You are on page 1of 7

APROBAT

________________________________
Director
L.Ş. „_____” _________________ 2014

FIŞA POSTULUI
Capitolul I. Dispoziţii generale
Instituția: __________________________________________________________
Denumirea postului:Cadru didactic de
sprijin_____________________________
Nivelul postului: Post de execuție
Nivelul de salarizare: Salariu de bază, sporuri, premii, adaosuri,
conform legislației în vigoare.
Capitolul II. Descrierea postului
Scopul general al postului:
Acordarea suportului educațional și facilitatea incluziunii școlare a
copiilor cu cerințe educaționale speciale în instituțiile de învățămînt
general.
Sarcina de bază:
Dezvoltarea şi promovarea activităţilor de suport educaţional care să
asigure corectarea/compensarea şi remedierea dificultăţilor de
învăţare de ordin structural, organizatoric, emoţional sau de altă
natură ale copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.
Atribuţiile postului:
1. Participarea, în comun cu administrația instituției, comisia
multidisciplinară intrașcolară, alți specialiști (asistentul social
comunitar, medicul de familie), la analiza contingentului
școlarizat în scopul identificării copiilor care necesită suport
educațional pentru depășirea dificultăților de învățare.
2. Planificarea activității referitoare la suportul educaționalacordat
copiilor cu cerințe educaționale speciale, incluși în instituția de
învățămînt general (planuri anuale, trimestriale, zilnice).

1

evaluarea.evaluarea rezultatelor aplicării programelor curriculare adaptate. . Elaborarea și implementarea strategiilor de sprijin în toate ariile curriculare. individuale sau în grup. asistarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în pregătirea temelor pentru acasă. . în comun cu comisia multidisciplinară intrașcolară. 4. individuale sau în grup. a activităţilor de tip terapeuticocupaţional. 5. . în funcţie de dificultăţile de învăţare ale elevilor. 11. . Coordonarea activității Centrului de resurse pentru educația incluzivă din instituția de învățămînt general: . Elaborarea și aplicarea materialelor didactice de suport individualizat. 13. 7. Colaborarea cu învățătorii/cadrele didactice pe discipline școlare.perfectarea documentației Centrului. Participarea. cu învățătorii/cadrele didactice pe discipline școlare. . alți specialiști la: . 10. 8. 6.realizarea activităților cu copiii.elaborarea și înaintarea spre aprobare direcției instituției a planului și orarului de activitate a Centrului. revizuirea și actualizarea planului educaţional individualizat. 2 . 12. Organizarea și promovarea activităților de prevenire a eșecului școlar al copiilor cu cerințe educaționale speciale. după caz.realizarea adaptărilor curriculare adecvate nivelului de dezvoltare a copilului cu cerinţe educaţionale speciale. alți specialiști în scopul realizării obiectivelor din planul educaţional individualizat şi stabilirea modalităților concrete de lucru cu copiii cu cerinţe educaţionale speciale. Realizarea.3. Identificarea resurselor necesare și adecvate realizării activităților de suport educațional. Realizarea activităților de recuperare educațională.elaborarea planului educaţional individualizat și realizarea acestuia. 9. Colaborarea cu specialiştii care realizează terapiile specifice în vederea realizării obiectivelor planului educaţional individualizat. individuale sau în grup. Acordarea consultanței și colaborarea cu familiile copiilor care beneficiază de serviciile cadrului didactic de sprijin.

22. 17. impactului activităților de suport educațional asupra dezvoltării copilului. 18. trimestriale. actualizarea. educației incluzive. Participarea. 24. 15. în alte instanțe a rapoartelor de activitate (lunare. 16. Studierea. a principiilor: interesului superior al copilului. flexibilității. fişe. în calitate de observator. consultant. Completarea periodică a Fișei de observație a copilului asistat în Centrul de resurse. 21. Medierea contactelor între instituția de învățămînt și instituțiile de specialitate care contribuie la incluziunea cu succes a copiilor cu cerințe educaționale speciale. Participarea în calitate de formator în cadrul programelor de informare/formare a cadrelor didactice în probleme de educaţie incluzivă. Responsabilităţi: 1. - Respectarea. anuale). Perfectarea (întocmirea. cooperării și parteneriatului.14. 23. nondiscriminării. în activitate. promovarea și aplicarea experienței avansate în domeniu.). acordării suportului calitativ și calificat. coparticipant. Participarea. efectuarea evaluării periodice a progresului înregistrat de către copii. Analiza eficienței. evidența) documentației privind suportul educațional realizat (registrul de evidență a copiilor și a activităților realizate. în activități de evaluare a calității educației incluzive în instituția de învățămînt general. Realizarea activităților periodice de informare și sensibilizare a opiniei publice în domeniul protecției drepturilor copilului. în Consiliul de administrație. 19. confidențialității. 3 . la orele de predare/activitățile desfășurate la clasă de către învățători/profesori. în limitele competențelor. Îndeplinirea altor sarcini care derivă din atribuțiile de bază ale cadrului didactic de sprijin. teste etc. 20. Întocmirea și prezentarea în Consiliul profesoral.

progresul școlar. Respectarea Regulamentului intern al instituției. efectele acțiunilor de suport educațional etc. mediul socio-familial. 12. recomandări) referitoare la copilul asistat. 5. 8. de securitate a muncii prevăzute de legislația în vigoare. Împuterniciri: În vederea realizării calitative a atribuțiilor stabilite. 3. comportamentul. 4. Păstrarea bunurilor materiale utilizate. Completarea și menținerea în ordine a documentației.). 6. Solicitarea de la administrația instituției a: 4 . Asistarea la orice activitate în care este implicat copilul asistat. Solicitarea. 3. 11. Referirea copiilor pentru examinare în comisia multidisciplinară intrașcolară. 7. a diferitor informații ce țin de domeniul de competență (starea de sănătate. Utilizarea adecvată a strategiilor didactice pentru a asigura progres în dezvoltarea copiilor cu cerințe educaționale speciale. Realizarea atribuțiilor de funcție în condiții de calitate și eficiență. în vederea creării unei ambianțe optime pentru realizarea atribuțiilor stabilite. Dezvoltarea continua a competențelor profesionale. 2. Respectarea actelor normative în vigoare. Coordonarea eficientă a activității Centrului de resurse. Respectarea regulilor de securitate a vieții și sănătății copiilor. 9. dispoziţiilor conducerii instituției. 5. cadrul didactic de sprijin beneficiază de următoarele împuterniciri/drepturi: 1. de la părinții copilului sau de la alte cadre didactice. 10.2. Amenajarea spațiului (spațiilor) de desfășurare a activității. prin coordonare cu învățătorul/dirigintele. 4. Asigurarea veridicității și corectitudinii informațiilor (rezultate ale evaluărilor. Selectarea și aplicarea tehnologiilor de suport educațional.

temporar. ateliere.legislația învățămîntului (legi. . acte normative.cu părinții copiilor asistați. materiale metodice şi informative în domeniul educației incluzive. echipamente. . psiholog școlar sau un alt cadru didactic.cu cadrele didactice pe discipline școlare. . în caz de necesitate.  sesizării autorităților și serviciilor comunitare (asistentul social.cu învățătorii/diriginții. internet.  procurării de inventar. . polițistul de sector) cu privire la problemele care vizează copiii asistați și familiile acestora. dispoziții oficiale). Utilizarea resurselor instituționale în realizarea activităților de suport educațional. seminare. de un învățător/diriginte.cu membrii comisiei multidisciplinare intrașcolare. .cu organizaţii neguvernamentale cu activitate în domeniu. medicul de familie. alte activități metodice cu tematică în domeniul de referință. încadrarea periodică în stagii de formare continuă în domeniu. literatură de specialitate. imprimantă. . .anuare.computer. 6.diferite chestionare. Cine îl substituie: Atribuțiile cadrului didactic de sprijin pot fi exercitate. Participarea la conferințe.instrumente de evaluare/testare. altor dotări necesare lucrului cu copiii cu cerințe educaționale speciale. Mijloacele de lucru/echipamentul utilizate: . . Cooperarea internă: .cu prestatorii de servicii comunitare. Cui îi raportează titularul postului: Cadrul didactic de sprijin îi raportează directorului instituției de învățămînt. referirii copiilor pentru evaluare complexă și multidisciplinară în Serviciul de asistență psihopedagogică. Condiţiile de muncă: 5 . Cooperarea externă: . .presă periodică din domeniu. 7.

Experienţă profesională: minimum 3 ani. empatie și receptivitate. a practicilor pozitive naţionale şi de peste hotare în domeniul asistenței copiilor cu cerințe educaționale speciale. Internet. de agrement etc. adaptare la sarcini de lucru schimbătoare. tendinţă spre dezvoltare profesională continuă. Capitolul III. Regim de muncă: 16 ore pe săptămînă. disciplină. Abilităţi: planificare. motivare. În funcţia de cadru didactic de sprijin pot fi angajate şi persoane care dețin calificare într-un alt domeniu. instruire. în alte instituții din comunitate (unități educaționale. după caz. dar au realizat un modúl certificat în instituțiile specializate de formare inițială și continuă a cadrelor didactice. Cunoştinţe: 1. 3. în zilele de odihnă. 6 . psihopedagigie. organizare. Cunoaşterea legislaţiei în domeniu. Cunoașterea documentelor de curriculum pentru învățămîntul primar și secundar general. extraşcolar. creativitate. în pedagogie. PowerPoint. responsabilitate. soluţionare de probleme.Cerinţele postului faţă de persoană Încadrarea în normele în vigoare privind condiţiile în care se consideră apt de muncă. 2. Cunoaşterea domeniilor învăţămîntului primar. disponibilitate de lucru peste orele de program şi. secundar general. mobilizare de sine. în care însoțește copilul. în familia copilului asistat. 4. prezentare. psihologie.1.). pedagogie socială. rezistentă la efort şi stres. comunicare eficientă. Cunoştinţe de operare la calculator: Word. în centrul de resurse. 2. Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni. aplanare de conflicte. 5. Cunoaşterea politicilor. flexibilitate. Studii: Superioare. de licenţă sau echivalente. Activitate în grupa/clasa în care este inclus/ sînt incluși copiii cu cerinţe educaţionale speciale.

Întocmită de: Nume. prenume __________________________________________________ Semnătura ______________________________________________________ Data ___________________________________________________________ 7 . prenume __________________________________________________ Funcţia _________________________________________________________ Semnătura _______________________________________________________ Luată la cunoştinţă de către titularul funcţiei: Nume.