You are on page 1of 14

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΓ-1ΡΚ

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΛΗΕΠΚΑ/14632/8763/260
Ημ/νία: 21-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ &ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΛΗ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ&ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Μπενάκη και Παπάζογλου 6
Ταχ. Κώδ:24100 Καλαμάτα
Πληρ/ρίες :Ε Ανδριανοπούλου
Τηλέφωνο:2721063100
Fax:…2721026209
e-mail:lhepka@culture.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών
έργων για τις ανάγκες του υποέργου 1 «Προετοιμασία-Υποστήριξη- Τεκμηρίωση του Έργου της
Επανέκθεσης» του έργου : «Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Πύλου» με κωδικό ΜΙS
448808 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146 Α/13.6.2003) για τον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού
2. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών
έργων.
3. Το Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46 Α/24.3.1992) για τη μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει
έργων.
4. Το ΠΔ 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25-06-2013) τροποποίηση του πδ 85/2012(Α΄141) περί ίδρυσης
Υπουργείου Πολιτισμού &Αθλητισμού.
5. Τον Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43 Α/23.3.1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της
Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις».
6. Το άρθρο 18 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύει με τον Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α/28.12.2009)
«Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
7. Το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α/30.6.2000) «Θέματα προετοιμασίας των
Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις».
8. Το άρθρο 19 παρ. 27 του Ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας Έργων Ολυμπιακής &
άλλες διατάξεις».

Το Π.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α/02-02-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 20122015» 15. 4 του Ν.(ΑΔΑ:ΒΙΨΠΓ73Φ)απόφαση με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.ΠΟ. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/α/13-07-2010 Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών.2010) «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις».1985) που αναφέρεται στην επέκταση των διατάξεων του Π.Π. του Ντόπινγκ. Την υπ’αριθμ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ΤΔΑΜ/ /Φ. 2004/16-4-2010 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού του ΥΠ. 74/1985 και στις λοιπές ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού 12. Την ισχύουσα Νομοθεσία σχετικά με τους όρους αμοιβής και εργασίας του επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου.Δ.Π.Τεκμηρίωση του Έργου της Επανέκθεσης» του έργου : «Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Πύλου» Δήμου Πύλου-Νέστορος Περιφέρειας Πελοποννήσου απολογιστικά και με αυτεπιστασία.8. των συνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις» περί μη ισχύος των περιορισμών του Π.Δ 164/2004 και της παραγράφου 1 του παρόντος σε έργα που χρηματοδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς. το οποίο αντικαθιστά την παρ 2 του άρθρου 10 του Π.Τ. Το άρθρο 1 παρ. Την αριθ. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α/19. 18. Την αριθμ. 14.Δ. Το Π.2004) «Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα».1988) περί «Κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου». 11. Την με αρ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΚ/ΤΔΠΙΔ/66432/933/828/188/13-01-2014. Τον Ν.Δ. 4049/2012(ΦΕΚ 35/Α) «Αντιμετώπισης της βίας στα γήπεδα.12. παρ. Το άρθρο 42. Το Π.Ο. 10. 16. 99/1992. Τις υφιστάμενες ανάγκες πρόσληψης ορισμένου χρόνου εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και για τις ανάγκες υλοποίησης του 1ου υποέργου «Προετοιμασία-ΥποστήριξηΤεκμηρίωση του Έργου της Επανέκθεσης» του έργου : «Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Πύλου» Δήμου Πύλου-Νέστορος Περιφέρειας Πελοποννήσου. στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής . διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» 17. 410/1988 (ΦΕΚ 191 Α/30.7. ΕΥΤΟΠ/Α/ΠΕΠΑΝ52/2760 απόφαση ένταξης της Πράξης «Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Πύλου» με κωδικό ΜΙS 448808 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 21. 19.Τ. 22. Τις πιστώσεις του έργου 2013ΣΕ01480043 της ΣΑΕ 0148 του ΠΔΕ 20. Το άρθρο 40 του Ν. 13.12.21-ΛΗ/129315/66749/6085/1637/27-08-2013 έγκριση εκτέλεσης εργασιών του 1ου υποέργου «Προετοιμασία-Υποστήριξη. 3905/2010 (ΦΕΚ 219 Α/23.ΑΔΑ: ΒΙΨΨΓ-1ΡΚ 9. 635/1985 (ΦΕΚ 232 Α/31.9 του Ν. αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής προσωπικού από τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υ.Δ.Δ. πρωτ.

Τ. είτε αυτοπροσώπως. Η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ 2 περ. Μουσείων και Τεχνικών Έργων σε έργα ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτούμενα έργα τρίτων» 23. εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από -22-01-2014 έως 28-012014) Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού . (http://www. υπ’όψιν κ Βέργη Ελένης (τηλ. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.yppo. επικοινωνίας: 2721063100-26410) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia. Ανακοινώνουμε Την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστημα σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Αρχιτέκτονες – Μηχανικοί με εξειδίκευση στο σχεδιασμό & υλοποίηση μουσειακών έργων ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί με εξειδίκευση στην προστασία.gr) και του ΥΠ.gov. νομίμως επικυρωμένα. . είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο. αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων ή στο σχεδιασμό & υλοποίηση μουσειακών έργων ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1 1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 12 Μήνες με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του έργου 12 Μήνες με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του έργου ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Μουσείο Πύλου/Γραφεία ΛΗ ΕΠΚΑ Μουσείο Πύλου/Γραφεία ΛΗ ΕΠΚΑ Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν.ΠΟ. είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση Μπενάκη &Παπάζογλου 6 24100 Καλαμάτα. καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά.ΑΔΑ: ΒΙΨΨΓ-1ΡΚ Κληρονομιάς και στη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης. 3812/2009 « Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/2009 όπως ισχύει. η του Ν.

2310/997571−72−76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. γ) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. Σκρά.) Διοικητικού Προσωπικού.Ε. 151 80 Αθήνα. Τ. 2207/1994 άρθρο 4 παρ.Ε. 2310− 459101.) Διοικητικού Προσωπικού. Θεσσαλονίκη. Πλ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια.Ε.Ε.Κ. υποδικία. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες. τηλ. Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.2413/1996 άρθρο 10 παρ. Τ. 54006. Τ.Κ. Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.) μη Διοικητικού Προσωπικού.Ε. 55132 Θεσσαλονίκη.ΑΔΑ: ΒΙΨΨΓ-1ΡΚ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει : α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε. [Επιλέγονται τα κατάλληλα επίπεδα ανάλογα με τις κατηγορίες εκπαίδευσης] Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη. β) Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1. των κατωτέρω επιπέδων: Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ. τηλ.). Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Κ. τηλ.Ε. 6)] .Ε. δικαστική συμπαράσταση) Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (N. Δ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π. δ) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη.) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.

Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Η διαδικασία της πρόσληψης είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 81 του Ν.3812/28-12-2009. 2 εδάφιο η του Ν. .ΑΔΑ: ΒΙΨΨΓ-1ΡΚ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕΩς βαθμολογούμενη εμπειρία για όλες τις κατηγορίες νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. - Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων. .Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων. αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων ή στο σχεδιασμό & υλοποίηση μουσειακών έργων . όπως ισχύουν.Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί με εξειδίκευση στην προστασία. θα καλυφθεί από υποψήφιους που έχουν εξειδικευμένη και συναφή εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση και το 40% θα καλυφθεί από υποψήφιους χωρίς εμπειρία αλλά με εξειδίκευση η οποία πρέπει απαραίτητα να προκύπτει από τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών. β) υπολογιστικών φύλλων. για κλάσμα μισής μονάδας και πάνω διατίθεται μια θέση στην κατηγορία όσων έχουν εμπειρία. γ) υπηρεσιών διαδικτύου .Δ. γ) υπηρεσιών διαδικτύου και δ) autocad .Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (όπως ορίζεται στο παράρτημα του ΑΣΕΠ και αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων).Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (όπως ορίζεται στο παράρτημα του ΑΣΕΠ και αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων). Για τη κατανομή των προκηρυσσόμενων θέσεων λαμβάνεται υπόψη ότι. 1958/1991 σε συνδυασμό με το Π. ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προσωπικού. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί με εξειδίκευση στο σχεδιασμό & υλοποίηση μουσειακών έργων . 99/1992 και το άρθρο 1 παρ. Το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων. β) υπολογιστικών φύλλων.

δ. θα εφαρμοσθούν τα κριτήρια και η αντίστοιχη μοριοδότηση του άρθρου 18 του Ν. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Για τις κατηγορίες ΠΕ α. αποκατάσταση.χ.70 μονάδες. κατά φθίνουσα σειρά μορίων. στ. για τους Μηχανικούς τίτλο σπουδών που να αποδεικνύει την εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων. γίνεται σε πίνακα σύμφωνα με τα λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια κατά κλάδο και ειδικότητα μόνο εφόσον η εξειδίκευση προκύπτει από τον τίτλο σπουδών. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: εκατό (100) μονάδες. το οποίο δεν έχει εργασιακή εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση κάτω των έξι (6) μηνών. εξειδικευμένο τίτλο κατέχουν οι απόφοιτοι της σχολής Μαρμαροτεχνιτών Πανόρμου Τήνου). Καλή γνώση – 30 μονάδες. Δεν κατατάσσονται οι υποψήφιοι χωρίς εξειδικευμένο τίτλο ή συναφή εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση. με βάση την βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια . υπολογιζόμενες σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία. ενώ το ίδιο ισχύει για την πολύ καλή ή καλή γνώση ξένης γλώσσας. . Η γνώση ξένης γλώσσας βαθμολογείται ως εξής: Άριστη γνώση .ΑΔΑ: ΒΙΨΨΓ-1ΡΚ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Λόγω των υψηλών απαιτήσεων εκτέλεσης των εργασιών. ανάδειξη αρχαίων μνημείων καθώς και αρχαιολογικών χώρων. για έργα έρευνας. αποκατάστασης. (π. Ειδικότερα οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα. γ. Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: διακόσιες (200) μονάδες. Εργάτες. Η κατάταξη υποψηφίων του εξειδικευμένου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων. αυτή αποτελεί και βαθμολογούμενο κριτήριο με το αντίστοιχο αριθμό μονάδων. για τους αρχαιολόγους τίτλο σπουδών που να αποδεικνύει την εξειδίκευση στην τεκμηρίωση. Πολύ καλή γνώση – 50 μονάδες. πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 110. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Νόμου 3812/2009. ε. Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες η βαθμολογία είναι αθροιστική. Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: τετρακόσιες (400) μονάδες. βαθμολογείται ως εξής: οι μονάδες του βασικού τίτλου σπουδών. αναστήλωσης. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: διακόσιες (200) μονάδες. Ο βασικός τίτλος σπουδών. κατατάσσονται κατά κλάδο και ειδικότητα. για τους εργατοτεχνίτες και ειδ. Για την ειδικότητα των Αρχαιολόγων ΠΕ για την οποία προβλέπεται ως τυπικό προσόν η άριστη γνώση ξένης γλώσσας από τον Οργανισμό του ΥΠΠΟΤ. β. που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη. συντήρησης και διαμόρφωσης Μνημείων Αρχαιολογικών χώρων και των εκτελούμενων Έργων Μουσείων με ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης.

Σε περίπτωση ανακρίβειας να γνωρίζει ότι θα έχει τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986) «Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών» [Με ατομική ευθύνη του υποψηφίου και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. συγκεκριμένα. δωροδοκία. β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών». απιστία δικηγόρου. 1599/1986. 1599/1986. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά: α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους. 6 του άρθρ. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. απάτη. Η συναφής εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση βαθμολογείται με επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 60 μήνες. δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή. καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της . 2. Αν ο υποψήφιος κατέχει δεύτερο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών. Όλα τα στοιχεία της αίτησής είναι ακριβή και αληθή και κατέχει όλα τα απαιτούμενα προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση. υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία). Ο δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη: εκατόν πενήντα (150) μονάδες. πλαστογραφία. 22 του Ν. παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή. συκοφαντική δυσφήμιση. όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην υποβαλλόμενη αίτηση. 4 Ν. τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης.ΑΔΑ: ΒΙΨΨΓ-1ΡΚ ζ. που προβλέπονται για τον αντίστοιχο πρώτο τίτλο. απιστία περί την υπηρεσία. καταπίεση. εκβίαση. Έχει δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχει (με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. η.] δηλώνουν ότι:: 1. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον. μοριοδοτείται επιπλέον κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των μορίων. γ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ.

έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε• γ) έχει. στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή• δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. 2207/1994). 6 Ν. φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. κατά το άρθρο 8 του ν. Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού. το αντικείμενο απασχόλησης και ο αριθμός των ημερομισθίων.  Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΔΕ γίνονται επιπλέον δεκτά: 1. κατά το άρθρο 8 του ν. χωριστή από την αίτηση. λόγω καταδίκης. εξαιρούνται από το κώλυμα όσοι έχουν εκτίσει την ποινή ή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που του έχουν επιβληθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους (άρθρ.  Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα. 4 παρ. Δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΕΕΚ δωδεκάμηνης τουλάχιστον φοίτησης. στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη. η χρονική διάρκεια και το αντικείμενο της απασχόλησης. χωριστή από την αίτηση. Πτυχίο ή δίπλωμα ξένης γλώσσας. .  Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:  Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. 3. δ) Για την απόδειξη της εξειδικευμένης εμπειρίας απαιτείται η προσκόμιση: Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:  . να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα πρόσληψης. μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας  Υποβολή σχετικών συμβάσεων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.ΑΔΑ: ΒΙΨΨΓ-1ΡΚ γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής• β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης.1599/1986. 2. η χρονική διάρκεια. ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες.1599/1986.Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. ή δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης της εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη.  Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου.  Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα πρέπει να προσκομίσουν και βεβαίωση του εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα πρόσληψης.

Τ.Α. περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας.Α ( www.Διαχείρισης Στοιχείων του Ωρομισθίου και του με σχέση εργασίας Ορισμένου Χρόνου Προσωπικού. Επίσης.Α. ανά ειδικότητα όπως αναφέρεται. Προϊστάμενη της Εφορείας ‘Αννα-Βασιλική Καραπαναγιώτου Αρχαιολόγος ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. η οποία θα εξετάσει την ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία. η αντικατάσταση των υποψηφίων γίνεται με τους πρώτους επιλαχόντες κατά σειρά μορίων στη συγκεκριμένη κατηγορία. ΥΠ.ΠO. /Διεύθυνση .Π.Α. πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την ανακοίνωση πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.Α. σύµφωνα µε τη νόµιµη διαδικασία (έγγραφη αίτηση.Α. Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία της ΛΗ’ ΕΠΚΑ και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό κόμβο της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia. 3. / Γραφείο Γενικής Γραμματέως (με e-mail).. ΥΠ. ΠΙΣΤ/ΚΩΝ & ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ Τίτλοι. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 6.Α.Α. 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ κλπ Η διάρκεια της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού ορισμένου χρόνου.ΠΟ. Η μισθοδοσία των προσλαμβανομένων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου με κωδικό αριθμό 2013ΣΕ01480043 της ΣΑΕ 0148 του ΠΔΕ Το αντίγραφο ποινικού μητρώου και το πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.21-01-2014 . η Υπηρεσία θα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους. Δ. που λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση των πινάκων κατάταξης. ΥΠ.ΠΟ.gov.ΑΔΑ: ΒΙΨΨΓ-1ΡΚ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ.ΠO.ΠO.ΠO. ΥΠ. τεκμηρίωση υπέρτερου έννοµου συμφέροντος). 4. (http://www. Ηλεκτρονική ιστοσελίδα ΥΠ.Α.Σ.gr).Α.Ο. / ΓΔΔΥ/Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων. προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους.ΠΟ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των πινάκων κατάταξης και πρόσληψης στα γραφεία της ΛΗ’ ΕΠΚΑ.yppo. Αν η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή τότε το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο. Η αν.Α. θα είναι σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα. Σε περίπτωση δικαίωσης των ενστάσεων ή μείωσης των μορίων των επιτυχόντων για οποιονδήποτε λόγο.gr) και του ΥΠ. 2.Κ. Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου στο Δημόσιο Ταμείο πενήντα (50) ευρώ.Τ.Διοικητικού /Γραφείο Μηχανογράφησης και .gr Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις-Προκήρυξη θέσεων εργασίας) Ανάρτηση . / Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (με e-mail)./ Γραφείο Υπουργού (με e-mail). Οι ενστάσεις θα εξετάζονται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Η απασχόληση θα είναι πενθήμερη και δε θα υπερβαίνει τις 40 ώρες την εβδομάδα. ΥΠ. Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι. πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.yppo.

……………………………………………………… 5.……………… Επιλογή θέσης απασχόλησης: ………………………………………………….…….. ΤΚ: 24 100 Καλαμάτα……………………… ΑΙΤΗΣΗ ............. ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: (κεφαλ.ΑΡΙΘΜΟΣ……………………..YΕ) ………………………………….) 3.ΔΕ....ΤΗΛΕΦΩΝΟ:α)………...Δ. 17.β)………………………. 7...Κ.. (ΠΕ.…………..ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Υποψηφίου για πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου.....ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ……………………….ΑΔΑ: ΒΙΨΨΓ-1ΡΚ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Υπηρεσία: ΛΗ΄ ΕΠΚΑ Ταχ.6..... ΟΔΟΣ:…………………………………………………........… 13......Ο.….. ..................:……………….. Διεύθυνση: Μπενάκη &Παπάζογλου 6…………………………………………………....…8. E-MAIL: …………………………………………….. ορισμένου χρόνου.......Μ............ 11.....12....... Α.... ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / 2013 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ... ΕΚΔΟΣΗΣ………………..) …………………………..Τ.. κατ’ άρθρο 18 του Ν 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Νόμου 3812/2009... ……………......………… . ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: (κεφαλ. ………………………………………………………. 2.................... ΝΟΜΟΣ: ………………………...ΤΑΥΤΟΤ.…… 15.Υ …………………………9.ΤΕ..ΑΡΙΘ......…….ΗΜΕΡΟΜ...ΔΕΛΤ......… 10 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ…….) 4... ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: (κεφαλ...:…….Κ....16. ΠΟΛΗ……………………………………………14...Α.......ΑΦΜ…………………..

Τίτλοι Σπουδών α/α Τίτλος Ίδρυμα Βαθμός Α1 Α2 Β. γ. Κοινωνικά κριτήρια ( για θέσεις ΥΕ ) Η1 Η2 α... Εμπειρία α/α Από Έως Μήνες απασχόησης Φορέας/Εργοδότης Ειδικότητα . Έτος κτήσης . Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας:…………. Μεταπτυχιακοί Τίτλοι α/α Ίδρυμα Έτος κτήσης Ειδικότητα/εξειδίκευση/τίτλος Β1 Β2 Γ. Γνώση χρήσης Η/Υ Η. Χρόνος ανεργίας:…………………………….Καθήκοντα (συνοπτικά) Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 E. Γλωσσομάθεια α/α Γλώσσα Επίπεδο Τίτλος Πιστοποιητικού Φορέας που το εξέδωσε Ζ1 Ζ2 Ζ3 Ζ. Διδακτορικοί Τίτλοι α/α Ίδρυμα Έτος κτήσης Ειδικότητα/εξειδίκευση/τίτλος Γ1 Δ.ΑΔΑ: ΒΙΨΨΓ-1ΡΚ Α.

7………………………………………. 3 ………………………………………. . 5……………………………………….. Ηλικία του υποψηφίου:………………….. Ημερομηνία ………………………………………. 2 ………………………………………. Ανήλικα τέκνα:………………………………... 4 ………………………………………. μηνών] β.. [αριθμός ανήλικων τέκνων] Συνημμένα: 1 ………………………………………. (Υπογραφή) [ναι / όχι] δ.…… [έως 24 ετών / 24 -30 ετών / άνω των 30 ετών ] 6………………………………………. Ο/Η υποψήφι……… .ΑΔΑ: ΒΙΨΨΓ-1ΡΚ [αριθμ.

έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε• γ) έχει. σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή.ΑΔΑ: ΒΙΨΨΓ-1ΡΚ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 3. Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για θέσεις . 2. 1599/1986. υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία). δωροδοκία. καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής• β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης. 4 Ν. πλαστογραφία. 6 του άρθρου 22 του Ν. που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. απάτη. 1599/1986. Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχωι (με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. 1599/1986) ΠΡΟΣ(1): ΛΗ΄ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ο – Η Όνομα: Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης(2): Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τόπος Κατοικίας: Αρ. δηλώνω ότι: _1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση. απιστία δικηγόρου. παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή. Ταχυδρομείου (Εmail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3). Σε περίπτωση ανακρίβειας να γνωρίζει ότι θα έχει τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή• δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. εκβίαση. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Τηλ: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Δ/νση Ηλεκτρ. απιστία περί την υπηρεσία. συκοφαντική δυσφήμιση. όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην υποβαλλόμενη αίτηση. λόγω καταδίκης. καταπίεση.

Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον. 6 Ν. 2207/1994).20…… Η Δηλ. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.ΑΔΑ: ΒΙΨΨΓ-1ΡΚ βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού. (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα. τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 4 παρ. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. (2) Αναγράφεται ολογράφως.) . που απευθύνεται η αίτηση. εξαιρούνται από το κώλυμα όσοι έχουν εκτίσει την ποινή ή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που του έχουν επιβληθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους (άρθρ. ____________________________________________________________________________ Ημερομηνία: ……….