You are on page 1of 16

09&15

åôáëëïâéïìç÷áíéêÞ

ÁÅÂÅ

ÊÁÔÁËÏÃÏÓ
ÍÁÕÔÉËÉÁÊÙÍ
ÁÍÕØÙÔÉÊÙÍ

Áñ÷.Ìáêáñßïõ 9 • 712 02 ÇñÜêëåéï • Ôçë.:2810223960 • Öáî:2810300441

64 0.75 0.53 4500 2.30 1.50 0.56 0.50 0.50 1000 0.54 0.50 0.52 0.53 5000 2.67 0.80 0.35 0.54 5500 2.04 0.10 Ê K (mm) Y (mm) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 500 0.71 0.50 0.56 0.06 1.51 0.66 0.58 0.53 0.71 0.54 0.52 4000 2.51 0.ÕÐÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÁÍÕØÙÓÇÓ ÖÏÑÔÉÙÍ ÕÐÏ ÃÙÍÉÁ ÃéÜ ÁñôÜíç ôï öïñôßï ðïõ áóêåßôáé óôá óêÝëç ôçò áñôÜíçò ðñÝðåé íá õðïëïãéóèåß áðü ôïõò ðáñáêÜôù ôýðïõò.54 0.59 0.12 x 2500 => R=2800 Kg.56 0.54 0.52 0. åôáë ëïâé ïìç÷ áíéê Þ F Ì R67.51 0.60 0.53 0.60 0.51 0.53 0.51 0.51 0.90 0.58 0.52 0.58 0.52 0.53 0.58 1.55 0.57 0.55 1.85 0. ÓõíôåëåóôÞò (á) ãéá äéÜöïñåò ôéìÝò ôïõ Õ êáé Ê ÐáñÜäåéãìá : ÈÝëïõìå íá áíõøþóïõìå öïñôßï 2500 Kg êáé Ê=4000 mm êáé Õ=1000 mm Áðü ôïí Ðßíáêá 2 ï óõíôåëåóôÞò á=1.53 0.56 0.50 0.53 0.000 Kg .74 0.51 0.12 0.56 0.50 0.!!!! ÊáôÜ êïéíÞ ðñáêôéêÞ óå õëéêÜ áíýøùóçò öïñôßùí ôï üñéï áóöáëåßáò Ýéíáé ôï 1/5 ôïõ ïñßïõ èñáýóçò.59 0.52 0.82 1.60 0.59 0.65 0.65 0.58 0.97 0.52 0.12 0.52 0.54 0.71 0.56 0.55 6000 3.90 0.54 0.52 0.51 0.50 0.50 2000 1.51 0.63 0.63 0.52 0.83 0.46 1.01 0.56 0.20 Õ Ì= (Õ2+(Ê/2)2 Ö R= M ×F=áxF 2xY F 109.52 3500 1.66 0.51 0.53 0.56 0. Ãéá ôï ðáñáðÜíù ðáñÜäåéãìá ç áëõóßäá Þ ôï óõñìáôüó÷ïéíï ðïõ èá åðéëå÷èåß èá ðñÝðåé íá Ý÷åé üñéï èñáýóçò Rè= 5 X 2800 = 14.59 0.55 0.58 0.61 0. Ôï öïñôßï ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôïõò õðïëïãéóìïýò áíôéóôïé÷åß óôï öïñôßï ÁÓÖÁËÅÉÁÓ.50 0.50 0.56 0.57 0.90 0.51 2500 1.56 Ðßíáêáò 2.57 0.53 0.56 0.50 1500 0.35 0.68 0.52 0.63 0.50 0.51 3000 1.12 0.80 1.55 0.57 0.50 0.50 0.63 0.71 0.23 0.52 0.61 0.04 1.12 êáé åðïìÝíùò R= 1.55 0.80 0.52 0.56 0.71 0.78 0.77 0.90 0.51 0.71 0.50 0.61 0.97 R 42.64 0.51 0.

5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 3.9 19 26 31 56 74 105 150 190 ---------205 260 365 495 625 860 990 1200 Êùäéêüò 09037 ÓÖÉÊÔÇÑÅÓ Ó×ÏÉÍÉÏÕ ×ÔÕÐÇÔÏÉ 8mm 10mm 12mm 14mm Ó×ÏÉÍÉ ËÁÓÔÉ×Ï Êùäéêüò 09307 Êùäéêüò 09310 Êùäéêüò 09017 Êùäéêüò 09036 12mm 16mm 20mm ÑÏÄÁÍÔÆÅÓ ÐËÁÓÔÉÊÅÓ ÁÃÊÉÓÔÑÁ PVC ÅËÁÓÔÉÊÏÕ Ó×ÏÉÍÉÏÕ Êùäéêüò 09142 ÁÃÊÉÓÔÑÁ ÅËÁÓÔÉÊÏÕ Ó×ÏÉÍÉÏÕ ÉÍÏ× 4mm 6mm 8mm 10mm ÊÏÔÓÁÍÅËÏ ÉÍÏ× Êùäéêüò 09016 Êùäéêüò 09119 8mm 10mm 12mm 14mm 16mm 20mm 22mm 24 mm 9mm 12mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm ÊÏÔÓÁÍÅËÏ ÍÁÕËÏÍ Ó×ÏÉÍÉ ÓÔÑÉÖÔÏ ÔÑÉÊËÙÍÏ ÌÁÕÑÏ åôáë ëïâé ïìç÷ áíéê Þ Ó×ÏÉÍÉ ÐËÅÊÔÏ ÍÁÕËÏÍ (Âõèéæüìåíï) Êùäéêüò 09149 N.10 ÌÁÊÁÑÁÄÅÓ ÌÏÍÏÉ ÉÍÏ× Êùäéêüò 09047 No 991 110mm 145mm 4´´ (100mm) 5´´ (125mm) 6´´ (150mm) Ðñïóï÷Þ : üðïõ áíáöÝñïíôáé öïñôßá èñáýóçò íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï 1/5 þò öïñôßï áóöáëåßáò 25mm 32mm 50mm 75mm 100mm Êáô.6 N.2 4.8 N.4 5.:09/2006 .09/001 ÅÉÄÇ ÍÁÕÔÉËÉÁÓ 09 ÓÖÉÊÔÇÑÅÓ Ó×ÏÉÍÉÏÕ ÍÁÕËÏÍ Êùäéêüò 09306 ÄéÜìåôñïò Ö(mm) ÂÜñïò gr/m Èñáýóç Kg 2 2.

20 Í.:09/2006 ÄéáóôÜóåéò ä×Ì(mm) 5×270 6×335 7×315 Êùäéêüò 15102 Ä (mm) 52 62 69 ÌÁÊÁÑÁÄÅÓ ÊÉÍÁÓ ÔÑÉÐËÏÉ ÓÉÄÇÑÏÉ 2´´ 3´´ 4´´ 5´´ 6´´ ÊÁÑÏÕËÉ ÌÅ ÂÉÄÁ Êùäéêüò 21100 ÑÁÏÕËÁ ÌÅ ÓÖÁÉÑÉÊÁ ÅÄÑÁÍÁ ÃÁÍÔÆÏÓ Êùäéêüò 21133 115mm F (Kg ) 43 87 116 Êùäéêüò 15108 2´´ 3´´ 4´´ ÊÁÑÏÕËÉÁ ÉÍÏ× ÍÔÉÆÁ 25mm 30mm 35mm 45mm Á/Ä ÑÁÏÕËÁ ÌÅ ÓÖÁÉÑÊÁ ÅÄÑÁÍÁ Ì åôáë ëïâé ïìç÷ áíéê Þ Ð Ô Á ÄéáóôÜóåéò Ì (mm) (mm) (mm) (mm) Ä(mm) 6 61 35 7 10 8 81 11 48 13 10 102 13 58 15 12 122 16 70 21 Êùäéêüò 21104 Í.21 Í.21 Ðñïóï÷Þ : üðïõ áíáöÝñïíôáé öïñôßá èñáýóçò íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï 1/5 þò öïñôßï áóöáëåßáò .22 ÊÁÑÏÕËÉ ÉÍÏ× ÓÔÑÉÖÙÍÉ Êùäéêüò 21106 Í.09/002 09 ÅÉÄÇ ÍÁÕÔÉËÉÁÓ ÁÃÊÉÓÔÑÁ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÉÍÏ× ÓÕÑÌÁÔÏÓ Êùäéêüò 09111 ÅËÁÔÇÑÉÁ ÊÁÂÙÍ ÉÍÏ× Êùäéêüò 09042 Ä Ô Á Ð Ì Ä ä ÌÁÊÁÑÁÄÅÓ ÊÉÍÁÓ ÌÏÍÏÉ ÓÉÄÇÑÏÉ Èñáýóç Kg 600 1600 2500 3500 Êùäéêüò 15100 ÌÁÊÁÑÁÄÅÓ ÊÉÍÁÓ ÄÉÐËÏÉ ÓÉÄÇÑÏÉ 2´´ 3´´ 4´´ 5´´ ÊÁÑÏÕËÉ ÌÅ ÃÁÍÔÆÏ Êùäéêüò 12102 Êùäéêüò 21130 60mm 70mm 80mm 120mm 140mm Êáô.

2 2.:09/2006 .6 4 9.5 3 4 5 6 8 10 7X7 7X7 7X7 7X7 7X7 7X7 7X7 7X19 7X19 7X19 7X19 7X19 ÂÜñïò Èñáýóç (gr/m) (Kg) 1. Èñáýóç (mm) (mm)(mm) (Kg) (Kg) 19 28 24 100 300 32 125 360 1500 1800 3×6 6×10 4×6 6×12 4×8 8×14 5×8 8×16 5×10 ÐñåóóÜñåôáé óôï óõñìáôüó÷ïéíï Ðñïóï÷Þ:üðïõ áíáöÝñïíôáé öïñôßá èñáýóçò íá ÷ñçóéìïðïåßôáé ôï 1/5 þò öïñôßï áóöáëåßáò 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm Êáô.09/003 ÅÉÄÇ ÍÁÕÔÉËÉÁÓ 09 Êùäéêüò 09006 ÓÕÑÌÁÔÏÓ×ÏÉÍÏ ÉÍÏ× 316 Ö>3 7×7 7×19 ÐëÝîç Óõñìáôïó÷ïßíïõ ÓÕÑÌÁÔÏÓ×ÏÉÍÏ ÉÍÏ× ÐËÁÓÔÉÊÇ ÅÐÅÍÄÕÓÇ 7×7 0.5mm 3mm 4mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 4×6 5×7 ÓÕÑÌÁÔÏÓ×ÏÉÍÏ 1×19 ÉÍÏ× Êùäéêüò 09032 ÔÁËÏÕÑÉÔ ×ÁËÊÏÕ åôáë ëïâé ïìç÷ áíéê Þ Ö 3 ÄéÜìåôñïò ÐëÝîç (mm) No2 No3 ÐñåóóÜñåôáé óôï óõñìáôüó÷ïéíï Êùäéêüò 09143 Êùäéêüò 09154 ÔÅÑÌÁÔÉÊÁ ÓÕÑÌ/ÍÏÕ ÉÍÏ× ÍÔÉÆÁ ÑÏÄÁÍÔÆÅÓ ÉÍÏ× 316 Êùäéêüò 09154 Ä ä Õ ÄéáóôÜóåéò Ä Õ Öïñô.54 0.5 2 2.5mm 2mm 2.Áóö.0 16 25 35 61 96 138 243 381 23 54 65 150 260 400 515 850 1300 1900 3400 5300 Êùäéêüò 09003 Êùäéêüò 09150 ÔÅÑÌÁÔÉÊÁ ÓÕÑÌÁÔ/ÍÏÕ ÊÑÉÊÏÓ ÉÍÏ× 316 Êùäéêüò 09007 ÔÅÑÌÁÔÉÊÁ ÓÕÑÌÁÔ/ÍÏÕ ÄÉ×ÁËÁ ÉÍÏ× 316 Êùäéêüò 09152 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm Êõñßùò ãéá éóôßá éóôéïðëïÚêùí Êùäéêüò 09114 2mm 3mm 4mm 5mm ÓÖÉÊÔÇÑÅÓ ÓÕÑÌÁÔ/ÍÏÕ ÉÍÏ× SIMPLEX 316 6mm 8mm 10mm 12mm Êùäéêüò 09113 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 3mm 4mm 5mm 6mm ÓÔÑÉÖÔÁÑÉÁ ÉÍÏ× ÓÖÉÊÔÇÑÅÓ ÓÕÑÌÁÔ/ÍÏÕ ÉÍÏ× 316 ÐñåóóÜñåôáé óôï óõñìáôüó÷ïéíï Êõñßùò ãéá ñÝëéá éóôéïðëïúêþí 1×19 1mm 1.8 1 1.

:2500Kg) Ðñïóï÷Þ : üðïõ áíáöÝñïíôáé öïñôßá èñáýóçò íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï 1/5 þò öïñôßï áóöáëåßáò .5 .È. 09110 ÍÁÕÔÉÊÁ ÊËÅÉÄÉÁ ÉÍÏ× 316 Êùäéêüò 09109 Êùäéêüò 09122 MA Á Èñáýóç ÌÝãåèïò MK Ö(mm) (mm) (mm) (mm) Kg 5 6 8 10 12 16 130 140 165 190 245 310 190 210 240 270 360 450 8 8 9.5 2800 69 22 12 4000 Ä 5mm (Ö.5 10 11 14 900 1250 1750 3250 5100 8000  ÌÁ ÌÊ Á Êùäéêüò 09206 ÐÜ÷ïò Óýñì.È.:1350Kg) 8mm (Ö. ÓõíôåëåóôÞò áóöáëåßáò : 0.5 .2 ÅÍÔÁÔÇÑÅÓ ÉÍÏ× ÌÐÏÕÊÁËÁ 316 ÄéáóôÜóåéò & öïñôßá üðùò êáé Êùä.09/004 09 ÅÉÄÇ ÍÁÕÔÉËÉÁÓ ÅÍÔÁÔÇÑÁÓ ÉÍÏ× 316 ÊÑÉÊÏÓ-ÃÁÍÔÆÏÓ MK (mm) MA (mm) Èñáýóç Kg 5 6 8 10 120 160 200 240 190 250 320 390 550 1100 2000 3200 Êùäéêüò 09131 5mm 6mm 8mm ÌÁ åôáë ëïâé ïìç÷ áíéê Þ ÌÝãåèïò Ö(mm) ÅÍÔÁÔÇÑÅÓ ÉÍÏ× 316 ÊÑÉÊÏÓ-ÊÑÉÊÏÓ Êùäéêüò 09110 ÌÊ Ðïôå ìçí äïõëÝõåôå ôïõò åíôáôÞñåò óôá üñéá ôïõ öïñôßïõ áóöáëåßáò.5 1400 58 18 9.0.5 750 45 14 7.0. ÓõíôåëåóôÞò áóöáëåßáò : 0. ÂÜñïò/Ì (gr) Ö(mm) 2 3 4 5 6 8 10 ÁÃÊÉÓÔÑÁ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÉÍÏ× 316 Ä Á ÐïôÝ ìçí äïõëÝõåôå ôïõò åíôáôÞñåò óôá üñéá ôïõ öïñôßïõ áóöáëåßáò.È.:820Kg) 6mm (Ö.5 640 39 13 6.:09/2006 ÄéáóôÜóåéò ÄxÌ(mm) 4×40 5×50 6×60 7×70 8×80 10×100 Èñáýóç Kg 450 570 670 750 870 1150 Ä (mm) 4 5 6 8 10 M E Èñáýóç Ð (mm) (mm) (mm) Kg 32 12 5.2 ÁËÕÓÉÄÁ ÉÍÏ× 316 Õ Êùäéêüò 09102 B Õ ÌÝãåèïò Á Ä(mm) (mm) (mm) (mm) Èñáýóç Kg 66 144 240 401 551 1076 1700 4 5 6 8 10 12 16 900 1250 1750 3250 5100 8000 1260 ÁÃÊÉÓÔÑÁ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÉÍÏ× ÂÉÄÙÔÁ 316 8 10 12 16 20 24 32 16 20 24 32 40 48 64 ÓÔÑÉÖÔÁÑÉÁ ÉÍÏ× 316 Êùäéêüò 09014 14 17 21 28 35 42 56 Èñáýóç (Kg) 700 1000 1500 3000 4500 7000 10000 Êùäéêüò 09138 Ì Ð Å Ì Ä Êáô.

ÄéÜóôáóç Öïñô.Ð Öïñô.Áóö.180 0.:09/2006 .700 2. ÂÜñ. (Kg) 1-20mm 4500 Ðñïóï÷Þ : üðïõ áíáöÝñïíôáé öïñôßá èñáýóçò íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï 1/5 þò öïñôßï áóöáëåßáò Êáô.Èñ. Öïñô.Áóö.5 4 5 6 8 10 12 ÁÃÊÉÓÔÑÁ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÃÁËÂÁÍÉÆÅ Êùäéêüò 09128 200Kg 250Kg 500Kg 750Kg 1000Kg 2000Kg 3000Kg 4000Kg 5000Kg 1000Kg 2000Kg 3000Kg 5000Kg 11000Kg ÐÜ÷ïò ÂÜñ.Áóö.220 0.260 1. (Kg) (Kg) (mm) (mm) (Kg) (Kg) 5 6 7 120 120 180 ÊÑÉÊÏÉ ÖÏÑÔÉÏÕ ÓÔÑÏÃÃÕËÏÉ 300 440 520 8 9 10 Êùäéêüò 15070 Ä ÐÜ÷ïò Ä(mm) 1´´ 230 250 350 800 900 1200 1/ 2´´ 5/ 8´´ 3/ 4´´ 7/ 8´´ 1´´ 2000 3250 4750 6500 8500 ÐÑÅÓÓÁ ÓÕÑÌÁÔÏÓ×ÏÉÍÙÍ (150 Ôïí) Ö.460 0. Öïñô.Áóö.5 3 3.Ì Ïñ.66 1.100 ÁËÕÓÉÄÁ ÃÁËÂÁÍÉÆÅ ÊÏËËÇÔÇ ÅËËÇÍÉÊÇ 4500 Êùäéêüò 09200 ÐÜ÷ïò Áëõó. ÂÜñïò (mm) (gr/m) 0. (Kg) (mm) Kg/M (Kg) 16 ÃÁÍÔÆÏÓ ÖÏÑÔÉÏÕ ÓÊÅÔÏÓ åôáë ëïâé ïìç÷ áíéê Þ Êùäéêüò 09208 Èñáýóç (Kg) ÃÁÍÔÆÏÉ ÖÏÑÔÉÏÕ ÌÅ ÁÓÖÁËÅÉÁ Êùäéêüò 09132 240 300 350 450 600 1000 1250 2500 4000 5200 Êùäéêüò 09100 250Kg 500Kg 750Kg 1000Kg 2000Kg 3000Kg 5000Kg 11000Kg Êùäéêüò 09121 ÍÁÕÔÉÊÁ ÊËÅÉÄÉÁ TESTED ÃÁËÂÁÍÉÆÅ ÄéÜìåôñ.Èñ.Êñßê.09/005 ÅÉÄÇ ÍÁÕÔÉËÉÁÓ 09 ÁËÕÓÉÄÁ ÈÅÑÌÏ ÃÁËÂÁÍÉÓÌÁ(ÊÉÍÁÓ) ÃÁÍÔÆÏÉ ÖÏÑÔÉÏÕ ÐÅÑÉÓÔÑÏÖÉÊÏÉ Êùäéêüò 09136 0.Èñ.80 0. (Kg) (mm) ÄéÜóôáóç Öïñô.320 6.280 0.500 2 2.100 0.

5mm 5mm 1.2 57.5mm 3mm 6mm 2mm 4mm 8mm Êùäéêüò 09030 10mm 16mm 12mm 18mm 14mm 20mm 2.4 266 598 1060 1660 5 6 8 10 96 133 209 353 1600 2200 3500 5900 ÓÕÑÌÁÔÏÓ×ÏÉÍÏ ÁÓÕÓÔÑÏÖÏ Êùäéêüò 09005 Êùäéêüò 09010 ÅîùôåñéêÞ ðëÝîç Äåîéüóôñïöç ÄéÜìåôñïò (mm) ÂÜñïò (gr/m) Èñáýóç (Kg) 12 14 16 18 20 498 688 916 1177 1470 8230 10700 14200 18000 22000 Êùäéêüò 09008 ÓÕÑÌÁÔÏÓ×ÏÉÍÏ 1×19 ÃÁËÂÁÍÉÆÅ (ÍÔÉÆÁ) ÄéÜìåôñïò (mm) ÂÜñïò (gr/m) Èñáýóç (Kg) 5 6 8 ------- 917 1430 2060 ÅóùôåñéêÞ ðëÝîç Áñéóôåñüóôñïöç Êùäéêüò 09013 ÓÕÑÌÁ ÌÅ ÐËÁÓÔÉÊÇ ÅÐÅÍÄÕÓÇ Êùäéêüò 09020 1×19 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm ÔÁËÏÕÑÉÔ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ 1mm 2.5mm 3.0mm ÑÏÄÁÍÔÆÅÓ ÃÁËÂÁÍÉÆÅ 4mm 5mm 6mm Êùäéêüò 09116 19mm 8mm 14mm 20mm 10mm 16mm 22mm 12mm 18mm 24mm 3mm 4mm ÓÖÉÊÔÇÑÅÓ ÓÕÑÌ/ÍÏÕ ÃÁËÂÁÍÉÆÅ 4mm 5mm 6mm Ðñïóï÷Þ : üðïõ áíáöÝñïíôáé öïñôßá èñáýóçò íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï 1/5 þò öïñôßï áóöáëåßáò Êáô.0mm 2.09/006 09 ÅÉÄÇ ÍÁÕÔÉËÉÁÓ ÓÕÑÌÁÔÏÓ×ÏÉÍÏ ÃÁËÂÁÍÉÆÅ 6×7 ÓÕÑÌÁÔÏÓ×ÏÉÍÏ ÃÁËÂÁÍÉÆÅ 6×19 Êùäéêüò 09002 ÐëÝîç:6×7 ÓÕÑÌÁÔÏÓ×ÏÉÍÏ ÃÁËÂÁÍÉÆÅ 6×37 ÐëÝîç:6×37 ÓÕÑÌÁÔÏÓ×ÏÉÍÏ ÐËÁÓÔÉÊÇ ÅÐÅÍÄÕÓÇ åôáë ëïâé ïìç÷ áíéê Þ ÐëÝîç:6×19 ÊáíÜâéíç øõ÷Þ 6 ðëåîïýäåò ôùí 6 óõñìÜôùí Êùäéêüò 09004 ÄéÜìåôñïò (mm) ÂÜñïò (gr/m) Èñáýóç (Kg) ÄéÜìåôñïò (mm) ÂÜñïò (gr/m) Èñáýóç (Kg) 2 3 4 5 14.3 32.:09/2006 8mm 10mm 12mm 14mm 16mm 20mm Êùäéêüò 09112 22mm 28mm 32mm .2 89.

Âéä. (Kg) (mm) ---110 124 190 200 ---246 330 360 400 --230 418 663 948 ---1804 2752 3996 6371 åôáë ëïâé ïìç÷ áíéê Þ Â Êùäéêüò 09108 ÄéÜìåôñ.Áóö. (mm) 1/4´´ 5/16´´ 1/2´´ 5/8´´ 3/4´´ 7/8´´ 1´´ 300 350 Êùäéêüò 09104 Öïñô. (mm) 4 5 6 8 10 Öïñô.Èñáýóçò (Kg) 710 1430 4260 6680 9240 --------- Ðñïóï÷Þ : üðïõ áíáöÝñïíôáé öïñôßá èñáýóçò íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï 1/5 þò öïñôßï áóöáëåßáò ÄéÜóô.Ô ÍÁÕÔÉËÉÁÓ ÌÊ Öïñô.:09/2006 .Èñ. (mm) 12 16 20 410 540 560 ÅÍÔÁÔÇÑÅÓ ÃÁËÂÁÍÉÆÅ ÈÇËÕÊÏÓ ÌÊ Öïñô. (Kg) ÅÍÔÁÔÇÑÅÓ ÃÁËÂÁÍÉÆÅ ÌÐÏÕÊÁËÁ 80 100 200 320 520 600 800 1100 1500 2100 3000 3500 5000 Êùäéêüò 09126 Êùäéêüò 09045 ÌÁ ÌÊ ÌÁ (mm) ÄéÜóô. (Kg) 100 350 500 1000 1500 Êáô. ÌÁ (mm) (mm) 5 78 6 110 124 8 190 10 200 12 --14 246 16 330 20 360 22 400 24 Ö.09/007 ÅÉÄÇ ÍÁÕÔÉËÉÁÓ 09 ÍÁÕÔÉÊÁ ÊËÅÉÄÉÁ ÃÁËÂÁÍÉÆÅ ÅÍÔÁÔÇÑÅÓ ÃÁËÂÁÍÉÆÅ Êùäéêüò 09120 Õ Ä Á ÌÁ ÌÊ B Õ ÌÝãåèïò Á Ä(mm) (mm) (mm) (mm) 5 6 8 10 12 14 16 20 22 25 28 32 38 8 10 12 16 20 24 32 38 46 48 58 62 73 16 20 24 32 40 48 64 74 88 96 110 120 144 14 17 21 28 35 42 56 68 82 88 100 118 140 ÓÔÑÉÖÔÁÑÉÁ ÃÁËÂÁÍÉÆÅ Â.Áóö. (Kg) (mm) 260 360 375 1000 1500 2250 Êùäéêüò 09018 ÌÁ ÌÊ ÄéÜóô. (mm) ÌÁ (mm) ÌÊ (mm) 10 12 16 20 260 __ 450 530 180 ÁÃÊÉÓÔÑÁ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÃÁËÂÁÍÉÆÅ ÂÉÄÙÔÁ ÄéÜóô.Áóö.

20mm 3.36 Å-17 Íï.20mm Êáô.09/008 09 ÅÉÄÇ ÍÁÕÔÉËÉÁÓ ÔÅÑÌÁÔÉÊÁ ÓÕÑÌÁÔ/ÍÏÕ ÂÉÄÙÔÁ Êùäéêüò 09160 ÔÅÑÌÁÔÉÊÁ ÓÕÑÌ/ÍÏÕ ÐÑÅÓÓÁÑÉÓÔÁ Êùäéêüò 09050 Å-03 Íï.38 Íï.:09/2006 Êùäéêüò 09166 Íï.37 ÁÊÑÁ ÁËÕÓÉÄÁÓ ÌÐÁËÁÊÉ ÏÑÅÉ×ÁËÊÉÍÁ Íï. Íï.20mm ÓÕÍÄÅÔÉÊÁ ÁËÕÓÉÄÁÓ ÌÐÁËÁÊÉ ÍÉÊÅËÅ Êùäéêüò 09201 3.20mm 3.79 3.46 Íï.37Á åôáë ëïâé ïìç÷ áíéê Þ Íï.Å-47 Íï.31 3.Å-46 Íï.37 Íï.36Á Íï.37Å ÁÊÑÁ ÁËÕÓÉÄÁÓ ÌÐÁËÁÊÉ Êùäéêüò ÍÉÊÅËÅ 09031 ÔÅÑÌÁÔÉÊÁ ÓÕÑÌÁÔ/ÍÏÕ ÊÑÉÊÏÓ Íï.30 Íï.36à Íï.29 Íï.28 Êùäéêüò 09033 ÔÅÑÌÁÔÉÊÁ ÓÕÑÌÁÔ/ÍÏÕ ÄÉ×ÁËÁ Íï.20mm ÓÕÍÄÅÔÉÊÁ ÁËÕÓÉÄÁÓ ÌÐÁËÁÊÉ ÏÑÅÉ×ÁËÊÉÍÁ Êùäéêüò 09029 ÁËÕÓÉÄÁ ÌÐÁËÁÊÉ ÏÑÅÉ×ÁËÊÉÍÇ Êùäéêüò 09028 Íï.36.27 Êùäéêüò 09168 .

(Kg) 8 10 13 0.700 1. (mm) ÂÜñïò (Kg) Öïñô.680 1.Áóö.530 0.250 2000 3150 5300 ÓÕÍÄÅÓÌÏÉ ÅÎÁÑÔ/ÔÙÍ GRADE 80 Êùäéêüò 15216 Êùäéêüò 15218 ÌÝãåè.560 0.530 0.180 0.Áóö.160 3.830 1.700 2000 3150 5300 ÔÁ×ÕÅÍÔÁÔÇÑÁÓ ÁËÕÓÉÄÁÓ Ãéá áëõóßäá 8-10 mm ÐÜ÷ïò Áëõó.Èñ.750 2100 3150 5300 ÖÏÑÔÉÏ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ (Kg) ÄéÜìåôñïò Óõñìáôïó÷ïßíïõ x1 (mm) 10 1050 12 1520 14 2070 16 2670 18 3380 20 4000 22 5080 24 6000 45Ï x2 2100 3040 4140 5340 6760 8000 10160 12000 x0.:09/2006 . (Kg) Öïñô.580 2000 3150 5300 8 10 13 0.4 x1 1470 2130 2900 3740 4730 5600 7100 8400 1050 1520 2070 2670 3380 4000 5080 6000 Êáô. (Kg) 8 10 13 0.Áóö. (Kg) ÌÝãåè. (mm) ÂÜñïò.450 Êùäéêüò 15214 8mm 10mm 13mm ÌÝãåè. (Kg) (Kg) ÃÁÍÔÆÏÓ ÁÑÐÁÃÇ GRADE 80 Êùäéêüò 15213 2000 3150 5300 0. ÂÜñïò (Kg) (mm) 8 10 13 Êùäéêüò 15009 ÃÁÍÔÆÏÓ ÌÅ ÁÓÖÁËÅÉÁ GRADE 80 5/ 16÷3/ 8 ÓÁÌÐÁÍÉÁ ÓÕÑÌÁÔÏÓ×ÏÉÍÏÕ ÃÁËÂÁÍÉÆÅ 2.200 8 10 13 0. (Kg) 8 10 13 2000 3150 5300 8000 12600 21200 Êùäéêüò 15212 åôáë ëïâé ïìç÷ áíéê Þ ÁÑÐÁÃÇ ÌÅÉÙÔÇÑÁÓ GRADE 80 ÊÏÕËÏÕÑÉÁ GRADE 80 Êùäéêüò 15210 Êùäéêüò 15215 ÊÏÕËÏÕÑÉÁ ÔÑÉÐËÁ GRADE 80 ÐÜ÷ïò Áëõó. (Kg) 4250 6700 11.100 Êùäéêüò 15012 Öïñô. (Kg) ÌÝãåèïò (mm) ÂÜñïò (Kg) Öïñô.970 2. (mm) ÂÜñïò (Kg) Öïñô. (mm) 8 10 13 ÂÜñïò Öïñô.Áóö.09/009 ÅÉÄÇ ÍÁÕÔÉËÉÁÓ 09 ÁËÕÓÉÄÁ GRADE 80 DIN5687-5688 ÐÜ÷ïò (mm) Ö. (Kg) Öïñô.370 2.400 6.Áóö.390 0.8 840 1220 1660 2140 2704 3200 4060 4800 Ðñïóï÷Þ : üðïõ áíáöÝñïíôáé öïñôßá èñáýóçò íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï 1/5 þò öïñôßï áóöáëåßáò 60Ï x1.Áóö.Áóö.

:09/2006 ÊÑÉÊÏÐÁËÁÃÊÏ ÊÉÍÁÓ ÌÅ ÓÕÑÌÁÔÏÓ×ÏÉÍÏ Êùäéêüò 15002 2000Kg 4000Kg ÊÁÑÊÉÍÏÉ ÓÕÑÌÁÔÏÓ Êùäéêüò 15026 1÷5 .Á.15032 RB60 .Ö.09/010 09 ÅÉÄÇ ÍÁÕÔÉËÉÁÓ ÓõíôåëåóôÞò Öïñôßïõ Áóöáëåßáò ÓÁÌÐÁÍÉÁ ÉÌÁÍÔÁ SPANSET RA40 .8 x2 60Ï 45Ï x1 ÐÏÑÐÅÓ ÉÌÁÍÔÁ ÐÏËÕÅÓÔÅÑÉÊÏÕ Êùäéêüò 15904 Êùäéêüò 09137 ÐÏÑÐÅÓ ÉÌÁÍÔÁ ÉÍÏ× 25mm 35mm 50mm ÂÉÍÔÓÉ ÃÁËÂÁÍÉÆÅ Êùäéêüò ÃÉÁ ÑÕÌÏÕËÊÏ ÓÊÁÖÏÕÓ 15300 09201 25mm 50mm ÐÁËÁÃÊÏ ÁËÕÓÉÄÁÓ TIGER Êùäéêüò 15064 x1.Ö.5t*3M 1t*5M 0.4 ÉÌÁÍÔÁÓ ÐÏËÕÅÓÔÅÑÉÊÏÓ ÍÞìá ÑáöÞò Êùäéêüò 15902 ÖÏÑÅÉÁ ×ÅÉÑÏÊÉÍÇÔÁ ÊÉÍÁÓ Êùäéêüò 15900 25mm 50 mm 35mm 60 mm 38mm 75 mm Êùäéêüò 15027 0. ( 1300 Kg) RB60 .Á. ( 2000 Kg) x1 x0.15030 RB40 . ( 650 Kg) RB40 .15034 åôáë ëïâé ïìç÷ áíéê Þ RA40 .Á.Ö.5t*5M 2t*5M 1t*3M 400Kg 700Kg 500Kg 1000Kg 600Kg 1250Kg 500Kg 1000Kg 2000Kg ÊÑÉÊÏÐÁËÁÃÊÏ ÁÌÅÑÉÊÇÓ Êùäéêüò ÌÅ ÓÕÑÌÁÔÏÓ×ÏÉÍÏ 15000 1000Kg Êáô.

40. 40. 60 ×ÁËÊÁÄÅÓ ÊËÅÉÄÉÙÍ ÉÍÏ× 304 ÁÃÊÉÓÔÑÁ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÉÍÏ× ÓÔÑÉÖÔÁÑÉ åôáë ëïâé ïìç÷ áíéê Þ 6mm 8mm 4×25 6×40 Êùäéêüò 09139 Êùäéêüò 09148 5mm 6mm 8mm ÓÔÕËÙÌÁÔÁ ÐÁÑÁÈÕÑÙÍ ÉÍÏ× Êùäéêüò 09125 55*53 Êùäéêüò 09145 80mm 100mm 130mm 10×1.:09/2006 .5 30×2 ÃÁÍÔÆÏÓ ÔÅÍÔÁÓ ÉÍÏ× Êùäéêüò 09041 9mm 12mm 6mm 8mm 3× 15.20.45 10× 40.30 8× 30.30 6× 35.40.5 ×ÅËÙÍÁÊÉ ÔÑÉÃÙÍÏ ÉÍÏ× Êùäéêüò 09023 ÐÅÑÓÉÄÅÓ ÉÍÏ× Êùäéêüò 21033 65×120 120×240 Êáô.55 4× 25. 50 5× 32.09/011 ÅÉÄÇ ÍÁÕÔÉËÉÁÓ 09 ×ÁËÊÁÄÅÓ ÖÏÕÓÊÙÔÙÍ Êùäéêüò 09133 ×ÁËÊÁÄÅÓ ÖÏÕÓÊÙÔÙÍ ÔÑÉÃÙÍÏ ×ÁËÊÁÄÅÓ ÉÍÏ× ÊÏËËÇÔÏÉ Êùäéêüò 09134 ÌÁÐÅÓ ËÁÌÁÊÉ ÌÅ ×ÁËÊÁ ÉÍÏ× Êùäéêüò 09153 Êùäéêüò 09146 Á/Ä Êùäéêüò 09021 ÌÁÐÁ ÐËÁÊÁ ÌÅ ×ÁËÊÁ ÉÍÏ× 5mm 6mm 8mm ×ÁËÊÁÄÅÓ ÉÍÏ× 2 ÓÔÑÏÖÙÍ 20×1.45.50. 50.5 16×1.

:09/2006 ×ÅÑÏÕËÉÁ ÉÍÏ× ÔÏÎÏ Êùäéêüò 09027 ÃÅÖÕÑÁÊÉÁ ÉÍÏ× Êùäéêüò 09025 5X40 6X50 150X25 ÓÐÕÑÁË ÌÅÔÁËËÉÊÏ ÅÎÁÔÌÉÓÅÙÓ Êùäéêüò 09050 19×25 25×30 32×37 40×45 45×50 50×55 60×65 70×75 75×80 80×85 90×95 100×105 110×115 115×120 120×125 125×130 160×170 .09/012 09 ÅÉÄÇ ÍÁÕÔÉËÉÁÓ Êùäéêüò 09019 ÌÁÐÁ ËÁÌÁÊÉ ×ÕÔÇ ÉÍÏ× Êùäéêüò 09141 ÌÁÐÁ ÉÍÏ× ÌÅ ÖËÁÍÔÆÁ 8×75 9×90 11×100 Êùäéêüò 09140 åôáë ëïâé ïìç÷ áíéê Þ ÌÁÐÅÓ ËÁÌÁÊÉ ÉÍÏ× 5mm 6mm 8mm ÌÁÐÁ ÐËÁÊÁ ÃÉÁ ÓÙËÇÍÁ Êùäéêüò Ö30 ÉÍÏ× 09022 ÊÁÂÁËÅÔÁ ÉÍÏ× ×ÕÔÁ Êùäéêüò 09135 5mm 6mm 8mm 10mm ÊÁÂÁËÅÔÏ ÉÍÏ× ÐÑÅÓÓÁÑÉÓÔÏ Êùäéêüò 09024 5mm 5mm 6mm 8mm 12mm ×ÅÑÏÕËÉÁ ÉÍÏ× ÐÉ Êùäéêüò 09026 95X37 ÄÉ×ÁËÏ ÓÐÁÓÔÏ ÉÍÏ× 316 Êùäéêüò ÌÅ ÍÔÉÆÁ 09151 5mm 6mm 8mm 10mm Êáô.

:09/2006 .09/013 ÅÉÄÇ ÍÁÕÔÉËÉÁÓ 09 Êùäéêüò 09001 ÑÏÄÁ ÅËÁÓÔÉÊÇ ÃÉÁ ÔÑÅÉËÅÑ Êùäéêüò 15304 ÑÁÏÕËÏ ÅËÁÓÔÉÊÏ ÃÉÁ ÔÑÅÉËÅÑ Êùäéêüò 15302 Åôáë ëïâé ïìç÷ áíéê Þ ÐÏÄÁÑÁÊÉ ÌÅ ÑÏÄÁ ÃÉÁ ÔÑÅÉËÅÑ 75×110 85×120 100×110 115mm ÂÁÓÅÉÓ ÑÁÏÕËÙÍ ÔÑÅÉËÅÑ Êùäéêüò 15303 ÑÁÏÕËÁ ÔÑÅÉËÅÑ (ÐÕÑÏÉ ÃÉÁ ÂÁÓÅÉÓ) Êùäéêüò 15305 Á/Ä 120mm ÑÏÄÁ ROCARR 81/PNF Êùäéêüò 12310 ×ÏÕÖÔÅÓ ÊÏÔÓÁÄÏÑÏÕ ÃÅÑÌÁÍÉÁÓ Êùäéêüò 31110 ÌÐÉËÉÅÓ ÊÏÔÓÁÄÏÑÏÕ Êùäéêüò 31100 Á/Ä 50mm 85mm ×ÏÕÖÔÅÓ ÊÏÔÓÁÄÏÑÏÕ Êùäéêüò 31110 65mm 50mm 1500Kg 60mm 75mm 260mm ×ÏÕÖÔÅÓ ÊÏÔÓÁÄÏÑÏÕ Êùäéêüò 31112 16÷120mm 16x120 ÌÐÉËÉÅÓ ÊÏÔÓÁÄÏÑÏÕ ÌÅ ÂÁÓÇ Êùäéêüò 12623 Á/Ä Ç ìðßëéá åßíáé 2” (50.8mm) êáé ôáéñéÜæåé ìüíï óôïí êïôóáäüñï 31110 (50mm) Êáô.

09/014 31 ÁõôïêéíÞôïõ .ÄÝóôñåò. 31007 åôáë ëïâé ïìç÷ áíéê Þ ÄÝóôñåò ÐëÞñåéò ÁõôïêéíÞôùí 25mm 25x5000 36x5000 Êëåßóôñá ÁõôïêéíÞôùí Êùäéêüò 31008 ×ùñßò Áíôéêñõóìá ÄÝóôñåò Áõôüìáôåò ìå ÄáãêÜíá Á/Ä ÄÝóôñåò ÁõôïêéíÞôùí Êùäéêüò 31014 ÉìÜíôáò ìüíï 48÷9000 Êáô.:01/2007 Ãñýëïé Õäñáõëéêïß Êßíáò 2000 Kg 5000 Kg Á/Ä Êùäéêüò 31012 ×åñïýëéá ÁõôïêéíÞôùí Êùäéêüò 31013 ÷ùñßò Êëåéäß 25x2500 25x5000 Á/Ä Êùäéêüò 31120 Küëëá LOCTITE Êùäéêüò Áíôßóôáóçò Ðáñìðñßæ 31900 1500Kg 2000Kg 3000Kg 5000Kg 8000Kg 10000Kg 15000Kg 16000Kg 20000Kg Íï15067 2gr . Êëåßóôñá Êùäéêüò 31000 ÄÝóôñåò ÁõôïêéíÞôùí Êùäéêüò 31002 ÊáóôÜíéá ÓêÝôç Êùäéêüò Ìðéóôüëéá Íåñïý Ðëõíôçñßùí Áõôïêéí.