You are on page 1of 2

EVALUARE INIŢIALĂ

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă
78 de puncte. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10
puncte.
Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.
PARTEA I
(48 de puncte)
Citeşte textul:
,,După ce nunta ținu șapte zile în șir, Ber-Căciulă spuse calului:
-Acum, că toată lumea știe cine sunt, vreau să-mi faci un palat de aur, cum o fi pe
tărâmul tău, cu odăi misterioase, cu încăperi secrete, în care eu să pot totul. Asemenea vreau ca în
fundul lacului să-mi faci odăi de sticlă limpede și groasă, ca să pot vedea peștii și toate lighioanele
de apă cum trăiesc.
-Din merele istețimii câte mai păstrezi? îl întrebă calul.
-Poate zece...căci am dat Steluței mele din ele. Știi, Eva ne-a dat în rai un măr cu
bucluc...am vrut să-i dau și eu Evei mele trei mere cu cântec!...
-Să mai mănânci cinci mere, iar cinci să le păstrezi pentru coconul tău. La vârsta de
șapte ani, să i le dai să le mănânce odată. După ce vei mânca cele cinci mere, și de ajutorul meu te
poți lipsi, căci prin închipuire și prin judecată vei putea aproape totul! Lucrând cele închipuite și
judecate, vei face adevărate minuni.
-Mulțumesc de sfat, zise Ber-Căcilă, și plecă la cotețul lui, care pe dinăuntru avea pereții
căptușiți cu aur....”
(Ber-Căciulă Împărat -I.C. Vissarion)
Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.
A.
6p)1. Subliniază varianta corect despărţită în silabe:
a) mul-țu-mesc/ mul-țum-esc
b) fa-ci/faci
c) tră-i-esc/ tră-iesc
6p)2. Explică folosirea virgulei în secvenţa: -Mulțumesc de sfat, zise Ber-Căcilă ...
6p)3. Găsește cuvinte cu sens asemănător pentru: odăi, trăiesc, pe dinăuntru.
6p)4. Găseşte cuvinte cu sens opus pentru următoarele cuvinte din text: adevărate, am dat, pierzi.
6p)5. Completează tabelul următor conform cerințelor:
Partea de vorbire
Partea de propoziţie
pereții
știe
adevărate
6p)6. Construieşte un enunţ în care substantivul palat să aibă funcţia sintactică de subiect.
B.
6p)7. Precizează personajele din fragmentul dat.
6p)8. Formulează ideea principală a fragmentului de mai sus.
Partea a II-a
(30 de puncte)
Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să foloseşti 3 cuvinte alese de tine din textul
dat la Partea I, pe care le subliniezi. Dă un titlu sugestiv acestei compuneri.
SUCCES!
EVALUARE INIȚIALĂ

Propunător: prof. Florentina Severin

4-5 greseli – 2p. ezitantă – 2p 6 puncte 3. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total. câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două personaje din text 2x3p=6 puncte 8. 1.3 puncte -respectarea normelor de exprimare și de ortografie -6 puncte (0-1 greseli – 6p. câte 2 puncte pentru sublinierea formei corect despărțite în silabe pentru cuvintele date. formularea ideii principale-6p/ formularea superficială. 3x2p=6 puncte 4. peste 6 greseli – 0p) Propunător: prof. Nu se acordă punctaje intermediare. 2-3 greseli – 4p. altele decât cele precizate explicit prin barem. 3x2p=6 puncte 2. 7. câte 2 puncte pentru fiecare cuvânt cu sens asemănător oferit. construirea unui enunț în care cuvântul indicat să aibă funcția sintactică de subiect 6 puncte B. Florentina Severin . superficială a cerinței -5p 15 puncte -coerență si echilibru al compoziției 5 puncte Redactarea întregii lucrări: 12 puncte -respectarea limitelor de spațiu indicate. PARTEA I (48 de puncte) A. 3x2p=6 puncte 5. 6x1p=6 puncte 6. peste 6 greseli – 0p) -respectarea normelor de punctuație 3 puncte (0-1 greseli – 3p. 2-3 greseli – 2p.Anul școlar 2013-2014 Clasa a V-a BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE Se punctează oricare alte formulări/ modalități de rezolvare corectă a cerințelor. ezitantă-2p 6 puncte PARTEA a II-a (30 de puncte) -câte 2 puncte pentru utilizarea oricăruia dintre cei 3 termeni alesi din textul de la Partea I 3x2p=6 puncte -alegerea unui titlu sugestiv 4 puncte -conținut ideatic adecvat cerinței – 15p/ tratare ezitantă. câte 2 puncte pentru fiecare cuvânt cu sens opus oferit. explicarea folosirii virgulei din secvența dată – 6p/ explicare superficială. Nu se acordă fracțiuni de punct. Se acordă 10 puncte din oficiu. câte 1 punct pentru indicarea fiecărei valori morfologice si a fiecărei funcții sintactice pentru cuvintele din coloana din stânga. 4-5 greseli – 1p.