You are on page 1of 9

Bilang tugon sa RA 9485. . .

Barangay Puting Buhangin
Bayan ng Maunlad

Talaan Ng Mga Nilalaman
I.

Panata Ng Barangay
(Pledge)

II. Vision at Mission
III. Pamantayan sa Uri Ng
Paglilingkod ng Barangay
(Service Standards)
IV.Mga Pangunahing
Serbisyo ng
Barangay
(Frontline Services)
V. Pamamaraan sa Pagalam sa Tugon ng Publiko

(Feedback Mechanism)

Ang Panata Ng Barangay

Ang Panata Ng Barangay
Kami,

bilang
mga lingkod ng
Barangay Puting Buhangin, mga lalaki
at babaeng sinanay sa tapat na
pamamahala
ay
buong
pusong
nananata na maglilingkod sa lahat ng
uri ng tao na naghahangad
ng
pambublikong serbisyo, na may
kapakumbabaan, paggalang at may
kaakibat na husay at bilis,
na
maihatid ang makatuwirang serbisyo
at paglilingkod sa abot ng aming
buong makakaya.

Ang Vision at Mission ng Barangay

Vision
“Isang Barangay na Maunlad,
Mapayapa, at Produktibo na
pinamumunuan at pinaninirahan ng
mga mamamayang maka-diyos,
maka-tao, maka-kalikasan,
nagkakaisa, at nakatutugon sa
kanilang pangangailangan”

Mission
“Maging Isang Barangay na Maunlad,
Mapayapa, at Produktibo na
Pinamumunuan at Pinaninirahan ng
Mamamayang Maka-Diyos, MakaTao,
MakaKalikasan, MaLusog,
NagkakaIsa, at NakakaTugon sa
kanilang Pangangailangan.”

Pamantayan Sa Uri Ng Paglilingkod
ng

Barangay Puting
Buhangin
(Service Standards)

Pamantayan Sa Uri ng Paglilingkod
Ng Barangay
 Tumugon agad sa lahat ng lumalapit na may nais
itanong tungkol sa serbisyo o patakaran sa barangay
sa loob ng dalawang (2) minuto.
 Tumugon sa mga natanggap na sulat sa loob ng
dalawang (2) araw.
 Ihatid o iindorso ang mga sulat sa mga kinauukulan
sa loob ng isang (1) araw.
 Itala ang mga pormal na reklamo ng sinumang
lumalapit sa logbook sa loob lamang ng limang (5)
minuto.
 Maglaan ng komportableng mauupuan para sa mga
babae, bata at matatanda na dumudulog sa barangay
sa anumang kadahilanan.
 Maglaan ng malinis na palikuran sa lahat
dumarating at gumagamit ng Barangay Hall.

ng

 Magtalaga
ng
magagalang
na
tauhan
na
tumatanggap ng may ngiti sa sinumang dumarating
sa Barangay Hall.
 Isang Barangay Hall na ligtas-sa-usok ng sigarilyo.
(Smoke-free Bgy Hall)

 Magbigay ng sertipikasyon na kinakailangan sa loob
ng labinlima hanggang dalawampung (15-20) minuto.
 Maglaan ng alalay sa matatanda, may kapansanan o
buntis sa pag-akyat o pagbaba ng hagdan.
 Maglaan ng malinis na kapaligiran
nasasakupan ng Barangay Hall.

sa

buong

 Magtakda ng appointment sa mga taong lumalapit
kung kakailanganin ang paghihintay ng mahigit sa
tatlumpong (30) minuto.
 Maglaan ng maiinom gaya ng kape o tsaa sa mga
bisita
na kailangang maghintay ng mahigit sa
labinlimang (15) minuto.
 Ang mga berbal na reklamo ay tutugunan sa loob ng
limang (5) minuto ng Officer of the Day o ng
sinumang Tanod na nakatalaga sa araw na iyon.
 Ang mga nasusulat na reklamo ng sinuman ay
kinakailangang dapat na i-address kay:
Kgg. ________________
Punong Barangay
Barangay Puting Buhangin
Bayan ng Maunlad

Mga Pangunahing
Serbisyo ng Barangay