ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 68 - Ηγουμενίτσα
Ταχ. Κωδ. : 461 00
Πληρ/ρίες : Γ. Πλιάκου – Β. Λάμπρου
Τηλέφωνο: 26650.29177/8
FAX:
26650.25133
Ε-mail:
efathe@culture.gr

Ηγουμενίτσα, 02.02.2016
Αριθ. Πρωτ.: 234
ΠΡΟΣ:
1. Πίνακα ανακοινώσεων ΕΦ.Α. Θεσπρωτίας
2. Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας
3. Δήμο Ηγουμενίτσας
4. Κ.Ε.Π. Δήμου Ηγουμενίτσας
5. Δήμο Φιλιατών
[Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα ανάρτησης]

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της ενταγμένης στο Ε.Π. Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα –
Ήπειρος πράξης Βασικές υποδομές και εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαίου
θεάτρου Γιτάνων (Α΄ Φάση) ως έργου υποψηφίου για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020»
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28.08.2014) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα άρθρα 31 και 49 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ
237/Α/31.10.2014)
2. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.09.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού &
Αθλητισμού...»
3. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23.09.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
4. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/275923/40952/379/24.10.2014 (ΦΕΚ 2891/Β/29.10.
2014) Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Υπηρεσίες και στα Δημόσια Μουσεία αρμοδιότητας
της ΓΔΑΠΚ και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της ΓΔΑΜΤΕ του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού»
5. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/05.08.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης
αρχαιολογικών έργων
6. Το Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/24.03.1992) για τη μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει
έργων
7. Τον Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43/Α/23.03.1992) «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της
Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις»
8. Τα άρθρα 18 και 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για
την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα
άρθρα 6 και 9 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009) «Αναμόρφωση συστήματος
προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»
9. Το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150/Α/30.06.2000) «Θέματα προετοιμασίας των
Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις»
10. Το άρθρο 19 παρ. 27 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/09.10.2001) «Θέματα Ολυμπιακής
Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής & άλλες διατάξεις»

τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020.04.Π.2012) στο ελληνικό δίκαιο. Θεσπρωτίας 24. Το άρθρο 42 παρ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/30.08.Π. των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις» 16. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/104254/61604/5077/19. παρ. Τον Ν. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου με κωδικό 2015ΣΕ01480008 Ανακοινώνουμε Την πρόσληψη του παρακάτω εξειδικευμένου προσωπικού στο πλαίσιο του υποέργου «Βασικές υποδομές και εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαίου θεάτρου Γιτάνων (Α΄ Φάση)» της. Την υπ’ αριθ.1988) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου» 12. Την υπ’ αριθ. παρ. διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο.03. 11 του Ν. πράξης «Βασικές υποδομές και εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαίου θεάτρου Γιτάνων (Α΄ Φάση)».Α. το οποίο αντικαθιστά την παρ.2014) «Α) Για τη διαχείριση.2020 20.11. Το άρθρο 40 παρ. Την υπ’ αριθ.Στερεά Ελλάδα . 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/02.Ήπειρος» ως Έργο υποψήφιο για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 23. τροποποίηση του ν. Το άρθρο 26.02. ενταγμένης στο Ε.Δ.07.2010) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών. Το Π.2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».Τ.2015) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για ένταξη της πράξης «Βασικές υποδομές και εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαίου θεάτρου Γιτάνων (Α΄ Φάση)» στο Ε.04. Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έγκριση εκτέλεσης της ανωτέρω πράξης απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦ.2010) «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις».Σ.Α. παρ. 221753/130491/10.05.2012) αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως το τέλος του έργου: . Την υπ’ αριθ. Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου» 2012 (ΕΕ L 156/16. 4049/2012 (ΦΕΚ35/Α/23. «Θεσσαλία .Π. 15. 13. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» 18. αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής προσωπικού από τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ. «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» πράξης «Βασικές υποδομές και εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαίου θεάτρου Γιτάνων (Α΄ Φάση)» ως έργου υποψήφιου για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014 . Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 17. του ντόπινγκ. Το άρθρο 1. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23. Παιδείας και Θρησκευμάτων για «Έγκριση προσλήψεων και παρατάσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο των έργων Ε. «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» ως έργου υποψήφιου για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020.2010 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού του ΥΠ.12.2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού. και των συγχρηματοδοτούμενων έργων τρίτων» 22.6.08. 2004/16. 9 του Ν. 2 του άρθρου 10 του ΠΔ 99/1992. Την ισχύουσα Νομοθεσία σχετικά με τους όρους αμοιβής και εργασίας του επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου 21. Τις επιτακτικές ανάγκες πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της ενταγμένης στο Ε. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11.Α.06.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 1 του Ν.02. 19.2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού.ΠΟ. 5688πε/31. Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» 14. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13. 4 του Ν. 3 του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/23.Π.12. Το άρθρο 29.2015 (Ορθή επανάληψη 24.ΠΟ.

είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Κύπρου 68 – 461 00 Ηγουμενίτσα. 54006. υπόψη κκ. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Βασιλικής Λάμπρου / Γεωργίας Βασιλείου (τηλ.29177/8) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37. επικοινωνίας: 26650.) Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη. 55132 Θεσσαλονίκη. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει: α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε. 2310− 459101. τηλ.2016). Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες.02. είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο. Πλ. Σκρά. το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.gr).ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην κλασική αρχαιολογία ΠΕ Αρχιτέκτων με εξειδίκευση στην αναστήλωσηαποκατάσταση αρχαίων μνημείων ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ένας (1) Αρχαιολογικός Χώρος Γιτάνων & Γραφεία ΕΦΑ Θεσπρωτίας Ένας (1) Αρχαιολογικός Χώρος Γιτάνων & Γραφεία ΕΦΑ Θεσπρωτίας Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν. είτε αυτοπροσώπως.Κ. 2413/1996 άρθρο 10 παρ.Κ. Τ. τηλ. δ) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη. εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή. Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.02.Κ. 151 80 Αθήνα.gov. .yppo. δικαστική συμπαράσταση). ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (N. γ) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1. β) Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Θεσσαλονίκη. την ιστοσελίδα http://www. Τ.Ε. υποδικία. των κατωτέρω επιπέδων: Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π. που αρχίζει από την επομένη εργάσιμη της καταχώρισης στον διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.2016 έως 12.Ε. τηλ. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια. Τ. 2310/997571−72−76). καλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη στην παρούσα προκήρυξη αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά.gr και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (δηλαδή από 03.

. ή γαλλικής. ή ιταλικής γλώσσας. μπορούν να επιλεγούν και υποψήφιοι και με πολύ καλή γνώση ή ακόμη και καλή γνώση ξένης γλώσσας. Αρχαιολογικών χώρων και των εκτελούμενων Έργων Μουσείων με ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και τεχνίτες υψηλής . ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προσωπικού. . ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Λόγω των υψηλών απαιτήσεων εκτέλεσης των εργασιών για έργα έρευνας. γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 99/1992 και το άρθρο 1 παρ. .12. 2 εδάφιο η του Ν. αλλά με εξειδίκευση. ή Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία. η οποία πρέπει απαραίτητα να προκύπτει από τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών.Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Αρχιτεκτόνων της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. 1958/1991 σε συνδυασμό με το Π.Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων.Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων.2009.Δ.ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για όλες τις κατηγορίες νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. β) υπολογιστικών φύλλων.Άριστη γνώση της αγγλικής.Διδακτορικός ή Μεταπτυχιακός τίτλος στην αναστήλωση . . Σε περίπτωση που οι θέσεις της ποσόστωσης 60% δεν καλυφθούν από υποψηφίους με εμπειρία τότε οι υπολειπόμενες θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους χωρίς αυτή. όπως ισχύουν. πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. συντήρησης και διαμόρφωσης Μνημείων.αποκατάσταση αρχαίων μνημείων. θα καλυφθεί από υποψήφιους που έχουν εξειδικευμένη και συναφή εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση και το 40% θα καλυφθεί από υποψήφιους χωρίς εμπειρία.Διδακτορικός ή Μεταπτυχιακός τίτλος στην κλασική αρχαιολογία. με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Αν δεν υπάρξουν υποψήφιοι. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ Αρχαιολόγοι . Το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων. ΠΕ Αρχιτέκτονες με εξειδίκευση στην αποκατάσταση αρχαίων μνημείων . Σε περίπτωση που οι θέσεις της ποσόστωσης 40% δεν καλυφθούν από υποψηφίους χωρίς εμπειρία τότε οι υπολειπόμενες θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους με αυτή. ή γερμανικής. . γ) υπηρεσιών διαδικτύου και δ) Σχεδιαστικού προγράμματος autocad (αποδεικνύονται όπως ορίζεται στο παράρτημα του ΑΣΕΠ). αποκατάστασης. οι οποίοι να διαθέτουν το προσόν της άριστης γνώσης ξένης γλώσσας. β) υπολογιστικών φύλλων.Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (όπως ορίζεται στο παράρτημα του ΑΣΕΠ και αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων).Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (αποκατάσταση αρχαίων μνημείων). 3812/28. Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών. (όπως ορίζεται στο παράρτημα του ΑΣΕΠ και αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων).Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. . Για την κατανομή των προκηρυσσόμενων θέσεων λαμβάνεται υπόψη ότι για κλάσμα μισής μονάδας και πάνω διατίθεται μια θέση στην κατηγορία όσων έχουν εμπειρία. . ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Η διαδικασία της πρόσληψης είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 81 του Ν. αναστήλωσης.

Η γνώση ξένης γλώσσας βαθμολογείται ως εξής: Άριστη γνώση: 70 μονάδες. αυτή αποτελεί και βαθμολογούμενο κριτήριο με το αντίστοιχο αριθμό μονάδων. τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών». Για την ειδικότητα των Αρχαιολόγων ΠΕ για την οποία προβλέπεται ως τυπικό προσόν η άριστη γνώση ξένης γλώσσας από τον Οργανισμό του ΥΠΠΟΑ. 4 Ν. 2190/1994. Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: διακόσιες (200) μονάδες. Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: τετρακόσιες (400) μονάδες. γίνεται σε πίνακα σύμφωνα με τα λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια κατά κλάδο και ειδικότητα μόνο εφόσον η εξειδίκευση προκύπτει από τον τίτλο σπουδών. θα εφαρμοσθούν τα κριτήρια και η αντίστοιχη μοριοδότηση του άρθρου 18 του Ν. β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά: α) Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους. 22 του Ν. ενώ το ίδιο ισχύει για την πολύ καλή ή καλή γνώση ξένης γλώσσας. πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 110. τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Για την κατηγορία ΠΕ: α. ζ. 6 του άρθρ. που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: εκατό (100) μονάδες. Ο βασικός τίτλος σπουδών. βαθμολογείται ως εξής: οι μονάδες του βασικού τίτλου σπουδών. γ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. με βάση την βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια. το οποίο έχει εργασιακή εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση κάτω των έξι (6) μηνών. Η κατάταξη υποψηφίων του εξειδικευμένου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον. κατά φθίνουσα σειρά μορίων. Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες η βαθμολογία είναι αθροιστική. β) Φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. στ. η. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Νόμου 3812/2009. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: διακόσιες (200) μονάδες.εξειδίκευσης. Η συναφής εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση βαθμολογείται με επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 84 μήνες. δηλώνουν ότι: . Ο δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης της κατηγορίας ΠΕ και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη: εκατόν πενήντα (150) μονάδες. Αν ο υποψήφιος κατέχει δεύτερο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών. 1599/1986) «Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών» Με ατομική ευθύνη του υποψηφίου και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. δ. ε. γ. κατατάσσονται κατά κλάδο και ειδικότητα. υπολογιζόμενες σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία. Πολύ καλή γνώση: 50 μονάδες. Καλή γνώση: 30 μονάδες. συγκεκριμένα. 1599/1986. μοριοδοτείται επιπλέον κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των μορίων. Ειδικότερα οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα. που προβλέπονται για τον αντίστοιχο πρώτο τίτλο. δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.

λόγω καταδίκης. όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην υποβαλλόμενη αίτηση. αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης. Καταργήσεις. 1599/1986. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ. δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.03. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζει ότι θα έχει τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του Π. δωροδοκία. β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής. κατά το άρθρο 8 του Ν. δ) Για την απόδειξη της εξειδικευμένης εμπειρίας απαιτείται η προσκόμιση: Α. ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες. Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. ισχύουν τα παρακάτω: Για την ημεδαπή α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής. δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν. να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα πρόσληψης. η χρονική διάρκεια και το αντικείμενο της απασχόλησης. η χρονική διάρκεια.1599/1986. εναλλακτικά. απιστία δικηγόρου. εκβίαση. υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία). δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κλπ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων» αυτού. χωριστή από την αίτηση. συκοφαντική δυσφήμιση.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις. μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας Υποβολή σχετικών συμβάσεων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. χωριστή από την αίτηση. κατά το άρθρο 8 του Ν.χ. φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ & ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ Μετά την έκδοση του Ν. από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής του είναι ακριβή και αληθή και κατέχει όλα τα απαιτούμενα προσόντα για την προκηρυσόμενη θέση. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κλπ. καταπίεση. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Έχει δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή. β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης. το αντικείμενο απασχόλησης και ο αριθμός των ημερομισθίων. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. απάτη.). πλαστογραφία. 2. στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη. Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα πρέπει να προσκομίσουν και βεβαίωση του εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα πρόσληψης. σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή.Δ. Β.1599/1986. απιστία περί την υπηρεσία. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/26. υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα . γ) έχει. στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

Η απασχόληση του προσωπικού γίνεται για το ανωτέρω αναφερόμενο διάστημα.χ.Στερεά Ελλάδα . από την 27. Σε περίπτωση δικαίωσης των ενστάσεων ή μείωσης των μορίων των επιτυχόντων για οποιονδήποτε λόγο. η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Α.Π. Το αντίγραφο ποινικού μητρώου και το πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. η Υπηρεσία θα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους. ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό). υπό την προϋπόθεση της ομαλής εξέλιξης της πορείας του έργου και της ύπαρξης των απαραίτητων πιστώσεων. Ν. Η διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού ορισμένου χρόνου θα είναι για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως το τέλος του έργου και με λογιζόμενο πρόσληψης την ανάρτηση στο διαδικτυακό κόμβο της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ της σχετικής απόφασης πρόσληψης.Ο. ή το Δ. η μετάφραση ξενόγλωσσου εγγράφου από δικηγόρο γίνεται δεκτή εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. σύμφωνα με τη με αρ. Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36. προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.ιδιωτικών εγγράφων.Α. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.Κ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ κλπ.Α. σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση.2013. πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.Τ.Π. η οποία θα εξετάσει την ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία. Τα ανωτέρω (τίτλοι.Ε.Τ. Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι. τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.Κ. .09. 194/2013/ ΦΕΚ Α 208/27.2013/).Α. Επίσης θα πρέπει να προσκομίζεται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.09. τεκμηρίωση έννομου συμφέροντος). Για την αλλοδαπή Τίτλοι. περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας. πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την ανακοίνωση πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. η αντικατάσταση των υποψηφίων γίνεται με τους πρώτους επιλαχόντες κατά σειρά μορίων στη συγκεκριμένη κατηγορία. που λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση των πινάκων κατάταξης. Η μισθοδοσία των προσλαμβανομένων θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης «Βασικές υποδομές και εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαίου θεάτρου Γιτάνων (Α΄ Φάση)». Αν η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή τότε το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο. «Θεσσαλία . Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του Ν. Οι ενστάσεις θα εξετάζονται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών.Σ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των πινάκων κατάταξης και πρόσληψης στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας. ύστερα από την έκδοση του προβλεπόμενου από τον νόμο Φ. τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων. Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου στο Δημόσιο Ταμείο πενήντα (50) ευρώ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η απασχόληση θα είναι πενθήμερη και δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες την εβδομάδα.Ήπειρος» ως Έργο υποψήφιο για ένταξη στο ΕΣΠΑ 20142020 με κωδικό 2015ΣΕ01480008.148/26-12-1913/1-2-1914.

Ανάρτηση 02.gov.gr) και στην ιστοσελίδα http://www. Ακριβές Αντίγραφο Ο Προϊστάμενος της Εφορείας Ιωάννης Χουλιαράς Αρχαιολόγος ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΠΟΑ / Γραφείο Υπουργού (Αποστολή με fax) ΥΠΠΟΑ / Γραφείο Γενικής Γραμματέως ΥΠΠΟΑ / Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΥΠΠΟΑ / ΓΔΔΥ / Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων ΥΠΠΟΑ / Διεύθυνση Διοικητικού / Γραφείο Μηχανογράφησης και Διαχείρισης Στοιχείων του Ωρομισθίου και του με σχέση εργασίας Ορισμένου Χρόνου Προσωπικού 6. 4. Ηλεκτρονική ιστοσελίδα www.Προκήρυξη θέσεων εργασίας και ιστοσελίδα εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gr). 2.2016 1.2016 και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό κόμβο της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.02. .02.gov.yppo.yppo. 5.Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία της Υπηρεσίας στις 02. 3.gr Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις .gr.

..... Α... Διεύθυνση : ………………………………………………….ΑΡΙΘ........ Πρωτ……………...Μ. E-MAIL: ……………………………………………... Τ.) 4......………… 7.6... ΟΔΟΣ:………………………………………………….. ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: (κεφαλ..YΕ) Επιλογή θέσης απασχόλησης: …………………………………………………..β)………………………...ΤΕ. ΑΡΙΘΜΟΣ…………………….Α........ ΝΟΜΟΣ: ………………………..Υ …………………………9.) …………………………..........ΔΕΛΤ....ΑΦΜ………………….......... κατ’ άρθρο 18 του Ν 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Νόμου 3812/2009. ΤΑΥΤΟΤ......…..... ΑΙΤΗΣΗ . Τίτλοι Σπουδών α/α Τίτλος Ίδρυμα Βαθμός Α1 Α2 Β........ 2016 (ΠΕ....…….……. Μεταπτυχιακοί Τίτλοι α/α Ίδρυμα Έτος κτήσης Β1 1 Ειδικότητα/εξειδίκευση/τίτλος Έτος κτήσης . 12..Ο...ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ………………………. ………………………………………………………. ΗΜΕΡΟΜ.…… 15..........ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς Υπηρεσία ………………………… Ταχ. Α.… 10 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ……………………………………………………….........:…….... ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: (κεφαλ.. ΠΟΛΗ……………………………………………14..) 3.... …………….. ΕΚΔΟΣΗΣ………………... 17.... ΤΚ: ……………………… ……… 2016 Αρ.. ……………………………………………………… 5..Κ........ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: α)………..ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Υποψηφίου για πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου. ορισμένου χρόνου..: ………………......… 8... ...ΔΕ... ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ .………….Δ..Κ.......... 2... 11.16.......… 13... ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: (κεφαλ...

(Υπογραφή) Ημερομηνία ……………………………………….. 2 ………………………………………... Ηλικία του υποψηφίου:…………………. Ανήλικα τέκνα:………………………………. Ο/Η υποψήφι……….. 4 ………………………………………... Κοινωνικά κριτήρια ( για θέσεις ΥΕ ) Η1 Η2 α. Εμπειρία α/α Από Έως Μήνες απασχόησης Φορέας/Εργοδότης Ειδικότητα . Διδακτορικοί Τίτλοι α/α Ίδρυμα Έτος κτήσης Ειδικότητα/εξειδίκευση/τίτλος Γ1 Δ. μηνών] [αριθμός ανήλικων τέκνων] [ναι / όχι] [έως 24 ετών / 24 -30 ετών / άνω των 30 ετών ] Συνημμένα: 1 ………………………………………. Γνώση χρήσης Η/Υ Η.Β2 Γ.Καθήκοντα (συνοπτικά) Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 E.. 2 . 7………………………………………. 6………………………………………. Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας:…………. γ. δ. 5………………………………………. β. α/α Γλωσσομάθεια Γλώσσα Επίπεδο Τίτλος Πιστοποιητικού Φορέας που το εξέδωσε Ζ1 Ζ2 Ζ3 Ζ. Χρόνος ανεργίας:……………………………. 3 ……………………………………….…… [αριθμ.

Έχω απασχοληθεί στην ……………………………………………. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …/…. παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή. Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. πλαστογραφία. 4 Ν. εκβίαση. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. εξαιρούμαι από το κώλυμα γιατί έχω εκτίσει την ποινή ή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που μου έχουν επιβληθεί ή έχω απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 1599/1986) (1) ΠΡΟΣ : Ο – Η Όνομα: Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης(2): Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τόπος Κατοικίας: Τηλ: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Δ/νση Ηλεκτρ. έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. απάτη. δωροδοκία.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανει δίκευτου προσωπικού. γ) έχει. 6 του άρθρου 22 του Ν. που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. δηλώνω ότι: 1. 2207/1994). 1599/1986. τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (Υπηρεσία) ως ………………………………………(ειδικότητα) για χρονικό διάστημα ………………………………………………………… …………………………………………………………….ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης. λόγω καταδίκης. δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. 4. 3. Τηλεομοιοτύπου (Fax): (3) Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις . 2. Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση. καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. που απευθύνεται η αίτηση. Ταχυδρομείου (Εmail): Αρ. 1599/1986. 4 παρ. σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον. απιστία δικηγόρου.. (2) Αναγράφεται ολογράφως. απιστία περί την υπηρεσία. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 6 Ν. στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία). όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην υποβαλλόμενη αίτηση. καταπίεση. συκοφαντική δυσφήμιση./2016 Ο Δηλών (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα. .