN KHANH $100 CAD, Jun-23-2016

$100.00

LNK

TRẦN MẬN: cụt 2 chân
Chị ĐOÀN KIM HỒNG $100 CAD, Aug-14-2016

$100.00

ĐKH

TRẦN MINH THÀNH: cụt 2 chân
H/H C/Đ cho bác THIỆN NHỰT $100 CAD, Aug-4-2016

$100.00

BTN

1

Anh VĂN DƯƠNG $100 CAD, Oct-8-2016

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

TRẦN NHIÊN: mù 2 mắt.
THẠNH NHUNG $100 USD, Jun-13-2016

$100.00

TN

TRẦN TẤN MINH: mù mắt phải, cụt 2 chân.
TRANG $100 CAD, Jun-11-2016

$100.00

TR

TRẦN TRỌNG HỒNG, cụt 2 chân.
Chị ĐOÀN KIM HỒNG $100 CAD, Jul-14-2016

$100.00

ĐKH

TRẦN VĂN BÉ: liệt 2 chân.
TRANG $100 CAD, Jun-7-2016

$100.00

TR

TRẦN VĂN THẢO: cụt 2 chân
LÊ MINH TIẾN $100 CAD, Sep-22-2016

$100.00

LMT

TRỊNH VĂN THANH: cụt 2 chân
Bác DIỆU HỒNG $100 CAD, Jul-30-2016

$100.00

DH

Anh LÊ THUẬN TRẦN $100 CAD, Sep-1-2016

$100.00

LTT

TRƯƠNG HÙNG: cụt 2 chân
Anh NGUYỄN VIỆT HẢI $100 CAD, Sep-4-2016

$100.00

NVH

Anh VĂN DƯƠNG $100 CAD, Sep-24-2016

$100.00

VD

TRƯƠNG NGÀN: cụt 2 chân
Chị NGUYỄN KIM PHÚ $100 CAD, Sep-22-2016

$100.00

NKPHU

1

TRƯƠNG VĂN TIẾN: mù 2 mắt, cụt 2 tay

1

TRƯƠNG XUÂN: cụt 2 chân
Chị QIAN LIU $100 CAD, Sep-4-2016

$100.00

QL

VĂN DUY HÙNG, cụt 2 chân
Anh VĂN DƯƠNG $100 CAD, Sep-24-2016

$100.00

VD

VÕ BÊ: mù 2 mắt, cụt chân trái.
Bác DIỆU HỒNG $100 CAD, Jun-26-2016

$100.00

DH

VÕ CÚC: liệt 2 chân.
Bác DIỆU HỒNG $100 CAD, Jun-26-2016

$100.00

DH

1
1
1

1
1

VÕ VĂN KÍNH: mù 2 mắt, cụt 2 chân
Chị ĐOÀN THỊ THỤC $100 CAD, Sep-4-2016

$100.00

ĐTT

VÕ VĂN NHÀN: mù 2 mắt, cụt bàn tay phải.
Chị VH và NM $100 CAD, Jun-26-2016

$100.00

VH & NM

Chị ĐOÀN KIM HỒNG $100 CAD, Jul-14-2016

$100.00

ĐKH

Anh HAI LÚA $100 USD, Jul-23-2016
1

HL

VÕ VĂN SANG: cụt 2 chân

42

TỔNG CỘNG: O-V

1

DS/TPB ĐÃ QUA ĐỜI VÀ KHÔNG CHỊU LIÊN LẠC
BÙI NGHĨA, vợ nhận thay $100 USD từ THẠNH NHUNG

1

BÙI PHƯƠNG (SG)
HOÀNG TẤN, ​gia đình nhận thay $100 CAD từ TRANG.

CODE

$100.00

$4,600.00

$600.00

CAN

USA
$100.00

CODE

TN

$100.00

TR

1

​LÊ HÙNG LONG (SG).
LÊ VĂN LỢI, vợ nhận thay $100 CAD từ bác DIỆU HỒNG

$100.00

DH

1

LÊ HỮU TÌNH, chị nhận thay $50 CAD từ TRANG.

$50.00

​HỒ SỬU MINH (SG).
​HUỲNH ĐÌNH (Quảng Nam).

0.5

LÊ TRỌNG NHUẦN (Biên Hòa)
LÊ VĂN TỴ (Bình Dương).
1

NGÔ ĐÌNH THANH (Quảng Nam).
NGUYỄN DIÊN, con nhận thay $100 CAD từ bác DIỆU HỒNG. $100.00

DH

NGUYỄN HỮU THÀNH (Tiền Giang).
NGUYỄN VĂN BÔN (SG).
PHẠM CÒ, vợ nhận thay $100 CAD từ anh LÊ NGUYÊN
KHANH
TRỊNH TÁM, con gái nhận thay $100 USD từ THẠNH

$100.00

$100.00

1

NHUNG.
KHÔNG CHỊU LIÊN LẠC:
BÙI PHỤC, vợ nhận $100 CAD từ bác DIỆU HỒNG, nhưng
không
tiếpnhận
xúc điện
ông P. NHUNG, được nhắn
ĐẶNGcho
TẤN,
$100thoại
USDvới
từ THẠNH

9

tin nhưng không chịu TỔNG
liên lạc.
CỘNG ĐÃ TẶNG

$550.00

1
1
1

LNK
$100.00

TN
DH

$100.00
$300.00

TN