You are on page 1of 4

Anexa 1

ARIA EXPERTIZEI CONTABILE PE SPECIALIZĂRI

Denumirea
specializării

Aria expertizei contabile judiciare

1. Societăţi 
comerciale 
(S.C.) şi alte 
entităţi 
economice 
(E.E.)

a) Societăţi comerciale de toate tipurile (societăţi în nume colectiv; societăţi
în comandită simplă; societăţi pe acţiuni; societăţi în comandită pe acţiuni;
societăţi cu răspundere limitată);
b)  Societăţi/companii naţionale;
c)  Regii autonome;
d)  Instituţii naţionale de cercetare­dezvoltare;
e) Societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice care, în baza legilor
speciale de organizare, funcţionează pe principiile societăţilor comerciale;
f)  Subunităţi fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate care aparţin
persoanelor prevăzute la lit. a) ­ e) cu sediul sau domiciliul  în România,
precum   şi   sediile   permanente   din   România   care   aparţin   unor   persoane
juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate.

2. Instituţii de 
credit (I.C.)  şi 
instituţii 
financiare 
nebancare 
(I.F.N.)

I.Instituţii de credit
a)  Băncile – persoane juridice române;
b)  Organizaţii cooperatiste de credit;
c)  Instituţii emitente de monedă electronică;
d)  Case de economii pentru domeniul locativ;
e)  Sucursale din România ale instituţiilor de credit străine;
II.Instituţii financiare nebancare
a)     Societăţi   de   creditare   (credite   de   consum,   credite   ipotecare,   credite
imobiliare, microcredite, factoring, scontare, forfetare);
b)  Societăţi de leasing financiar;
c)  Fonduri de garantare;
d)  Case de amanet;
e)  Case de ajutor reciproc;
a)  Societăţi de asigurare;
b)  Societăţi de asigurare ­ reasigurare;
c)  Societăţi de reasigurare;
d)  Brokeri de asigurare şi/sau de reasigurare;

3. Societăţi de 
asigurare şi alte
entităţi din 
domeniul 
asigurărilor 
(S.A.R.)
4. Societăţi de 
investiţii 
financiare şi 
alte entităţi de 

I. Societăţi de investiţii financiare şi alte entităţi de valori mobiliare (S.I.F.)
a)  Societăţi de servicii de investiţii financiare;
b)  Societăţi de administrare a investiţiilor;
c)  Organisme de plasament colectiv;

Referinţe

Legea nr.82/1991privind legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
 Legea   nr.31/1990   privind   societăţile   comerciale,   republicată,   cu
modificările si completările ulterioare.
 Legea   nr.15/1990   privind   reorganizarea   unităţilor   economice   de   stat   ca
regii   autonome   şi   societăţi   comerciale,   cu   modificările   şi   completările
ulterioare.
 Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în
agricultură, cu modificările şi completările ulterioare.
 OMF   nr.3055   din   29   octombrie   2009   pentru   aprobarea   reglementărilor
contabile conforme cu directivele europene (emitent Ministerul Finanţelor
Publice). 
 OMF nr.2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea  Normelor privind
organizarea   şi   efectuarea   inventarierii   elementelor   de   natura   activelor,
datoriilor şi capitalurilor (emitent Ministerul Finanţelor Publice).
 OUG nr. 99 /2006 privind instituţiile de credit si adecvarea capitalului
       cu modificările si completările ulterioare.
 OG  nr.  28/2006  privind  reglementarea   unor  măsuri   financiar­fiscale,   cu
modificările şi completările ulterioare.
 OBNR   nr.13   din  19   decembrie   2008  pentru   aprobarea,   Reglementărilor
contabile   conforme   cu   directivele   europene,   aplicabile   instituţiilor   de
credit,   instituţiilor   financiare   nebancare   şi   Fondului   de   garantare   a
depozitelor în sistemul bacar (emitent Banca Naţională a României).
 OG nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing  şi societăţile de leasing,
cu modificările şi completările ulterioare .Legea   nr.   32/2000   privind   activitatea   de   asigurare   şi   supravegherea
asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
OCSA nr. 3129/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme
cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, cu modificările
şi   completările   ulterioare   (emitent   Comisia   de   Supraveghere   a
Asigurărilor).
Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările
ulterioare.
OCNVM   nr.75/2005   privind   aprobarea   Reglementărilor   contabile
conforme   cu   Directiva   a   IV­a   a   Comunităţilor   Economice   Europene

OCNVM   nr. . e)  Consultanţi de investiţii.  pensii. e)  Activităţi agricole. reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională   a   Valorilor   Mobiliare   (emitent   comisia   Naţională   a   Valorilor Mobiliare). f)  Fondul de compensare a investiţiilor. Norma   CSSP   nr.   cu   modificările   şi completările ulterioare.   Planul   de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia. OMF   nr.204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative. c)  Partide politice. f)  Cedarea folosinţei bunurilor. g)   Partaje. Legea   nr.  activităţi  independente şi alte activităţi  privind  a)  Drepturi salariale. pensii  facultative şi  fonduri de  pensii  administrate  privat d)  Traderi.P.411   din   18   octombrie   2004   privind   fondurile   de   pensii administrate privat.1969/2007   privind   aprobarea   reglementărilor   contabile   pentru persoane   juridice   fără   scop   patrimonial. Legea   nr. h)  Alte activităţi privind persoanele fizice.19/2000   privind   sistemul   public   de   pensii   si   alte   de   asigurari sociale. OMEF   nr.         7.N.74/2005   privind   aprobarea   Reglementărilor   contabile conforme   cu   Directiva   a   VII­a   a   Comunităţilor   Economice   Europene aplicabile entităţilor autorizate. cu modificările şi completările ulterioare. Legea   nr.valori  mobiliare  (S. e)  Organizaţii sindicale. Legea nr.)  inclusiv  asociaţii de  proprietari  (A.F.   cu   modificările   şi   completările ulterioare (emitent Ministerul Economiei şi Finanţelor). j)  Contraparţi centrale. cu modificările   şi   completările   ulterioare   (emitent   Ministerul   Finanţelor Publice). Instituţii  publice (I. II.356/2001 – Legea  patronatelor. h)  Depozitarul central. cu modificările şi completările ulterioare. g)  Asociaţii de proprietari h)  Alte entităţi  fără scop patrimonial.G. reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională   a   Valorilor   Mobiliare   (emitent   comisia   Naţională   a   Valorilor Mobiliare). 6. d)  Patronate. Legea nr.1917/2005   pentru   aprobarea   Normelor   metodologice   privind organizarea   si   conducerea   contabilităţii   instituţiilor   publice. Drepturi  salariale.).     aplicabile entităţilor autorizate. b)  Instituţii şi autorităţi publice locale.P.500/2002   privind   finanţele   publice. OG   26/2000   cu   privire   la   asociaţii   şi     fundaţii.. Legea   nr.   organizarea   şi   funcţionarea asociaţiilor de proprietari. Legea nr. f)  Culte religioase. Pensii facultative şi fonduri de pensii administrate privat     5.14/2003   –   Legea   partidelor   politice.I. credite angajate.54/2003 – Legea sindicatelor.) a)  Instituţii şi autorităţi publice centrale. Legea   nr.230/2007   privind   infiintarea.14   din   16   iunie   2007   privind   reglementările   contabile conforme   cu   Directiva   a   IV­a   a   Comunităţilor   Economice   Europene aplicabile entităţilor autorizate. Legea 76/2002 privind sistemul  asigurarilor pentru  şomaj şin stimularea ocuparii forţei de muncă cu modificările şi completarile ulterioare. b)  Fundaţii sau alte organizaţii de acest fel. cu modificările şi completările ulterioare.   cu   modificările   şi completările ulterioare. reglementate şi supravegheate de Comisia de   Supraveghere   a   Sistemului   de   Pensii   Private   (emitent   Comisia   de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private).8/1996   privind   dreptul   de   autor   şi   drepturile   conexe. k)  Alte entităţi nominalizate la CNVM prin acte normative.   cu modificările şi completarile ulterioare.   53/2003   ­   Codul   muncii   cu   modificările   şi   completarile ulterioare. Organizaţii non profit (O.   cu   modificările   şi completările ulterioare. b)  Pensii. i)  Case de compensare. Legea   nr. d)  Drepturi de proprietate intelectuală. g)  Operatori de piaţă.  Legea   nr.) a)  Asociaţii profesionale. evaluări de bunuri. c)  Activităţi independente. cu modificările  şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare.

44/2004  pentru   aprobarea   Normelor   metodologice   de   aplicare   a Legii nr. Norma  CSSPP  nr. b) Fondul European de Dezvoltare Regionala. Fiscalitate (F) Entităţile menţionate la specializările 1­7         Legea   nr. precum şi a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator.) I.1040/2004 privind organizarea şi conducerea evidenţei contabileîn partidă simplă de către persoane fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate   cu   prevederile   Legii   nr.   cu   modificările   şi completările ulterioare.571   privind   Codul   fiscal   (emitent Ministerul Finaţelor Publice).   507/2002   privind   organizarea   şi   desfaşurarea   unor   activităţi economice   de   catre   persoane   fizice   cu   modificările   şi   completarile ulterioare.500/2002   privind   finanţele   publice. 571/2003 privind Codul fiscal. magistraţilor. 9. c) SAPARD (Instrument financiar în domeniul agriculturii şi dezvoltării).  Legea   nr. Legea   nr. reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului   de   Pensii   Private   (emitent   Comisia   de   Supraveghere   a Sistemului de Pensii Private). precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora. e) Fondul European pentru pescuit.persoanele  fizice (P.   cu modificările şi completările ulterioare. . nr. c) Fondul Social European. OUG   nr. Legea   nr.571/2003 privind Codul fiscal.   63/1999   cu   privire   la   gestionarea   fondurilor   nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană. Fonduri structurale a) Fonduri de coeziune. Legea   nr.204/2006   privind   pensiile   facultative.14/2007 privind reglementările  contabile conforme  cu Directiva a IV­a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.   114/1996   –   Legea   locuinţei   cu   modificările   şi   completările ulterioare.G. cu modifocarile şi completarile ulterioare. OG   nr. cu modificările şi completările ulterioare.   cu   modificările   şi completările ulterioare. II.)        8.   cu  modificările   şi completările ulterioare.C. HG   nr. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. 79/2003 privind controlul  şi recuperarea fondurilor comunitare. OMF nr. cu modificările şi completările ulterioare. Gestionarea  fondurilor  comunitare  (G. cu modifocarile şi completarile ulterioare.411/2004   privind   fondurile   de   pensii   administrate   privat. O. Legea nr. b)  ISPA (Instrument structural de preaderare).F.F.   a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici. Fonduri de preaderare a)  PHARE (Instrument de asistenţă financiară şi tehnică). Legea   115/1996   pentru   declararea   şi   controlul   averii   demnitarilor.  273/2006  privind  finanţele  publice   locale. Legea nr. Legea  nr.   cu   modificările   şi completările ulterioare.92/2003   privind   Codul   de   procedură   fiscală. d) Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

Legea nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al Romaniei.  HG nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. cu modificarile şi completarile ulterioare. .