You are on page 1of 3

CÁC TÍNH TỪ ĐUÔI ING ĐUÔI ED VÀ CÁCH SỬ DỤNG

CÁC TÍNH TỪ TRONG TIẾNG ANH
CÁC TÍNH TỪ ĐUÔI ING VÀ ĐUÔI ED
surprising/ed
boring/ed
excited/ing
shocking/ed
interesting/ed
disappointing/ed
tired/ing
satisfying/ed
worrying/worried
pleasing/ed
embarrassing/ed
amazing/ed
frightening/ed
annoying/ed
exhausting/ed
depressing/ed
terrifying/terrified
horrifying/horrified
irritating/ed
amusing/ed
astonishing/ed
encouraging/ed
thrilling/ed
fascinating/ed
CÁCH DÙNG:
- Nếu phía sau có danh từ thì dùng "ING"
Ví dụ:
This is an interesting book.
- Nếu phía sau không có danh từ thì căn cứ phía trước : nếu S chỉ người thì dùng "ED"
nếu S chỉ vật thì dùng "ING"

Ví dụ:
He is very interested in games. (phía trước có he )- người)
The book is very interesting . (phía trước có book - vật)
I found the book very interesting. (chọn chữ book không chọn chữ I vì chữ book ở gần
hơn )
Phần này các em phải xem xét nghĩa.
Mặt ing: dùng để diễn tả đối tượng đó có tác động đến các đối tượng khác, làm cho đối
tượng khác mang tâm trạng của tính từ đó.
Ví dụ:
A boring boy => thằng bé này chán lắm, ai tiếp xúc với nó đều thấy chán nó. ( bản thân
nó có thấy chán hay không thì không biết)
Mặt ed : dùng diễn tả chủ thể bị tác động bên ngoài gây nên tâm trạng đó
A bored boy => thằng bé này đang chán ( ai tiếp xúc với nó có thấy chán hay không thì
không biết)
Qua cách lí giải này thì các em cũng thấy nếu đối tượng là vật vô tri thì không bao giờ
được dùng mặt ed vì vật vô tri đâu có bị tác động mà sinh ra cảm giác, tâm trạng.
Ví dụ
A bored film => sai ( vì bộ phim là vật vô tri sao biết cảm giác chán)
Tương tự ta cũng không thể viết:
The film was bored
Tóm lại, khi làm bài nếu xét thấy chủ thể là vật vô tri thì dùng ngay mặt ing mà không
cần xem xét thêm. Nếu chủ thể là người ( hoặc con vật có thể có cảm xúc như chó,
mèo....) thì phải xem xét coi chủ thể đó đang có tâm trạng, cảm xúc đó hay là chủ thể đó
sẽ tạo ra cảm xúc đó cho ai tiếp xúc với chủ thể đó.
Phần mở rộng:
Phần này giúp các em hiểu được mối liên hệ giữa tính từ 2 mặt với động từ cấu thành
chúng ( khi không thêm ing/ed chúng là những động từ )
Khi không thêm ed thì tính từ hai mặt trở thành động từ và mang nghĩa "làm cho...thấy
..."
The boy worries me. => thằng bé làm cho tôi thấy lo lắng
The film interested me => bộ phim làm cho tôi thấy thú vị
Các công thức của tính từ hai mặt được minh họa qua các ví dụ dưới đây:

I am interested in the book. => tôi thấy quyển sách thú vị
The book interests me. => quyển sách làm tôi thấy thú vị
The book is interesting. => quyển sách thật thú vị
I find the book interesting. => tôi thấy quyển sách thú vị
It is an interesting book. => nó là một quyển sách thật thú vị