******************************************************************************************

*
* mahotsavavidhikrama by aghora"sivaacaarya
*
* transcribed by prof. Richard Davis from printed book published in South
* india in grantha script. bibliographical details not available. corrections
* by Prof. Richard Davis. Original readings in the printed edition noted in
* brackets and labeled 'k'.
*
* revision 0: Sept. 23, 2008
*
* licenced for noncommercial use under the c reative commons licence attribution noncommercial licence
*
******************************************************************************************
*****
(क:

िशवमयम ्
महोविविधबमः
े ं
आगमशखर

व े महागणपित ं मदनािरसनू ं ु


ु े

वामोसवनीता
भजविता।
ू 
वीशपवजमभीदमािौता
ना ं

ु दवगणािचतािय॥
 ं ं

वाणी पितूमखु यमव
े शभः
ं ु
साात सदािशव
परान


ु ृ त ु िमहागतोयः।
भान नराननगही

नाा सदािशव इित ूिथतोऽकाां

ु ं नमािम॥
असमित
सौगण

तं कािमके -अथ व े महसँय
महोविविध ं गह।


ं यथा बम॥


वषयागािद
भानामवा


ूथम ं वषयाग
जारोहं ितीयक।ं तृतीय चतथु  चारापणणम॥
बहताल
 

 ैवमयागमतः पर।ं
यागशालाचन

सम ं बिलदान या न बममथा॥् )

िशवमयम ्
महोविविधबमः

ूथम ं वषयाग
जारोहं ितीयकम।्

ु  ं ु  ्

ं तृतीय चतथाकरापणम॥
बहाल

यागशाला लणायागमतः परम।्


सम ं बिलदान यानबममथाकम (् क: -मम)॥
े दश (क: दशं) नीरानबमम।्
नवम ं पिरवष

ु ादश ं तीथसमहम॥
 ं
एकादश ं कौतक

ु  ं त ु तीथकम।

 ्
ं ऽयोदँया ं चतदँया
चणव

अवरोहं पदश (क: -श ं ) षोडश (क: -शं) पनं

े ्
भवत॥

वैवािहकं सदश ं होव मतः परम।्
े े
ं ाा शैवािद दैिवका
इािदभदनोव


े े
भदनोमोम
नवाहोविविधः (क: -िविधर)् िवधीयत॥
ू 
े (् क:
तथा - तवराऽौ
(क: -राऽा) अिधवासनमारभत

 े
विध-)। तऽाचायादयः
आरोहणावरोहण पयमक


ं  परा
भोधँशयन
त ैलान (क: २) ीसपक

ू  ं हत ं
भोजनािद रािहः िऽषवणाियनः वपनपवक

े ं नमृ 

वासः पिरधाय सक
पवू  इदवता
े ्
एवमाचरत

ू  ु वपन ं काय।
तऽ जारोहण ं पवः
p. 2)

ूथम ितीय तृतीय चतथु  पम षि (क:


ष) सा नवाहषे ु िवारं बिलः कायः।

 े ूातबिलाे (् क:ं तीथमारभत
तीथिदन
पणव
े )।्
माचरत

ू  े काय॥

नवाहोव ं जारोहण पवमव


नऽािदिनणयः

ु े पा।

  े आिा।
 ं प
ं माघ े
मागशीषमास


ं च ैऽ े िचऽा ं (क:
माघा।ं फनु े उरफ।


िचा।ं) वैशाख े िवशाखा ं े े ा


ू 
ं वा आषाढे उराषाढा ं पवाषाढा

मला
(क:

-षाडां) वा ौावण े ौवणा ं भािपद े

ु 
ु 
ं (क: पवाभािा
पवभािपा
)ं आिज े (क: आीजे)
 े किकामव
े ं सािण।

अि ं काितक

ु े

 नादौ पय
ु े (क: पवय
 ु े ) िवय
े पविण
समितीर

वा माघ े िसतष (क: -।ं) (क: ३) षे े (क: *

*

् ् ् आ।स।त

े ् )े क।र।स◌ं
ं वा अथवा आचाय  भपू
।स।थ

यजमान दवे मामािद नऽषे ु वा कतःु (क: कतरु )् अभी
े ्
नऽ े वा तीथ कारयत।

ु (क: ू  े (क: पवा
ू  े *।) परािदष

समिु े पवाव

) पराे (क: -।े) ना ं मिदन े (क: म ं िदन।े )

तीथ मानऽािद े (क: मा ं नऽािद)े सायाे

े ्
तीथ माहयत।

् े सूाऽपर
ं े े (प।् ३)
ऋय े ितिथय े वा एकिसन मास
् ू  े मा।ं
ु े पवमव

िवयन सबाािद
योगयत

् े ौे ं
 े
आरोहणािद तीथामकिसन
मास

िवमयना ं महणा ं वा (क: वे) इित (क: * ित)

े ्
तीथमारभत।

शैवािद िशवोव े ूातःकाले अवभृत ं िनिशूातः

े ्
ज इित िनिश साय ं िदवाूातः जारोहण ं कारयत।

 )ं कत
 ं
 ं (क: कन
ज े ज ं न कत


वषभज।

े ं ज आर े महादोषः ूजायत॥

अषा

ु वा मामादौ वा दवोवम

े नःु
एक वािन

् ृ े (् क: कतद
ृ े )् राो रा
काण ं न कारयते कतत
दोषो भवित

क: ४) िवनायकोवम ्


उवार पवू  वाहनािद रथा ं नवीकदवधामािद
वीान (् क: वीान) ् कदलीभ
े िलकचािद
ं नािलकर
पगभ
तालोिचत फलपव पमाला


ं ृ
दपणारतोरण
िवतानजमालािदिभः (क: -िभर)् अलक
ं ृ साजन जलस े च
ूपािद िवौाममटपा ं चालक

ू ु ं कारयत।
े ्
नािदकारिया भशि
p. 4)


े िवर

भिकावा
नवाह साह

े ्
हं एकाहं वा उव ं (क: उवं) कारयत।


तथा - िवनायक  वीरशाा पिवशित
बरे

े ) िशवा भिवमहािद
े (क: चडगणश
 चडश
् े

ं सप
ं ू अलक
ं ृ
सिहतान िवशषतः
पग परर

आचाय  ऋिक ् भपू यजमानाः ॄाण ैः (क: -ण ैस) ्
 ः (क: तौयिऽकै
 स) ् सह शभु े ल े उवाथ
सौयिऽकै

ू ु
े (क: िवश
े *) पजापरर
ं महादवे
िवर


ं वाचिया
शिविश ं (क: शं िविश)ं पयाह
े ं सप
ं ू मोदक भ भोािद
पनपवू  िवशं (क: -न *् ) दा ॄाणान भोजिया
न ैव

्  ्


सवान
अिवम ु इित (क: -मिित) ूा  दवालयकमरतान(् क: कपणाननाधान
)्
दीनाान (् क: * नाान) ् कपणाधान
े ं (क:
भोजनाादन ैः (क: -न ैस) ् सोाराज ं चडर

ू  (क: ५) रथ े वा िशिबकादौ वा

चढरञ
) ् च िवनायकपव


 छऽचामरािद नानाजसिहत ं गप
आरोदपण
धपदीप
नानावोद? (क: नानावा) वदघोषसिहत
े िनवशयत।
े े ्

माम ं ूदिणी काानमटपदासमहण

ु  ्

ं कयात।
ततः िशलामहणवत दासमहणिबखािदर दवदा
चकाजनु (क: चपकार
-् ) अशोक
ू ं (क: अमं-)
े ु इािद वाणा
ं एकं अममल

िशरीष वण


ं ं ू बिलं िवधाय िन परशना
परी िशवसप
िछात।्
p. 5)


ं (क:
पवू  चोरे च ैशाा ं पितत ं चते शोभन

े ्

ं ) अ धात ु सजत।
चोभन।


ृ आदाय िशिना सह रथ े च आरो आनीय
ततरौीक

ु ं अम े बा पनः
ु पयाह

ं वाचिया
गने ाय कौतक

 ं
ानमटप े िनधाय ग त ैलािदना िवमृ सवषा

ू ं दिणा ं (क: िदिणाञ) ् च दापयत।
े ्
ताल
जदडम (् क: ज-)

तऽ िडलं िवधाय म े दडं िव

ू (क: *
वा ैरल
 माािदिभः (क: -िदिभ) िवभ

ू ) (क: ६) धपदीपौ

भ
दा - वदाौ
- वौ

े ु िशवभागािदतः तऽय ं सर
े ं सप
ं ू (क:

वभागष

ू ) ूणवने उा (क: ूणनोा) तान े
सःपे सामाूितोवत ूितापयिदित

िनवँय
ं वा शकनासा
ं वा यिऽय फलकाऽय ं
चिलका

ू  ु ं
उपदडय घटासिहत ं अािधकशत दभकचय

 ु वित
े ं वलयसिहत ं कारयिदित


दभर
दासमह

दडूितािविधः।


मृमहणम

् महण


ं का

नदीतीरािदले पववत
मृ
ं नानावावदघोषसिहत
ं गा
िवरािद
बरसिहत

् महण


ं का
ृ तृदं पिरचारकै ः
पववत
मृ

े ः िगिणकािभः (क: -िभं) गजा ैः (क: - ैर)्
माहरै
ृ ूासादं ूिवँय
वाहिया परु ं (प।् ६) ूदिणीक


े ं मोदका ैः (क: ं िनि िवश
अरापण
  विदकाया


े किप मातलक
 ैर)् अपपू ैः (क: -प ैर)् इ ु दड नािलकर


कदािद तालोिचत फलैः (क: फलैश) ् चणक मु तालािद

ू े
े सवपचारैः पजयिदित

िनव
मृमहणिविधः।
३ - अरम
 ्
क: ७) जार
 ु ूथम ं ितीय ं चोवारम।
 ्
् ु  ्
  ं तृतीयिमित पववत

तीथार
कयात॥

इरापणिविधः
 

२ - अथ वषयागः
ू  ु राऽौ (क: राऽा) अिधवासन (क: वजारोहणपवः
)

े ्
िबया ं कारयत।

ं ू िवा िवताना ैः (क:  ैर)्
ततः िशव ं सप

ु )् उरािभमखो
ु (क: -गर
ु भा

ं अल

वषान
 गःं का
ृ अ (क: *
िरासन ं पववत
अासािदक


ं ू
ृ े ं सप
) ससा
(क: सा
) वषश

ु ं (क: -ं) िनव
े ताम े िडलं िवधाय
मा

ु ः पैः
ु पिरीय 
अािदिभः
म े प ं िविल कशै

् ं
ु े वषभ
ृ ं
नवकलशान सा
मक

ू  सप
ू 
ं ू पवादीशा
षडासनपव
िद ु उाय

नमः - गोपतय े नमः - िण े नमः - निन े नमः -

 (प।् ७) नमः
े नमः - िवषािणन े नमः - शकणाय

वषपतय


- महोदराय नमः - इासनािद मलम
ैः (क: - ैर)्

अ(या

् ं ू ) जपटमवव

लोकपालान सप
हािदकं

ु ं पाध


पभाग ैकिवारं िवारसम ं प

ू ं ण ं कापासािद

िशरः ित ं स
सव ं

ृ मभाग े वषभ
ृ ं िऽभाग ैक भाग े वा
तिभाग ं का

 
समािल तने रने कणारािण
पीतने

् ू  ु ं


े ृ े का
ृ तरात
पमीिण
तकन
पणक

् ं घटा ं ौीव ं िकं
तात दीप


े ्
शषमलपािण
च िविल जयागमारभत।
अथवा (क: अधवा) दडदीघ दडनासिवारं (क: ् ं िव) पयाह

ू  पट
ं वाचिया
नाह-पववत

ं ू ताम े
पगािदिभः ूो वषृ े चलासन ं सप

 होम
ृ अिकायमागण
िडलं (क: ंथिडलं ) का

े ु

िवधाय बरशनरमऽ
िडलय ं सपा

े ा हमतिलकाया
े ू

(क: -कया)
वषपटम
ू 
ं अिमोचन ं वषृ गाया वा
सयसोममाा

िवधाय-


तीाय िवहे वदपादाय
धीमिह।

ृ ूचोदयात॥्
तो वषः
p. 8)


अिमोचनानरं गोदशनािद
सव िवधाय मृिः

 े गािदिभः
पगने िशवासा च ूो दपण

े ्
ा जले अिधवासयत।
क: ९)

जलािय  यागशालाया ं जपटमानीय वषृ

ु गािदना सूो


गाया पनः
िडले सा


ू  ानपरर
ं सप
ं ू मित

वषृ े षडासन

े ्
सयत।पात वाससा
आा ॄािण िव धपदीपौ


ु ं सा

दा िनिाक
उादीन पिरतः
िव

ू े ्
पजयत।

ु ं ्
ू  पादपय
 ं चतिशत
ृ ू े िा मधािद
वषमल
े ्
तािन सािधपािन िवसत।

तथा - सदािशवताय नमः - सदािशवतािधपाय

ॄण े नमः - इार पृिथवीताय नमः -

ं ू
पृिथवीतािधपाय ौीकठाय नमः - इ ं सप


ू  ्
िऽखडं पिरक पमाला
ूितसरं दा पववत

ू 
े भागऽय ं स ूितभाग ं पवािदबमण

ू 

ावियजमानाक जलवातखािन
च। इित मतय।


(क: -ितर)्
उा गोपित ी (क: िग
ं ) नि वषपितः
् ू 

िवषािण शकण
िव
  महोदरान मिधपान


ू े का
ृ क: १०) ापनापचारै
जीवास ं तलन

 ः (प।् ९) ूाकारऽय ं बिहः (क: बिहर)्
ं ू भदभितलै
सप
िवदात।्


ु े आधारशय े नमः इौ
े ) कड
लोकपालान अ

ं ू आितऽय ं दा आत े (क: * ते) िवाते
सप
ु े नमः इित सप
े ं
ं ू ूक
िशवत े ॄिविशवो

ू (क: ािद-) तदिधपो
े नमः
आितऽय ं दा ामतः

े ं आितऽय ं दा मलॄाािन
ं ू ूक
इित सप

ू  दाे ं शतमध वा ा पणा
ूक

ु शािकहः

ं गा शाि

गः
वषसमीप


ु ू
ू े कशमलमाम
े ूो तलन
कजलन
ैः (क: -म ैर)्
ं ँय जा ा
भागऽय ं स सृवमणावक
(क: -णाऽव-) िन तािध-पानाां

ौाविया, ानशिं िव िन होमैः (क: होमैर)्वदािदघोष
ैः (क: -ष)ै वा (क: नाि) नगीतमहोवै
ः (क: -वैर)्
ु  ्
भितो एकराऽ ं वा कयात।

् े
ु पववत
ू  पिदित
े गः
ं िदक ् बिल िनव

वषािधवासन


वषािधवासिविधः।
२- जारोहणम-्

े ु ूातानािदकं (क: ूातःा-) का

अपरः


ृ सामाा ससा
(क: ११) िनवत ्
स सकली क

(क:


ं (क: िविध) सव िवधाय पटं
िनवद)् आपजािविध वाविप (प।् १०) सिमदा

कादीन
यथाबमणा
ू 
चिभः (क: -िभर)् अोरशत ं ा पणादा
िन


ृ पिरचारकमाय अण
मटपािदष ु मडलऽय ं कासूो
सोीष ं उरीय ं च धारिया पटकभािदं सवातो
सिहत ं उ
(क: सव-)
ृ अािद चडशा
ु ं शिभ िनघष ैः (क: -ष ैर)्
समाय


ृ आलय ं ूिवँय
वदािदघोष
ैह मामूदिण ं का


् ु

पटमकिन
अराजमकिन
कमकिन
िडलऽय


े , सह
ं वाचिया पगादकन
िनधाय पयाह

े ूो उािदघटैरिभिष
ूो वषृ ं कजलन

े अराजमिप
गा ैरल
 हिवणकािद िनव


े अिभिष अल
े जपा ं सप
ं ू
तजलन
 िनव

ू  दा य धा
ृ राा ं
अराज रजनीचण

ू  दापयते ्

भाना ं पिरचारकाना ं सवषा
रजनीचण

ततो जदडमल
 िशव (क: नाि) गाया
 े ्
ं ं (क: घटायां) अचयत।
घटाया
क: १२)

ू ं अम े अमतः आचायः
दवे ं रथादौ समारो शल

 (प।् ११)
पृतः यजमानः भजन ैवाध

ु ं (क: सव-) मलारसिहत

ू 
ं पण
सवातोसमाय


ं नानािवध छऽचामर दीपसय
ं ु ं
कसिहत


याऽादानसिहत ं िदिविद ु गीतनबिलदान
सिहत ं परु ं

ृ आलय ं ूिवँय ज ान े समानीय
ूदिणीक

ु शािद श ं


ं वाचिया सविदकम
पयाह


ं अ-
विदकाया
जदड ानम ्

ु ं िऽणऽे ं रोमावलीरािजत दभर।
 ंु
एकं च पादं िभजं शकनािसका
ं आढ पासन
ताप


दडप॥
इित ाादड े सदािशवमावा यिफलकास ु शिऽय ं

ू 
, रौ तािधदैव ं पटे वाय,ं ु
उपदड े सयसोमौ

ु ं पायस ं वा (क: च
 मा

ज े वषृ ,ं बमणा

े ( क : ।)

चा) वषाय
िनव


 दा जपटं
धपदीपौ
दा ॄाणाना ं णािद

ु बिया किरमाण (क: -णं) उवं
ु ृ रना
सम


अिबयत इित (क: १३) िशव ं िवा ॄताल पठन ं का

ु ु 
े बिलं दा समत
ं नािलकर
िविनरसनाथ अस

ू े िा अण


(प।् १२) दडमल
नानावा सिहत ं दिशको

आरोिपतपिरचारकं (क: अणारोिप
-) च ूो यमादौ
ू  ैह शीयमारोपयत।
े ्
ृा मितप

ु सह वन
ू े
े रना
े ं का
ृ दडमल
सबमण

े ्
बयत।

 ं वषृ ं िऽकालं िकालं वा
अथ ूभृित तीथा

ू े ्
पजयत।

् ु

ं (क: कडािक
ं ) गा
पात कािक

े ्
ं िवसृजत।

ूायि ं ा वषयागाि

ु ृ ं कायिमित

िदिविद ु शन
जारोहणिविधः।
बिलिपडूमाणम।्

ं त ु पिवशित


नािरकलूमाण
िपडक।
े शु ं ात ्
दडपीठन
(क:ु ु

ं ं ूाशयारी
तिबड
अपऽापऽमायात।


ं वषोि
ं िशिखज॥)

ािध ं सवदोष
क: १४) जारोहणम (् क: फलं )


े रा े जयििनवशनम।

यऽ ैतत िबयतना कालमृऽाि
नालीः पापकिप॥

 ं तऽ नोपरागो न िवॅमः।
नोपसपभय


िवपरीता मतयोः (क: -यो) योिगनामिप भयसा॥

ु ं िवजयी नपः।
 (क: फजः
 ) सिभ

कालवष पजः
 ू
शाािन सवभतािन
पयिः पयोभृतः॥

े ं (क: ा-)।

कतो
ॄहा गोो ाजिनवशन


ूाोित पापिनम ं िकम ु कतःु कलऽयम॥

p. 13)

् ं

ृ े महाजारोहे तोिटगिणतम
कत
फल।
े ) - ॄतालिविधः।
े (क: बरी
३ - भरी
 े िूयाथकम।
 ्
उं उवपा ं सवदव

े सात े यथा॥
सायराऽवसान े च भर
े े जाम े वा दवताानिबया

े ्
ं समारभत।
दवाम
् ू ं तरतो
ु पटं
ृ एकिन शल
तऽ िडलऽय ं का

े ्
े  (क: िव) दिण े घोणदडं िवसत।
तदम े भर
(क:


ू े तभवनवणपद
 म कलादीन ्
ततिशल

े ्)
िवसत।

तथा (क: -धा) - मपऽ े िशवताय नमः -

िशवतािधपाय िाय नमः - वामपऽ े िवाताय नमः

- िवा तािधपतय े िवव े नमः - दिणपऽ े आताय

नमः - आतािधपाय ॄण े नमः - फलकाया ं (क: ु
 ै नमः - कदश
े े सना

यं) पाव
ै नमः - तदाे

िव राजाय नमः - दडाम े मदनाय नमः। भाराय

ू े चडराय


नमः - दडमल
नमः - आयािद

े ु ॄा ै नमः - माहय
े  नमः - कौमाय
सदलष

े ै नमः
नमः - वै ै नमः - वारा ै नमः - माह


े ै नमः
- चाम
ै नमः - पिमदलम े ाय

ु े
ू ू ेे कााय ै (क: -िय)ै नमः - शलमल
कबरदलम

एकादशिा ादशािदा (क: -ा) वसव

े अादशगणा आवा (क: -नीदवताा

अििनदवता
--

णााऽवा) अ  तानाया िशोा (क: े साडयत।
े ्
याऽिशष-) भर

े े )
े िविचऽवण
े आव
े (क: -वणाव
ततो भर

् े नवमहा (क: े ु मातॄन कील
म े िं स कीलष

ु (प।् १४) ूहरे षमख
ु ं बमण

ं ) रषु ु वासक
महा
(क:

बम े * Missing page no. 16, 17) अ  गािदिभरल

ु  ्

ं कयात।
भरीताडन


आचाय श ं िबप ं ाा दभण

े ्
िऽवारं ताडयत।

् े
तादं ूािणना ं ौवणपथ ं चते अपतिकिषा

भवि।


ू ु
पात वाकमाय
यसऽमरीय

ु ं दा सोिप
गमाािद धारिया त े प

ु ं िनि वा ं  े
 ु
े  प
आचायाऽनया
भया

े ताडयत।
े ्
समारो नितालन

 े ं अादशगणा
ं इािद
ततः िशवािद सवदवा

्  ीपानु पवतान

िदत समिान
पातालान
सकला
े ्
आय ौावयत।

 अराज सोमा

ततः मािद दवताानाथ

े िवनायक नि चड भिवमहािदसिहत ं
दिवं दा न


सवमलै
ह वषानमािौ
पजाबिल

गीतवाािदिभः सोष ं ॄानमािौ तडले


ं ू
पयाह
ूोणािद सव िवधाय ाा सप

े  बिलं दा अनरं तालं ॄतालं राग ं
न ैवाथ


ृ ं समपादं पण पम
ं वा ं
वल
 ं न


ु ं इािदिभो अनरं इिदशमािौ
गपट


ू  आसनािद
ृ तालं
तडले पववत
(प।् १५) ब ं का


ु ं पण कौमश
े वा ं सा च
ृ ं भज
समतालं न


े ं िदिश अःे पजािद
ृ आया

पटिमित का
ब ं का

ृ ं मडलं पण ्
राग ं वरािट तालं मा वरण ं न

कोिवा ं उिटतिमािदिभः सो यािदिश यम ं


ं िवधाय वाग ं रामिगिर तालं
पजािदब


ृ ं दडपादं पण कौिशक
ं वा ं
भृिणीतालं न

े िन-ऋत े िन-ऋितं
िमिलतमय ं इािदिभः सो न-ऋत


ं दा राग ं भ ैरवीतालं मतालं न
ृ ं
पजाबिल


ु ं
ं पण नभाषा

भजगऽास
वा ं लकिमािद काू  बिलदान
ं का
ृ राग ं करी
वाण े वण ं पववत


ु ं पण ौीकामर
ृ ं आकिक

तालं नागतालं न

् ं
ू  बिल

ृ वाया ं वाय ं ु पववत
वा ं िसहनादिमित
काृ ं भजलिमत

दा राग ं दशािगिर
तालं बिल तालं न


े वा ं (क Missing up to here, क: १८) जटिमित
पण नवकिश

ु े ं पववत
ू  ाा
ृ उरे कबर
का
बिलं दा राग ंृ ं आकित
ं पण कौिशक

गौिढकं तालं गौिलतालं न

ू  ्
वा ं पमिमित सो ईशान े ईशान ं पववत


ं ू बिलं दा राग ं तडीर
ं तालं
ाा सप


 ं पण शालापािण
ृ ं ऊपाद
ढरी न
वा ंं इािदिभः (क: -िभ) सो इािदिभः बमण
कवा
(क:

ृ आलय ं ूिवँय ज (प।् १६)
बं * णे) ूदिणीक

ू े बिलपीठे वा िवशषे ं िपिदित


मल
बहालिविधः
(क: ॄ-)।

५ - यागशालाचनािविधः

े मलार ं िनव

ततः पवूकारण

 ं
ं) यागशालाचन।
ृ
अनरं (क: िनवाऽनर

े े वा ईशानाये े सौवारण
े े (क: -वाणे) वा
दवाम

प हािद मटप े पिमारं िवधाय त े
यथो विदका
दपणोदरवत
(् क: -वद)् उपविदका
सिहता काया।

ू 
े आौयािन
तिहः पवादीशाकडािन
बमण

 ं ) िऽकोणव

ृ षोण
(क: -णाौयाधचि
अधच

पाकोण कडािन
-

ु ं वा े (क: इे-) व

ृ ं वा चतरौ
चशानयोम

ु ु
ृ ं ूधान ं ईशान े चतिद
क: १९) या - पप े वचतरौािण
कडािन।

ु ं वा का
ृ ं चतरौ
ृ गोमयने
अथवा - एकं व


उपिल (क: -यनोपिल
) िवतानजछाऽ

ु ं (क: - अयतु)ं 
दभमालािदारतोरण
मलाय


 ं पणक
ू  ु ं च वषभ

ृ ं यमचामर।
दपण


ौीव ं िकं शं दीपो दवामलिमित॥

वळ ं शिं च दडं च खं पाश ं तथाश।
 ं

ू ं च पचबिमित
ज ं गदा च शल


ु ् (क: सृक)्
ं ॐक
दशायधसिहत


ू ु ं (क: ॐ-) िवधाय सायाे
सवािदकारकसमहय

ु 
उवार ं कयािदित
यागशालालणिविध (क: -िविधः)
p. 17)

६ - अयागिविधः।
ं ं िवशषे
आचाय ऋििह साय ं सा

े े िडलं
ं ं च िनव
ृ  आलय ं ूिवँय दवाम
सा

् ु
् ु


े सूो

िवधाय अण
कान
सिधान
सढान

् े

् ू  ्
नवान हमािद
मृमयाान िनलान
सकचान

सिवधानान (् क: सिपधानान ् स) व फलपव (क: स)
े ) (क:
ं ु
सऽसिहतान
सिहरय
रािद सयान
यथो
(क: यथा
् े वािरणा ूा (क: ूा)
२०) लणान अण


ू  (क: -यनापय
ू ) िडलो
धपिया
दा गतोयने आपय

ु ं उरे वधन
 (क: -त)
पिर म े िशवक

् ं
ु ं शा
ू  े क
पिरतोघटान सा
मितमण

 (क: -त) च अनािद िशखान (् क:
वधन
े ु सप

ं ू तिरतः नािद
िशकान
) ् कलशष


ु ं (क: नाायधाञ
) ् च पिरचारकमाय
आयधा


 च बमण
े धारिया वळािद चबा ं
िशवकवधौ


शिभ िनघष ैः (क: -ष ैर)् वदािद
घोष ै िवमान ं
े विदकाम


ृ यागशाला ं ूवँय
ूदिणीक

अिोणशािलिभः (क: -मे- -िभस) ् सदभ  (क: तदध)

तडलै
ु ः (क: -लैस) ् तदध  ितललाज ैः (क: -ज ैस) ् सधा ै


 िवरघटा

पिरीय  त े िशवकवधौ

 सयाान
ू 
े सा


सा
धमािद
ऋििः (क: -

ु (क: गर
ु )्
िभर)् यजमान ैः (क: -न ैस) ् सह गः


ू ु
ू ं
ं पयाह
ं वाचिया सौरपजा
िवनायकपजापरर

् ृ िवसृ ैव समाच सकलीक
ृ सामा
िनवत का
(क:

ू  ारािण सप

ं ू
सामाा) ससा
पवािद

ू  ्
ूितारं (प।् १८) ौ ौ नािद चडा ं पववत


ं ू पिम े िनवत ारपालान
(क: सप
आरा

ु ं सप
ं ू ॄानात (् क: लानारा) न ै-ऋत े वानाथ

ु े (क: -तःऽख
ु )े (क: २१) समपवँय
ु े
नाद)् दिणतो ख

ू ु
 च का

ृ आान ं (क:
भतशािद
िवशषा


ं *) गािद उीषाःै (क: गाीषा

कातान
)ै


ू  ैह अल
मितप
 पग ं िविधवत िवधाय

ु ं िवधाय
पगा  जलैः मटपशि


ू  (् क: -वज) ् जपा ं सप
 पववत
ं ू
िशवकविधौ


ु ं ु
ं ू
लोकपालान वाहनायधसयान
ाा
सप


ं (क: -पिं ) चा अ
महाल गणपित ं गपि

े ्
ं ौावयत।
सवान िशवाा

ु े शािद
ततः िडलािणतः उपिवँय िशवकं सप
ं ू दडभी मडभी
शिपयासने ं िशव ं पववत
(् क: कलाभी च ा सवाोपत
 ं
वद)् ाा आता (क: ााऽवा) वधा
ौीकठास ं िवधाय-दवीानम।
ु ं चावदना ं सना


ं च सयौवना।

िभजा
ं (क: वसनां) शाा ं िकित ॄिसतानना
कलवदना
(क:

ूहिसता-)॥
ं ु ं आसन े हरवत िताम।
सवाभरणसया

ु े ं दव
े (क: नाि) ायदनबमािदित
े ु
करडमकटोपता
(क:


ायदे ् दवीमन
-ु )॥
क: २२)

ू े आवा (क: -नावा) तौ
ाा तलन


ं ू नव
पावरण पोपचारैः (क: -चारैस) ् सप

 ु ) ूा  आयािद

जप सम  ा (क: -ा
कोणषे ु

् ं ू िशवाा ं ौाविया कडािक

 सप

धमादीन

े ु
ोजयः।
p. 19)


ू  ं िवधाय अि ं नवधा

कडसारािद
पणा

ु े ु (क: कभष
ू  कडष
ं ु े )ु िनि
पधा वा िवभ पवािद
ं ू चहवनूायिा (क: तिव ं सां सप

ु ु
ू  ैः (क: -प ैस) ् सह जयः।
ं ) मितप

् ु े ु िशव ं िवशषतः

ं ू तत कडष
सप
यसिमधः।
ू  िद ु च।
अोर ा वटाः पवािद


शमी खािदर मायरु ौीवाािद
कोणतः॥

् च सवऽ सतः।
ूधानने (क: -न े त)ु पलाश ं ात स

ु माषिशाढक चणक

चलाजसषपयवितलम


ं ा िा े ाितिभ (क: -ती-) ा
का
ू े अोरशत ं सहॐमध वा पणासिहत
ू 

मलन

ु ु
जयः।
क: २३)

ृ विं
ततः ौोऽचनािदकं (क: शोऽवना-) काे ं (क: बराणाञ
)् च
िन होमरा ं मलिलािद
बरणा

ृ तऽ ईशान े (क:
दापिया य ं च ऋििह धा

ू ं समानीय (क: -नी) ापिया
े )े मात े वा शल
तऽशान
े ्
ूितिदन ं साय ं ूातः (क: ूातर)् एवमवे कारयत।
इयागिविधः।
११ - राबनिविधः।

 े अतः (क: तमं)
ततः णरजत
कापासो

ं (क: रासऽू ं ितिथरौिनवाकं षोडशालयाम

लायामं) िल ताह सम ं िपिडकाया ं नालसम ं


ू  त े
िलकाया ं (क: ा-) तडललाज
पैरापय

पमािल (क: पदमा-) तपिर िव भरजनी

ु  (क: स-)
ू 
धवाग
(क: वा-) पफल
सवण


ू ं कन
े भना
तालािददा
(प।् २०) तऽ

ू  अ 
ं  पयाह
ं वाचिया षडासनपव
समृ


ृ अः ूिवँय िशव ं
धपदीपौ
दा आलय ं ूदिणी क

ु ं ाा िलमल

ू े
ं ू धपदीपौ
सप
दा वासिक

ू े धा
ू े (क:
ृ िपिडकाया ं नालभातलन
मलन

े भ सम  तपिर
नालभागे-) बिया कन

रजन दा गािदिभर  अराज (क: २४)ं कन
मपऽ े बिया अािद भा बराणा
ं े )
(िऽयबकन

े ्
सदा दह े बयत।

 ीबराणा


े वामह े
ं च गौरीमलमण
गौयािद

ु ं बयत।
े ्
कौतक


 च ऋिजा ं च बिलवाहक भरीताडन


ु ं बिया तपिर भरजनी
ं च कौतक
दशायधाना

ु ं धा
ु ं मिष ु
ृ सप
सम  जदडम े कौतक
(क:

ु ं बयत।
े ्
मि-) रजा सह सढ


ू  णफल
 तालािद
 ं रजनीचण
सवषा


दापयिदित
राबनिविधः।
७ - बिलदानिविधः।

ततो बिलः महोव े साय ं ूातः ॄानािद


जा ं वा वषािद
बिलपीठा ं (क: -बीठां) वा (क: वे)
इित (क: * ित) बिलं दात।्

तथा - ॄानािद ानषे ु हूमाणिवार

दीघ तदध  िवार ादशाल
ु ं अाल
ु ं वा

ु ं एकै कपीठं (क: -कपीठ

ं ं)
घन ं मखलाऽययत


ं (क: -यतु-ं )
किणकादलयतिशलामय
p. 21)

अथवा इिकामय ं सारदामय ं वा सलण ं

ू 
े (क: -याल
े ) पचणिगल

पीठािन िनमाय आल

 ु ं (क: २५) वा िवप बिलपाऽ े च
ृ िोण ं वा तदधतडल
क

े सूो

आदाय (क: * दाय) अण
तदत (् क: तदत) ्
ािलकाया ं तदध समानीय अिलं (क: -यािलं )

ु )।
सलण ं कवत
(क: ूकवत

े ु ं
तद ् (क: तत) ् ादशालमत
ु ु ं नाहं वदाल
(क:

े ु ं ) सपीठं ूक दाचािल (क: -िल)
दवाल


िविधवत ूिताान
-ं


पाशपतान।


ु ु ं दवे ं जटामकटधािरण।

िऽणऽे ं चतभजवरदाभयह ं च वामहऽमािलका॥

ू ं ु ं (क: -ां) रौििसमितम।्
दिण े शलसय

ं ु ं ऊ (क: ऊ) कशमधोि
नागाभरणसय

े -)
(कश

च॥

् ु ं िद ं िलम े ूपजयत।
ू े ्
एतत पाशपत

ू 
ं सप
ं ू आचायः स-ऋिक ्
या - पवविव


ु भाीषा

दशायधाराजयः
ःै (क:

 - -त ैर)् अलतः
भाी
 पिरचारसिहतो (क: -चारकसिहतो)

िविचऽजछऽ चामरािद सिहतो नाना वाघटा
ॄघोष ै ैव (क: -ष ै *) नकी
(क: नगीत
) नतक
गायक सिहतो बिलं दात।्

् े उत।े

े बमण
नवाहोव े िवशषबिलदवान
क: २६)

ू े

ूथमऽहिन
िवराजाय ाहा - ितीय े भतः

ाहा - तृतीय े ऋिषः ाहा - चतथु  इाय ाहा -

पम े - ॄण े ाहा - ष े िवव े ाहा - समे

िाय (प।् २२) ाहा - अम े ईराय ाहा - नवमे

े े ु िदवसषे ु हिवः (क: हिवर)्
सदािशवाय ाहा - इतष


े काय।
िलपजा

ु ं दिधतु ं

शामाय

ु ु
े ्
ं िपत।
कटाडूमाण

िवशषबिलः।


ु े ु लाय ै नदीष ु
गोान े िाय कोदराय
कशष

े ू  े सभाान े सर ै गाय ै
गाय ै तटाके ऽमतय

कोश े महाल ै (क: -महाम)ै गोपरु े भीमाय ाहा
(क:

ाहे) इवे ं (क: * वे)ं साय ं ूातः (क: ूातर)् बिलं

े ्
िदशत।

ॄानािद बिलपीठा ं दडा ं वा आ ं
े ्
ूिवँय बिलपीठे शषे ं िपत।

अिलं जले िवसृ पादौ ूका अ  (क: अच)
े े
शु भना उ
ू (क: -नो
ू ) ूवशयिदित
बिलूमाणिविधः।

८ - यानबमिविधःपववत
वीथीः
(क: वीधीस) ् समल
 रथ े रे


े े िशिकादौ (क: िशिबकादौ) वा नानालार (क: २७) प
खटक

ु ं दवे ं शा सिहत ं मलान

े समानीय
ूभासमायआवा (क: -नीयावा) धपदीपौ
दा पािलनाअ  (क: -ना) शािद भा बरसिहत

े ्
ूदिण ं उपबमत।

े  वासिहत ं
अमतो नानालारसिहत ं भयािद


े नि ं िवनायक सॄयौ


शैलािदतदराल
म े दा

े ं तत ्
सह सोमा ं अमतः पृतो वा भबरा


े ं च दिशकः

(क: -कस) ् सभाग े िा
पात चडर

े ्
ं वा स
ं ं (क: अस
ं )ं जपत।
मलमघोर

p. 23)


े े भृाः दव

ृ पृदश
वामभाग े नपः
परतो

 ं
 े नयािन
ृ ु
नतकवशक
गायकमलका पाय


ं ु
िगिणका अम े महाशैवाः पृतो वदािद
घोषसयताः

् ु 


तात चातवणवाः
माहरा
अनगः


ं ूावि।
अमधफल


एव ं दवे ं सो ूथमऽहिन
ूातः अं (क:


रं ) राऽौ िसहं ं (क: िसं) ितीयऽहिन

ू 

ं तृतीय े भतय
ं राऽौ हस
ं ं चतथु 
सयसोमय

े ं
ृ ं वषृ ूदिणाराले पिरवषण
नाग ं राऽौ वषभ

ु  ्
कयात।

े )ं ।
क: २८) ९ - पिरवषे ं (क: पिरवषण
े (क: उानािदं

तथा - उनािदवषपोण


े ं )े वदित
े ु ौितवीणा
े ु

कणकण
वणगायक
नकिगिणकासिहत ं फलापहारै
ः (क: -रैस) ् तालािदिभ
े े ्
पद े पद े दवे ं सो आलय ं ूवशयत।पमऽहिन
आोिलका राऽौ िशखिरयारावणय ं षऽहिन
िशिबकाया ं खटका
वा समारो

् ृ कम
ु  मस
ु ु (क:

ं वमाणवत का
चणव

् ं
ु ु ) हिरिािदजलै दवान
ु 
े सूो
कस
कमपै

(क:े ्
-पकैं र)् दवानािल
सवान ूोयत।

राऽौ गजाढं सम े रथ ं राऽौ कतरौ अम े

ूातः (क: ूातर)् आोिलको (क: -का) राऽौ अारोपण ं (क: ु याः


ृ यानकाले अाढा काायध
रोहणं) का
(क:

ु ) धनःु खटकयाः

ु )

े * याः
यः
(क: खट


े ु
सवालारसिहत
िगिणकाः पिरतो ोजयः।

ृ सकल
अऽारे िनमह िशपिरपालन ं का

  (् क: * * धमान) ् ौाविया आलय ं ूवशयत।
े े ्
धमाधमान
p. 24)


ु आोिलका (क: -याोिलका

नवाहे पषयय
)
े े (क: सखटक
े े ) राऽौ कग

ं दशमऽहिन

सघटक

े (क: -िसासन)े िशिकादौ (क: िशिब-) वा दवे ं

रिसहासन


ं ूदिणीक
ृ हाम े
समारो (क: २९) परािदक

ु े ूिपत।
े ्
ं पिरॅा ततथ

जाम े िवकता


अनरं गणा सवािसनीिभः
िगिणकािभवा 

े ्
नीरान ं कारयत।

ु े जाम े वा दवाय

ततो गोपराम
घटदीप ं दा


अनरं घटदीपसिहता रािऽक नीरान हया


िगिणका नगीतािदिभः
(क: -िभस) ् सकलवा ैह

् ृ शैलािद नि िवनायक  दवी

ूदिण ं बमात का

े ह ूातः ूदिणीक
े ु
ृ आलय ं ोजयः।
भचडरै

 ैह
ततो मलगायीिभः (क: -िभस) ् सववा


सोमामालय ं ूवशिया
ानमटपादौ (क:ृ महाहिव ं िनव
आान-) सा
ूपटं का

ू ौमहरणाथ नािलकर
े (क: सवपचारैः (क: -रै) स


ु (क: * -ु ) मतालोिचत

रे) इसार
फलािन िनव


ु ैरल
े ्
ॄाणान गप
 भोजयत।

् ं
े भोजयते (् क:
िशवभान दीनाद
अिवचारण
भोजणयते)।्

ु 
े (क: * -) यान ं कयािदित
अथवा अूकारण

यानबमिविधः।

१० - नीरानिविधः 

नीरानाथ णरजत
ताॆकाािद
पाऽािण

े ु ं प सग
ं ृ मडलोपिर
िवतििवार मोमकाल


े (क: -त) ॄिभर
िव गपािदनाऽिबीजन
ु ं
ू ु ं धनमिा
ं  शलमिा
े ु ु ं
चतारै
ः सृ

ू ः (क: -ै र)् मलवाचकै ः (क: ूदँय  (प।् २५) िसै
वाचच ैस) ् सिप ैः पाऽ ैः दीपमादाय िशरिस िनधाय


े मडलके (क: मडप
ं )े
ृ दवाम
मामूदिण ं का


सा
दव
िशरः ूभृित पादा ं िऽधा िऽधा


ॄिभः पिरॅा दपणछऽचामर
जन भािद (क:


ू े िशवाय पािल
ं दा ूण
भसािद) सम  मलन


ू  वाहिया
गिणकािभः पववत
पाािदिभह (क: वाा-)
े ्
ृ े वा ूिपत।
पीठाम े वषाम


ृ आलय ं ूिवशिदित
पादूालनािदकं का

नीरान (क: - *) िविधः।
 ं
१२ - तीथसमहणिविधः।

् े तीथ समहत।
 पविन
ू 
ं े ्
तीथ
िदन

् ृ आिशषो वाचिया मटपम े
ू  का
रा ं पववत

(क:

् ं
ू  िडलमक
े ं (क: ३१) का

मणपम े पववत

तने) मनोनोकरकं (क: मनोननीकरं)


तिरतोककरीा
म े -

े तशिशकला (क: -ऽाममृ- -लां)
िसराभा ं िऽणऽामृ

शखर
रवा ंपीनोु ूवनभरनिमता

यौवनारणाा।ं

ु ं सरिसजिनलया ं
नानालारया

ू  (क: -मत
ू ) दव


बीजसबामित

ं अभयवरकरा ं िवयोिन ं
पाशाशाा

नमािम॥

ू  अघटष
े ु (क:
ं ू पवािद
इित ाा सप

ु ै नमः - नमदाय
ू  -) गाय ै नमः - यमनाय
 ै
पवा

नमः - सर ै नमः - िसव े नमः - गोदावय  नमः -

कावये  नमः - ताॆपय  नमः - इावाहनािद

ं ू िशरसा वाहिया
सवपचारैः (क: -रैस) ् सप

ु ं (क: सम-)

 ) समाय
असमित ं सवतोऽ
(क: सवातो
ृ नािद (प।् २६) तीथष ु ानाथ
परु ं ूदिणीक

 ं
ं े े
ं -े ) तीथसमहणिविधः
सूदशयिदित
(क: सूव
(क: -

ं * िविधः)।
समह


१३ - चणव
िविधः।
् ं
 ं
े ु बिलदानात पर
तीथसमहिदवसात
(् क: -साद)् अपरिदनष

ू 
े ्
चणमारभत।
क: ३२)ूासादाम े िडल ितय े पमािल पयाह

् ू ं सा

वाचिया दभः पिरीय  एकिन शल
ो

ु ं खािदरण

ृ े उखलं मसल
रा पटािद वण


ृ परैः (क: परैस) ् सा
सलण ं (क: श-) का
(क:
ु ं
े सूो
ं ं ) अण

स
चतारै
ः (क: -रैस) ्
ु ं च वण
े आव
े (क: ं  उखलं मसल
सृ

े ) ॄदैविमित उखलायोः (क: -योर)् मे
णाव

् ं ू ु ं पिरतो लोकपाला कलशान सप
िक

या - िशव ं चा  (क: वा) उखले पिरतः
ू  दलष
े ु वा  सहदवी
े कों रजन त ैलफल
पवािद

ु भ (क: भस) सा
ू गप

ताल

ु ं
ु े
ं  उखले पृ मसल
चतारै
ः (क: -रैस) ् सृ

 तखले (क: तद-) ूि पदमण
े वा

मम


े वा मसलाघातन
े गिणकािभः (क: -िभस) ्
भोऽण
ू ृ तण

ू  रजा ं त ैलघृतगाोदकन
चणक


ू  गहीा
ृ सिहरयमाचायः तण
िमौीक
पाऽषे ु


े भना सह दापिया
ं  मलिल
िनि सृ

ु 
ृ तै रािल (क: तना
े -)
ं धा
कमोीष

े धपदीपौ
 ं
िनव
दा सवषा

ू ं धा

ृ तन
े आिल (क: -नािल)
ं च चण
क: ३३) बराणा
ु ं ूदँय  (प।् २७) य ं च धा
ृ सवषा
 ंच
पमिाू े सह
ं िऽशलन
उीष रजनीफल तालािद
दा परािदक

े े ्
ृ आलय ं ूवशयत।
ूदिणीक
ु ं वळािदकलशा
ं सा

अथवा - अक

ं ू े
सपजयिदित
चणविविधः।

् ू  (् क: -वद)् अर ं का

पात पववत

े ्
तीथानमाचरत।
 ं
१४ - तीथान।

 ं अृ ैः ृदोषिनवथ
ृ  तीथूसाद
सवषा

 े

 (क: ं धमािदफलिसथ
िसथ सवदविूयावह

 े
िसं) सालोकािद (क: -लोािद) पदूाथ तीथतीर

ं ु )
शा सह अराज सोमाािद अर (क: -ाकर

छऽ चामरािद नानावा घोषितिभः
(क: -िभस) ् साध
् ं
 ु
े सा
ं िविहतूपािदके दवान
तीथकसिहत
तदम े
िडले मनोन म े

ु ं
 पािलकासह (क: पािलकयासह)
गाकाावतीय


ं ू ईशाा ं गा
सा
िवशषतः
(क: -तस) ् सप


ं े
आवा िऽशलसिधौ
ऽयिशवता

अादशगणा

ं आवाहन ं (क: -ाानं) का

क: ३४) लोकपाला

ु ं िवसृ तीथम
 े ूि

ं कौतक
सािद दवताना

् ः (क: -टैर)् अिभिष
 ं तत घटै
पािलकै ह िशवा पय

 ैः साध ानमाचरत।
े ्
सवजन

 े ु
ततः आचायः तीथदवाना
आलय ं ूिवँय ं दवाना
ं  ं  ं कमिभिष
सवषा
न ैव


धपदीपािद
दा आलय ं ूिवँय ानाः (क: -ास) ्


सव आचाय  ह े ॄघोषसिहता आँयता ं दा दिशक

 ु
ं  ं  ं ान ं
आँयत ैः (क: -त ैर)् आशीवादपरर


े े
ूवशयिदित
तीथानिविधः।

p. 28)

अथ घटानिविधः।

ू   जनाना ं िितकरणाथ दवे
हरोव चणाथ

े सािम िसथ
ूसादिसथ इािददवता

े ्
घटान ं कारयत।

ु े ु िवशषहोम
ु े ु िवशषण

े े
ं िवधाय कडष
कडष

ु ु
ू - ) जयः।
ू 
(क: पवा
पणातीःतदीश ं ूधान े सयो
िशवम  पनः

् े े अ  (क: ३५)

ू  दा िशवकादीन
पणा
िवशषण
सयो
धपदीपौ
दा आचायािदो
यथो दिणा ं


् ु
ू  कान

दा पिरचारकािदो व हमािद
दा पववत

 े ं (क: -गहें)
ृ गभदह
उ
ृ आलय ं ूदिणीक

ूिवँय सा
षडासपवू 


े े ्
मलिलऽिभषचयत।


 पीठे िवशकलशान


वधन
तानऽिभिष


े ौीकठासपरर
ं कलशने अिभिष महाहिवः
दव
(क:


े धपदीपौ
-िवर)् िनव
दा अिसदन ं यायात।्


(क: -घोरािसना)
िशवाौ सिशरसा मलाघीरािसना
ू  दा अि ं यागश
े े सयो

शतािधकं ा पणा


ु वधािद

े क
गपिद
ूकारण
पावरणादवे (क:
 े ्


-ण दवताः
) तान े सयो
तमिप िवसजयत।

अथ दवे ं जलबीडािदिभः (क: -िभस) ् सो

े ्
ं दा िब ं ूितपन ं कारयत।
ूभतहिवष
इित घटानिविधः।

िनमह िशपिरपालनाथ


ू 
े (क: -ािदके )
तीथिदवसपवाािदक
p. 29)

राऽौ वा ॄतालपठनपवू  (क: ३६) अवरोहं (क:

 ं उमोमूकारणित
े े ज ं वषभ
ृ े
अवा-) कतसयो
वषमिप
िशवाम े ित िवमहे समारो

े ं (क: -रोावरण-) तदावरण े सयो

आवरणदवा
ू े ्
यथािविध (क: -िविथ) पजयत।

तिन े मौनबिलः।
१५ - अवरोहणम।्

 ं दवतानािमित

ं (क:
होमा े हिवभाग
उात तििम
े ्
ति-) मौनबिलमारभत।

 ) ् सोमासमीप ं गा शािद
आचायः (क: -यस


ं ू दडभी मडभी
श ं सप
(क: -भािग)


े ्
ं कलाास
ं ौीकठ ास ं च का
ृ ायत।
एकिऽशत

ानम।्
े ु ं मतः।
दालित िनििता पदयादवायत

ु े ं भज॥

े सिहत ं सोम ं गहश

नाकरयन

ु े सप
ं ू
इित सां पावरणोपते ं ूचरण

् े ााऽ  जगतः (क: -तश) ्
वमाणवत तव

ु मौनोतधरो
शभु ं ूा  तात लानो

ु भा

ू अिल (क: भा
-) समितं
बािलपटो

् े (क: ३७) समारो गपािदसया

े यान
ं ु (क:
अािद दवान

ु ं ) ख खटकाािद

ं ु बप ं िद
-य
सया

रो मौनोतधरा वाघोष ं िवना मासाथ

ु ु
ं वा ॄानािद सिपीषे ु (क:
कटाडमाऽ

सि-) तान े वाघोषसिहत ं जावरोहणपवू ू  सिदवान
े यथाबमण
े िवसृ (प।् ३०)
बिलं िवधाय पववत
ू 
े िव
ृ आलय ं ूिवँय अव पवल
ूदिणीक

 च अिलं जले िवसजयिदित
 े
सवानिप
अवरोहणिविधः (क: िदवरो-)

चडोविविधः।

ु े
ू  यागालय े समानीय तन
पात चडमितं ू िनमाािदना
अिभिष यथािविध सप
िवभ

ूायि ं अौ शत ं सहॐमध वा ा तमिप

े भजन ैाध
िवसृ आलय ं (क: -ालयं) तौय  िऽकण

े े
ृ तान े िनवशयिदित
ूदिणीक
चडोविविधः।
 ू
आचायपजा।


ू े पात
े ्
ं च ूदापयत।
आचाय पजयत
दिणा

ू े
े ्
गोभिमहमरािद
वाािन ूदापयत॥


ृ * ात) ् तृिः (क: तृिः)
ृ तात (् क: -ि
आचायमनसिः
परिँशवः॥ (क: -व) इित॥

् ं ू रथ े िशिबकादौ वा
तमिप ऋििह िशववत सपसा
नानावा ैः (क: - ैर)् नगीतािदिभः
(क: -िभर)्वदािदघोष
ैः (क: -ष ैर)् भ सिमितिभ (क: भितिभ
)

छऽचामरािद नानािवधदीप ैह भपयजमान

 ै परु ं ूदिणीक
ृ यानने सह गहृ ं
सवजन

े े (् क: -यदे)् इाचायविविधः।
ूवशयत
रथारोहणम ्
ू 
समने वा रथारोहण ं काय तवराऽौ


े ं िनपजावसान

ृ ूभात े पनािभषक
रा ं का

ं ू अिकायमागण

िवधाय यथािविध सप

् ृ आ ं मलन
ू  का
ू े
चहवनूायिा ं पववत

े दा लाजवामन
ं े ितलं कवचने
सिमदीशने चं अघोरण

ु ं नऽण
े े िब ं यथाशि ा ईशान े (क: नाि) िािण
गल
(क:

नाि) धाािन (क: नाि) दा (क: नाि) ातीिभ (क:

ू  दा यागश
े ं िन
नाि) ा (क: नाि) पणा

ू  ु ं ितलपाऽ ं सवां (क: रा ं सम  पणक

े दात।्
ां) दशिया
ॄाणो

े ं सप
े दवताना

ं ू मोदकं िनव

िवश


ु 
े पात रौकटाह
े कमाग
पायस ं िनव

ू

कटाहे
कपरचन
हिरिा ैः (क: - ैर)् वािरणा सयोपाटल
(क: ३९) जाित पाग
चकाािद पं िनि

ु 
े (क: -व
े ) िशवामे
कमवािदना
कटाहं पिरव

 ं
िडले िव कटाहे कामबीजने अ  आिप


ू े अ  सृ
ू िलािद
ं  धपदीपौ
मलन
दा मलं च ता दिशकः
बराणा
य ं च ऋििः (क: -िभस) ् सह
ु 
 ं कमोीष

ं च भपयजमानभािद
आिप

 ं उीष ं ददत।
े ्
ं आिप
सवजनाना

् ं पग ं पयाहजलन

े सूो

पात रथ

् े ं
ु ं
ं  तिन दव
रथ ं चतारै
ः (क: -रैस) ् सृ

् े ूपजयत।
् ू े ्
समारो ापिया रथ े सवान दवान

ू  नमः - चमस े नमः - पिरतः े ु सयाय
चबष

हरय े नमः विळण े नमः - एकाय े नमः - िदडकाय

् े ु धमादीन
 ्
नमः - इ  पताकास ु शतिान गाऽष

िलकाया ं (क: ल-) सदािशवाय नमः - सिष ु
ू  े नमः - िवव े नमः - ॄण े नमः दिणामतय

ाय नमः इ  रथूाान (् प।् ३२) लोकपालान ्
े नमः - इवे ं बमण
े अ 
रषु ु उरगो

िविचऽपटवा ैः (क: - ैर)् (क: ४०) अल
 िदिविद ु
ू ) कं (क:
ू (क: बग
ारपा  च सह कदली पग


े िविचऽ पटािदना सशोिभत

ं का

बकदली
) नािलकर

ॄाण ं सार ं किया स े (क: सऽे)


ं आवा सज े वषम

पाशपता

पवण महादी ं अभय ं वरदाित।ं

ु ं च शल
ु ु ं
ू ं पाश ं चतभज॥
षद ैक कि
े षलं मलाित।ं
एकवं िऽणऽ

ु ं (क: -चऽ-) भताधार

ं च जािकम॥्
पादचबसमाय

ू ं
ं उपिरलमक।
ूौढलं सजाा

ु 
 ्
ं ूों दय ं वगकम॥
किदवासनं ूों सवमलकारण
ं इित ाा
कटय

ं ू े ्
सपजयत।
े  वैनायक चडरा
े ं तिथ े
एव ं दवी

 ं ं ) दािल
 ं (क: -रोािपक
समारो आिप
ु 

ृ फलापपािद

ं कवचने धा
कमोीष
िनव

ु ैः (क: -पैर
ु )् अ  दानािद दा आचायािद

रपभाना ं वहमफल
तालािन
दा सवान सो

ु ) चरल े (क: ४१)
ु ु  शभाश
ु ं े (क: शभाश
समत
ु ं परु ं ूदिणीक

िपवू  सम वाय

रथादवताय  आलय ं ूिवँय पनपवू  ापिया

िशािद रथिनयॄणा ं वािद दा महाहिवः (क: -िवर)्
े सवषा

 ं (प।् ३३) दापयिदित
िनव
रथारोहणिविधः।

ृ ू ु
नमवः।


कगिविधः।
इकााथ  (क: -थ) िसथ (क: नाि)

ु ु
े ु ं
सपऽावािहतक।


 ु िनबहणम॥

ॄहािद हनन ं सवशऽ


ु े
ू  ) दशनात
 फलमत।
ृ ू  (क: -मितः
यो वा को वा नमित

ृ ू  आानमटप े समानीय अम िदन
तदन ु नमित

् ृ फलतालािद
ु ं ह े

ू  का
अपरराऽौ रा ं पववत
य

ं ृ )
ृ िचऽवािदना उभाविप अल
का
 (क: -वलक


ृ मटप े सा
न ैवािद
दा आलय ं ूदिणीक

 े रािऽशषे ं पोहयत।
े ्
िवनोददशनन

े ु (क: -रु)् उवा ं कारिया सायासमय े
अपरः
े े िडलितय ं िवधाय पमािल दभः
दवाम

ु पिरीय  त े क: ४२) कालागं सा

पैः

ु ं


ू परर
ं पयाह
ं वाचिया शािक
िवनायकपजा

ं ू अिकाय मागण

िविधवत (् क: -वद)् िवधाय सप
् े ं

ू  ं िवधाय तिन महश

कडसारािद
पणा

् े ं त ं मलन
ू े
ं ू सिमाज सषप यवितलादीन ूक
सप

अोरशत ं ा िबोल कदली पनसाद


मधऽयािण
च ा िा े ाितः (क: -ितर)् ा
ू  दा दवे ं सा

पणा
अल
 िलकाया ंं (क: -नापिरताया


तडलन
)ं कग
ु े आपिरताया


ू  ैः
े े शािकजलन
े ूो कपरा
िनधाय वणाव

(क:


े सशो

- ैस) ् सगििभः
(क: -िभर)् िमिौत ं अण अवक
वमणा
(क: -णावक
) ॄाैः (क: ैर)्
ू े सप
ं ू धनमिा
े ु ु ं ूदँय 
अिभम मलन


पााचमना  धपदीपािद
दा सातािभत ं

ू  (क: पणा
ू ) िवधाय अि ं िवसृ आलय ं (क:
ृ चणा
का
िवसृालयं) शिभः (क: -िभ) वाघोषसिहतं
 े ं ूिवँय मलिल

े सम 
ृ गभगह
ूदिणीक


े सा


अनरं महशाम
(क: सा
) शािद


ं ्
शासन े दड मडभा
च (क: ४३) एकिऽशत

कलाकं ौीकठ ास ं च िवधाय।

ु मडािदवापगा


े कररी

सीणटिम
हम


े  मिराज
ताक
(क: िमराज
) िपकधरं वैयायकर।


ं डमकं वाम ं
सव (क: सप) सकरऽभय
 ं
ूसायाक

े ं दधत ं शयानभिरता पारपृ े ित॥

वामऽि

ृ दिण ं त ु चरण ं चो
वळीक
ृ वाम ं पदं
मज िकिणी मिणतलाकोिट
राक।
ु ु
ु ु े वाम े त ु पऽाित ं
ं ौितपट
द े नबसकडल

ु ु ं िऽणयन ं व े नटश
े ं िशव॥

भा िलममायत
इित ाा


ु िऽभी सापितकिताी
े िभजा
ँयामा िनऽा
(क:

सापसित-)।

सोलावा कटकािताा (क: -तावा) हावला


परमरी
ात॥्
क: ४४)ं ू धपदीपािद
इभाविप
सप
दा वैने (क:


प ैने) पायसने (प।् ३५) पायसने (क: नाि) फलापपािदना

(क:

ू ं दा कगलपन
े ताल
े ं काय

सह) िनव

े िशखया (क: -यां) बाौ सवऽ सने
ललाटे अघोरण
े ्
वा दापयत।ू  )ं दापयते ्
ं (क: -िदमतीना
पात सदािशवािदमतना

ू े दाऽवधारयते (् क:

े े तलन
ं ललाटगल
ीबराणा

दा वा धार-)।

ू  ैह धा

ृ सवषा
 ं साधकािद
पािशको
मितप

े ्
भजनाना ं च दापयत।

े ताम े गौरी (क: गौर) से

दवे ं रिसहासन

े े सह आरो (क: सहारो) वामतोऽमतो वा नपः

दिशकन

 नतकी
 (क: नकीनतक
) मदका
उभयोः पायोः

 ं च का
 ं निटा

ृ वा ैह समह पय
गयनतन

् ु  ्
ू  कयात।
आलय ं ूिवँय नीराजनािद पववत

पात (् क: पाद)् आानमटप े (क: आान-)


सा
साां अ दा फलैह िनव

ू े ्
नीराजना ैः पजयत।


ं (क: गापना-)
पात गपनादीना

् ं 

ू  ं पववत
ू  सृ


सा
(क: सा
) शकपर

ु ैः
ु े ैः (क: -त ैर)् जाितप
ृ सत
फालािद (क: ४५) सवा ं धा


े धपदीपौ
शव
ै अल
दा
 पायसा ं िनव

यानकाले पियान ं शन ैँशन ैः काय।

ु े जाम े वा पववत
ू  ्
े ृ
तऽ वदनगीतािदिभः
गोपराम

् ृ आलय ं
ू  का
ृ नीराजनािद सव पववत
पियान ं का

ं ू रािऽशषे ं
ूिवँय सवपचारैः (क: -रैस) ् सप
 े पोहयत।
े ्
िवनोददशनन
p. 36)

ृ े ं सप
ं ू अल
अणोदय े नष
 नादौ

्  का
ु ं िवसृ परािदक

ू  तीथ
ं ूदिणी
ृ कौतक
पववत

ु े े िनमह िशपिरपालन ं
ृ शदश
कं च ौाविया दाः
सववहारवाचक
ूणयकलहं
(क:

े े
ि-) पो पिरवषे ं िवनालय ं ूवशयिदित
ान े


ं ू ) पना ैः (क: - ैर)् अिभिष
सा
(क: सप
ु ृ ं कारयिदित


शन
कगिविधः।

१७ - वैवािहक।
अनरं दशम े सम े पम े वा अि (क: वाि)


े काणोतोव ं कारयत।
े ्
िववाहं िविधवत औपचािरकण
े ु
क: ४६) दविविधः।
नवाह (क: नवाह) साह (क: -हं) हं एकाहं

े ्
वा उव ं कारयत।

एकादशिदवसराऽौ (क: -राऽा) इिवमानािद (क: िविं-)


सवमल
पनपवू  दवे ं अिभिष
 सूो
्  तिमान

े सवान
ं अिधरो
अल
 दवान


े ऐशाा ं िदिश ूपापािदज
ं ु
परूदिणकाल
ैः (क: -

ज ैर)् अल
 त े (क: नाि) िवमान ं िशवमानीय त ं


े ू  चडशा

ं भपयजमान
दिवपव
वा ैह

ु े हाम े

े गोपराम
ूदिणऽय ं कारिया लयूवशकाल

वा ूणयकलह पोहन ं िवनोददशन ं च कारिया यथा

े े
े ु
िविध ूवशयिदित
दविविधः।
१८ - भोविविधः।(् क: -भरादीन
) ् िशवाम े मटप े वा
अथ भबरािदनसा
पन पवू  चलाचल बरानिभिष
अल

् ृ भबराणा

ू  का

ृ आचाय 
ं पववत
ं धा
पणव

ू 
साधकादीना ं दीिताना ं भाना ं (क: -नाः) चणा
(क:

ु 
ू ) दापिया कमोीष
चण
पिवऽमालािद दा


ु िशवभाना ं तालािद

भितिभः
(क: -िभ) ा
(क: ४७)

े सवान ्
ृ आलय ं ूिवँय तत ान
दा परु ं ूदिणीक


े धपदीपौ

सा
िनव
दा िशव गानिवदा ं वािद


दापयिदित
भोविविधः।
उवशािः।

ू 
े ु महापनपवू  शािहोम मितहोम
अपरः

े का
ृ अिभिष (क: कािभिष

िदशा होमािदकं बमण
)
े ्
ौमहरण ं कारयत।

ृ )।
ृ ं (क: -प * क
उवपकक

ं (क: उव ं पधा ूों िपिलयाक

ं )।
िलयातक
ितरोभावानमह
सृा ं पककम॥
ं जारोहणमवे च।
अरापणकाण
 

ु ं सृिकममदातम
 ु
राबनिम
(् क: -कम-

उदातं)॥


ं ु ं होमकमबिलॅम।

वाहनोवसय


े ु
 िह) ूों सहारः

िितकमिमित
(क: -कमित
कतऽधना॥
ु ं रथारोहणमवे च।
ू 
रािऽचणसमाय


कालागव ं च ैव ं आगमषे ु ूिसितम (् क: -िसिमत)॥


क: ४८) मौनोवितरोभाव ं शियाऽानमहम।
 िदवसा े ूणयः कलहोवः॥
तीथ


ु ं सृा ं पककम।

बीजऽे े समाय


इित परमरा
परनामये ौीमदघोरिशवाचाय 

िवरिचताया ं िबयाबमोितकाया ं वैनायकोवािद
भोविविधः (क: भोवा-) समाः।

मासोविविधः।

पयकालिविध।
ू यः
े ैः।
 (क: -यो) िविशतण
सबाि समयो

तोगााधो िऽशाः
पिवऽता॥

ु ) ् िऽशदव
ु (क: -पयस
ं े त ु दिण।े
भिवयन े पयः

अितत उरे ना इित ूोा हरिजाः॥


े े
साि िवषवु ं च ैव िवशषणायनयम।

ु े ु िसहं ं (क: िसे) च ैव त ु दिण॥

ृ ृ
वषविककष

ु ं नाम िवषवादिधक

ं फल।

क: ४९) एतत िवपद


े 
काया ं िमथनु े मीन े धनिप
रवगितः।

ु ूोाः पयािधकतमा

षडशीित मखाः
िजाः॥

ू  सारपरण
े े (क: -ःे
नाः (क: नाष) ् षोडशपवण
अप-) च।

ु मषे (क: मषे)े नाभयतो


वतमान
(क: -न)े तला
दश॥

 े तथा िवषौ।
भिवयन े िवौ वतमान

ु े च ैव तीत े चारायण॥

षडशीित मख


ृ ु
रादशनसाि
िववाहायविष।

ानदानािदकं काय िनिशकाूदषे ु (क: -ोतषे)ु च॥


ु 
ू ं कयािव
 िशव

ं च तऽैव पजा
दवोव
(क: यात
) च।या याििहता नाः तााः पयतमा
(क: -माः) ताः॥


ू  पनािद
े पववत

अथ साि समयऽिप
परर

् 


दवमिभिष
मलिलादीन
सवालारै
ः (क: -रैर)् अल


सवातोऽ
समित ं िवनायक सोमाािद भ बरे

सिहत ं माम ं वा परु ं आलय ं वा ूदिण ं नीा

ृ े वा पवू  नीराजनािद का
ृ  ान े
ॄान े वषाम

े े
िनवशयिदित।

क: ५०) एव ं यः िबयत े रा े मासदोषो न िवत।े
् 
े उव ं सगाचरत॥
े ्
तात सवूयन
इित मासोव िविधः।

अथ पोविवधौ

अमावाोवः।
ु  ं ीणो भवित चमाः।

े चतदँया
अमऽश

ु िकल भवदणः॥
े ु
अमावामश े वा पनः

ु 
िचा (क: -) िसनीवाली नचा कमता।
 े

मााामावाा परा सूवतत॥


े न सा पदशी भवत।
े ्
भतिवा
त ु सा या


घिटकै कामावाा ूितप ु न चदा॥

 दैविपिप कमिण।

भतिवािप
कता


ू 
ूितपत मावाा
पवाािपनी
यिद॥


 (क: दैव-े )
े (क: -िवैव) सा काया  दैवकमिण
भतिवव

सवदा।


े ु काया ं िमथनु े तथा।
तलामकरमीनष


ू भवत ु यतः॥
भतिवामावाा
पा

ु 
ं ू  नाायगािमनी।
क: ५१) चतदँयऽ
सपणाे ्
ं त ु भताया
ं अमाया ं तीथमाचरत॥
दवोव

े रिववारण
े समी।
अमावै सोमवारण


ु भौमवारण
े िवषवश
ं फल॥

चतथ

े ्
अमा वै सोमवारे त ु िशवरािऽ समो भवत।

ु  (् क: कयाद
ु  )् दैवोवमथाचरत॥
े ्
राऽौ जागरण ं कयात

ु चते सोमवासर।
 ं या

अमावाा यदािाया


कोिटयतपोदान फलं ूाोित ततात॥


अथ अमावााया ं मलिलाा
ापनोापने ं कारिया
ं पग परर
ं महािभषक
बराणासवालारै
ः (क: -रैर)् अल
 महाहिवः (क: -िवर)् िनव

े (क: मामं-) बिल महण ं (क: ॅमणं) िवना
मामखटािदक


े िव-)
ं ु ं अनकािविचऽदीिपका
छऽचामरािद सय
(क: अनक

सिहत ं नानावा सिहत ं दवे ं ूदिण ं नीा

ू  (् क: -वन) ् नीराजनािद
ॄान े समानीय (क: -नी) पववत
(क:

े े ्
ृ ान े िनवशयत।
-ज * िद) का

क: ५२)ु ं गितमायात।
 सपया

एव ं यः कारयःु काथ
ु ं
पऽाथ
लभत े पऽान
किका ं शभा॥

p. 41)

 मोाथ
धनाथ िवपलानथान
मोमायात।

 ) न रोगो िनपिवः॥
 (क: वजा
नाकालवष पजो


ु )्
ु (् क: -नवायात
अमावाोवने ैव सवान कामानवपायात

इमावाोविविधः।


पौणमाोविविधः।


राकाचानमती
च ैव पौणमासी
िधामता।


ू  पौणमासी

या पवा
सानमितयरा
सह॥पाा पदँयाा पौणमासीित
सा ता।

े मा पदशऽहिन॥

षोडश े हभीित

ु  जघित
े पापा सदशऽहिन।

चतदशी

् तयवा  उदयाोदयािवः।

ूितपत ूभृ

 पाविन॥
ं ू  इित िवाता दैव े कमिण
सपणा ु
ं षमोवसरयोः।
यमाियमभताना

ु चतदँया
ु  च पौिणमा॥

े ादशी या
िण

 ु (क: ू
(क: -िवा-) ितोयम
क: ५३) भतिवामावाा

मं) महल।

् े पजा

ू  िवश
ू परर

ं न ैवा

तऽािप पवत

् 
् ु

े सवालारसयान
ं ु
ृ िवशािद
कम  का
दवान
परािद


ू  ान
े समारोपयिदित।

ूदिण ं नीा पववत

े )्
समिविधवत (् क: -वच) ् िछिदोषो नँयते (् क: नँयच


िशवाया (क: िछवा-) इित पौणमाोविविधः
(क: -मासोव

िविधः)।
ऋोव िविधः

यऽोोऽमयाान ं ु (क: यऽोोम-) नयदयिमना

े ं (क: -पवस
े )ं नऽ ं ौवण ं
तऽैवोपसवि

िवना॥

् ु 
यावदमना उवात िऽमतगा।

ू ं च तिन े
े ं (क: -वस
े )ं ान ं पजा
तऽैवोपसवि

 ु नऽ ं ूात े िदन।े

यऽाधयामादवा

ु  )् उिदत े पारण ं िचत॥्
ु  (् क: कयाद
तऽोत ं कयात
ु िशव ं प
ू सौमाोित मानवः।

किकास

् े ्
अपकामो रोिहया ं सौ े चोजिवान भवत॥

ु 
 ं सवसि

ऽािदित पनवसौ।
क: ५४) आिाया
ु ं प
ु े हरं प
ू आषायां (क: पाषाया

पि


च) परान (् क: वरान) ् सतान॥
ू 
े ं (क: मख-) सौभाय ं पवफनी।
मखासजनौ

ु ु
ु च॥
ूदानशीलो भवित सफरास


े ं स ु ह े त ु हरपजकः।
ूाोित ौतापवी (क: -व) िचास ु तथा पीमवायात॥
वािणलाभदा ाती िवशाख े बकामवान।्


ु  ं चानराधाया

 ्
ं (क: चानू-) दबूवतकम॥
कवता

ु ं
ू े चारोयमम।
ं मल
ाथ  ससि

आाषाढे यशः ूािः (क: ूािर)् उरास ु यशोता॥
ु (क: यिनास)ु धनं
ौवण े च सखान
भोगान
धिनास
महत।्वदिवािभजीित
(क: -ती) त ु िभषिि ं त ु वाण॥
p. 43)


अजािकं (क: अजािवकं ) ूोपद े िवते गा
तर।े


े ु ं अिा ं त ु तरमान (् क: त-ु )॥
ं त ु हर
रवाक: ५५) पजकदाोित
भरयामायम।

् 
े ऋतष
े े े ु चोव॥

तात सवूयन


ु ं आिाया
 ं चोपवासता।
तत कोिट
कोिटगिणत


हयमधसहॐािण
यकोिटशतािन च॥

कोिटकाूदान फलं ूाोित शार।े


समयी पऽको
वािप साधको हरदीिताः (क: -तः)॥
ु शव
  सपापी नरकं ोजत।

े ्
नाचर

ॄाणा (क: -णाः) िऽया वैँया (क: वैँयाः)

शिाावारा
नराः।


का वा िवधवा वािप समना
वा यितोितः (क: यितर-् )॥
दीितो दीितो वािप ूित-ऋ ं िजोमाः।

ु ं च ान ं दान ं च तऽ त॥

ू ं च भि
राऽौ पजा

ु ूण च।
े े
ृ ा
दशन ं दवदव
का

 -)

े यथाशि णादन
(क: णाा
ॄाणो
भोजन ैः॥


ं घृतपन ं िवना यथा
अथ सायालपजानर

् े (् क: ५६) यथािविध सप
े सवान दवान
ं ू
िवभविवरण
े सोमा ं छऽचामरािद
महाहिवः (क: -िवर)् िनव


ं वा ूदिण ं का

बिविचऽदीिपका सिहत ं परमालय

् ृ
ू  कालय
े े ्
ं ूवशयत।
नीराजनािद पववत

p. 44)

 सिो नाऽ सशयः।


एव ं यः कारयः

उाता नँयि महपीडा दाणाः॥

ु ु े े
ु ) ् िचरायखमधत।

ु (क: -मश
सवािधिविनमः

ु ं
ु ु ं लभत े ीव॥
े िवूाः सपऽ
एकिन वर

वारोवः।

ु ं
आिदवारे यिौिं ूा े चारोयमम।


ं (क: -मामे-)॥
सोम े सौूदं भौम े समामिवजयूद
ु िवाशाकाः।

 ं गरौ
े सवकाम
बधवार

ु े महन ं म े चापमृिवनाशन॥

शब

ू े ्
एव ं ाा ूयने िशव ं तऽ ूपजयत।


े नामधये ौीमदघोरिशवाचायिवरिचताया

इित परमर

िबयाबमोितकाया ं ॄालािदऋोवािविधः
(क:

ृ - -िविधस) ् समाः।
बहा