You are on page 1of 4

CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

Baøi 1:
Đốt cháy 0,45g chất hữu cơ A rồi cho toàn bộ sản phẩm qua bình đựng nước vôi trong dư thì có 112 cm
(đkc) thoát ra khỏi bình, khối lượng bình tăng 1,51g và có 2g kết tủa trắng.

3

N2

a/ Xác định CTN và CTPT của A biết rằng 0,225g A khi ở thể khí chiếm một thể tích đúng bằng thể tích chiếm bởi 0,16g O2 đo
ở cùng điều kiện ?
b/ Tính khối lượng Oxy cần cho phản ứng cháy nói trên?
Baøi 2:
Đốt cháy hết a gam chất hữu cơ (A) cần 6,72 lít O2 (đktc). Sản phẩm sinh ra gồm CO2, H2O được dẫn vào bình
chứa nước vôi trong tạo ra 10 gam kết tủa và 200 ml dung dịch muối 0,5M, dung dịch này nặng hơn dung dịch Ca(OH)2 ban đầu 8,6
gam. Tìm công thức phân tử của (A), biết MA = 60.
Baøi 3:
Đốt cháy hoàn toàn 4,3 gam chất hữu cơ Y chỉ chứa một nhóm chức, sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ
vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau phản ứng thu được 20 gam kết tủa; khối lượng dung dịch còn lại giảm 8,5 gam so với trước phản
ứng. Tìm CTPT của Y, biết MY < 100.
Baøi 4:

Đốt 0,366g hợp chất hữu cơ (A) thu được 0,792g CO2 và

0,234g H2O. Mặt khác phân hủy 0,549g chất (A) thu được 37,42g cm
trong

3

0
Nitơ (27 C và 750mmHg). Tìm CTPT của (A) biết rằng

Xác định CTPT. Sau khi ngưng tụ hơi nước còn lại 1. O.5 lít oxi (lấy dư) rồi đốt cháy hoàn toàn.5 lít khí thoát ra. áp suất.56 lít và có tỷ khối đối với Hydro bằng 20. Tỷ H 2O khối hơi của hợp chất hữu cơ đối với Hydro là 36.8 lít hỗn hợp khí.5 lít hỗn hợp hiđrocacbon X và CO2 vào 2. CTCT của X.4. hỗn hợp khí còn lại chiếm thể tích 0.616 lít thì thu được 1. Sau khi làm ngưng tụ hơi nước. . dẫn hỗn hợp này qua dd KOH lấy dư thấy còn 0.344 lít hỗn hợp CO2.phân tử của (A) chỉ chứa một nguyên tử Nitơ ? ĐS: C9H13O3N Baøi 5: Đốt cháy hoàn toàn 0. H. biết các thể tích khí đo trong cùng điều kiện nhiệt độ. Baøi 8: Một hợp chất hữu cơ B chứa C.01mol chất hữu cơ (B) bằng một lượng Oxy vừa đủ là 0. Hãy xác định CTPT của hợp chất đó? ĐS: C3H4O2 Baøi 7: Cho 0. N2 và hơi nước. có CTPT trùng với CTĐGN.4 lít hỗn hợp khí và hơi. Xác định CTPT của (B) biết rằng các thể tích khí đo trong điều kiện tiêu chuẩn và (B) chỉ chứa một nguyên tử Nitơ ? ĐS: C2H7O2N Baøi 6: Khi đốt 18g một hợp chất hữu cơ phải dùng 16. Khi phân tích a gam B có 0.8 lít oxy (đkc) và thu được khí CO2 và hơi nước với tỷ lệ thể tích là V :V CO2 = 3:2 . kết thúc phản ứng thu được 3.46 gam cacbon và hiđro.

có 2. thấy khối lượng bình tăng 2.9 gam.56 lít. b/ Xác định CTPT của A. biết các thể tích khí đo trong cùng đk nhiệt độ. các sản phẩm cháy cho hấp thu hoàn toàn vào bình chứa dd NaOH dư. .17 gam. áp suất.792 lít khí duy nhất thoát ra (ở đktc).344 lít hỗn hợp CO2.87 gamkết tủa và 1. thấy khối lượng bình tăng 1. Sau khi ngưng tụ hơi nước. biết CTPT trùng với CTĐGN. thu được 1. biết MA = 60.36 lít CO2 (đktc) và 5.224 lít một hợp chất hữu cơ X cần 0. Baøi 10: Đốt cháy hoàn toàn 9. phân hủy hoàn toàn 3.896 lít O2 (đktc).0 ml dd NaOH 1. Cho toàn bộ sản phẩm vào dd ở 0oC chứa AgNO3 dư.000 gam HCHC A thu được 3. Xác định CTPT của X.0 ml dd H2SO4 0. hỗn hợp khí còn lại chiếm thể tích 0.5M.400 gam H2O. có tỷ khối hơi so với oxi là 1. Tính a và xác định CTPT của B. Để trung hòa lượng axit dư cần dùng 100. a/ Tính % khối lượng các nguyên tố trong A. HCl và H2O.87 gam HCHC (A) thu được CO2.000 gam A với vôi tôi xút để chuyển toàn bộ nitơ trong A thành NH3 rồi dẫn hỗn hợp khí trên vào 200. a/ Xác định CTPT. Mặt khác. Baøi 9: Đốt cháy hoàn toàn 0.Nếu đốt cháy hoàn toàn a gam B cần 0. hơi nước và N2.275.0M. Baøi 11: Phân tích 1.616 lít oxi.

Baøi 14: Đốt cháy 1. chiều cao cột nước trong ống úp ngược là 55 cm. Khi hoàn thành thí nghiệm.Làm bay hơi dd dưới áp suất thấp. Baøi 13: Đốt cháy 1 chất hữu cơ X thu được CO2. Tính khối lượng muối thu được trong các trường hợp sau: . Biết MX = 31. áp suất hơi nước bão hòa là 20 mm Hg.0 ml dd NaOH 1.45 gam H2O. rồi thu vào ống úp ngược trong chậu nước. Baøi 12: Hóa hơi 0. Xác định công thức đơn giản nhất và CTPT của hiđrocacbon.8 ml ở 27oC. Xác định CTPT của A.112 lít khí (ở đktc). Xác định CTPT của X.56 gam một hiđrocacbon ở 100oC thu được 0. . H2O và N2.b/ Khí thoát ra sau cùng trong thí nghiệm cho hấp thu hoàn toàn trong 100. . biết trong phân tử A chỉ chứa một nguyên tử N. Lấy 0.0M.64 gam CO2 và 0.615 gam A để phân tích N bằng cách chuyển nitơ trong A thành phân tử N2. thể tích N2 thu được là 66.23 gam hợp chất hữu cơ A thu được 2. áp suất không khí là 760 mm Hg.Cô cạn dd và nung nóng nhẹ sản phẩm.