You are on page 1of 2

SYLLABUSI i lëndës: Gjeometria deskriptive

Të dhëna bazike të lëndës
Njësia akademike:
Drejtimi
Titulli i lëndës:
Niveli:
Statusi lëndës:
Viti i studimeve:
Numri i orëve në javë:
Vlera në kredi – ECTS:
Koha / lokacioni:
Mësimdhënësi i lëndës:
Detajet kontaktuese:

Përshkrimi i lëndës

Qëllimet e lëndës:

Rezultatet e pritura të nxënies:

FSHMN, Departamenti i Matematikës
I përgjithshëm
Gjeometria deskriptive
Bachelor
E obligueshme
II dytë (Semestri IV)
2+2
Departamenti i Matematikës
Dr. Sc. Bujar Fejzullahu
Mob.: +377 (0) 44 783 013,
e-mail: bujarfe@yahoo.com
Në këtë kurs jepen kuptimet dhe pohimet mbi
projektimet perspektive si dhe projektimet normale
në një e dy rrafshe.
• Pajisja e studentit me njohuri pwr elementet
themelore tw gjeometrisw deskriptive.
• Pajisja me njohuri mbi projektimin qëndror dhe
paralel.
• Pajisja me njohuri mbi projektimet normale në
një dhe dy rrafshe.
Pas përfundimit të kursit studenti do të jetë në
gjendje që të :din kuptimet dhe objektet themelore në
gjeometri deskriptive;
din të projektojn figurat e rrafshta me anë të
projektimit perspektiv dhe afin;
din të projektojn figurat e rrafshta dhe ato
hapësirore me anë të projektimit normal në një
dhe dy rrafshe.

Kontributi nё ngarkesën e studentit ( gjë që duhet të korrespondoj me rezultatet e tё
nxënit të studentit)
Aktiviteti
Orë
Ditë/javë
Gjithsej
Ligjërata
2
15
30
Ushtrime teorike/laboratorike
2
15
30
Punë praktike
Kontaktet me
1
15
15
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren
Kollokfiume,seminare
1
15
15

1

Java e pesëmbëdhjetë: Literatura Literatura bazë: • • • • Z. Pozitat e veçanta të dy rrafsheve gjatë projektimit. Šnajder. Niče.Detyra të shtëpisë Koha e studimit vetanak të studentit Përgatitja përfundimtare për provim Koha e kaluar në vlerësim (teste. Projektimi normal në një rrafsh. 1985. etj 1 1 15 15 15 15 2 15 30 2 15 30 180 orë Totali Plani i dizajnuar i mësimit: Java Java e parë: Java e dytë: Java e tretë: Java e katërt: Ligjërata që do të zhvillohet Lënda e studimit. Deskriptivna geometria. Gjeometria descriptive për shkolla të mesme. Šnajder. Java e pestë: Java e gjashtë: Java e shtatë: Java e tetë: Java e nëntë: Java e dhjetë: Java e njëmbëdhjetë: Java e dymbëdhjetë: Projektimi perspektiv kolinear i dy fushave të pikave. Musa. Invarianta e projektimit perspektiv kolinear. Elementet pambarimisht të largëta. Metoda e distancave. Projektimi. Zbirka zadataka iz projektivne i nacrtne geometrije. N. Pozitat e veçanta të dy rrafsheve gjatë projektimit. Kuptimet dhe objektet themelore në gjeometrin deskriptive. Stojković. Prishtinë. Nacrtna geometrija. 2 . V. Rrëzimi i drejtëzës dhe rrafshit. provim final) Projektet. Llojet e projektimit. Projektimi perspektiv kolinear dhe afin i rrethit. kuis. B. R. Zagreb 1987. Java e trembëdhjetë: Projektimi normal në dy rrafshe. prezantimet. Java e katërmbëdhjetë: Rrëzimi i drejtëzës dhe rrafshit në njërin nga rrafshet e projektimit. Beograd. Teorema e Dezargut. 1988. Alimpić. Beograd 1979. Invarianta e projektimit perspektiv afin. Projektimi perspektiv afin. Z.