Νόρμες πινάκων

Έζησ A
n

2

n n πίλαθαο. Επεηδή κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε ηνλ A ζαλ έλα δηάλπζκα ηνπ

κπνξνύκε λα νξίζνπκε A . Κπξίσο ζηνπο πίλαθεο καο ελδηαθέξνπλ νη λόξκεο πνπ
n

πξνέξρνληαη από κηα λόξκα ηνπ

. Τέηνηεο λόξκεο ιέγνληαη θπζηθέο.

Φπζηθή λόξκα πηλάθσλ
Έζησ

n

κηα λόξκα ζηνλ

. Η απεηθόληζε

n,n

:

A

,

Ax
x

sup
x n
x 0

θπζηθή λόξκα πηλάθσλ ή λόξκα πνπ παξάγεηαη από ηε λόξκα

x
x

n

n

:

A x

A

,x

0:

A x

n

ηνπ

ιέγεηαη

.

x
c1 x

A

c1

Απόδεημε:

A x

y

In

( A)
όπνπ

A x
x

c1 x
n

,y

sup
x n
x 0

A

0:

In x
x

A y

sup
x n
x 0

x
x

c1

A x
x

sup
x n
x 0

c2 y

A

c1

A

c1

c2

1

γηα νπνηαδήπνηε θπζηθή λόξκα ζηνλ

n

,

( A) θαζκαηηθή αθηίλα ηνπ πίλαθα A , ε νπνία νξίδεηαη σο εμήο:

Φαζμαηική ακηίνα πίνακα A
Έζησ ηεηξαγσληθόο πίλαθαο A

n,n

Φαζκαηηθή αθηίλα ηνπ A νλνκάδνπκε:

θαη

1

,

( A)

,

n

max

i

2

,

1 i n

νη ηδηνηηκέο ηνπ (θάζκα).

max(

1

,

2

,

n

)

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ  210.38.22.157 – 495 Fax: 210.33.06.463
υροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. – Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι. – Ε.Α.Π.

• www.arnos.gr … κλικ στη γνώση

info@arnos.co.gr

– Α.arnos.22.Ι.Ι.gr … κλικ στη γνώση info@arnos.Π.38. 1 A 1 ( A) A1 A ( A) Ιζρύεη όηη γηαηί AA A 1 1 A 1 ( A) 1 1 I άξα 1 I AA 1 A A 1 ( A) Ο δείθηεο θαηάζηαζεο νλνκάδεηαη θαη ζπληειεζηήο επαηζζεζίαο ηνπ γξακκηθνύ ζπζηήκαηνο.Τ. 1 .Ε.co.Ε.Π. 2 ηοσ n οι ανηίζηοιτες νόρμες ζηοσς πίνακες είναι: Νόξκα ηνπ αζξνίζκαηνο γξακκώλ n A max 1 i n aij A j 1 Νόξκα ηνπ αζξνίζκαηνο ζηειώλ n A1 max 1 j n aij A i 1 Φαζκαηηθή λόξκα A ( AT A) 2 1 2 Δείκηης καηάζηαζης πίνακα A Αλ A n x n πίλαθαο θαη κηα λόξκα n ζηνλ θαη ππάξρεη ν A 1 .157 – 495 Fax: 210.gr . Όζν πνην θνληά ζην 1 είλαη ηόζν θαιύηεξε ε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο! ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ  210.06.Μ.33.Μπορεί να αποδειτθεί όηι ζηις .Α. – Α. • www. ν δείθηεο θαηάζηαζεο ηνπ A είλαη ν αξηζκόο: ( A) A Δειαδή. – Ε.463 υροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.

– Α.463 υροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.gr .Θεώρημα – Εκηίμηζη ηης ζτεηικής μεηαβολής λύζεων γραμμικών ζσζηημάηων Έζησ n λόξκα ηνπ n αληηζηξέςηκνο θαη b α) β) Ax b Ax x b Αλ Ax b A A x γ) Αλ Ax b A A x A x x b b θαη A 1 x b n. Έζησ A θαη A x b b 1 ( A) A A 1 ηόηε A x x 1 A 1 ηόηε A x x .Α.06.n A θαη ε αληίζηνηρε θπζηθή λόξκα πηλάθσλ. Αλ ( A) b n.n A .co.Τ.Π.Ι. • www.arnos.157 – 495 Fax: 210. – Ε. b 0.Μ.n A A A αληηζηξέςηκνο: ( A) A1 A b b A A ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ  210.Ε.Ι.38.gr … κλικ στη γνώση info@arnos.33. ηόηε: A αληηζηξέςηκνο: ( A) A1 A 1 1 n.Π. – Α.Ε.22.