You are on page 1of 1

INSPECTOI∼ATULSCOLAR

館浩蕊惜搭謝措l

JUDETEANTELiIORMAN

CATRE,

TOATEUNITATILEDEINVATAMANTPREUNIVERSITARDESTATDINJUDETUL
TELEORMAN

Vをrugam saavetiinvedere capentru posturile de bibliotecaridin unitatile de mv卸をmant
Preuniversitardestat,COnditiiledeocupareaacestora,SuntPreVaZuteinLegeal aEducatiei/2011,
actualizalゑ2016,art.250,lit.a)”a)pentrufunctiadebibliotecar,dedocumentaristiideredactor−
absolvirea.cu examen de dipIom着,a uneiinstitutiideinv約着mant,SeCtia de biblioteconomie,Sau a
altorinstitutiideinv着tamantaicarorabsoIventiaustudiatintimpuiSCoiarizariidisciptineIedeprofiIdin
domeniul bibIioteconorniei;pOt OCupa functia de bibIiotecar,de documentarist sau de redactorii
absolventiaiinv狭着mantuIuipostiicealsauliceaicu dipIom着in domeniu/absolvirea cu examen de

dipiomきauneiinstitutiidemva髄mant,SeCtiadebibiioteconomie,SauaaItorinstitutiideinv郎きmant
aicarorabs°iventiaustudiatintimpuliCOiarizariidisciplineiedeprofiIdindomeniulbibIioteconomiei;

potocupafunctiadebibIiotecar,dedocumentaristsauderedactoriiaitiabsoiventiaiinv5時mantului
Superior,pOStiiceaisauIiceaIcudipioma,pePerioadadeterminat着,dac着auurmatuncursdeinitiere†n
domeniu;〝.

Mentionamcをresponsabilitateaangと南riiaparhneconduceriiunit担ideinvatamant.

NORMARE/SALARIZARE,
Ec.GudanPaulina

c㌫ノ/

Str Carpatlnr15,140059,Alexandrla

Tel +40(0)247312712

Fax H0(0)247317092

E−ma旧瑚eJeo@yahoocomi即eIeo@i訓rro
WebsiIe wwwiSJ血o