You are on page 1of 6

Şcoala de Arte şi Meserii, Săcel

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăŃământ: Şcoala de Arte şi Meserii, Săcel
Data: 27.10.2009
Profesor: Coman Florin Vasile
Clasa: a VI-a
Obiectul: Matematică Algebră
Unitatea de învăŃare: MulŃimea numerelor naturale
Tema lecŃiei: Multipli comuni a două sau mai multor numere naturale; c.m.m.m.c.
Tipul lecŃiei: LecŃie de predare învăŃare
Metode folosite: ConversaŃia, problematizarea, explicaŃia, descoperirea, exerciŃiul, demonstraŃia
Mijloace de învăŃământ: Manualul, culegere Mate  , fişa de lucru, creta, tabla
Obiective cadru: 
Cunoaşterea şi înŃelegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor de calcul specifice
matematicii 
Dezvoltarea capacităŃii de exploatare/investigare şi rezolvare de probleme 
Dezvoltarea capacităŃii de muncă utilizând limbajul matematic
1

Prof. Coman Florin Vasile

m.m. pentru a determina numere sau pentru a justifica valoarea de adevăr a unor enunŃuri Explorarea modalităŃii de compunere.m.m. Săcel Dezvoltarea interesului şi a motivaŃiei pentru studiul şi aplicarea matematicii in contexte variate Obiective de referinŃă: Efecutuarea calculelor cu numere naturale.c. de teoria mulŃimlor şi de divizibilitate. a două sau mai multor numere naturale • Obiective psihomotorii: Să scrie lizibil pe caiete şi la tablă • Obiective afective: Să fie atenŃi Să participe afectiv şi activ la lecŃie Să manifeste interes pentru studiul matematicii 2 Prof.m. întregi şi raŃionale pozitive utilizând reguli de calcul şi proprietăŃi ale operaŃiilor în contexte variate Utilizarea elementelor de logică. de descompunere sau de scriere a numerelor naturale.Şcoala de Arte şi Meserii. a două numere naturale studiind mulŃimile nultiplilor celor două numere Să calculeze c.c.m. inclusiv prin construirea unor exemple sau contraexemple Obiective operaŃionale: • Obiective cognitive: Să descompună numerele naturale în produse de puteri de factori primi Să scrie mulŃimea multiplilor unui număr natural Să observe c. folosind metode variate de lucru Investigarea valorii de adevăr a unei afirmaŃii utilizând metode diferite. întregi şi raŃionale. Coman Florin Vasile .

De exemplu. AnunŃarea temei Prezintă tema şi obiectivele lecŃiei Timp Metode şi procedee Evaluare ′ ConversaŃia ′ ConversaŃia. 5. Moment organizatoric Verifică prezenŃa elevilor Asigură condiŃiile optime necesare desfăşurării lecŃiei 2.m. Verificarea temei penru acasă Verifică modul de efectuare a temei frontal şi individual Pregătesc pe bancă caietele.m. Momentele lecŃiei Activitatea profesorului Activitatea elevului 1. Săcel Desfăşurarea lecŃiei Nr. c. cărŃile şi culegerile de matematică Verifică tema şi corectează eventualele greşeli Prezintă caietele 3. scriem mulŃimile multiplilor numerelor 12 şi 18: . frontală.c. explicaŃia Frontală şi individuală Rezolvă exerciŃiile ′ ExerciŃiul Ascultă cu atenŃie şi conştientizează obiectivele ′ ExplicaŃia Continuă.m. Dirijarea învăŃării 3 MulŃimea multiplilor unui număr natural este infinită. crt. Două numere naturale au foarte mulŃi multipli în comun. orală Observarea sistematică a atenŃiei Multipli comuni a două sau mai multor numere naturale. Reactualizarea cunoştinŃelor Rezolvarea exerciŃiilor din fişa 1 4.Şcoala de Arte şi Meserii.

         Multiplii comuni ai celor două numere îi determinăn calculând .

Aprecieri verbale Sunt atenŃi la explicaŃiile profesorului ′ ConversaŃia. descoperirea Observarea comportament ului elevilor Aprecieri verbale Prof. explicaŃia.    Observăm că şi . Coman Florin Vasile . problematiz area.

c. răspund la întrebările profesorului şi notează pe caiete precizările profesorului Rezolvă exerciŃiile propuse spre rezolvare ′ ConversaŃia. explicaŃia.m. C.m.m.m. Săcel 6.m.c. Coman Florin Vasile . a două sau mai multor numere naturale se procedează astfel: "se descompun numerele în produse de puteri de factori primi se i-au factorii comuni şi necomuni.m. este acel multiplu al lor.m.c. a două numere şi se notează .m.m. Cm. demonstraŃia Observarea modului de lucru şi a corectitudinii raŃionamentul Prof.m. a două sau mai multor numere naturale diferite de .c. Spunem că este c. Descompunem numerele:          Profesorul le cere elevilor să-şi reamintească oral informaŃiile utilizate pe parcursul orei şi necesare elevilor la rezolvarea altor probleme şi propune exerciŃii spre rezolvare din Observarea comportament ului elevilor Observarea modului de lucru şi a corectitudinii raŃionamentului Urmăresc exemplele. al numerelor şi . Pentru numerele şi :  .Şcoala de Arte şi Meserii. Asigurarea feed-backului 4 deci este un multiplu al numerelor şi . care divide orice multiplu comun al numerelor date  !  "#$"%& ' (") *) & &" + & Pentru a afla c.m. diferit de . o singură dată. la puterea cea mai mare şi se înmulŃesc între ei Exemplu: Să calculăm .

Coman Florin Vasile . ConversaŃia. ConversaŃia 8. Săcel fişa 2 ui 7. Temă pentru acasă Continuarea exerciŃiilor din fişa de lucru Culegere Mate   IndicaŃii la temă Notează tema pentru acasă şi urmăresc indicaŃiile . Evaluarea Face evaluarea. explicaŃia 5 Apreciere verbală Note Prof. notând elevii care s-au remarcat Elevii notaŃi prezintă carnetele .Şcoala de Arte şi Meserii.

m.m. Săcel Fişa de lucru nr. AflaŃi cifra . Să se afle c.m.m.. 2 1. al lor este . DaŃi exemple de perechi de numere naturale care au cel mai mic muliplu comun egal cu: a) 8 b) 13 c) 24 d) 36 2. CalculaŃi c. 1 1.. Să se afle cel mai mic număr natural care împărŃit pe rând la şi să de-a acelaşi rest şi câtul diferit de zero 6 Prof. Să se afle c.. şi --. al numerelor: a) şi b) . să fie prime între ele 2.c... şi 250 .. Care este cel mai mic număr de elevi care se pot alinia în coloană de câte elevi. Coman Florin Vasile .m.. al numerelor: a)  b)  c)  d)  e)  f)   g)  h)   4.c. Produsul a două numere naturale este şi c.m.m.d. al acestor numere 5.astfel încât - 3.c..m. elevi şi elevi? 3. AflaŃi nummerele şi ştiind că   şi / 0 Fişa de lucru nr.d.m.Şcoala de Arte şi Meserii.m.