KONKURSI - OGLASI

Na osnovu člana 28, 29 i 30 Zakona o Sudskom savjetu ("SI. list CG", br. 13/8 i br.39/11), i člana 29, 30, 31 i 32 Poslovnika o
radu Sudskog savjeta ("Sl. list CG", br.57/11), Sudski savjet
OGLAŠAVA IZBOR
- Predsjednika Apelacionog suda CG,
- Jednog sudije Upravnog suda CG,
- Dvoje sudija Višeg suda u Podgorici,
- Dvoje sudija Višeg suda u Bijelom Polju.
Kandidat mora da ispunjava opšte i posebne uslove predviđene članom 31, 32 i 33 Zakona o sudovima ("Sl. list CG", br, 5/02,
49/04, 22/08 i broj 39/11).
Prijava na javni oglas podnosi se na tipskom obrascu koji če biti dostupan svim kandidatima u prostorijama svih sudova,
kancelarijama Sekretarijata za Sudski savjet i na web stranici Sudskog savjeta - www.sudskisavjet.gov.me.
Popunjena i potpisana prijava kandidata, sa potrebnom dokumentacijom koja je predviđena članom 31 Poslovnika o radu
Sudskog savjeta ("Sl. list CG", broj 57/11) podnosi se Sekretarijatu Sudskog savjeta u roku od 15 dana od dana objavljivanja
oglasa.
Prijave se podnose na adresu Sudski savjet, ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.
Sudski savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.
Su.R.br. 1168/11
Podgorica, 28. decembra 2011. godine
Sudski savjet
Predsjednik,
Vesna Medenica, s.r.
_______________________________________
Stečajni upravnik Solane „Bajo Sekulic" AD u stečaju Ulcinj, saglasno članu 80 Zakona o insolventnosti privrednih društava,
oglašava
JAVNO NADMETANJE
ZA PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA SOLANE „BAJO SEKULIĆ" AD u stečaju
1. PREDMET PRODAJE
Predmet prodaje je cjelokupna imovina u svojini stečajnog dužnika, koju čini:
A) Nepokretna imovina
- -Zemljište, objekti za upotrebnu vodu, zgrade u industriji i rudarstvu, poslovne zgrade u privredi, elektroenergetski objekti,
objekti gasovoda, kanali, sve locirano u Opštini Ulcinj, a bliže opisano u LN
- -prepis br.182. KO Ulcinjsko Polje, parcele br. 30, 358,359, 360, 361, 362, 363, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403,
404, 405, 406, 407, 410 u ukupnoj površini P = 14.524.051 m2.
B) Pokretna imovina
- -oprema koju čine: tehnološka oprema, građevinska mehanizacija, transportna sredstva, kancelarijska oprema po spisku iz
popisa movine stečajnog dužnika.
2) POČETNA CIJENA
Početna cijena za prodaju imovine
opisane
dvjestapedesetsedammilionaosamstočetirihiljadeeura).
3) USLOVI PRODAJE

u

tački

1.

iznosi

257.804.000,00

eura

(slovima:

Javno nadmetanje, radi prodaje imovine stečajnog dužnika, izvršiće se prikupljanjem pismenih ponuda, koje će ponuđači
dostaviti neposredno, u zatvorenoj koverti, dana 16.01.2012.godine do 12 časova, u prostorije stečajnog dužnika u Ulcinju,
Solanski put bb.
Istog dana, u prisustvu svih ponuđača, obaviće se javno otvaranje ponuda.
Stečajni upravnik će, u roku od tri (3) dana, izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača i odlučiti o prodaji imovine.
Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju sva domaća i strana, pravna i fizička lica, koja uplate depozit za učešće na
javnom nadmetanju, u iznosu od 1% eura od početne cijene, na žiro račun stečajnog dužnika br.510-56300-17 kod CKB AD
Podgorica ili prilože garanciju poslovne banke na naznačenu vrijednost, neopozivu i naplativu na prvi poziv. Dokaz o uplati
depozita se mora staviti na uvid prije početka otvaranja koverata sa ponudama.
Predmet prodaje je cjelokupna imovina dužnika opisana u tački 1, i neće se smatrati valjanom ponuda koja se odnosi samo na
kupovinu pojedinih dijelova imovine.
Imovina se prodaje u viđenom stanju, bez prava na reklamaciju.
Ponuda učesnika javnog nadmetanja mora da sadrži: - Najmanje početnu cijenu.
Imovina će se prodati onom ponuđaču koji ponudi najveću kupoprodajnu cijenu.

Imovina će se prodati za slučaj da na javno nadmetanje pristupi makar jedan učesnik koji zadovolji uslove utvrđene ovim
oglasom.
Učesnik za koga stečajni upravnik utvrdi da je dao najpovoljniju ponudu u svim uslovima i elementima oglasa proglasiće se
kupcem.
Kupac je dužan da, sa stečajnim dužnikom zaključi ugovor o kupoprodaji predmetne imovine u roku
od petanest (15) dana, računato od dana donošenja odluke, od strane stečajnog upravnika o izboru najboljeg ponuđača.
U daljem roku od tri dana, od zaključenja ugovora, kupac je dužan uplatiti, stečajnom dužniku, kupoprodajnu cijenu, umanjenu
za iznos depozita.
Troškovi prenosa imovine, porezi, takse i drugi troškovi vezani za uknjižbu imovine u cjelosti padaju na teret kupca.
Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim ponuđačima u roku od dva dana, od dana donošenja odluke o prodaji imovine, a depozit
kupca (izabranog ponuđača) se zadržava i uračunava u kupoprodajnu cijenu.
Ukoliko kupac (izabrani ponuđač) ne zaključi ugovor, u oglasom ostavljenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita.
Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje imovine koja je predmet prodaje i uvid u Elaborat o procjeni imovine stečajnog
dužnika, svim radnim danima, u radnom vremenu, uz prethodni dogovor sa stečajnim upravnikom, a uz prisustvo ovlašćenog
lica stečajnog dužnika.
Objavljivanjem ovog oglasa u sredstvima javnog informisanja i u Službenom listu Crne Gore, istovremeno obavještavam sve
povjerioce i druga zainteresovana lica o namjeri, sa uslovima i terminom, planirane prodaje predmetne imovine.
Bliže informacije se mogu dobiti na telefone: 00382 69 349 777

PROMJENE

Dana 02.12.2011, CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Pokrenut je postupak dobrovoljne likvidacije USTANOVE,
registarski broj 8-0014383/002, naziv VOJNA USTANOVA MORNARIČKOTEHNIČKI REMONTNI ZAVOD “SAVA
KOVAČEVIĆ” TIVAT, OBALA B.B. TIVAT, adresa za prijem službene pošte OBALA B.B. TIVAT. Broj i datum odluke o
likvidaciji i imenovanju likvidatora: 2/2 18.07.2007. Podaci o likvidatoru: MR.SCI. SAVO MILAŠINOVIĆ, PODGORICA,
Oktobarske Revolucije 3 JMBG 2411963170049. Kvalifikacija likvidatora. Ovlašćenja likvidatora: SHODNO SA
ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (“Sl. list RCG”, broj 6/02). Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se
u CRPS-u.
166966 Dana 15.09.2010, pod registarskim brojem 5-0561054/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu
podatka društva “BTI MONTENEGRO” DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MOJKOVAC. Odlukom od 25.08.2010 godine upisuje se promjena sjedišta tako da je sada sjedište Podgorica, Ul.Marka
Miljanova 46a i Ugovorom od 25.08.2010 godine vrši se prenos udjela između osnivača i vrši se promjena Statuta usljed
promjene sjedišta i prenosa udjela. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
177503 Dana 17.08.2011, pod registarskim brojem 5-0315003/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu
podatka društva “ADRIATIC MONTENEGRO DEVELOPMENT” DOO ZA RAZVOJ PROJEKTATA O
NEKRETNINAMA - PODGORICA. Statutom i Odlukom od 07.07.2011. god. mijenja se naziv i sjedište društva i novi je:
“ADRIATIC MONTENEGRO DEVELOPMENT” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BUDVA,
Nikole Đurkovića br.1, Budva. Ugovorom od 05.07.2011. god. iz društva u svojstvu Osnivača istupa Gale Wake Thring Jon a
pristupa d.o.o. “Inntal Montenegro”, Budva. Odlukom od 07.07.2011. god. razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Gale
Wake Thring Jon a imenuje Ana Peković. Odlukom od 07.07.2011. god. za Ovlašćene zastupnike imenuju se Andreas Scholz i
Wolfgang Hacki. Istovremeno vrši se i usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene
podatke nalaze se u CRPS-u.
174237 Dana 06.05.2011, pod registarskim brojem 5-0556324/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu
podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “DANDI & CO” PLJEVLJA.Ugovorom od
03.05.2011. godine društvu pristupa osnivač Hodović Ismet. Odlukom od 03.05.2011. godine upisuje se povećanje
nenovčanog kapitala za iznos od 56.000,00 eura. Vrši se promjena Statuta 03.05.2011. godine usljed pristupanja osnivača i
povećanja nenovčanog kapitala. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
177452 Dana 13.08.2011, pod registarskim brojem 5-0546812/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu
podatka društva DRUŠTVO ZA INŽENJERING I KONSALTING “MAREFARM” DOO - TIVAT. Odlukom od 29.07.2011.
god. razrješava se izvršni direktor Tatiana Matveenko Vlakhovich i imenuje se za izvršnog direktora Duško Vlahović.
Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
181111 Dana 25.11.2011, pod registarskim brojem 5-0094250/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu
podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ODRŽAVANJE I OPRAVKU MOTORNIH
VOZILA, PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE “STANDOX” DOO . Odlukom od 24.11.2011. godine vrši se
usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

181092 Dana 28.11.2011, pod registarskim brojem 5-0565250/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu
podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE “HANGSHUO” DOO - BUDVA. Odlukom i
Statutom od 24.11.2011godine vrši se usaglašavanje. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
181098 Dana 28.11.2011, pod registarskim brojem 5-0422444/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu
podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
“EXCLUSIVE-COMPANY” - BIJELO POLJE. Odlukom od 22.11.2011. godine vrši se pormjena Statuta nakon usaglašavanja
sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
181087 Dana 28.11.2011, pod registarskim brojem 5-0500433/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu
podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “SIROVAC”, BIJELO POLJE. Odlukom i Statutom
od 24.11.2011. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
181086 Dana 28.11.2011, pod registarskim brojem 5-0587525/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu
podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
“BELLADONNA COMPANY” BIJELO POLJE. Odlukom od 24.11.2011. godine vrši se pormjena Statuta nakon
usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
181210 Dana 30.11.2011, pod registarskim brojem 5-0476681/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu
podatka društva DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE “K - 2 RAFTING”DOO NIKŠIĆ Odlukom i
Statutom 29.11.2011. godine vrši se promjena izvršnog direktora i usaglašavanje djelatnosti tako da se razrješava Miloš Blečić,
a za izvršnog upisuje Nikola Blečić. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
181151 Dana 29.11.2011, pod registarskim brojem 5-0430192/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu
podatka društva “B & V - GROUP” DOO ZA PROMET ROBA I USLUGE, BUDVA. Odlukom od 20.11.2011. godine vrši se
razrješenje izvršnog direktora Vukote Vujoševića a imenuje Tatjana Banović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke
nalaze se u CRPS-u.
181249 Dana 30.11.2011, pod registarskim brojem 5-0009213/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu
podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT “DR - TRADE” DOO
PODGORICA. Odlukama od 29.11.2011. godine mijenja se lična karta izvršnog direktora, mijenja se pretežna djelatnost i sada
je 46.65. Tragovina na veliko kancelarijskim namještajem i vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Vrši se
promjena Statuta 29.11.2011. godine usljed promjene lične karte, pretežne djelatnosti i usaglašavanja sa Zakonom o
klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
181127 Dana 28.11.2011, pod registarskim brojem 4-0000986/016 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu
podatka društva “INSTITUT ZA ŠUMARSTVO” A.D. PODGORICA. Odlukom Skupštine od 18.11.2011. god. razrješavaju
se dosadašnji članovi Odbora direktora a imenuju: Dubak Darko, Marković Veselin, Milić Čurović, Kačar Erkin i Bakić Elvir.
Odlukom Skupštine od 18.11.2011. god. vrše se izmjene i dopune Statuta, usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti
i dopuna djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
181265 Dana 30.11.2011, pod registarskim brojem 5-0419884/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu
podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT “KASPER”DOO
PODGORICA. Odlukom i Statutom od 25.11.2011. godine vrši se usaglašavanje i promjena izvršnog direktora tako da se
razrješava Milena Vučeljić, a za izvršnog upisuje Dalibor Vučeljić Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u
CRPS-u.
180884 Dana 22.11.2011, pod registarskim brojem 4-0215577/015 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu
podatka društva NOVINSKO, IZDAVAČKO I GRAFIČKO AKCIONARSKO DRUŠTVO “POBJEDA” - PODGORICA.
Odlukom odbora direktora od 04.11.2011. godine razrješava se Predsjednik odbora direktora Miodrag Ivanović, a za
Predsjednika upisuje se Radule Novović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
181366 Dana 29.11.2011, pod registarskim brojem 5-0595053/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu
podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “FEKIĆI” ROŽAJE.Ugovorom od 29.11.2011.
godine iz drštva u svojstvu osnivača i i izvršnog direktora istupa Juso Murić a pristpa Sead Murić kao i Odluka usaglašavanje
sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
181260 Dana 30.11.2011, pod registarskim brojem 5-0248254/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu
podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “MSM COMPANY” PODGORICA. Statutom i
Odlukom od 28.11.2011. god. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene
podatke nalaze se u CRPS-u.
181167 Dana 30.11.2011, pod registarskim brojem 5-0068544/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu
podatka društva “GIM TRADE” DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DOO NIKŠIĆ Odlukom i Statutom od 22.11.2011.
godine vrši se usaglašavanje djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
181252 Dana 30.11.2011, pod registarskim brojem 5-0444670/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu
podatka društva DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA “SWORD” DOO BAR. Odlukom i Statutom od 24.11.2011.
godine vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u
CRPS-u.
181264 Dana 30.11.2011, pod registarskim brojem 5-0571890/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu
podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “BASTON”PODGORICA. Odlukom od 28.11.2011.
godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene
podatke nalaze se u CRPS-u.
181188 Dana 30.11.2011, pod registarskim brojem 5-0375804/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu
podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE “MAX
LINE”TIVAT. Statutom i Odlukom od 28.11.2011. god. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Odlukom
od 28.11.2011. god. vrši se povećanje novčanog kapitala za iznos od 7.850,00 eura. Dokumenta koja sadrže navedene podatke
nalaze se u CRPS-u.
181258 Dana 30.11.2011, pod registarskim brojem 5-0329132/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu
podatka društva DRUŠTVO ZA PREVOZ, PROIZVODNJU, PROMET, TURIZAM EXPORT-IMPORT
UGOSTITELJSTVO I USLUGE “ZLATAR MELI” DOO - ULCINJ Odlukom i Statutom od 25.11.2011. godine vrši se
usaglašavanje djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

180591 Dana 15.11.2011, pod registarskim brojem 5-0589107/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu
podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT “MARINAIO” DOO KOTOR. Odlukom i Statutom od 14.11.2011. god. upisuje se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta
koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
180852 Dana 19.11.2011, pod registarskim brojem 5-0388702/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu
podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE
“SALON ART” - TIVAT. Odlukom od 15.11.2011. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o
klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
180846 Dana 22.11.2011, pod registarskim brojem 5-0244961/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu
podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT “D M B” DOO - KOTOR.
Odlukom i Statutom od 21.11.2011. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze
se u CRPS-u.
176847 Dana 22.07.2011, pod registarskim brojem 5-0199520/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu
podatka društva “VIRAGE PLUS” DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA - PODGORICA. Objavljuje se Statut od
11.07.2011. god. nakon sprovedenog postupka smanjenja kapitala. Ugovorom od 18.07.2011. god. iz društva u svojstvu
Osnivača istupa d.o.o. “VIRAGE”, Podgorica. Istovremeno vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.
Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
181267 Dana 30.11.2011, pod registarskim brojem 5-0150912/016 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu
podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “SLANA” DOO - CETINJE. Odlukom od
28.11.2011. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja
sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
181097 Dana 28.11.2011, pod registarskim brojem 5-0580573/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu
podatka društva “PLANET BOWLING” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - PODGORICA. Statutom i
Odlukom od 25.11.2011. god. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Ugovorom od 25.11.2011. god. iz
društva u svojstvu Osnivača istupa Kosmas Ntkos. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
181244 Dana 30.11.2011, pod registarskim brojem 5-0536344/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu
podatka društva “PARKING SISTEM I GARAŽE TIVAT” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA
PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT - TIVAT Odlukom i Statutom od 29.11.2011. godine
vrši se usaglašavanje i promjerna izvršnog direktora tako da se razrješava Boško Bošković, a za izvršnog upisuje Stevan
Ranković. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
181250 Dana 30.11.2011, pod registarskim brojem 5-0453281/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu
podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT “PUBLICART” DOO PODGORICA. Odlukom i Statutom od 30.11.2011. godine vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.
Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
181161 Dana 29.11.2011, pod registarskim brojem 5-0215141/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu
podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO “NK KORONA” NIKŠIĆ.Ugovorom od
21.11.2011. godine iz Društva u svojstvu osnivača, izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika istupa Igor Spasojević a
pristupa Ivan Vojinović iz Nikšića kao i Odlukom o klasifikaciji djelatnosti vrši se promjena Statuta. Dokumenta koja sadrže
navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
181211 Dana 30.11.2011, pod registarskim brojem 5-0377170/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu
podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE “SIM - MLEK”DOO NIKŠIĆ Odlukom i
Statutom od 28.11.2011. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPSu.
181230 Dana 30.11.2011, pod registarskim brojem 5-0349973/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu
podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
“STRAJKO” - HERCEG NOVI. Odlukom od 24.11.2011. godine vrši se pormjena Statutanakon povećanjanovčanog kapitala
u iznosu od 10.559,07 eura. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
181185 Dana 30.11.2011, pod registarskim brojem 5-0502292/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu
podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE “AIRCO B” DOO PODGORICA. Odlukom i
Statutom od 28.11.2011. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPSu.
181181 Dana 29.11.2011, pod registarskim brojem 5-0040104/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu
podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “ARIA” PODGORICA. Odlukom i Statutom od
28.11.2011. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
181345 Dana 01.12.2011, pod registarskim brojem 5-0589968/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu
podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNO ZA PREVOZ PUTNIKA U DRUMSKOM
SAOBRAĆAJU”NANE TRADE” BUDVA. Statutom i Ugovorom od 29.11.2011. god. društvu u svojstvu Osnivača
pristupaju: Dragan Radanović i Radoš Kneževič. Odlukom od 29.11.2011 razrjkešava se dužnosti Izvršnog direktora Svetlana
Prokofyeva a imenuje Dragan Radanović. Odlukom od 29.11.2011. god. mijenja se adresa društva i nova je: ul. Žrtava
Fašizma bb., Budva. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
181280 Dana 30.11.2011, pod registarskim brojem 5-0503140/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu
podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “TECHNOMARINE” TIVAT. Odlukom od
30.11.2011. godine vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke
nalaze se u CRPS-u.
181142 Dana 29.11.2011, pod registarskim brojem 5-0264482/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu
podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “MONTENEGRO IN” BERANE.Rješenjem
Osnovnog suda u Beranama O.br.97/11 od 06.09.2011. godine vrši se promjena osnivača i sada je osnivač Cemović Dejan.
Odlukom od 11.11.2011. godine razrješava se izvršni direktor Cemović Branislav, a imenuje Cemović Dejan i vrši se
usklađivanje djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
181424 Dana 07.12.2011, pod registarskim brojem 5-0079473/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu
podatka društva “MIMISSO KOMERC” DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA DOO NIKŠIĆ Odlukom i Statutom od
28.11.2011. godine vrši se usaglašavanja. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

175198 Dana 03. godine mijenja se sjedište i adrese za prijem službene pošte i sada je VLADA ĆETKOVIĆA.2011.2011. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. pod registarskim brojem 5-0510791/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “EXPO INVEST” . pod registarskim brojem 5-0259221/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “LE DUCHESSE M” DOO ZA POSLOVNE USLUGE. OBJEKAT I.1. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti. USLUGE DOO NIKŠIĆ Odlukom i Statutom od 28. 181404 Dana 01.11. 181286 Dana 30.2011.12. pod registarskim brojem 5-0578952/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “RACO LONČAR”DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. pod registarskim brojem 5-0035450/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “PER-TE” DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. PROMET I USLUGE. god. pod registarskim brojem 5-0299454/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “GEOS LTD” HERCEG-NOVI.06.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.11. pod registarskim brojem 5-0318461/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.2011.BUDVA. 181409 Dana 01. vrši se usaglašavanje sa Zakono o klasifikaciji djelatnosti.11.2011. godine vrši se pormjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. BLOK 9 i vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.11. pod registarskim brojem 5-0503451/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.900.06. Statutom i Odlukom od 06.10. PROMET. Odlukom od 01.000. Odlukom od 20.IMPORT “TERCET GROUP” PODGORICA.10. 181406 Dana 01. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. PROMET EXPORT-IMPORT .11. Odlukom i Statutom od 23.2011.12.11. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom od 23. 181321 Dana 01. Odlukom od 26.12.12. 180843 Dana 22.2011.2011.11.2011.2011.2011.2011.2011. TRGOVINU I USLUGE “S. godine vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.2011.11.11. 181650 Dana 09.2011. god.2011.2011. godine razrješava se izvršni direktor Mikheev Nikolay.12. godine vrši se promjena Statuta nakon povećanja novčanog kapitala u iznosu od 297.252. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom i Statutom od 25.2011. pod registarskim brojem 5-0584617/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ”SEQUOIA” BUDVA.180956 Dana 24. pod registarskim brojem 5-0601249/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “MONTENEGRO PARADIGMA” DOO .2011. pod registarskim brojem 5-0583022/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “AMIS” KOTOR.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Statutom i Odlukom od 30. Odlukom od 30. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnostiOdlukom od 19. Odlukom od 14. Vrši se promjena Statuta 16.12. Odlukom od 01. EXPORT . .11. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Odlukom od 28.2011.IMPORT “A & V OPREMA”DOO KOTOR.2011. pod registarskim brojem 5-0598799/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “ADRIA . 181226 Dana 30. Odlukom od 16.11. god.12. PROMET I USLUGE. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.11. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPSu. 181327 Dana 01.2011.11.12. pod registarskim brojem 5-0459681/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA OROIZVODNJU. pod registarskim brojem 5-0215050/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “IN . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. godine usljed promjene sjedišta i adrese za prijem službene pošte i usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. pod registarskim brojem 5-0200642/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “BARLOVIĆ COMPANY” DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA . 181393 Dana 01.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT “SUNPLACE” DOO . a imenuje Sobolev Maja i vrši se usklađivanje djelatnosti.BAR.07 eura.11. godine vrši se pormjean Statuta nakon povećanja novčanog kapitala za iznos od 7. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.00 mjesečno u pravnim poslovima sa trećim licima. Odlukom od 21. Odlukom i Statutom od 28.BUDVA.11.50 eura kao i pristupanje osnivača DOO “BO VES2 iz Beograda i promjene prezimena osnivača. EXPORT .00 eura i nenovčanog kapitala u iznosu od 218. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klsifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti kaoi organičenja izvršnm direktoru i ovlašćenom zastupniku i to: (ovlašćenje da ne prelazi 1.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 181325 Dana 01. pod registarskim brojem 5-0155474/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “KROVING CENTAR” DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DOO PODGORICA. 181431 Dana 07.082. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti.INTERNATIONAL” DOO PLJEVLJA. BIJELO POLJE. godien vrši se usaglašavanje djelatnosti.11.ULCINJ.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0592418/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.12.12. 181343 Dana 01.2011. pod registarskim brojem 5-0472250/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “CENTAR ZATON”. razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Kazansev Ardeny a imenuje Foshkin Evgeny.11. 179949 Dana 27.12.2011. L7.TURIST” PLJEVLJA.2011.2011.KOTOR. razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Ćosović Goran a imenuje Ćosović Filip. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.VUČINIĆ“ DOO NIKŠIĆ Odlukom i Statutom od 28. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. TRGOVINU I USLUGE DOO NIKŠIĆ.2011.2011. god. 181432 Dana 07.11. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. god. Odlukama od 16.2011.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.11. Statutom i Odlukom od 01.2011.12.

TURIZAM I UGOSTITELJSTVO. Odlukom od 23.2011. . PROMET I USLUGE DOO NIKŠIĆ Odlukom i Statutom od 28.11.HERCEG NOVI. EXPORT . pod registarskim brojem 5-0071271/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “MARK AUTO 4M” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT PODGORICA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.11. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.2011.BAR. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Odlukom i Statutom od 01.1. 181179 Dana 30.1. pod registarskim brojem 5-0243931/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. pod registarskim brojem 5-0011054/012 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVA ZA GRAĐEVINSKO-ZANATSKE RADOVE I PROMET ROBA”GRADNJA-PROMET” DOO.2011. TURIZAM I USLUGE “AKVARIUS” DOO . pod registarskim brojem 5-0504993/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. PROMET I USLUGE “INŽENJERING PUT” DOO . 181237 Dana 30.2011.TIVAT.11.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.11. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti.12.” . godine varši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.2011.12. Statutom i Odlukom od 25.2011. TURIZAM I USLUGE “PARISKOTOR” DOO TIVAT. 178373 Dana 14.TIVAT. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. godine vrši se pormjena Statutanakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnoti i promjene prezimenakod osnivača Smljanić Nataše. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom od 23.2011.11.2011. pod registarskim brojem 5-0572514/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.GRADNJA” DOO PLJEVLJA. 181042 Dana 25.2011. pod registarskim brojem 5-0289172/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “TEHNO .2011. 180939 Dana 23. Odlukom od 24. pod registarskim brojem 5-0223363/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.11. 181220 Dana 30. POSLOVE KONTROLE I USLUGE “BERTO COMPANY” DOO. Odlukom od 22. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.11. 180844 Dana 22. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.11. pod registarskim brojem 5-0211404/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA TRGOVINU. Odlukom od 17. 180804 Dana 21.2011. TRGOVINU. Odlukom od 19.1.2011. ROBNI PROMET.11. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klsifikaciji djelatnosti. pod registarskim brojem 5-0262020/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE “8. Odlukom od 23. Odlukom od 23. TRGOVINU I USLUGE “ERAKOVIĆ COMPANY” DOO NIKŠIĆ Odlukom i Statutom od 28. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klsifikaciji djelatnosti.09. 181183 Dana 30. EXPORT-IMPORT DOO “LUMINALIS” .2011.2011. pod registarskim brojem 5-0039790/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “DIORISSIMO” DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. PROMET I USLUGE. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.1. god. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.2011.11. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.11. 181427 Dana 07.11.2011. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klsifikaciji djelatnosti. INŽINJERING.11. pod registarskim brojem 5-0309664/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “CASIOPEA” DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE DOO .M.2011.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom od 21. PROMET I USLUGE “PARGO . godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.2011. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Statutom i Odlukom od 28. pod registarskim brojem 5-0476901/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA TRGOVINU.IMPORT.D.12.2011.09.2011. god. 181043 Dana 25.2011. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.11. pod registarskim brojem 5-0013664/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA KONSALTING. 180975 Dana 24. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom od 16.11. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.11. pod registarskim brojem 5-0217550/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klsifikaciji djelatnosti. pod registarskim brojem 5-0522401/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO ZA PROIZVODNJU I USLUGE “V.11. Odlukom od 12.2011.2011.11. godine vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. 181426 Dana 07. godine varši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.2011.11. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.M”DOO HERCEG .11. Odlukom od 19. UGOSTITELJSTVO. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.11. pod registarskim brojem 5-0362614/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “KRAYS” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA.201 godine vrši se usaglašavanje djelatnosti.NOVI. pod registarskim brojem 5-0045220/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “MB DUBOVINA” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE TIVAT.2011.11.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.11. godine vrši s promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i razrješenje a imenovanja novog izvršnog direktora.11.2011.2011. pod registarskim brojem 5-0405903/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “DAKAR”ZA ODRŽAVANJE I NJEGU KOLA.11.2011. BIJELA .HERCEG .2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 180974 Dana 24. TURIZAM I USLUGE “SLADJA COMPANY” DOO BAR. DECEMBAR” DOO PLJEVLJA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.2011. 180913 Dana 23. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.NOVI.PODGORICA.11. 180854 Dana 18. 181395 Dana 01.180842 Dana 22. Odlukom od 22.

602. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0571006/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “PROFIL IN” . PROMET I USLUGE. pod registarskim brojem 5-0577057/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODOGOVNOŠĆU “BRIZZ” HERCEG NOVI.11.2011.11. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.KOTOR.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.11.11. Odlukom od 01. 181051 Dana 25. pod registarskim brojem 5-0094944/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. vrši se usklađivanje djelatnosti i mijenja se adresa osnivača.11.11. 181047 Dana 25.11. godine usljed povećanja novčanog kapitala i usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. upisuje se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. EXPORT-IMPORT “MONTENEGRO LUBRICANTS” DOO KOTOR.2011.11. vrši se povećanje novčanog kapitala za iznos od 18. godine razrješava se izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik Raonić Darko. godine razrješava se Izvršni direktor Miodrag Šofranac a imenuje se Odlukom za VD Izvršnog direktora Milivoje Vujotić.2011. Odlukom i Statutom od 19. .2011.2011. Odlukom od 23.2011. Vrši se promjena Statuta 25. god. pod registarskim brojem 5-0084260/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “VUKOVIĆ I ORTACI” DOO HERCEG NOVI.11. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.86 eura. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. god.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom od 19.2011. godine vrši se povećanje kapitala i usaglašavanje djelatnosti tako da se povećava osnivački kapital u novcu za iznos od 2.11.HERCEG NOVI.2011.11. 181157 Dana 29. pod registarskim brojem 5-0085324/013 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “BERMONT” DOO PODGORICA. pod registarskim brojem 5-0317670/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU.00 eura. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.900.11. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i mijenja se pretežna šifra a nova je: 74. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0367343/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “TRŽNICE I PIJACE” DOO .11.11. 180850 Dana 22.2011. Odlukom od 21. godine upisuje se povećanje novčanog kapitala za iznos od 20.2011. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0398730/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO.09.11. Statutom i Odlukom od 23.BUDVA.11. pod registarskim brojem 5-0222481/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “RAONIĆ COMPANY” .2011.PODGORICA. EXPORT-IMPORT . pod registarskim brojem 5-0322893/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “UDAĆA” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU . a imenuje Raonić Maja.11.09.11. Odlukom i Statutom od 25.12. 181175 Dana 30.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.2011. godine za Izvršnog direktora se imenuje Anđušić Ivica. pod registarskim brojem 5-0564053/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA TURIZAM I USLUGE “VAMOS HAIRCUT”DOO HERCEG NOVI.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. 180955 Dana 24.2011. Statutom i Odlukom od 29.2011. Odlukom od 23.11. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.11. 181178 Dana 30. PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT “MIBOST-JOKETIĆ“ DOO KOTOR. god.2011.09. 181234 Dana 05.LALE” .2011.2011. Odlukama i Statutom od 29.2011. god. TRGOVINU I USLUGE. godine vrđši se pormjena Statuta nakon povećanjanovčanog kapitala za iznos od 66. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. ROBNI PROMET.47 eura. 181048 Dana 25. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.2011. 181225 Dana 30. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. PROMET I USLUGE. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.11.2011. 181233 Dana 30.PODGORICA. Statutom i Odlukom od 29. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukama od 25. TRGOVINU I USLUGE “WINTER RAD” DOO ŽABLJAK.2011. mijenja se naziv društva i novi je: DOO “MARKET .2011.Rješenjem od 08.11. Statutom i Odlukom od 28. Odlukom od 21. god. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti. pod registarskim brojem 5-0389364/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “MONTENEGRO ELECTRONIC SECURITY” HERCEG NOVI. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klsifikaciji djelatnosti.10.11. TURIZAM I UGOSTITELJSTVO.11.2011. Odlukom od 28. 181172 Dana 30.11. DOO TIVAT Odlukom i Statutom od 28.2011.PODGORICA.Rješenjem od 08.2011.11.11.2011.181215 Dana 30.11. Odlukom od 29.988.11.11.000. pod registarskim brojem 5-0248311/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “LINEA LEGNO“ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. 181219 Dana 30. EXPORT-IMPORT “INDEL INŽENJERING” DOO PODGORICA. 178620 Dana 20. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.PODGORICA.2011. godine razrješavaju se dužnosti člana Odbora direktora: Slobodan Stojanović i Milovan Šušović a za člana Odbora direktora se imenuju: Ivana Radulović . godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. 181558 Dana 25. pod registarskim brojem 5-0579743/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. god. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.11.2011.11.2011. 181057 Dana 25.2011.11.00 eura i vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. pod registarskim brojem 5-0311744/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA KONSALTING I POMORSKE USLUGE “DR MARITIME SERVICES” DOO .11. pod registarskim brojem 5-0585321/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO “KLUB PENZIONERA PROLETER” DOO PODGORICA. god. Odlukom od 23.90.2011. pod registarskim brojem 5-0432013/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO “SIGMA COMPANY” ZA GRAĐEVINARSTVO. mijenja se pretežna šifra djelatnosti i nova je: 47.Gatolin i Slobodan Gluščević.2011.

11. 181116 Dana 28. kao i usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. godine mijenja se sjedište i adresa za prijem službene pošte i sada je Polimska 9.12.2011.11. PODGORICA.11.11.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. 180871 Dana 22. godine mijenja se pretežna djelatnost i sada je 49.2011.181221 Dana 30. EXPORT . 181352 Dana 06.11.12.11. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.41 . godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti kao i povećanja novčanog kapitala za iznos od 147. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0120430/012 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO ZA PREVOZ PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU “GRADSKI SAOBRAĆAJ PG” PODGORICA. pod registarskim brojem 5-0418801/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.11.2011.30. Odlukom i Statutom od 29. god. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.2011.2011. Odlukom i Statutom od 30.2011. Odlukom i Statutom od 28.2011.2011.2011.2011.2011. 181262 Dana 30. pod registarskim brojem 5-0549462/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “S PRESS” DOO ZA DISTRIBUCIJU ŠTAMPE . Odlukom od 21. PROMET I USLUGE.09.11. godine vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. godine vrši se povećanje kapitala i usaglašavanje djelatnosti tako da se povećava novčani kapital za iznos od 6. godine iz društva istupa osnivač Slobodan Pejanović.2011.41 euro. TRGOVINU I USLUGE “NAIS” DOO TIVAT Odlukom i Statutom od 28. a imenuje Biskupović Predrag.2011.12.11. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. godine vrši se pormjena Statuta nakon razrješenja dosadašnjeg izvršnog direktora a imenovanje Danila Marovića.12. 181381 Dana 01. pod registarskim brojem 5-0381640/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.11. pasoša Osnivača i Izvršnog direktora. Podgorica i vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.12. godine vrši se usaglašavanje Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. godine usljed promjene Izvršnog direktora.BUDVA. Vrši se promjena Statuta 21.BUDVA.2011.2011.2011. Odlukama od 15. PROMET I USLUGE “PROFESIONAL GROUP” DOO .2011.11. ZASTUPANJE I KONSALTING. pod registarskim brojem 5-0278281/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO “BIT” ZA PROIZVODNJU. 178816 Dana 26.11.PODGORICA. 181126 Dana 28. godien vrši se smanjenje kapitala i usaglašavanje djelatnosti.2011. pod registarskim brojem 5-0596561/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU.IMPORT “SMILE . Odlukom od 28. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.2011. 181400 Dana 01.11.2011. pod registarskim brojem 5-0504132/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU. 181123 Dana 28. PROMET I USLUGE “DRUM A. Vrši se promjena Statuta usljed istupanja osnivača. pod registarskim brojem 5-0540264/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “GALEX MONT”TIVAT. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.11.12. .145.2011.11. PROMET I USLUGE. Vrši se promjena Statuta 16. Odlukom od 29. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom od 30. promjene sjedišta i adrese za prijem službene pošte i usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.11. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti. 181556 Dana 02.IMPORT PODGORICA.09. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.C. pod registarskim brojem 5-0238302/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “GALEA” DOO PODGORICA.11. 181402 Dana 01. 181331 Dana 01. godine razrješava se izvršni direktor Aleksandar Đuričković a za novog imenuje Momir Čapunović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. CRNA GORA.11.SĐ“DOO PODGORICA. pod registarskim brojem 5-0580277/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “SOLVEIG” .11. god.Drumski prevoz tereta i vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.2011.2011. god. EXPORT .” BIJELO POLJE. Statutom i Odlukom od 25.2011. godine ukida se Odbor direktora i razrješava se izvršni direktor Zeković Đorđe. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0454770/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “ALMECO” DOO . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.PRČANJ. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.11.12. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.2011. Ugovorom od 15. Odlukom i Statutom od 21. pod registarskim brojem 5-0552371/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU “PLIJEŠ“ DOO PLJEVLJA.11.PODGORICA.2011. 181129 Dana 28. PROMET I USLUGE.11.2011. godine usljed promjene pretežne djelatnosti i usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. god.11. pod registarskim brojem 5-0584325/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “PRO-DAD” BIJELO POLJE.2011. 181389 Dana 01.2011. pod registarskim brojem 5-0332701/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “LOGATE” DOO ZA INFORMATIČKI INŽENJERING. 181232 Dana 30. Odlukom od 28. Odlukom i Statutom od 28.BIJELO POLJE.2011. pod registarskim brojem 5-0314470/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU.11.2011.11. Statutom i Odlukom od 28.IMPORT “GEORGI”DOO . Odlukom od 16.11.11.11. Odlukom i Statutom od 30. EXPORT-IMPORT “E PROJECT” DOO KOTOR. mijenja se br.2011.2011. Odlukom od 28. pod registarskim brojem 5-0454254/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva AGENCIJA ZA ZAŠTITU LICA I IMOVINE “ALFA AC” DOO . pod registarskim brojem 5-0305161/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 181288 Dana 30. godine vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i mijenja se pretežna šifra djelatnosti a nova je: 01.73 eura. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti.11. Statutom i Odlukom od 30.

181403 Dana 01. Ugovorom od 28.2011. pod registarskim brojem 5-0618449/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “DAZMONT” DOO PODGORICA. 181385 Dana 01.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. godine razrješava se dužnosti člana Upravnog odbora Anka Stojković a za člana Upravnog odbora se imenuje dr Vesna Simović.12. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti. 181383 Dana 01. pod registarskim brojem 5-0591521/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0591373/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. pod registarskim brojem 5-0115772/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “BLIŠKOVO” DOO ZA PROIZVODNJU. 181359 Dana 01.2011. Odlukama od 29. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. pod registarskim brojem 5-0283781/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. god. pod registarskim brojem 5-0580645/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA “GOLD BAR” BAR. Statutom i Odlukom od 25. pod registarskim brojem 5-0259422/015 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE I RADIO DIFUZIJU “DASTO MONTEL” DOO CETINJE.2011. Odlukom od 29. .2011. Odlukom i Statutom od 28. 181376 Dana 01. Odlukom od 30. 181354 Dana 01. godine iz Društva u svojstvu osnivača i izvršnog direktora istupa Trpimir Ivanović a pristupa i imenuje se za izvršnog direktora Kristina Pavić iz Zagreba.11. Odlukama od 29.2011. Odlukom od 28.11.2011. 181317 Dana 01. godine vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.2011. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPSu. Odlukom od 30.11. PROMET I USLUGE “BB AUTO” DOO BIJELO POLJE. god. god.2011. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti. pod registarskim brojem 1-00000273/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva FOND RADA .11.2011.2011. Statutom i Odlukom od 25. PROMET I USLUGE.11.12. PROMET I USLUGE”EXTREME PRODUCTION” DOO PODGORICA.11.KOTOR.2011. mijenja se pretežna djelatnost i sada je 41. 181399 Dana 01.2011.2011.2011.11. PROMET I USLUGE “DESIGNA” DOO BAR.12. 181387 Dana 01.11. godine vrši se pormjena Statuta nakon pristupanaj osnivača Oleg Shorkina i Iuriia Odrova Nikolajeviča iz Ruske Federacije. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti.11. pod registarskim brojem 5-0517083/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. godine usljed promjene Izvršnog direktora i usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Vrši se promjena Statuta 28.2011. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.11. pod registarskim brojem 5-0612732/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “CREDO NEKRETNINE” DOO ULCINJ.12.2011. PROMET I USLUGE “ĐURĐA” DOO .10. 181499 Dana 07.12.2011.2011.11. PROMET I USLUGE. Odlukom i Statutom od 28.12. Vrši se promjena Statuta 29. PROMET I USLUGE “RM KRUG” DOO . Ugovorom od 24.181122 Dana 28. razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Sofija Morović a imenuje Morović Gojko.11. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. godine razrješava se izvršni direktor Jasmina Andrović a za novog se imenuje Igor Andrović. pod registarskim brojem 5-0377113/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE “SELEV” DOO IGALO. PROMET I USLUGE BIJELO POLJE.11. god. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.11. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.11. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. godine mijenja se pasoš osnivača i izvršnog direktora i vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klaisfikaciji djelatnosti. 181120 Dana 28. godine usljed promjene pretežne djelatnosti i usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.2011. Odlukom i Statutom od 28. pod registarskim brojem 5-0299530/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. godine razrješava se Izvršni direktor Laleta Kljajević a za novog imenuje Slavojka Klajević i vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.11. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0388774/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12.2011.PODGORICA. 181375 Dana 01.2011. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti.2011.11. pod registarskim brojem 5-0358770/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE “LAVANDA” DOO .2011. mijenja se pretežna šifra djelatnosti i nova je 68.2011. 181378 Dana 01. 181312 Dana 01.12.BIJELO POLJE.11.11.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.PODGORICA.2011.11. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukama od 28.2011. Istovremeno vrši se i usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada i vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. pod registarskim brojem 5-0294084/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “MIS CO” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BIJELO POLJE. EXPORT-IMPORT “BALDUŠ“ DOO PODGORICA. Odlukom od 30. EXPORT-IMPORT “TE MANTEKS” DOO PODGORICA. pod registarskim brojem 5-0408170/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE.2011.12. godine imenuje se ovlašćeni zastupnik Zoran Zoranić.11.11.11. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Vrši se promjena Statuta 29.11.12.Rješenjima od 24.2011. Statutom i Odlukom od 30.2011.12. godine usljed promjene pasoša osnivača i izvršnog direktora i usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Statutom i Odlukom od 28.2011. 181391 Dana 01. pod registarskim brojem 5-0581106/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “GREEN VILLAGE” BIJELO POLJE. god. 181100 Dana 28.2011.

Dana 19. 180922 Dana 23.2011.2011. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. 181365 Dana 29. pod registarskim brojem 5-0031440/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU “NK GOLIJA” DOO NIKŠIĆ. pod registarskim brojem 5-0593926/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ”CAPITAL CONSULT” PODGORICA. pod registarskim brojem 5-0588445/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “LZN” DOO . godine vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.11.10. 181319 Dana 01. 178213 Dana 08.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Odlukom od 20. pod registarskim brojem 5-0240841/012 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “AQUA BIANCA” DOO ZA EKSPLOATACIJU VODE ZA PIĆE. pod registarskim brojem 5-0036973/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “DIGPRED” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA PODGORICA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPSu. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. god.11.2011. TRGOVINU I USLUGE “MARUŠIĆ“ DOO . Odlukom i Statutom od 24. Statutom i Odlukom od 28.2011. godine usljed povećanja novčanog kapitala. PROMET I USLUGE “CENTURION .11.11.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.PODGORICA. PROMET I USLUGE.2011. PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT “LS COSMETIC” .NIKŠIĆ.2011.BIJELO POLJE. PROMET I USLUGE. Odlukom od 30. upisuje se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti razrješava se izvršni direktor Nenad Jovović i imenuje se za novog izvršnog direktora Radovan Aleksić. Odlukom od 29.2011.2011.11.12. 181344 Dana 01. Odlukom i Statutom od 07. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti.2011.09.2011.2011. a za izvršnog upisuje darko Perović. pod registarskim brojem 5-0433760/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “EUROMIX-MONTAŽE” DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.2011.12.2011.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12. Odlukom od 01. 181176 Dana 30. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. PROMET I USLUGE DOO .10.12.11. 181323 Dana 01.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0454622/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PREVOZ.BIJELO POLJE. PROMET I USLUGE “ANDRIJA” .NK TIM” DOO .2011.2011.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.10.11. pod registarskim brojem 5-0014182/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT “RELIX” DOO PODGORICA. 181089 Dana 28. 179061 Dana 03.11. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0492374/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU. 180365 Dana 09.BUDVA.2011. godine vrši se promjena izvršnog direktora i usaglašavanje djelatnosti tako da se razrješava Tanja Perović. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti.11. EXPORT-IMPORT “DUKI KOMERC” DOO BUDVA. 181173 Dana 30.2011.2011.10. pod registarskim brojem 5-0421270/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. Odlukom i Statutom od 17. godine vrši se pormjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.PODGORICA. 181184 Dana 30.11.2011.11. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. 181169 Dana 30.00 eura kao i usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnoti i razrješenja ovlašćenog zastupnika Jelenu Jokić. god. god. Odlukom od 225.11.2011. godine upisuje se povećanje novčanog kapitala za iznos od 4335.11. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Odlukom od 28. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti kao i promjena naziva Društva. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.09. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti.181588 Dana 08.11.2011.2011. Odlukom od 01.12. pod registarskim brojem 5-0557411/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO OGRANIČENE ODGOVORNOSTI “VB” HERCEG NOVI. 181593 Dana 02. 181088 Dana 28.11.2011.11.88 eura.11. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Vrši se promjena Statuta 20. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.11. pod registarskim brojem 5-0595694/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “VALIENTE” . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. EXPORT-IMPORT PODGORICA.2011.11. godine vrši se usaglašavanje.2011. pod registarskim brojem 5-0159890/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.11. kao i odluka o razrješenju a dosdašnjeg izvršnog direktora i imenovanje Yaroslava Veleslavova iz Ruske Federacije.NIKŠIĆ.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.11. pod registarskim brojem 5-0554321/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “VUČJE” DOO NIKŠIĆ Odlukom i Statutom od 03. 179624 Dana 19. pod registarskim brojem 5-0406550/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU.2011.11. Odlukom od 30. Statutom i Odlukom od 28. EXPORT-IMPORT “BREZNA” PLUŽINE. pod registarskim brojem 5-0283030/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “CENTER ADRIA” DOO . Statutom i Odlukom od 28.450. godine vrši se pormjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.2011. pod registarskim brojem 5-0234660/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. Odlukom i Statutom od 24.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12.PODGORICA.2011. god. godine vrši se pormjen Stattua nakon povećanjanovčanog kapitala za iznos od 1.

IMPEX” DOO BIJELO POLJE.427. razrješava se izvršni direktor Sonja Femić i imenuje se za novog izvršnog direktora Vukojica Zeković. godine vrši se promjena izvršnig direktora i usaglašavanje djelatnosti tako da se razrješava Andrija Fafulić. god. pod registarskim brojem 5-0211332/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU. DOO . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.11. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12.IMPORT “MIVIS”. 181671 Dana 09. god.2011.11.12. god.2011. 181688 Dana 09. pod registarskim brojem 5-0387232/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.KOTOR.2011.2011. PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA. godine vrši se povećanje nenovčanog kapitala i promjena osnivača tako da se povećava za iznos od 228. Statutom i Odlukom od 02.12.2011. 181689 Dana 09. 180785 Dana 17. 181683 Dana 09.2011.2011.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12.12.KOTOR.12.00 eura. 125 .12.12.2011. 181679 Dana 09.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0538590/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “DELIKATES-DZ” .12.12. Statutom i Odlukom od 07.374. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Statutom i Odlukom od 08. pod registarskim brojem 5-0037692/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “EUROCOLOR” DOO ZA PROIZVODNJU. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom i Statutom od 22. EXPORT-IMPORT “DŽONA”.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. kao i usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom i Statutom od 21. godine vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. PROMET ROBA I USLUGA “ADRIATIC FISH EMPIRE” DOO .11.2011.2011. 180824 Dana 21. 180985 Dana 24.2011. PROMET ROBA I USLUGE EXPORT-IMPORT “ISKRA-FITIŠ“ DOO PODGORICA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12.11. TURIZAM I USLUGE “SEM-CO” TIVAT.181224 Dana 30. god. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. pod registarskim brojem 5-0121934/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. pod registarskim brojem 5-0158970/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “DRINA” DOO BUDVA.HERCEG NOVI.11. godien vrši se usaglašavanje djelatnosti i upis revizora tako da se upisuje revizor Ibro Šabović.12. pod registarskim brojem 5-0298060/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO “PREDOVIĆ-CASTEL NUOVO” ZA PROIZVODNJU. 182425 Dana 22.12.2011.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.BIJELO POLJE. godine varši se ropmjena Statuta nakon uaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. god. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom od 22. god.12. pod registarskim brojem 5-0525214/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU. pod registarskim brojem 5-0048033/014 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva PREDUZEĆE ZA MEĐUNARODNU I UNUTRAŠNJU ŠPEDICIJU I TRGOVINU “INTERŠPED” DOO PODGORICA.MOJKOVAC Ugovorom i Statutom od 28.12. 180783 Dana 16.KOTOR.2011.COMERC” DOO BIJELO POLJE. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Statutom i Odlukom od 07. vrši se povećanje novčanog kapitala za iznos od 103. 181887 Dana 13.2011. 181803 Dana 12. PROMET I USLUGE.2011. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.2011.12.11. godine varši se ropmjena Statuta nakon uaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. 182250 Dana 21. .11.11. pod registarskim brojem 5-0121953/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “ PEŠIĆ . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT “PREMIA” DOO .12. pod registarskim brojem 5-0269632/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO “7 NOVEMBAR” . 181802 Dana 12. EXPORTIMPORT DOO . pod registarskim brojem 5-0601033/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom od 21. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. godine vrši se promjena Statuta nakon promjene adrese u BRATSTVA JEDINSTVA BR. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. 181702 Dana 09.2011.2011. Odlukom i Statutom od 10.BIJELO POLJE.2011. PROMET I USLUGE. TRGOVINU. EXPORT-IMPORT .00 eura i pristupa osnivač Zdravko Ašanin. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. god.2011. PROMET I USLUGE. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Odlukom i Statutom od 12. Odlukom i Statutom od 08. Odlukom od 08. PROMET I USLUGE. Odlukom od 07.12. upisuje se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti.11. EXPORT .2011.2011.2011.12.2011.2011. Odlukom od 10. Statutom i Odlukom od 07.12.11. PROMET I USLUGE “RAD . pod registarskim brojem 5-0205754/014 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. 182424 Dana 22. razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Slavenko Semiz a imenuje Bošković Sava. Odlukom od 22. a za izvršnog upisuje Baka Fakulić.2011. pod registarskim brojem 5-0038081/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO “SOLARIS” BIJELO POLJE.2011.IGALO. pod registarskim brojem 5-0197460/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU.2011.12. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnostii promjena pretećne djelatnosti. god.2011.2011. pod registarskim brojem 5-0617533/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “KO3AK” DOO ZA PROIZVODNJU. TURIZAM I USLUGE “VANJA” DOO TIVAT. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.12.12. TRGOVINU. Statutom i Odlukom od 12. pod registarskim brojem 5-0207230/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.2011.

2011. Odlukom i Statutom od 29.2011. Odlukom i Statutom od 05. mijenja se adresa za prijem pošte i nova je: Privredna zona bb.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.PODGORICA. pod registarskim brojem 5-0349112/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “MONTIM” DOO PODGORICA. god. Vrši se promjena Statuta 14.12.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.2011. EXPORT .260. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.11. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Podgorica.TIVAT. pod registarskim brojem 5-0226032/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.11. Odlukom i Statutom od 05. Statutom i Odlukom od 24. Odlukom od 02. pod registarskim brojem 5-0517174/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “BRIV” . pod registarskim brojem 5-0602890/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “LIMANCO” DOO PODGORICA. god. Odlukom od 27. pod registarskim brojem 5-0198691/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO “STARI HRAST” POTKRAJCI .. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.11.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. iz društva u svojstvu Osnivača istupa Sreten Tomović a pristupa Zorka Sošić.BAR. PROMET I USLUGE “PAPIRUS” DOO . Budva. Podgorica.2011. 181309 Dana 06.12. pod registarskim brojem 5-0610194/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “INTEGRA NB” .PODGORICA. pod registarskim brojem 5-0585192/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO “RE . 181505 Dana 02.2011. 181066 Dana 25.2011. pod registarskim brojem 5-0614128/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “INSTITUT ZA INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE” . Podgorica.2011.000.11.00 eura..KOTOR.2011.2011.12. Statutom i Ugovorom od 05. god. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.11.11.12.o. 181358 Dana 06. Odlukom od 01. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0562380/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA “ZODIJAK MN” DOO . pod registarskim brojem 5-0361402/015 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “AST” DOO . godine vrši se promjena osnivača tako da istupa osnivač “MONTIM”DOO BEOGRAD.2011.12.11. 179783 Dana 24. zgrada “Bokeljke”.2011.10. a pristupa Miloš Šuković. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.11. Odlukom od 31. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. Kotor. pod registarskim brojem 5-0071324/020 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “NOVA KNJIGA” DOO PODGORICA.ZGRADA RAZVRŠJA BB Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.10.180923 Dana 23.2011.BIJELO POLJE.. Odlukom i Statutom od 14.12.11.2011. godine iz Društva se razrješava ovlašćeni zstupnik Vladimir Bukilić iz Beograda. Istom Odlukom mijenja se pretežna šifra djelatnosti a nova je 42.o.12.Statutom i Ugovorom od 27..12.2011.11. 181972 Dana 15. pod registarskim brojem 5-0254712/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO OGRANIČENE ODGOVORNOSTI “MONTEKRAN” PODGORICA.12. pod registarskim brojem 5-0152824/021 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “DEC CORPORATION” DOO .2011.2011. Statutom i Ugovorom od 02. 180215 Dana 04. PROMET I USLUGE. god.2011. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti.2011.12.2011.12. godine vrši se promjena Statuta nakon promjene adrese Društva u LUDVIGA KUBE.12.2011.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.12.BAR. GORICA “C” .2011. iz društva u svojstvu Osnivača istupa Jovanović Nikola.2011. Istovremeno vrši se i usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. G7 ulaz III gp.10. Istovremeno vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. 27 Marta.12. 181355 Dana 06. razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Milačić Nebojša a imenuje Kostić Ljubiša. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.DANILOVGRAD.2011. 180810 Dana 21. Statutom i odlukom od 21.MI” ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i povećanju kapitala za iznos od 132.11.PODGORICA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.11. mijenja se adresa društva i nova je: Mediteranska bb.11 i vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.2011.201.54 eura. izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika i upisuje se povećanje nenovčanog kapitala za iznos od 21. godine vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. mijenja se pasoš osnivača. društvu u svojstvu Osnivača pristupa “PRINT MEDIA” d. pod registarskim brojem 5-0123190/014 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “FITEKS MONT” DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE DOO BUDVA.2011. god. godine vrši se promjena Statuta nakon povećanja novčanog kapitala za iznos od 1. 181414 Dana 06.000. 180664 Dana 16. 181612 Dana 05. Odlukom od 06. mijenja se adresa društva i nova je: Cetinjski put bb.11. god. mijenja se adresa društva i nova je: ul. 181382 Dana 06. 181425 Dana 07. Odlukama od 14.2011. Odlukom od 27. EXPORT-IMPORT “MEGAPRINT” .IMPORT KOTOR. Odlukom od 15.11.2011. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0218231/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “MEDIA INTERNATIONAL CORPORATION” PODGORICA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.00 eura. pod registarskim brojem 5-0276240/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO “CEC” KONSULTANSKO INŽENJERSKA KOMPANIJA .godine uslje usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i povećanja nenovčanog kapitala. godine vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.10. razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Jovanović Nikola a imenuje Čičarević Olivera.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.10.PODGORICA.11.2011. Odlukom od 01. . 181583 Dana 08.12. Delta City. godine vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Odlukom od 24.2011. pod registarskim brojem 5-0511601/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. Ugovorom i Statutom od 23.11.2011. god. god. god. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 181108 Dana 28.

2011. godine vrši se pormjen Statuta nakon uaglašanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i razrješenju izvršnog direktora Željka Kneževića a imenovanje Mira Kneževića iz Bijelog Polja.12. god.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12. Statutom i Odlukom od 28. Odlukom i Statutom od 12. godine vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0253921/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.332.2011. PROMET I USLUGE “JAMIVLEX” DOO . pretežne djelatnosti i usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Odlukom i Statutom od 05. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.11. 181747 Dana 12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. upisuje se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. upisuje se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.12. god. 181691 Dana 09.2011.12.2011.12. Statutom i Odlukom od 05.11. pod registarskim brojem 5-0570454/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA TRGOVINU.PODGORICA.2011. PROMET I USLUGE SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “EX MARKET” . Odlukom od 30.2011.12.181497 Dana 07.2011. Bijelo Polje. pod registarskim brojem 5-0233520/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU. Odlukom i Statutom od 01. god.b.TIVAT. godine vrši se promjena Statuta nakon razrješenja a imenovanja novog izvršnog direktora i to SAAR AFORY iz Izraela.12. 181526 Dana 08. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pretežno hranom.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.2011. Odlukom od 09.12.11. pod registarskim brojem 5-0185520/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO “ELEKTRO RAD” ZA PROIZVODNJU. Odlukom i Statutom od 29. godine vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. 181698 Dana 09.12. 181170 Dana 29. 181306 Dana 02.11. PROMET I USLUGE.2011.11. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12 eura u novcu.2011. EXPORT . 181578 Dana 08.12.11. Odlukama od 07. Vrši se promjena Statuta 07. pod registarskim brojem 5-0488272/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “AUDIO DREAM” DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama. 181951 Dana 14.12. PROMET I USLUGE “KNEŽEVIĆ INŽINJERING” DOO . pod registarskim brojem 5-0518170/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA “HERMO” DOO . 181522 Dana 08. .2011.2011. 181577 Dana 08. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti.12.2011. 181591 Dana 30.12.Rasovo b.12.12. picem i duvanom i vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.2011. TRGOVINU I USLUGE DOO NIKŠIĆ.12. pod registarskim brojem 5-0025953/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO “DALIDA” BIJELO POLJE. godine mijenja se sjedište i adresa za prijem službene pošte i sada je Ul. god.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. godine vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. pod registarskim brojem 5-0145211/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva JEDNOČLANO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “ROKI” DOO BIJELO POLJE. Odlukom i Statutom od 07.2011. upisuje se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. god.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. upisuje se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. 181700 Dana 09. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12.2011. pod registarskim brojem 5-0614572/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE ODRŽAVANJA OBJEKTA “RISS” BUDVA. pod registarskim brojem 4-0007631/016 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE “GRAWE” PODGORICA.12. pod registarskim brojem 5-0207871/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA TURIZAM.2011. upisuje se usaglašavanje sa Zakonom o kasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12.2011. pod registarskim brojem 5-0007373/014 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “SIMTEX “ DOO .11. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.BIJELO POLJE.2011.2011. Odlukom i Statutom od 23.2011. god. pod registarskim brojem 5-0243601/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO “KENI KOMERC” . pod registarskim brojem 5-0235083/012 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRANSPORT “T & N TRANSPORT” PODGORICA. Odlukom i Statutom od 25. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0465513/016 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOMO DGOVORNOŠĆU “TERRA NOBLE” HERCEG NOVI.2011.2011. godine usljed promjene sjedišta i adresa za prijem službene pošte.2011..2011. Odlukom i Statutom od 05.2011.IMPORT”JORON” DOO BUDVA.DANILOVGRAD. god. Odlukom i Statutom od 07. 180926 Dana 23.12. mijenja se pretežna djelatnost i sada je: 4711. pod registarskim brojem 5-0585207/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO ZA PROMET I USLUGE.12. pod registarskim brojem 5-0369900/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. 181701 Dana 09. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. god.12.2011. razrješava se izvršni direktor Danilo Vučković i imenuje se za novog izvršnog direktora Dragan Vučković. 181729 Dana 12. 181746 Dana 12. upisuje se povećanje kapitala za 19.2011.2011. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. god.11. god.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.PODGORICA.12.BIJELO POLJE.2011. upisuje se usaglašavanje sa Zakonom o kasifikaciji djelatnosti i nova šifra djelatnosti 49.12. UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU “MMBB TRADE” DOO TIVAT.41. Odlukom i Statutom od 06. Odlukom i Statutom od 12. Odlukom i Statutom od 12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. mijenja se naziv društva i novi je: “RIS SERVIS”. EXPORT-IMPORT PODGORICA.2011.BIJELO POLJE. EXPORT-IMPORT “LELE” .2011. upisuje se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. PROMET I USLUGE.

182118 Dana 19.10. . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.KOTOR. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti. Vrši se promjena Statuta 14. Odlukom od 08. PROMET ROBA I USLUGA “GIGANE” DOO . izvršnog direktora i ovlašćšenog zastupnika Željka Pavlićevića a imenovanje Ivke Pavlićević kaoi promjena pretežne djelatnosti.2011. PROMET I USLUGE.2011. pod registarskim brojem 5-0351742/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. godine vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Odlukama od 01. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Odlukom od 05.2011.12.2011.2011.12.12. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. pod registarskim brojem 5-0014861/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU. TURIZAM I USLUGE . TRGOVINU.11.2011. 181553 Dana 02.11.12.12.080.12.12. 180705 Dana 15.11. EXPORT-IMPORT “ŽM ANJA” DOO . Statutom i Odlukom od 10. AUTOREMONT.2011.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. pod registarskim brojem 5-0294710/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA “EUROREV” DOO PODGORICA.10. pod registarskim brojem 5-0030922/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “MONTING” PLJEVLA. Odlukom i Statutom od 07. razrješava se izvršni direktor Nina Aćimović i imenuje se za novog izvršnog direktora Zvonko Jolić.Ugovorom od 28. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Ugovorom i Statutom od 28.12. GRAĐEVINARSTVO. godine vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.2011. Odlukom od 17.VASILIJEVIĆ“ TIVAT. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.PODGORICA. Statutom i odlukom od 13. god. god. Odlukom od 19. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.11.11.BAR. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. godine usljed povećanja novčanog kapitala i usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.12. 181677 Dana 09. PROMET I USLUGE.BAR. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.2011. godine vrši se pormjena Statuta nakon uaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. “GRADITELJ . Odlukom od 08.2011.2011.2011.2011.12.12.11.12. god.PODGORICA. 181886 Dana 13. 182179 Dana 20.2011. pod registarskim brojem 5-0471072/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO “PROFING” ZA PROIZVODNJU. Odlukom od 19.12.181285 Dana 30. upisuje se usaglašavanje sa Zakonom o kasifikaciji djelatnost. EXPORT-IMPORT “M&N ŠALJIĆ“ PODGORICA. Vrši se promjena Statuta 01.2011. EXPORT-IMPORT “KNJAZ TOBACCO” . godine društvu pristupa osnivač Obradović Sava. a za izvršnog upisuje Branislav Boričić. usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i nova pretežna djelatnost i nova je 4120. Odlukom i Statutom od 01. pod registarskim brojem 5-0539051/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROMET.2011. 181785 Dana 12. godine upisuje se povećanje novčanog kapitala za iznos od 3. 181727 Dana 12. kaoi razrješenje ovlašćenog zastupnika. 2011.2011.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. upisuje se promjena pasoša osnivača.PODGORICA. GRAĐEVINARSTVO.12. Odlukom i Statutom od 12.00 eura i vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0460162/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “BETON-ASS” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BAR. PROMET I USLUGE. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom od 14.12. godine vrši se pormjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. 181379 Dana 01.2011.11. godine vrši se pormjena Statuta nakon uaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.PODGORICA.11. godine usljed usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i pristupanja osnivača.12.12. 181477 Dana 07.2011. EXPORT-IMPORT I USLUGE “TEHNO-KOP” DOO PODGORICA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0573654/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU.12.2011.11. 181624 Dana 05. 180623 Dana 15.12.12. 180830 Dana 17.2011. pod registarskim brojem 5-0449763/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “MN BURKO”DOO BIJELO POLJE.12. POSLOVNE USLUGE I PROPAGANDU “OGLASPRES” DOO PODGORICA. TRGOVINU I USLUGE “GOLDEN HOME” DOO . god.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. Odlukom i Statutom od 05. upisuje se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. TRGOVINU I USLUGE.12. godine razrješava se izvršni direktor Novak Boričić. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. EXPORT-IMPORT . pod registarskim brojem 5-0300303/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “DELCO CITY” DOO GRAĐEVINARSTVO.2011.12.2011. pod registarskim brojem 5-0425883/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “BAMBI MONT” . pod registarskim brojem 5-0022552/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.2011. pod registarskim brojem 5-0445772/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva PREDUZEĆE ZA USLUGE U GRAĐEVINARSTVU “KONSTRUKCIJA” DOO PODGORICA. pod registarskim brojem 5-0104881/012 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA INFORMISANJE. godine vrši se promjena osnivača tako da istupa osnivač Dejan Milić i vrši se usaglašavanje djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. god.2011. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. ZANATSTVO. Odlukom i Statutom od 10. pod registarskim brojem 5-0426951/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU. PROMET I USLUGE. pod registarskim brojem 5-0578455/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. 181817 Dana 12.2011. istupanja osnivača. 181789 Dana 12.

EXPORT-IMPORT DOO . vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i dopuna djelatnosti. pod registarskim brojem 5-0445423/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE “POPEYE”DOO KOTOR. PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT “REMID VIS” DOO PODGORICA. Odlukom i Statutom od 12.12. upisuje se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i mijenja se pretežna šifra djelatnosti nova je 43.12. pod registarskim brojem 5-0367142/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO ZA TURIZAM.2011. Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila i vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Odlukom od 06. godine usljed promjene izvršnog direktora. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. god. 181504 Dana 07. godine vrši se pormjena Statut nakon promjene pretežne djelatnosti.12.11. EXPORT-IMPORT “SAM INVEST” . 181548 Dana 02. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti.12.11. 182427 Dana 22.12.12.CETINJE. pod registarskim brojem 5-0074653/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. Vrši se promjena Statuta 30.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 181287 Dana 06. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. godine vrši se pristupanje osnivača tako da pristupaju Victor Glinenko i Valeriy Litvak i vrši se usaglašavanje djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT “EURO TEHNIKA MN” DOO PODGORICA. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Odlukom i Statutom od 15. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.2011. Odlukom od 05. 181452 Dana 07.12.PODGORICA.2011. 181726 Dana 12. PROMET I USLUGE.10. pod registarskim brojem 5-0008790/012 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.2011.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12.12. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.2011.12. PROMET ROBA I USLUGA. pod registarskim brojem 5-0316401/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “MODERATO” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA. pod registarskim brojem 5-0059292/012 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. PROMET I USLUGE DOO .2011. razrješava se izvršni direktor Saša Cvetković i imenuje se za novog izvršnog direktora Mirotić Milan. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.10. .2011. pod registarskim brojem 5-0180920/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “UNITIRES” DOO PODGORICA.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12.12. pod registarskim brojem 5-0304533/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva BLUE LINE DOO HERCEG . godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti.PODGORICA. Odlukom od 06.12.21.12.12.NOVI Ugovorom i Statutom od 16. Odlukom od 02.2011. Statutom i Odlukom od 25. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti. 179690 Dana 20.2011. pod registarskim brojem 5-0221174/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE “CAISSA” DOO KOTOR.12. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti.12. 181478 Dana 07.2011. god. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. godine vrši se promjena osnivača tako da istupa osnivač Gligo Radović i vrši se usaglašavanje djelatnosti. godine mijenja se pretežna djelatnost i sada je 45. Odlukom od 05.S”DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR.HERCEG NOVI.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 181589 Dana 08.TIVAT. pod registarskim brojem 5-0382192/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “RAFAEL . 182153 Dana 19. Odlukom od 22. Ugovorom i Statutom od 02.2011. Odlukom od 05. DOBROTA BB. godine varši se ropmjena Statuta nakon uaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.2011. Odlukom i Statutom od razrješava se izvršni direktor Olga Petričević i imenuje se za novog izvršnog direktora Kvočka Vanja.12. pretežne djelatnosti i usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.I INŽENJERING “MONTGREJ” DOO PODGORICA. pod registarskim brojem 5-0061702/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO “GILJAČA -HARITON”TRGOVINA.2011. 181472 Dana 07. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. pod registarskim brojem 5-0329754/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE GSV” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA.2011.181255 Dana 28. pod registarskim brojem 5-0532941/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “FORMIA” .12.11. Odlukom od 30. 181617 Dana 05.2011. Odlukom od 22. pod registarskim brojem 5-0597974/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “TOTEX” DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom od 06. god. Odlukom se razrješava Izvršni direktor Stojanovski Milijana a za novog imenuje Stojanovski Ana. pod registarskim brojem 5-0393944/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “SEA TRADE” DOO .2011. 182431 Dana 22.2011. TURIZAM.11.2011. 181470 Dana 07.11.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12.2011. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti.2011.12.22. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0305840/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO “REID RJ DEVELOPMENTS” ZA GRADNJU. UGOSTITELJSTVO I SAOBRAĆAJ DOO KOTOR. Odlukom i Statutom od 19. 180902 Dana 21.12.12. upisuje se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.2011.2011.12. kao i promjena naziva Društva.2011.2011.2011.12.11. pod registarskim brojem 5-0593869/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “MONTESTROJ” HERCEG NOVI. godine varši se ropmjena Statuta nakon uaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. 181786 Dana 12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12. PROMET I USLUGE.

Odlukom i Statutom od 28.2011.12.10.2011.2011. pod registarskim brojem 5-0413981/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU. god.DOO .12. GRAĐEVINARSTVO I INVESTICIJE “GOLDEN ESTATE” DOO PODGORICA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12. pod registarskim brojem 5-0250281/012 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA TRGOVINU. razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Zodrin Artur a imenuje Cicmil Biljana. EXPORT-IMPORT.2011. godine varši se promjena Statuta nakon uaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnoti i imenovanju novog izvršnog direktora Novićević Predraga. godine vrši se promjena Statuta nakon povećanja novčanog kapitala za iznos od 70. usklađivanje djelatnosti i promjena broja pasoša osnivača. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom od 21. 181324 Dana 06.2011. pod registarskim brojem 5-0253352/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA “ZVEZDARA” DOO PODGORICA. PROMET I USLUGE “RAVIL”. pod registarskim brojem 5-0311050/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “STAR MEDIA”DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. 180789 Dana 21.IMPORT DOO PODGORICA.2011.12.12.000. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. PROMET I USLUGE.000.12.3.2011. 181606 Dana 08. pod registarskim brojem 5-0570841/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “VIN-CAR” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET ROBA I USLUGA PODGORICA. pod registarskim brojem 5-0338403/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “HYUNDAI MONTENEGRO” DOO .PODGORICA.2011. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti. pod registarskim brojem 5-0606843/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO “TODOROVIĆ METALI” ZA PROMET ROBA I USLUGE.2011.09. godine mijenja se adresa i sada je: Podgorica. 181304 Dana 06. pod registarskim brojem 5-0432692/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “M & MARINA” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU .00 eura i vrši se usaglašavanje djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom od 06. Odlukom i Statutom od 18.2011. Istovremeno vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.11.2011. pod registarskim brojem 5-0582155/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM.2011.2011.00 eura. godine vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. PROMET I USLUGE. PROMET ROBA I USLUGA. 181067 Dana 25. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.PODGORICA. Odlukom od 05.2011. 181652 Dana 09. 181634 Dana 08.CETINJE. Istovremeno vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. 181487 Dana 07. vrši se dopuna djelatnosti.12.12.12. 179478 Dana 14. EXPORT-IMPORT .2011.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukama i Statutom od 07. godine mijenja se adresa i sada je: Podgorica.PODGORICA. Manastirska 25.PODGORICA.MONTENEGRO” DOO PODGORICA. god. 181458 Dana 07. a za izvršnog upisuje Vjekoslav Habač. dopuna djelatnosti i promjena broja pasoša osnivača. pod registarskim brojem 5-0528103/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “MONTENEGRO PROJEKT HERCEG NOVI” DOO ZA PROIZVODNJU. Ulcinjska br.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. vrši se usklađivanje djelatnosti. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. godine vrši se promjena izvršnog direktora tako da se razrješava Roman Donat Melanšek.12. Ulcinjska br.PODGORICA. EXPORT-IMPORT “PAF” . Odlukama i Statutom od 07.2011. pod registarskim brojem 5-0314140/016 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA INŽENJERING.2011.2011.11.11. godine vrši se povećanje novčanog kapitala za iznos od 57. EXPORT-IMPORT “FIRST FINANCIAL HOLDINGS” . Odlukom i Statutom od 12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12. EXPORT-IMPORT DOO “PODGORIČKI LUX” PODGORICA. vrši se povećanje kapitala za iznos od 5.3. Statutom i odlukom od 06.2011.2011. godine mijenja se sjedište Društva i sada je: Podgorica. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.11.11. Ulcinjska br. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.2011.2011. PROMET ROBA I USLUGA “COMPACT AGP” DOO PODGORICA. razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Todorović Boris a imenuje Miladin Todorović.12. pod registarskim brojem 5-0413852/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA RPOIZVODNJU. PROMET I USLUGE EXPORT .12. 181489 Dana 07.Osdlukom od 07. Statutom i odlukom od 29.2011.12. Statutom i Odlukom od 05.12.12. god. EXPORT-IMPORT “VIZIN TRAVEL” DOO KOTOR.CETINJE.2011.2011. 181958 Dana 15.181307 Dana 06.12. EXPORT-IMPORT “NORD STAR” .00 eura.3. PROMET ROBA I USLUGA. Odlukom od 05.2011.12. Odlukom od 30.2011. pod registarskim brojem 5-0247960/012 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.12. godine vrši se pormjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. .11. pod registarskim brojem 5-0166202/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. godine vrši se promjena adrese i usaglašavanje djelatnosti tako da je sada adresa Podgorica.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 181490 Dana 07.2011. 181959 Dana 15. razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Sanja Bulatović a imenuje Milivoje Bulatović. promjena pasoša osnivača i prezimena izvršnog direktora.750. pod registarskim brojem 5-0170452/012 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA TURIZAM I USLUGE. pod registarskim brojem 5-0324293/020 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE.HERCEG NOVI. EXPORT-IMPORT “NEWORLD . vrši se dopuna i usklađivanje djelatnosti. Statutom i Odlukom od 08. Odlukama i Statutom od 07. god. 181438 Dana 07.

godien vrši se promjena osnivača izvršnog ditrektora i usaglašavanje djelatnosti tako da istupa osnivač Slavomir Marković.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12. povećanje novčanog kapitala i izvršnog direktora tako da se povcećava kapital za iznos od 50.12.12. razrješava se izvršni direktor Slavomir Marković.2011. 181222 Dana 30.HERCEG NOVI.12.12.HERCEG NOVI. a za izvršnog upisuje Olivera Srećković.2011. godine.12.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. PROMET I USLUGE. Ugovorom i Statutom od 28.12. 181349 Dana 01. pod registarskim brojem 5-0361914/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM I USLUGE “HASIENDA” .12.2011. . godine vrši se pristupanje osnivača tako da pristupa Jelena Pavlićević i vrši se usaglašavanje djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. pod registarskim brojem 5-0540120/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO “CASINO PROMOTION MONTENEGRO” BAR. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. godine vrši se promjena Statuta nakon uasglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.2011.2011. Vrši se promjena Statuta 24. godine upisuje se povećanje novčanog kapitala za iznos od 11. 181635 Dana 08. 180954 Dana 24.11. EXPORT-IMPORT “MONTE GOLDING” DOO .2011.HERCEG NOVI.2011. br.2011.IMPORT “ĐUKOVIĆ“ DOO KOTOR.12.12.12. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti. pod registarskim brojem 5-0117282/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “MONTEERDOGLIJA”DOO DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO. a pristupa Olivera Srećković. 255/11 od 25. pod registarskim brojem 5-0594205/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “MTL” .11.000.2011. godine kod osnovnog suda u Herceg Novom izvršen je prenos na zakonskog naslednika suprugu Dušanku Novković i kćerku Saru NOvković. 181709 Dana 09. 180860 Dana 19. pod registarskim brojem 5-0358220/014 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “MIRZIN SON.12. pod registarskim brojem 5-0600644/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “FOX” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET I USLUGE EXPORTIMPORT . 181806 Dana 12.12. Ugovorom i Statutom od 13. 180996 Dana 24. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Statutom i Odlukom od 21. 180912 Dana 23.2011.2011.300. Odlukom i Statutom od 05. TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI Ugovorom i Statutom od 05. Odlukom od 18.11.12. pod registarskim brojem 5-0344493/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA TRGOVINU.12. godine vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom od 11. Odlukom od 24. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Statutom i Odlukom od 23. UGOSTITELJSTVO I SAOBRAĆAJ “ARTI K & COMPANY” DOO ULCINJ. god. O. godine vrši sešpormjena statut anakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatosti kao i razršeenju i imenovanju novog izvršnog direktora Danila Radinovića iz POdgorice.11.2011. Odlukom od 01.2011. pod registarskim brojem 5-0344622/012 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.” . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.2011.00 eura.11. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. pod registarskim brojem 5-0570162/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “FEMIĆ COMPANY”BIJELO POLJE.2011. TRGOVINU. pod registarskim brojem 5-0281501/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i povećanja novčanog kapitala u iznosu od 49.11.2011.TIVAT Odlukom i Statutom od 09.553. pod registarskim brojem 5-0017951/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.11. godine vrši se promjena Statuta nakon promjene adrese Društva u RIFATA BURDŽOVIĆA TRŠA BB. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0556013/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “ARTEK” DOO ZA PROIZVODNJU I PROMET PODGORICA.11 eura.36 eura razrješava se izvršni direktor Mihaela Samardžić.11.180643 Dana 16.11. Odlukom od 12. 181730 Dana 12. TRGOVINU I USLUGE “STAR -ŠPED LABUDOVIĆ“ DOO .11.2011. 181781 Dana 12.11.2011. 180644 Dana 16. pod registarskim brojem 5-0499842/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I PRUŽANJE USLUGA. godine usljed povećanja novčanog kapitala. EXPORT .2011.12. pod registarskim brojem 5-0051344/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “ENERGIJA” DOO BIJELO POLJE. god. TURIZAM I USLUGE “NEGOJEVIĆ“ DOO TIVAT.KOTOR. godine vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. pod registarskim brojem 5-0090494/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “MILANEZ” DOO BIJELO POLJE. godine varši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti kao i razuršeenje adosadšnjeg izvršnog direktora a imenovanja Tatjane Mlačnik.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.Rješenjem o nasleđivanju Posl. 181626 Dana 08. Odlukom od 13.2011.11. Odlukom od 08.10. a koje je pravosnažno 21.12.2011.2011.11. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.PODGORICA.2011. kao i usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. a za izvršnog upisuje se Saniel Adžić.2011.12.11. istupa osnivač “ESCOR CASINOS&ENTERTAINMENT SA” i pristupa osnivač “AC ASSOCIATED CONSULTANTS SCHWEIZ GESELLSCHAFT MBH” i upisuje se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.2011. 181832 Dana 13. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 181566 Dana 08.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. godine vrši se promjean Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnostikao razrješenja dosadašnjeg izvršnog direktora a i menovanje Milene Jovanović iz Kotora.2011. god.2011. pod registarskim brojem 5-0563042/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “ANTAREX” DOO .2011.11. Odlukom i Statutom od 08. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

pod registarskim brojem 5-0019734/014 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “BORDO” DOO ZA PROIZVODNJU. mijenja se pretežna šifra djelatnosti nova je 43.-11. KONSALTING I MENADŽMENT “R & P AUDITING” DRUŠTVO SA OGRANOČENOM ODGOVORNOŠĆU.12. god. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12. EXPORT-IMPORT “LI&RA-IN” DOO PODGORICA. Odlukama od 29. knjigovodstveni i revizorski poslovi. 181408 Dana 01. 181223 Dana 30.12.12.10.2011. 179739 Dana 19. godine usljed prenosa udjela. Vrši se promjena Statuta 29. pod registarskim brojem 5-0007244/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “RAVEL” DOO PODGORICA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.S. god.73. pod registarskim brojem 5-0538753/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “BLUE GARDEN” PODGORICA. pod registarskim brojem 5-0220914/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. promjene pretežne djelatnosti i usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. EXPORT-IMPORT . godine vrši se promjena Stattua nakon usaglašavanj sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Odlukom i Statutom od 06.NIKŠIĆ. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. upisuje se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.12.12. PROMET I USLUGE. upisuje se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. TURIZAM. pod registarskim brojem 5-0133510/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO “KRIVOKAPIĆ COMPANY”ZA PROIZVODNJU.12.2011.381. EXPORT-IMPORT “IVANOVIĆ TRADE” DOO KOTOR.2011. god. Odlukom i Statutom od 06.10.2011.Racunovodstveni. Odlukom i Statutom od 01.2011. godine vrši se prenos udjela. 181338 Dana 01.2011.11.2011. pod registarskim brojem 5-0566242/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “ODISEJA” DOO ZA PROMET ROBA.2011.PODGORICA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.31 eura. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 182244 Dana 21.12.12. pod registarskim brojem 5-0593065/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 181434 Dana 07. Odlukom i Statutom od 25.B. pod registarskim brojem 5-0577262/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “GILJEN . upisuje se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom i Statutom od 27.11. 181105 Dana 28. Jovana Tomaševića br.12. god.2011.12.2011. pod registarskim brojem 5-0589915/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “ROYAL CLUB TRAVEL” . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12. Odlukom i Statutom od 13.DOO HERCEG NOVI. pod registarskim brojem 5-0216042/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.20 . upisuje se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.R. godine mijenja se adresa Društva i sada je Knjaza Danila 27. Odlukom od 19. pod registarskim brojem 5-0009304/014 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT “ALATEL” DOO PODGORICA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. Odlukom i Statutom od 19. 181615 Dana 05.2011. godine vrši se promjena Statuta nakon povećanja novčanog kapitala za iznos od 6.11.2011. god. .M. PROMET ROBA. FINANSIJE. EXPORT-IMPORT PODGORIC A. Odlukom i Statutom od 28. PODGORICA.2011. Odlukom i Statutom od 01. pod registarskim brojem 5-0037161/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “NARODNA KNJIGA” DOO PODGORICA.12.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. 181919 Dana 14.2011. 181605 Dana 05. Odlukom i Statutom od 29. a za izvršnog upisuje Nikola Pejanović.11. PROMET I USLUGE MARITIME BUREAU OF SHIPPING “M.11. Vrši se promjena Statuta 28.S. NEKRETNINA I OSTALE USLUGE PODGORICA. 181433 Dana 07. Odlukom i Statutom od 28.181059 Dana 25. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0320670/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA REVIZIJU.12.2011.12. godine razrješava se izvršni direktor Zoran Tanović. 181420 Dana 07. pod registarskim brojem 5-0429123/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “ABCG“. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. razrješava se izvršni direktor Lidija Radusinović i imenuje se za novog izvršnog direktora Radiša Novaković.12. godine usljed promjene adrese. poresko savjetovanje i vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.2011. nova je ul.2011. promjena pretežne djelatnosti i sada je 69.HERCEG NOVI. upisuje se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. god.12. UGOSTITELJSTVO I USLUGE.11. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti. 182434 Dana 22.PODGORICA. 181533 Dana 08. TRGOVINU I USLUGE DOO . TRGOVINU.11.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.2011. Odlukom i Statutom od 06. TRGOVINU I USLUGE “VAMAX INVEST MONTENEGRO”DOO PODGORICE. Podgorica. pod registarskim brojem 5-0447024/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO. pod registarskim brojem 5-0432931/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO.2011. god.2011. 181435 Dana 07.11. 181141 Dana 05. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. god.11.PODGORICA. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti.11. Dana 30.11. upisuje se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.” DOO . Odlukom od 28. PROJECT” DOO TIVAT.11.2011. pod registarskim brojem 5-0608057/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “A.2011. upisuje se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i mijenja se adresa sjedišta.PLAST” DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.2011.2011.34. upisuje se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i mijenja se pretežna šifra djelatnosti nova je 46. Odlukom i Statutom od 22.12. 1.12. god. upisuje se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.2011.12. TRGOVINU I USLUGE “ADRIATIC BUILDING”DOO.

12.PODGORICA. mijenja se naziv.2011. vrši se povećanje novčanog kapitala za iznos od 7. 181784 Dana 12. razrješava se članstva u Odboru Agencije Branko Kotri a imenuje Branislav Prelević. godine usljed promjene pretežne djelatnosti i usaglašavanja sa Zakonom o klaisfikaciji djelatnosti.11. RISAN. TRGOVINU. 182117 Dana 19.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. god. godine razrješava se Izvršni direktor Delić Petruša a za novog imenuje Vranić Davor i mijenja se sjedište Društva i sada je Dalmatinska 53 D. Podgorica. Odlukom od 02. Statutom i Odlukom od 17. PROMET I USLUGE.12. pod registarskim brojem 5-0403900/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “VUKOSAVLJEVIĆ“ DOO NIKŠIĆ.11.12. 181322 Dana 01.2011. pod registarskim brojem 5-0169034/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “TRAŠTE” DOO ZA PROMET I USLUGE.11.2011.2011.12. 179726 Dana 21. pod registarskim brojem 5-0518481/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “THE VIEW TEAM” DRUŠTVO ZA KONSALTING I MENADŽMENT DOO .2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Serdara Jola Piletića bb i nova šifra djelatnosti je 46. godine vrši se promjena Statuta nakon usglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.05. 180891 Dana 22.2011.2011.11.2011.2011. godine vrši se promjena izvršnog direktora tako da se razrješava Goran Stepanović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.11. Odlukom od 19.2011. god. godine vrši se promjena Statuta nakon usglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. POSREDOVANJE. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. Istom Odlukom mijenja se prezime Osnivača i Izvršnog direktora.2011. pod registarskim brojem 1-00000068/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva REGULATORNA AGENCIJA ZA ENERGETIKU . pod registarskim brojem 5-0063011/015 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU “NESTLE ICE CREAM CRNA GORA” DOO KOTOR.12. godine usljed promjene izvršnog direktora i sjedišta Društva. pod registarskim brojem 5-0605297/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU”MICCA” BIJELO POLJE.00 eura.2010 god. 180177 Dana 03. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.11.PODGORICA.11.HERCEG NOVI. Odlukom i Statutom od 23.182432 Dana 22.12.12.2011.12.12.2011. pod registarskim brojem 5-0337593/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.12. godine vrši se promjena Statuta nakon usglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Statutom i Odlukom od 01.2011.11. . god. pod registarskim brojem 5-0605995/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “MGT .11.12. Odlukom i Statutom od 09.11. TURIZAM.2011. pod registarskim brojem 5-0415984/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. 181714 Dana 01. razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Dragan Joksimović a imenuje marijana Marković.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. god. pod registarskim brojem 5-0306263/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva PRIVREDNO DRUŠTVO “SHATO DE FLER” DOO . god. Odlukom Odbora od 12. Statutom i Odlukom od 01.17. pod registarskim brojem 5-0567200/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. Odlukom i Statutom od 10.2011.11. Odlukom od 01. 180881 Dana 22. Odlukom i Statutom od 17. godine vrši se promjena Statuta nakon usglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. USLUGE I TRGOVINU “GDI GISDATA”DOO PODGORICA. TURIZAM I USLUGE “VALDRINA” BUDVA. Vrši se promjena Statuta 01.11. pod registarskim brojem 5-0442022/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “HA . pod registarskim brojem 5-0174864/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE “LEART” . Statutom i Odlukom od 21. adresa i sjedište.12. 180775 Dana 18.ULCINJ. 182114 Dana 19.12.11. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.2011. šifra djelatnosti i upisuje se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i novo je DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU “NESTLE ADRIATIC CRNA GORA” DOO .12.MAGISTRALA”DOO HERCEG .2011. 182245 Dana 21. godine vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. godine vrši se promjena pretežne djelatnosti i sada je 8690 . pod registarskim brojem 5-0268822/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU. 181598 Dana 05.10.2011. ul. MENADŽMENT PROMET I TURIZAM . Odlukom i Statutom od 17. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti.BE” DOO ZA KONSALTING.12.12. god.BAR. Vrši se promjena Statuta 02.2011.2011.NOVI.2011. razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Hajdari Hajrullah a imenuje Hajdari Besnik. 180784 Dana 17. 181808 Dana 12.2011. 182115 Dana 19. godine vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom od 09. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom od 19. Odlukom od 19.Ostala zdravstvena zaštita i vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klaisfikaciji djelatnosti. adresa Podgorica.12. Odlukom od 01.PODGORICA.2011. Istovremeno vrši se i usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. TRGOVINU I USLUGE “BM . pod registarskim brojem 5-0428571/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “BULATOVIĆI STAR” DOO DRUŠTVO ZA USLUGE. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12.12.2011. pod registarskim brojem 5-0324092/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNJU TRGOVINU “DAVOS COMPANY” DOO . PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT “TOP OFFICE” DOO PODGORICA.2011.HERCEG-NOVI. a za izvršnog upisuje Ninoslav Mitrić. EXPORT-IMPORT KOTOR.775.PODGORICA. pod registarskim brojem 5-0013080/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “ITH CO” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE PODGORICA. 181026 Dana 24.12.PČELAR” DOO ZA PROIZVODNJU.2011.

2011.00 eura. Odlukama od 28. Statutom i Odlukom od 25.11.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12. 181753 Dana 12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT “TOTAL PETROL” -PODGORICA.2011.10. Odlukom i Statutom o 25.2011.2011.12.PODGORICA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0280964/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA “SP LUNA” DOO . godine vrši se promjena Statuta nakon usglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. god. 181013 Dana 24.12. pod registarskim brojem 5-0581254/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠU “DRA & MIR” PODGORICA. god. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12. god.11. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.KOTOR. Odlukom od 05. PROMET I USLUGE “VALEXAN” DOO PODGORICA.11.11. upisuje se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 181752 Dana 12.2011.07. Odlukama od 05. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12. 181541 Dana 05.2011. 181884 Dana 13. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Vrši se promjena Statuta 28. 181242 Dana 30.2011. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. MARKETING I USLUGE PODGORICA.2011.12.11. godien vrši se usaglašavanje djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. 181876 Dana 13. godine vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.2011. pod registarskim brojem 5-0249724/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.2011. pod registarskim brojem 5-0042881/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE “DADRA” DOO PODGORICA.2011. 181027 Dana 24.12.945. pod registarskim brojem 5-0214221/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva TURISTIČKA AGENCIJA “GRAND”.12.07. Statutom i Odlukom od 02. PROMET I USLUGE. godine vrši se promjena Statuta nakon usglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. PROMET I USLUGE. pod registarskim brojem 5-0604176/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “TRUSTPAY” . pod registarskim brojem 5-0556893/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “PLJEVALJSKA KNJIŽARA”PLJEVLJA Odlukom i Statutom od 06. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. pod registarskim brojem 5-0575968/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE “KRIN MM” DOO . godine razrješava se ovlašćeni zastupnik Jon Effinger a za novog imenuje Stella Hiemstra. pod registarskim brojem 5-0581273/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.2011.2011. 181190 Dana 05. vrši se povećanje novčanog kapitala za iznos od 504. 181291 Dana 06.12. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. 181625 Dana 05. DOO . pod registarskim brojem 5-0111561/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12.2011. Odlukama od 26. Odlukom i Statutom od 22.181372 Dana 06.KOTOR. pod registarskim brojem 5-0495870/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO ZA PROIZVODNJU.2011. 181444 Dana 07.12.12. 176986 Dana 26. pod registarskim brojem 5-0591961/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. EXPORT-IMPORT “ALJOŠA” DOO .12. Statutom i odlukom od 05.BUDVA. god.2011.2011.2011.12. godine usljed promjene Izvršnog direktora i Ovlašćenog zastupnika i usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom od 30. promjena pretežne djelatnosti i promjena naziva.12.2011.11. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. “LUCKY CAR” DOO BUDVA.PLJEVLJA.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.12. Odlukom od 08.PODGORICA.2011. 181601 Dana 05.12.12. UVOZ-IZVOZ. Istovremeno vrši se i usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Odlukom od 05. EXPORT-IMPORT DOO HERCEG NOVI. Odlukom od 15. godine vrši se promjena Statuta nakon usglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. godine usljed usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i promjene ovlašćenog zastupnika.10. EXPORT-IMPORT “EURO TEHNIKA” DOO PODGORICA. godine razrješava se Izvršni direktor i Ovlašćeni zastupnik Mitar Živković a za Izvršnog direktora i Ovlašćenog zastupnika se imenuje Biljana Živković i vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.12. PROMET I USLUGE. godine razrješava se izvršni direktor Rajko Papović a imenuje se za izvršnog direktora Ružica Papović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.12. PROMET I USLUGE.2011. godine usljed povećanja novčanog kapitala i usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.11. godine upisuje se povećanje novčanog kapitala za iznos od 75.296.12.2011.2011.2011. Odlukom od 13.09.12.00 eura i vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. god.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0297910/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO “SAFIR MONT GRADNJA” ZA GRADNJU. Odlukom od 12.Japundžić i upisuje se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Vrši se promjena Statuta 26.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. .11. Vrši se promjena Statuta 05. 181318 Dana 02. Odlukom od 13. Odlukom od 05.2011. pod registarskim brojem 5-0399741/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE “STROYINVEST”DOO .2011. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.12.2011.2011. mijenja se prezime Osnivača.2011. pod registarskim brojem 5-0090183/012 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva JEDNOČLANO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “DENIKOO” PODGORICA. pod registarskim brojem 5-0026653/012 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “KAMI ART” DOO ZA TRGOVINU. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti.2011.2011.

pod registarskim brojem 5-0612383/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “ENTER COMPUTERS” PODGORICA. god.2011.12.2011.12.2011.2011. god. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom od 07. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 181166 Dana 05.00 eura. godine vrši se promjena Statuta nakon uaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. pod registarskim brojem 5-0560593/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “CO BOŠKOVIĆ“ . pod registarskim brojem 5-0310274/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “AQUATERM“ . godine varšai se usaglašanje sa zakonom o klasifikaciji djelatosti i upis poslovne jedinice.12.2011. god.12. Ilije Plamenca bb.2011.12. Odlukom od 03.2011.BUDVA.12.12. god.2011. TRGOVINU I USLUGE “DEL MAR”.12. Statutom i Odlukom od 12. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. godine vreši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.12. Odlukom od 01. 181481 Dana 07.000.2011. pod registarskim brojem 5-0614109/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “ANALYTICA CONSULTING”DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA. GRAĐENJE I INŽENJERING “MEDIMONT”DOO PODGORICA.PODGORICA. vrši se povećanje kapitala za iznos od 25. 5.2011.11.PODGORICA.IMPORT . pod registarskim brojem 5-0600572/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU. pod registarskim brojem 5-0088600/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA GRAĐEVINSKE POSLOVE I INŽENJERING “PMC . godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.11. pod registarskim brojem 5-0491640/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE. 181940 Dana 14. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0582250/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “GARMONIJA” DOO BAR.2011. Statutom i Odlukom od 24.12. pod registarskim brojem 5-0257491/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET “PEKARA TIJANA” DOO PODGORICA. Odlukom od 23. pod registarskim brojem 5-0447282/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “STANDARD INŽENJERING” DOO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING . 181251 Dana 05. god.2011. mijenja se adresa društva i nova je: II Dalmatinske br.2011. 181544 Dana 08.2011. pod registarskim brojem 5-0286503/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.2011.2011. Odlukom i Statutom od 08.2011.2011.2011. 181150 Dana 05.2011.12.BAR.2011.NIKŠIĆ Odlukom i Statutom od 29. mijenja se adresa nova je ul. Istovremeno vrši se i usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. godine vrši se promjena Statuta nakon uaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.12. EXPORT .PODGORICA.10.2011.KOTOR.2011. 181821 Dana 13.12. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom od 25.2011.12. Odlukom od 03. pod registarskim brojem 5-0556950/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “ SION” DOO TIVAT.2011.2011. PROMET I USLUGE. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12.20 -Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada i vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasaifikaciji djelatnosti.2011. god. Odlukom od 06. upisuje se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.12. godine vrši promjena izvršnog direktora tako da se razrješava Jelena Karadaglić.11. PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT “M CAPITAL” . 181371 Dana 01. Statutom i Odlukom od 02.12. Tivat.PODGORICA.2011. 181610 Dana 05. a za izvršnog upisuje Nataša Kraljević Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. pod registarskim brojem 5-0367343/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “TRŽNICE I PIJACE” DOO .11. 181196 Dana 05. 181942 Dana 14. pod registarskim brojem 5-0003750/013 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva POSLOVNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. godine za ovlašćenog zastupnika se imenuje Jovanović Ranko. Odlukom od 12. mijenja se adresa Osnivača i Izvršnog direktora.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. PROMET I USLUGE “VELTING” DOO . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 181227 Dana 30.12.11.12.12. Odlukom od 02. god. Odlukom od 29.PODGORICA. promjenjen je pasoš Osnivača. godine usljed promjene pretežne djelatnosti i usaglašavanja sa Zakonom o klasaifikaciji djelatnosti.INVEST” DOO TIVAT. 181158 Dana 05.12. Odlukom od 06. Statutom i odlukom od 29.2011. Odlukom od 05. 181177 Dana 05.181429 Dana 07.11. pod registarskim brojem 5-0267534/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.2011.12.2011.12. . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12. 181289 Dana 06.12. pod registarskim brojem 5-0418452/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “PROFIL ING. PROMET I USLUGE.2011.2011. godine vrši se usaglašavanje Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPSu.11. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Vrši se promjena Statuta 25.KOTOR. Odlukom od 12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0279364/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “PRESS SHOOP” DOO ZA PROIZVODNJU. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti. pod registarskim brojem 5-0441944/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE “AURA BARBER”DOO . upisuje se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.12.2011. god.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.NIKŠIĆ.12.2011. Odlukom i Statutom od 28. godine vrši se promjena pretežne djelatnosti i sada je 41.” DOO . 181476 Dana 07.11. 181156 Dana 05.11. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. EXPORT-IMPORT “AMETIST” .12.

12. mijenja se sjedište i sada je Neznanih junaka br. god. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. upisuje se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.11. pod registarskim brojem 5-0554412/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “LIGHTHOUSE OF MONTENEGRO” . 181889 Dana 13. . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.2011. pod registarskim brojem 5-0589327/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “PADCAFE” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET ROBA I USLUGA PODGORICA. pod registarskim brojem 5-0381033/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.181369 Dana 06.2011.BAR Odlukom i Statutom od 12.TIVAT. god. sjedišta i usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.2011. OBRADU I PROMET NAKITA OD PLEMENITIH METALA I DRUGE POSLOVNE AKTIVNOSTI “ANI” DOO . pod registarskim brojem 5-0252212/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU.2011. god. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.PODGORICA. Odlukom od 01.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom od 12. 181937 Dana 14. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukama od 30.12. godine usljed promjene izvršnog direktora. 181563 Dana 08. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti.2011. Budva.12.2011.00 eura.2011. 182027 Dana 16.12.2011.200. Statutom od 01. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Podgorica i vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. god.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti. 181546 Dana 02. Vrši se promjena Statuta 02.2011.12.2011.2011.12. pod registarskim brojem 5-0431351/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti. godine vreši se promjena Statuta nakon usaglašavyanja saZakonom o klasifikaciji djelatnosti.12.12. 181760 Dana 12.2011.12. Statutom i Odlukom od 27.12. mijenja se adresa društva i nova je: ul. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.10. Istovremeno vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. 181564 Dana 02. 180137 Dana 02. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. USLUGE I TURIZAM . EXPORT-IMPORT “ INTEGRUM “ DOO PODGORICA. godine razrješava se dosadašnji ovlašćeni zastupnik Jon Eric Effinger. i Odlukom od 31.2011.2011.12. god.2011.12.12.11.2011. 181770 Dana 12. Prva Proleterska br. Odlukom od 09. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.12. pod registarskim brojem 5-0176431/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA “MEDIA PRO” DOO BAR Odlukom i Statutom od 15. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti. Odlukom i Statutom od 01.12.2011. razrješava se izvršni direktor Radovan Otašević i imenuje se za novog izvršnog direktora Kosta Milonjić. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12. Odlukom od 01.2011.BAR. god. TURIZAM I USLUGE “DEVITE” BUDVA. godien vrši se promjena sjedišta tako da je sada sjedište BUDVA Topliški Put bb Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. godine razrješava se Izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik Darko Maraš a za izvršnog direktora se imenuje Vladimir Maraš i vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.podgorica Odlukom i Statutom od 12. pod registarskim brojem 5-0217493/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA “HOSPITIUM COMPANY” DOO SUTOMORE .2011. 181680 Dana 09. pod registarskim brojem 5-0590578/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU “AUCTOR” DOO .12. pod registarskim brojem 5-0603533/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “CAPORES” PODGORICA. pod registarskim brojem 5-0276073/012 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “MAXI TRADE” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NIKŠIĆ Odlukom i Statutom od 19.11.12. godine razrješava se izvršni direktor Tamara Gačević a za novog imenuje Sokić Dara. 182103 Dana 19.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12.12. godine usljed promjene izvršnog direktora i usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.2011. Odlukom i Statutom od 10. 24. 181149 Dana 05. 180123 Dana 02.11. a imenuje Konstadin Fernadnovič.2011.TIVAT.2011.2011. Vrši se promjena Statuta 30.12.2011. pod registarskim brojem 5-0274730/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “OKI . Statutom i Odlukom od 01.2011. Odlukama od 02. pod registarskim brojem 5-0604396/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU”UTOPIA SOLUTIONS” PODGORICA.10. god. pod registarskim brojem 5-0598530/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “RABBIT RECORDS” PODGORICA. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.HERCEG NOVI odlukom i Statutom od 02.12.2011. vrši se povećanje nenovčanog kapitala za iznos od 52. pod registarskim brojem 5-0599044/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “BBS COMPANY”DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BAR Odlukom i Statutom od 15. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. godine vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. PROMET I USLUGE. pod registarskim brojem 5-0371684/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “TERI ENGINEERING” DOO PODGORICA.2011.11. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.2011.12.08.2011. 181664 Dana 09. upisuje se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.11.KOMERC” DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA . 177896 Dana 31.12. Odlukom i Statutom od 29.12. 197. 182026 Dana 16.2011.08.12. pod registarskim brojem 5-0470023/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO “SFINGA AGENCY” ZA PROIZVODNJU.2011. pod registarskim brojem 5-0617882/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “ŠIVA” . god.11.12. razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Radulović Nikola a imenuje Varagić Jelena.

12. godine vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. 182028 Dana 16. pod registarskim brojem 5-0129313/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “LEDEXTOURS-SPED” DOO ZA ŠPEDICIJU.12.PODGORICA. godine vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.PRODUKT DOO. 181621 Dana 08. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti. god. godine vrši se pormjena Statuta nakon istupanja osnivača i pristupanja Albine Čikić kao i usaglašavanja sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Odlukom od 08. imenuje se za ovlašćenog zastupnika Slavka Mirković.12.2011. upisuje se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikacij djelatnosti.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 182025 Dana 16. PROMET I USLUGE U GRAĐEVINARSTVU. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. god.M” DOO ZA PROIZVODNJU I PROMET PROIZVODA I USLUGA .00 eura. pod registarskim brojem 5-0366313/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “MODEST” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA. 181542 Dana 08.12.2011. 181732 Dana 12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom i Statutom od 08. 181514 Dana 08. godine usljed usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. pod registarskim brojem 5-0586935/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “MIKRO GRUPA MONTENEGRO” DOO . PRČANJ .2011. 181704 Dana 09.2011. .NIKŠIĆ. razrješava se izvršni direktor Aida Dacić i imenuje se za novog izvršnog direktora Dimitry Ulyanov. 181628 Dana 08. Odlukom i Statutom od 08. upisuje se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom i Statutom od 08. GRAĐEVINARSTVO. 181818 Dana 12.12.2011. upisuje se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Odlukom i Statutom od 14.439.2011. pod registarskim brojem 5-0309152/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “KOLBEN” DOO MOJKOVAC. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12.11.BIJELO POLJE. DOO . Odlukom od 07.12. god. godine vrši se usklađivanje djelatnosti.12.2011.IMPORT.2011.2011.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti.12.12. Odlukom i Statutom od 06. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti. 180292 Dana 07.2011. . Odlukom i Statutom od 07.2011.2011. godine vrši se pormjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.2011. 181574 Dana 08. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 181654 Dana 09.12. Odlukom i Statutom od 06.2011. godine vrši se pormjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.11.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12.2011.2011. pod registarskim brojem 5-0282584/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “DED .BAR Odlukom i Statutom od 14. pod registarskim brojem 5-0363314/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU.12. god. pod registarskim brojem 5-0002390/014 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva STAKLO . EXPORT-IMPORT “PELISTER” BUDVA.11. pod registarskim brojem 5-0548174/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “DYKLAN” D. pod registarskim brojem 5-0568890/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “HACKET CASINO” PODGORICA.2011.2011. PROMET I USLUGE BAR Odlukom i Statutom od 14. PROMET I USLUGE. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0549830/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE.12.2011.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12.12. upisuje se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.KOTOR. pod registarskim brojem 5-0010521/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU GRAĐEVINARSKO-ZANATSKE RADOVE I POSLOVNE USLUGE “INCOM” DOO PODGORICA.2011.2011. Odlukom od 01. god. TRGOVINU I USLUGE “NOKS” .12.12. Vrši se promjena Statuta 03.12. EXPORT-IMPORT “INTERNATIONAL HEALTH” DOO PODGORICA.11.2011.12.2011.M” DOO ZA PROIZVODNJU.2011.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. 182042 Dana 16. pod registarskim brojem 5-0312372/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO “FAST 3000” NIKŠIĆ.181562 Dana 08.2011. god.12.2011.Ugovorm od 05. godine vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.O O.TIVAT. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti kao i razrješenju dosadašnjeg izvršnog direktora a imenovanje Enise Mandić.12.BAR. pod registarskim brojem 5-0127564/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “AMFORA MBA”DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. Odlukom i Statutom od 07.2011. godine vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Odlukom od 18. pod registarskim brojem 5-0300470/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “PARUS .12.11. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom i Statutom od 16. EXPORT . PROMET I USLUGE. Odlukom i Statutom od 10.12. pod registarskim brojem 5-0229323/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO ZA PROIZVODNJU. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 180865 Dana 22. pod registarskim brojem 5-0168611/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT “EUROTEC” DOO PODGORICA.2011.2011. 181660 Dana 09.12.12. upisuje se povećanje nenovčanog kapitala za 212.2011. pod registarskim brojem 5-0307293/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “COMPANY MM” .11.12.12.12. pod registarskim brojem 5-0477931/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “EKO-CENTAR” DRUŠTVO ZA INŽENJERING I UPRAVLJANJE ŽIVOTNOM SREDINOM DOO NIKŠIĆ. Odlukom od 08. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. 181513 Dana 08.12. 181833 Dana 13. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.

Odlukom od 04. godine vrši se razrješenje dosadašnjeg izvršnog direktora Igora Đaletića a imenje Igor Vučinič. Odlukom od 22.12. godine vrši se promjena sjedišta i usaglašavanje djelatnosti tako da je sada sjedište Džordža Vašingtona 55. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.KOTOR. pod registarskim brojem 5-0527073/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA TURIZAM. 182429 Dana 22.12. a za osnivača upisuje se Aleksandar Obradović i Odlukom od 08. pod registarskim brojem 5-0430283/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE.2011. UL.12.275. TRGOVINU I PROMET NIKŠIĆ Odlukom i Statutom od 07. TRGOVINU I USLUGE DOO . usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i promjene pasoša osnivača. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. PROMET I USLUGE.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0055631/013 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “VIA PARADISO” DOO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12.2011. . Odlukom od 08. Odlukom od 22. pod registarskim brojem 5-0484683/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.2011.11. PROMET ROBA I USLUGA. 182246 Dana 21. a za izvršnog upisuje Aleksandar Obradović. PROMET I USLUGE. 180695 Dana 16.396. godine vrši se promjena Stattua nakon usaglašavanj sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Odlukom od 22. godine mijenja se pretežna djelatnost i sada je 85.2011. pod registarskim brojem 5-0346682/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “MONIJA LES”DOO ZA PROIZVODNJU.2011.12. a za izvršnog upisuje Ivana Begoić.2011.HERCEG NOVI.PODGORICA.2011.12. 181536 Dana 08. pod registarskim brojem 5-0098700/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE “JANOVIĆ“ DOO KOTOR. 182417 Dana 22. pod registarskim brojem 5-0001629/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatkA “MRANIS VUJOVIĆI” DOO ZA PROIZVODNJU.2011. pod registarskim brojem 5-0011460/012 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “OGMA” PREDUZEĆE ZA USLUGE U OBLASTI PROMETA PODGORICA.PLUŽINE.10.2011. godine usljed promjene pretežne djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12.11.12.12.12. Odlukom od 10. PROMET I USLUGE. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 182428 Dana 22. godine vrši se promjena naziva. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. godine vrši se promjena Statuta nakon povećanja novčanog kapitala za iznos od 16. 180174 Dana 03. 180356 Dana 09. 181629 Dana 08. PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT “B & S AUTO CENTAR” PODGORICA.00eura.2011.2011.12.2011.IMPORT. Odlukom od 25. EXPORT-IMPORT “MONTENEGRO WELLNESS” DOO . pod registarskim brojem 5-0596671/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO ZA PROIZVODNJU.12. godine varši se ropmjena Statuta nakon uaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.00 eura. godine varši se ropmjena Statuta nakon uaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.11. EXPORT . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.PODGORICA. Vrši se promjena Statuta 08.181594 Dana 08. pod registarskim brojem 5-0181654/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “TARATOUR” DOO ZA TURIZAM.2011.HERCEG NOVI. EXPORT-IMPORT . godine razrješava se izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik Jovan Grbić a imenuje se Valiy Badelbayev. Odlukom i Statutom od 10.12.12.2011.12. godine vrši se promjena Stattua nakon usaglašavanj sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Odlukom od 19.12. 181596 Dana 08. pod registarskim brojem 5-0060342/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “LOVO EXPERT” DOO KOTOR.2011.2011. 181733 Dana 12.2011.2011.11. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom od 08.11.2011. pod registarskim brojem 5-0589881/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRŠTVO SA OGRANIČENOMO DGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU.2011. pod registarskim brojem 5-0433593/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “PODGORICA . godine vrši se usaglašavanje djelatnosti.2011.12.2011. Odlukom i Statutom od 01. godine razrješava se izvršni direktor Igor Begović. pod registarskim brojem 5-0490170/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “SECTOR SECURITY” DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti. PODGORICA.00 eura sada naziv glasi: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. TRGOVINU I PROMET MIRANIS VUJOVIĆ“ DOO. pod registarskim brojem 5-0584746/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO.59-Ostalo obrazovanje i vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.2011.NIKŠIĆ Odlukom i Statutom od 08. 181844 Dana 13.2011. PROMET I USLUGE “ADRIATIC CONSTRUCTION COMPANY” DOO .12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU. godine razrješava se izvršni direktor Miraš Obradović.2011. 181567 Dana 08.2011. pod registarskim brojem 5-0137190/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO OGRANIČENE ODGOVORNOSTI “LUBNICE-KOMERC” BERANE Ugovorom i Statutom od 08. PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT “N & N COMPANY” DOO PODGORICA. pod registarskim brojem 5-0273844/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. 181549 Dana 08. Odlukom od 08. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. SAOBRAĆAJ I USLUŽNE DJELATNOSTI”MEĐUNARODNI POMORSKI CENTAR”DOO BAR.2011.12.12. adrese usaglašavanja i povećanja novčanog kapitala za iznos od 22. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12.2011.12.Šavnčka bb Kličevo Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.11.12.12.2011. EXPORT-IMPORT “ELDRAŽ“ .BASKET” DOO . EXPORT-IMPORT “FBCGK” DOO . Odlukom i Statutom od 02.12.2011.12.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.12.12. EXPORT-IMPORT PODGORICA. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti kaoi povećnje nenovčanog kapitala u iznosu od 9. godine vrši se promjena osnivača tako da istupa osnivač Miraš Obradović. Odlukom od 19.690. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.Zahtjevom se vrši promjena pasoša osnivača.2011. 182243 Dana 21. godine varši se ropmjena Statuta nakon uaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. 182095 Dana 19.2011.

12. godine razrješava se izvršni direktor Lilita Mrčalica. za članove upisuju se Svein Henning Kirken.2011. Thor Halvorsen Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. god. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 181290 Dana 30.00 eura. Odlukom i Statutom od 01. PROMET I USLUGE “CITY MEDIA” DOO TIVAT Odlukom i Statutom od 12.12.12. a za izvršnog upisuje Boško Bošković i vrši se usaglašavanje djelatnosti.2011.IMPORT “RUS ADRIATIC”.12. a upisuje se Bjorn Magnus Kopperud. Odlukom i Statutom od 05.12. PROMET I USLUGE . godien vrši se usaglašavanje djelatnosti.HERCEG NOVI. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti.12.538.2011. PROIZVODNJU I USLUGE “GARDENIJA” DOO .12. 181969 Dana 15. godine upisuje se povećanje novčanog kapitala za iznos od 6.2011.2011.2011. pod registarskim brojem 5-0014971/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “MIGADO “DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE DOO NIKŠIĆ. pod registarskim brojem 5-0113473/016 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. pod registarskim brojem 5-0477290/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO ZA PROMET I USLUGE. 182414 Dana 22.T. 181875 Dana 13. pod registarskim brojem 5-0066283/012 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “V.2011. 181461 Dana 07. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12. Ugovorom i Statutom od 06.2011.11.2011.2011.12.2011. godine usljed povećanja nenovčanog kapitala.PODGORICA. TRGOVINU.PODGORICA.2011.12.12. Odlukom i Statutom od 05.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0028091/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU “TAJO TRADE” DOO PODGORICA. 181495 Dana 07.2011. pod registarskim brojem 5-0591149/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “BUK-SUT” . Odlukom od 22.11. Statutom i Odlukom od 14. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom od 29. Statutom i Odlukom od 12.R. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti.12.2011.BIJELO POLJE.12.12. Odlukom i Statutom od 13. 181572 Dana 08.2011. godine varši se ropmjena Statuta nakon uaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. pod registarskim brojem 5-0017124/039 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET. UGOSTITELJSTVO I USLUGE “BANFI” DOO KOTOR.2011.2011.2011.12. Odlukom i Statutom od 12.12. 181970 Dana 15. godine vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. 181888 Dana 13. 182297 Dana 21. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.2011. razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Miloš Petrić a imenuje Dzhakhpar Gamzalov. pod registarskim brojem 5-0556453/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.12. Odlukom i Statutom od 20. 181575 Dana 08.2011. godine razrješave se član Predsjednik odbora direktora Jan Edvard Thygesen.S.TIVAT.D. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti. pod registarskim brojem 5-0442792/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “COPY NET” .2011.12. Odlukom od 05.12. IZGRADNJU I EKSPLOATACIJU MREŽE MOBILNIH TELEKOMUNIKACIJA “TELENOR” DOO PODGORICA.181891 Dana 13. PROIZVODNJU. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12.12. mijenja se adresa i nova je Pod Dubovicom bb i imenuje se za novog ovlašćenog zastupnika Goran Rašović. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti i promjena izvršnog direktora tako da se razrješava Ivica Jaćimović.2011. godine upisuje se povećanje nenovčanog kapitala za iznos od 183.2011. pod registarskim brojem 5-0590783/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO ZA HOLDING POSLOVE.01 eura i vrši se promjena Ugovora usljed povećanja novčanog kapitala i usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.11.2011. Vrši se promjena Statuta 29. pod registarskim brojem 5-0534542/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “NIG” .11. EXPORT . Odlukom i Statutom od 05. god.TIVAT.” . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0274764/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE I PROMET “G. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.BUDVA. PROMET I USLUGE”MESO-PROMET” DOO BIJELO POLJE.12.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. Odlukom od 06.2011. Promjenu podataka društva “MATIJAŠEVIĆ COPAS” O.12. 181712 Dana 06.12.M. . Borge Christel Hanne-Resch Braekken. ZA PROIZVODNJU. godine vrši se dopuna djelatnosti.12. TIVAT. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. god. 181531 Dana 08. 182185 Dana 20. godine vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. a pristupa Boško Bošković. Odlukom i Statutom od 14.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 181718 Dana 09. Odlukom od 06. godine vrši se promjena osnivača tako da istupa osnivač Goran Mrčalica.12. TRGOVINU I USLUGE “VIKMAR”DOO NIKŠIĆ. 181532 Dana 08. godine pod reg.12.2011.290.12.12.2011. pod registarskim brojem 5-0433631/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA TRGOVINU. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0285420/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO “KOMPAS-O” BIJELO POLJE. brojem 2-0000550/008 CRPS-u u Podgorici upisao je sljedeće podatke. INŽINJERING” . a za izvršnog upisuje Igor Jaćimović.2011.2011. ARHITETONSKE I INŽENJERSKE AKTIVNOSTI I TEHNIČKE SAVJETE “PR INŽENJERING” BUDVA.2011.2011.12.12. godine vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Istovremeno vrši se i usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti. pod registarskim brojem 5-0307843/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO. Odlukom i Statutom od 14.2011. pod registarskim brojem 5-0123300/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS.

2011. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. pod registarskim brojem 5-0368392/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PREVOZ. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom i Statutom od 08. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. pod registarskim brojem 5-0099233/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT “SPLIĆANKA MONTENEGRO” DOO TIVAT. pod registarskim brojem 5-0032121/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “ALLEGRA”DOO TIVAT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU.2011.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom od 05.2011. pod registarskim brojem 5-0558733/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.IMPORT “GRADNJA “DOO BIJELO POLJE. .47 eura i vrši se usaglašavanje djelatnosti.2011. 181685 Dana 09. 181579 Dana 08.12.2011.12.2011.12.11.12. godine razrješava se član upravnog odbora Zoran Tomić. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12. godine vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.2011. 181662 Dana 06. PROMET I USLUGE “GORAN RUDA” DOO BIJELO POLJE.2011. 181619 Dana 08.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. 181711 Dana 09.12. PROMET I USLUGE “JOTA” CETINJE. TRGOVINU I USLUGE “NIKAC” DOO .BIJELO POLJE.10.12.12.2011.2011. pod registarskim brojem 5-0212123/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I PROMET “MIROTIN . Odlukom od 30. Statutom i Odlukom od 08. 181706 Dana 09.2011. Statutom i Odlukom od 05.2011. 181812 Dana 12. Odlukom od 09.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o kklasifikaciji djelatnosti. Statutom i Odlukom od 07. 181637 Dana 08. UGOSTITELJSTVO.2011.2011. INŽENJERING I USLUGE .12. TURIZAM. godine vrši se povećanje novčanog kapitala za iznos od 124.00 eura.2011.12. PROMET I USLUGE. Odlukom i Statutom od 05.12. 181695 Dana 09. pod registarskim brojem 5-0465714/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE “VEKTOR INŽENJERING” DOO .11.2011.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.TIVAT. Odlukom od 07. godine vrši se promjean Statua nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.2011.12.M” DOO PODGORICA. Statutom i Odlukom od 07. Odlukom i Statututom od 01. pod registarskim brojem 5-0002811/012 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “LEUT” DOO. pod registarskim brojem 5-0127970/013 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “ZNAK” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU. godine vrši se povećanje novčanog kapitala za aiznos od 5. MARKETING. 181640 Dana 08. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.12.2011.11. godine vrši se pormjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.12.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.12.12. godine vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.2011.2011.2011. 181582 Dana 08. PROMET I USLUGE “ANIČIĆ“ DOO BIJELO POLJE. god. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12. god. 181530 Dana 08. Odlukom i Statutom od 09. Odlukom od 05. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.HERCEG NOVI. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 181673 Dana 09.2011.NIKŠIĆ.2011. pod registarskim brojem 5-0465752/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “GLASS COMPANY” . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. ŠPEDICIJU. Odlukom i Statutom od 07.NIKŠIĆ. godine vrši se pormjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. god.180477 Dana 10.950. pod registarskim brojem 5-0594664/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “DADO . 181686 Dana 09.2011.12.12.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.BIJELO POLJE. a za člana upisuje se Goran Šćepanović Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. god. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti. PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT . vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.RIBAREVINA” . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12. 181687 Dana 09. pod registarskim brojem 1-00000163/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva AKREDITACIONO TIJELO CRNE GORE .12.2011.2011.12. pod registarskim brojem 5-0050830/015 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva JEDNOČLANO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU.PODGORICA Rješenjem Vlade Crne gore od 29.2011. 181580 Dana 08. pod registarskim brojem 5-0527790/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU NA MALO MOTORNIM GORIVOM “EKO . vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.12.741. Odlukom od 30.2011. godine vrši se promjena Statuta nakon razrješenja dosadašnjeg izvršnog direktora a imenovanje Radenka Nikčevića i usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. pod registarskim brojem 5-0606532/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “NEXEN” PODGORICA.CG” PODGORICA.11. 181657 Dana 09.PODGORICA.2011. pod registarskim brojem 5-0591809/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA.12. Odlukom od 07. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. pod registarskim brojem 5-0204614/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO “STOJKOVIĆ“ ZA PROIZVODNJU. pod registarskim brojem 5-0264683/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0600018/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “BENEFIT” DRUŠTVO ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE DOO . god.12. Statutom i Odlukom od 08. EXPORT .

godine vrši se usaglašavane sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.12. list RCG”. GRAKALIĆA STAN BR. za članove odbora direktora imenuju se: Darko Urukalović. 181720 Dana 10.HERCEG NOVI.2011. 181171 Dana 10. godine vrši se promjena Statuta nakon usglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. list RCG”.5 . broj 6/02 i “Sl.Tivat od 20.2011.12. registarski broj 50532353.2011.2011. B. pod registarskim brojem 5-0588282/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU.IGALO. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.000. PLOVILA I MAŠINA “S . donijeli su dana 28.2011.2011 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije.00 eura. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.12. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: -. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sljedeće podatke: Odluku Skupštine akcionara A. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: MIRIAM MEDIĆ -. adresa: LJEŠNICA BB . donijeli su dana 28. “SWISS OSIGURANJE” . JMBG: BC8635326.2011.HERCEG NOVI. pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima (“Sl. broj 6/02 i “Sl. registarski broj 50596906. adresa: UL.2011 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije. NEDAKUSI BB. Stana Živković i Sanja Mugoša. adresa: UL.12. NARODNE REVOLUCIJE BB. 175548 Dana 14.2011.811.2011.181885 Dana 13.BIJELO POLJE. list CG”. pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima (“Sl. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. SAVINA 24. 181091 Dana 10. god. donijeli su dana 30. list RCG”. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Odlukom i Statutom od 07.11. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. registarski broj 50266561.25 . VOZILA.PLJEVLJA. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: VLAJKO ČULJKOVIĆ -.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. broj 6/02 i “Sl.BIJELO POLJE. broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. donijeli su dana 24.2011. PROMET I USLUGE “ČULJKOVIĆ COMPANY” DOO . broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a.2011.BIJELO POLJE. list CG”. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.11. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sljedeće podatke: Odluku Osnivača DOO “AVACOM”. donijeli su dana 30. donijeli su dana 07.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. list CG”. .2011.25 JMBG: 102920142.SAVA ILIĆA BR. Odlukom od 01.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: DUŠKO BULATOVIĆ .GRAKALIĆA STAN BR. list RCG”.2011 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije. .2011 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: DRAŽAN KULIĆ .PLJEVLJA.Podgorica od 17.HERCEG NOVI.HERCEG NOVI. broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a.2011 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije. registarski broj 50339251.12.01. JMBG:. Odlukom od 21. godien vrši se usaglašavanje djelatnosti.10.HERCEG NOVI.10. broj 6/02 i “Sl. pod registarskim brojem 5-0548853/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “CROWN-S”BIJELO POLJE.11. u Podgorici.11. 181412 Dana 10.LEASING” DOO PODGORICA.09. list RCG”. broj 6/02 i “Sl.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.06.25 JMBG: 304117823JACK DELF . 182241 Dana 21. adresa: NIKOLE LJUBIBRATIĆA 66A . PROMET I USLUGE.12. EXPORT-IMPORT “PUT-COMPANY” . pod registarskim brojem 5-0579064/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE “GO & GO TRADE”DOO PLJEVLJA Odlukom i Statutom od 06.06 eura. u Podgorici. pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima (“Sl. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “TARA . PROMET I USLUGE “NELA COMPANY” DOO . list CG”. JMBG: 1806968280137.BOSNA I HERCEGOVINA.12.2011 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije. godine o smanjenju nenovčanog kapitala za iznos od 130. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA KONSALTING “BLACK MOUNTAIN” . JMBG: 2908951280126. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: HAYLEY LOUISE WRIGHT HERCEG NOVI. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.339.2011. 181681 Dana 09. B. adresa: SAVINA 24. pod registarskim brojem 5-0264190/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA LIZING NEKRETNINA. registarski broj 80014952. pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima (“Sl.RAFT” .2011. list CG”. broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a.12.KULA .D.BIJELO POLJE.12. broj 6/02 i “Sl. EXPORT-IMPORT .HERCEG NOVI. list RCG”. pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima (“Sl.BIJELO POLJE. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.3 .KOTOR. LIKVIDACIJE IBRISANJA 181191 Dana 09. pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima (“Sl.2011. GRAKALIĆA STAN BR. FOČA JMBG: P 6054352. 179112 Dana 10. list CG”. registarski broj 50354923. SAVINA 24B. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva “MEDIĆ“ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET I USLUGE.2011.12. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva VISOKA ŠKOLA SESTRINSTVA “KRALJICA JELENA” . adresa: INDUSTRIJASKA BR. godine o smanjenju akcijaskog kapitala za iznos od 2.

180932 Dana 28. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. SELJANOVO B. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima (“Sl. list RCG”. list RCG”. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: ALEKSANDRA BADNJAR . Ljubljana. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 175517 Dana 13. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima (“Sl. list RCG”.09. broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. 27 .12. Celovška cesta 172. o promjeni oblika organizovanja u NVO organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore .4 JMBG: 0902980260163.2011. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva “TADIĆ“ DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA HERCEG NOVI. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva “M&N PLUS” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BAR. donijeli su dana 05. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: ZORAN TADIĆ .HERCEG NOVI.2011 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije.178970 Dana 29. list RCG”. pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima (“Sl.11. 181187 Dana 10. 181440 Dana 15.2011.BAR.09. adresa: TOPOLICA II. registarski broj 50539180.2011 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije.BUDVA. JMBG: 0611973295097SLOBODAN ĆERANIĆ . BARMAHALA BR.HERCEG NOVI. list CG”. pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima (“Sl. donijeli su dana 14. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “AROMA ENGINEERING” PLJEVLJA.12.BEOGRAD. 181743 Dana 15.11. broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a.12. broj 6/02 i “Sl. EXPORT-IMPORT “LUKAČ“ DOO .TIVAT. POLJE BB JMBG: 1003986268009.HERCEG NOVI. . list CG”. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.HERCEG NOVI. 1-29 .BUDVA. broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a.12. 181278 Dana 20. X HERCEGOVAČKE BRIGADE BR. o upisu u registar udruženja pod rednim brojem 5697 NVO Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore . broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a.PODGORICA. broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a.KOTOR. pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima (“Sl.2011 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije. list RCG”. MANASTIRSKA 27 JMBG: 1210961240016. registarski broj 50288491. 4 .BUDVA. VELJI VINOGRADI B. donijeli su dana 17. donijeli su dana 27. donijeli su dana 22. pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima (“Sl.11. . Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: ĐORĐE ĐUROVIĆ . list CG”. I-27 .HERCEG NOVI.09.12. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: PETAR BRAJKOVIĆ . PROMET I USLUGE. 181238 Dana 15. 181062 Dana 08. list CG”.2011.ROŽAJE.BAR. registarski broj 50534322. TRGOVINU I USLUGE “HTS” DOO .12. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva “ESS COMMERCE”DRUŠTVO ZA TRGOVINU I TURIZAM DOO KOTOR. broj 6/02 i “Sl.12.92 . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.26 JMBG: 0308967277023. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. registarski broj 50144143.2011 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. list RCG”.2011. donijeli su dana 06. PLJEVLJA.2011. broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a.2011.2011. NJEGOŠEVA BB. broj 6/02 i “Sl. list CG”. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: -”TC PROJEKT” DOO matični broj 1554107000. list CG”. ul.2011 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije.BAR. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. adresa: TOPOLICA II. donijeli su dana 28.B.B.11. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: RADINA TANJEVIĆ . adresa: ŽRTAVA FAŠIZMA BR.06. broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a.2011 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije. broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a.11. registarski broj 50472121.“PAM CG”. list CG”. JMBG: 1804979727246SNEŽANA STOJANOVIĆ . Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: SLAVKA SAVIĆ . god. broj 6/02 i “Sl. ŠUŠANJ BB JMBG: 1207989212920. pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima (“Sl.2011 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije. broj 6/02 i “Sl. pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima (“Sl. broj 6/02 i “Sl. adresa: RADANOVIĆI BB .12. broj 6/02 i “Sl. god. list RCG”. broj 6/02 i “Sl.2011. list CG”. adresa: CRNOGORSKIH SERDARA BB . list RCG”. registarski broj 50130143. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva “UNICUT” DOO . adresa: MANASTIRSKA BR. broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. registarski broj 50593122. registarski broj 50610979. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva “TK PROJEKT MONTENEGRO”DOO PODGORICA.12.2011 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije. 05-006/11-16544/2 od 05.KOTOR. adresa: X HERCEGOVAČKE BRIGADE BR.BAR. list RCG”. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: SANELA RANČIĆ .B.PLJEVLJA. KARAĐORĐEVA 11 JMBG: 003759629.TIVAT. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. registarski broj 50590214. pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima (“Sl. broj 6/02 i “Sl. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: SENADA LUKAČ .2011 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije. adresa: ŽIDOVIĆI BB.“PAM CG” i Rješenja ministarstva unutrašnjih poslova br. donijeli su dana 08. adresa Slovenija. adresa: SELJANOVO B.2011.2011.11. pod registarskim brojem 10-0000110/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Briše se iz evidencije Centralnog registra Privrednog suda upis obavljanja djelatnosti ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU PRAVA AUTORA MUZIKE CRNE GORE “PAM CG” PODGORICA na osnovu Odluke Skupštine od 08. RADANOVIĆI BB JMBG: 1701965235010.12. donijeli su dana 28. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA IZNAJMLJIVANJE PREDMETA ZA LIČNU UPOTREBU I DOMAĆINSTVO “LILLI” DOO TIVAT.2011.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. JMBG: 1304954290088.BAR. 181070 Dana 25.10. list CG”.

2011. donijeli su dana 09. donijeli su dana 06. pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima (“Sl. a datum usvajanja Statuta je 28. adresa: VIDIKOVAC BB . Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 17. broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a.11.PRIJEPOLJE.12. JMBG: 1707977288010. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 14. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: MAXIM SKRIPCHENKO . Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: BLAŽO RADONJIĆ .2011 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije.B.2011. POTAPOVA ALEXANDRA Izvršni direktor. EXPORT-IMPORT BUDVA. Lica u društvu su: VUČKO ROVČANIN Osnivač. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DOO “MONTEBIZ” ZA KOMUNIKACIJE.12. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: STEVAN KOVAČEVIĆ . JMBG: 70 2607205. adresa: UL. 181152 Dana 06. broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. PROMET I USLUGE EXPORT – IMPORT “DN POPOVIĆ“ DOO PODGORICA Osnivač. VIDIKOVAC BB JMBG: 0104951230014VERA RADONJIĆ KOTOR. broj 6/02 i “Sl. broj 6/02 i “Sl. RUDARSKA 66 NIKŠIĆ.KOTOR.KOTOR. Adresa: Podravska Br.11. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. donijeli su dana 05. pod registarskim brojem 5-0618123/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU. OSNIVANJA 181367 Dana 06. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva “AN-RI COMMERCE” DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. KLIMOV IGOR Izvršni direktor.NIKŠIĆ. broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a.11.2011.11.11.11. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: Društvo Za Inženjering. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima (“Sl. pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima (“Sl. list CG”.NIKŠIĆ. broj 6/02 i “Sl. BABILONIJA B. 180653 Dana 16. MILOVIĆI BB TIVAT. registarski broj 50586385. list RCG”.12. POPOVIĆ DARKO Ovlašćeni zastupnik. 181669 Dana 19.NIKŠIĆ.2011 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije.12. registarski broj 50609895. 1. 181512 Dana 15. 181302 Dana 14.2011 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije. adresa: DUŠANA TOMOVIĆA B. a datum usvajanja Statuta je 14.2011.B. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. POPOVIĆ NEMANJA Izvršni direktor. adresa: IVANA CRNOJEVIĆA 49 PODGORICA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. ROVČANIN MARIJANA Izvršni direktor. Konsalting I Usluge “Joksinženjering” DOO . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.TIVAT.2011. pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima (“Sl.12. MEDITERANSKA BR. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: BRANKA BOŠKOVIĆ .2011.2011.11. broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. .2011. list RCG”.12.12.2011. registarski broj 50613174. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. donijeli su dana 03. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT “VIZANTIA” .2011. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DOO “RADONJIĆ & COMPANY” ZA TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA KOTOR. registarski broj 50134684. JOSIPA BROZA 65 PODGORICA. adresa: TRG BOŽANE VUČINIĆA BB .2011.2011 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije. EXPORT-IMPORT “AUTO KREŠO” PODGORICA. pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima (“Sl. 180760 Dana 18.BUDVA.2011 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije. pod registarskim brojem 5-0618764/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “QUBEEQ” BUDVA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Matični broj 17305166. registarski broj 50490151. broj 6/02 i “Sl. a datum usvajanja Statuta je 06.181467 Dana 15. broj 6/02 i “Sl.11. 182517 Dana 23.2011. list RCG”.B. a datum usvajanja Statuta je 17.12. Lica u društvu su: ALEXANDRA POTAPOVA Osnivač. pod registarskim brojem 5-0618400/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE.12.MOJKOVAC.RUSKA FEDERACIJA. list CG”. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 28.11.12.2011. donijeli su dana 28. 181257 Dana 30. DUŠANA TOMOVIĆA B.4 . CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DOO “ŠEĆERAGIĆ“ PODGORICA. list RCG”.12. list CG”. broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 06.2011. DR ZORANA ĐINĐIĆA 014 JMBG: 08119354. VUKA MIĆUNOVIĆA 83 JMBG: 1103970260118.Beograd Registarski Broj: -. Lica u društvu su: IGOR KLIMOV Osnivač.11. broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a.2011. adresa: TRG SLOBODE BR. list RCG”. BUDVA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. donijeli su dana 21. list CG”. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “OLIVA MONT” MOJKOVAC. VIDIKOVAC BB JMBG: 1705954235030. list CG”. registarski broj 50592308. USLUŽNE DJELATNOSTI I TRGOVINU. TRGOVINU I USLUGE DOO . list RCG”. broj 6/02 i “Sl. Lica u društvu su: “AUTO KREŠO TRGOVINA” DOO Osnivač.12. pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima (“Sl. PROMET I USLUGE DOO “GANAR” NIKŠIĆ.2011.12.12. pod registarskim brojem 5-0618745/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. BEBEK BRUNO Ovlašćeni zastupnik. list CG”. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. MOJKOVAC.PODGORICA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 10 . CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ”JOKSMONTE” PODGORICA.2011 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: MIRSAD ŠEĆERAGIĆ .2011.

12. a datum usvajanja Statuta je 28.2011.181154 Dana 29. a datum usvajanja Statuta je 30. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 06. ADMIRALA ZMAJEVIĆA 63 PODGORICA.12. 181633 Dana 08. TIVAT. pod registarskim brojem 5-0619100/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. pod registarskim brojem 5-0618908/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “IL TEMPO” DOO ZA TRGOVINU I USLUGE. RADNIČKA 1 PODGORICA.12. 181214 Dana 01. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 01.2011.12. Lica u društvu su: RAONIĆ DARKO Izvršni direktor.12. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 25.2011. 181388 Dana 06. pod registarskim brojem 5-0619134/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. 181311 Dana 06. a datum usvajanja Statuta je 29.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12.11.2011. pod registarskim brojem 5-0619206/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT . MARKA MILJANOVA BB ŽABLJAK. a datum usvajanja Statuta je 01. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12.11.11.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.2011.ŽABLJAK. ČVORO OLIVERA Izvršni direktor.2011.2011 a datum usvajanja Statuta je 02.2011. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 30. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 01. V PROLETERSKE 141 PODGORICA.11.2011.11. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 28.12.2011. a datum usvajanja Statuta je 06. ZELENIKA. DARKO RAONIĆ Osnivač.2011. pod registarskim brojem 5-0619149/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “MONTALBA” .2011. OLESYA GONTA Osnivač. PODGORICA. 181525 Dana 02. 181510 Dana 02. ULCINJ. pod registarskim brojem 5-0619153/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU. MATIJAŠEVIĆ DALIBORKA Izvršni direktor. TUZI BB.12. 181353 Dana 01.2011.IMPORT “V&D TRANS”DOO PODGORICA.12. Lica u društvu su: JOVETIĆ ANKA Ovlašćeni zastupnik. Lica u društvu su: VJEKOSLAV ŠARANOVIĆ Osnivač.12.12.2011. KOPARAN MELIH Ovlašćeni zastupnik.11. Lica u društvu su: RIDVAN HOTI Osnivač. Lica u društvu su: LJEPOSAVA GRUJIĆ Osnivač. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. ŠARANOVIĆ VJEKOSLAV Izvršni direktor. GRUJIĆ LJEPOSAVA Izvršni direktor.12.2011. Lica u društvu su: ĐORĐE ZEKOVIĆ Osnivač.12. a datum usvajanja Statuta je 01. . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. 181109 Dana 28. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 01. DALIBORKA MATIJAŠEVIĆ Osnivač. pod registarskim brojem 5-0619081/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE.2011. Lica u društvu su: STANKOVIĆ VUK Izvršni direktor. PUT RADOMIRA IVANOVIĆA 2 PODGORICA.11. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. CRNA GORA”. EXPORT-IMPORT DOO “PIONIR FILTERS” PODGORICA. MILENA JOVETIĆ Osnivač.12. Adresa za prijem pošte BULEVAR REVOLUCIJE BR. KALIMANJ B. SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU. pod registarskim brojem 5-0619172/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “SPORTING DERBY STAR M” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU DANILOVGRAD.11. PROMET I USLUGE PODGORICA. RAONIĆ DARKO Ovlašćeni zastupnik. Lica u društvu su: VELIBOR KLJAJEVIĆ Osnivač. a datum usvajanja Statuta je 05. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Lica u društvu su: BOJANA ŠUŠKAVČEVIĆ Osnivač. Lica u društvu su: BALZANOV KARVEN Izvršni direktor. PAŽIĆI BB DANILOVGRAD.ULCINJ. Lica u društvu su: MILANKO LALOVIĆ Osnivač. Lica u društvu su: SINIŠA MATIJAŠEVIĆ Osnivač. VUK STANKOVIĆ Osnivač.2011. ZEKOVIĆ ĐORĐE Izvršni direktor. ŠUŠKAVČEVIĆ BOJANA Izvršni direktor. 181707 Dana 09. EXPORT-IMPORT “ANTALY GOLD” .12.2011. a datum usvajanja Statuta je 01. 181511 Dana 02. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 07. Lica u društvu su: ŽELJKO ČVORO Osnivač. 44 DANILOVGRAD. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 02.2011. PROMET I USLUGE. 181421 Dana 07. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 29.11. LALOVIĆ MILANKO Izvršni direktor.ME DOO ZA SOFTVERSKI INŽENJERING. UL.2011.12. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 05. 308 PODGORICA. a datum usvajanja Statuta je 01.2011.12. pod registarskim brojem 5-0618931/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “TANEX COMPANY” DOO PODGORICA.2011.12. PODGORICA. BULEVAR REVOLUCIJE BR. JOVETIĆ MILENA Izvršni direktor. HOTI RIDVAN Izvršni direktor.2011.2011.12.12. pod registarskim brojem 5-0618836/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “ZEKO. pod registarskim brojem 5-0619115/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “LNASA” DOO HERCEG NOVI.2011.2011. 181528 Dana 01.2011. PODGORICA. a datum usvajanja Statuta je 01. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12. EXPORT-IMPORT “DELTA GROUP” DOO TIVAT. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. KRALJA NIKOLE BR. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. KARVEN BALZANOV Osnivač.2011.2011. a datum usvajanja Statuta je 25.12. VUČEDOLSKA 11-B PODGORICA. Lica u društvu su: KOPARAN MELIH Izvršni direktor. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 05.12. a datum usvajanja Statuta je 05.2011.12.PODGORICA.PODGORICA. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 01. NIKOLA STEFANOVIĆ Osnivač.2011.2011. MEĐUNARODNU ŠPEDICIJU I TURIZAM “NIBEK MONT” DOO PODGORICA. EXPORT-IMPORT . UGOSTITELJSTVO. 181396 Dana 06.11. 26 NOVEMBAR BB.12.12.12. MELIH KOPARAN Osnivač. OBALI BB HERCEG NOVI. a datum usvajanja Statuta je 07. pod registarskim brojem 5-0619168/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE “MXL” DOO .2011. KLJAJEVIĆ VELIBOR Izvršni direktor.12. BULEVAR PETE PROLETERSKE BB. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.B.11.2011. GRAĐEVINARSTVO I USLUGE. 7 PODGORICA.2011. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 30.2011. pod registarskim brojem 5-0618840/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DOO “GRANDE BELLEZZA” ZA PROIZVODNJU.2011. pod registarskim brojem 5-0618889/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA USLUGE I PROMET “B & K”DOO PODGORICA.12. Ovlašćeni zastupnik.2011.

181790 Dana 12. PROMET I USLUGE”J. PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT HERCEG NOVI. Lica u društvu su: MOMČILO NIKOLIĆ Osnivač. 181148 Dana 29. MARKA MILJANOVA 46 PODGORICA.11.181666 Dana 09.2011.09. a datum usvajanja Statuta je 28.11.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.J. a datum usvajanja Statuta je 02.11.2011.2011.2011. pod registarskim brojem 5-0615086/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DOO “ERBA MONTE” DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. Lica u društvu su: TOMISLAV PETROVIĆ Osnivač.. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. NIKOLIĆ MOMČILO Izvršni direktor. ZELENIKA VINOGRADSKA BB HERCEG NOVI. PRELEVIĆ MILINKO Izvršni direktor.12.2011. a datum usvajanja Statuta je 13.2011.09.B.12. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 07. 181356 Dana 01.12. a datum usvajanja Statuta je 30. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. MOSKOVSKA BB.2011. 8 HERCEG NOVI. pod registarskim brojem 5-0618946/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA GRAĐEVINARSTVO.12.2011.11. BUDVA.12. PODGORICA. BJELICA MILIJANA Izvršni direktor. KOSOVARSKA B. 181623 Dana 05. pod registarskim brojem 5-0618999/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “LASER MN” DOO PODGORICA.2011. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 28. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 30.11. Lica u društvu su: MILIJANA BJELICA Osnivač. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 06. Lica u društvu su: IVAN PEŠIĆ Osnivač.10.2011.09. PERIĆ MILE Izvršni direktor.12.12.2011 a datum usvajanja Statuta je 22.2011. 181674 Dana 09.2011.12. a datum usvajanja Statuta je 07.09.PODGORICA. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 05. Lica u društvu su: LARISA ZINDER Osnivač. LEKIĆ SINIŠA Izvršni direktor. BUKILIĆ SAŠA Izvršni direktor.2011.12.2011. 181967 Dana 15.12.2011. PODGORICA. Lica u društvu su: LJULJETA KALEZIĆ Osnivač. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Lica u društvu su: BOŽIDARKA JOKSIMOVIĆ Osnivač.12. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 22. pod registarskim brojem 5-0619005/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “ABC CONSULT” DOO ZA KONSALTING. BUDVA. Lica u društvu su: ZORAN RAIČEVIĆ Osnivač.2011.12.2011. GERARD ALVAREZ ANDELA Ovlašćeni zastupnik. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12.2011. pod registarskim brojem 5-0619191/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.12. 181180 Dana 30. a datum usvajanja Statuta je 05. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Lica u društvu su: RANKO JOVOVIĆ Osnivač. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 13.2011. a datum usvajanja Statuta je 09. pod registarskim brojem 5-0619650/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.2011. a datum usvajanja Statuta je 28. a datum usvajanja Statuta je 30. UL.11.12.2011. RAFAILOVIĆI BUDVA.2011.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.2011. pod registarskim brojem 5-0619297/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DOO “MKM .2011. ULCINJ.12. ZASTUPANJE I EXPORT-IMPORT . 181829 Dana 13. PROMET ROBA I USLUGA. RAIČEVIĆ ZORAN Izvršni direktor.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Adresa za prijem pošte S. Lica u društvu su: MILINKO PRELEVIĆ Osnivač. S. a datum usvajanja Statuta je 06. 181146 Dana 05. KURTAGIĆ MIHRIJA Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12. PETROVIĆ TOMISLAV Izvršni direktor.2011. 179038 Dana 03. PEŠIĆ IVAN Izvršni direktor. Lica u društvu su: MILE PERIĆ Osnivač. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 30. Lica u društvu su: ZORAN GRUJIČIĆ Osnivač. pod registarskim brojem 5-0619608/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “NIKOLIĆ COMPANY” BAR. STANKA DRAGOJEVIĆA 8 PODGORICA. pod registarskim brojem 5-0618950/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “DEA-M” DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.2011. PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT “SEDAM-M” DOO PODGORICA. a datum usvajanja Statuta je 07.12.2011. KOVAČEVIĆA 22 A ŠTOKHOLM. SADINE BB PODGORICA.11. 181297 Dana 06.12. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 06. ANDELA GERARD ALVAREZ Osnivač. BABIN DO BB.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. PROMET I USLUGE “PERIĆ . pod registarskim brojem 5-0619225/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “MONTE PRIZMA” DOO ZA GRAĐEVINARSTVO.09. .ROŽAJE. USLUGE I EXPORT-IMPORT. OSLOBOĐENJA BB ROŽAJE. KOVAČEVIĆA 22 A NIKŠIĆ.2011. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 14. PAŠTROVSKA B. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 07. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 09. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 28. BJELIŠI 10 BAR.11. pod registarskim brojem 5-0619612/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “SARI” DOO ZA PROIZVODNJU.2011.12.2011. a datum usvajanja Statuta je 14.BUDVA. a datum usvajanja Statuta je 06.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.11. Lica u društvu su: SAŠA BUKILIĆ Osnivač. MIJODRAG JOKIĆ Osnivač.B.12.2011. PROMET. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 02.12.2011. GRUJIČIĆ ZORAN Izvršni direktor. 181845 Dana 13. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.2011. COMPANY”DOO PODGORICA.12.12. pod registarskim brojem 5-0617055/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DOO “FOLLOW GROUP” .GRADNJA” HERCEG NOVI. EXPORT-IMPORT ULCINJ. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. KODRE BB ULCINJ.TRANSPORT” ZA DRUMSKI PREVOZ TERETA I POSREDOVANJE U PRODAJI RAZNOVRSNIH PROIZVODA. pod registarskim brojem 5-0619665/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “ANDELA DIVING” DOO ULCINJ. TRGOVINU I USLUGE DOO NIKŠIĆ.11. Lica u društvu su: GERARD ALVAREZ ANDELA Izvršni direktor. pod registarskim brojem 5-0619775/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “MIL GROUP”DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU. RADOSAVA BURIĆA 6A PODGORICA. MANASTIRSKA BR. ZINDER LARISA Izvršni direktor. KALEZIĆ LJULJETA Izvršni direktor. 178774 Dana 23.

Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 21. EXPORT-IMPORT UGOSTITELJSTVO USLUGE “NICOM” ULCINJ. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. a datum usvajanja Statuta je 12.2011.12.BUDVA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0619593/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.12.12. Lica u društvu su: EVGENY KONISHCHEV Osnivač. a datum usvajanja Statuta je 24. BIJELA BB HERCEG NOVI.2011. pod registarskim brojem 5-0619388/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “ROSLAV” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BAR.DANILOVGRAD.12. 181724 Dana 12. ABDAL RAHMAN RASLANHANY HAKERIA AHMAD Izvršni direktor.12. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 09. TRGOVINU.11. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 08. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 05.11. pod registarskim brojem 5-0619847/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “ART WOOD MIKO” HERCEG NOVI.TOMAŠEVIĆA 26 BAR. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 12.2011.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. J. pod registarskim brojem 5-0619369/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “P-CONTE”DOO ZA FINANSIJSKO . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.12. 181538 Dana 08.2011.12.12.2011. 181439 Dana 07.12.BAR.2011. DUVNJAK TANJA Izvršni direktor.2011.12. VERONIKA KORENEVA Osnivač. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. 181608 Dana 05.KNJIGOVODSTVENE USLUGE BAR.2011. JOVANOVIĆ MIODRAG Izvršni direktor. KRGOVIĆ RANKO Izvršni direktor.12.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. a datum usvajanja Statuta je 06. a datum usvajanja Statuta je 14.2011. pod registarskim brojem 5-0619043/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “ANTARES . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. NIKČEVIĆ VLADAN Izvršni direktor.2011. a datum usvajanja Statuta je 02. PEŠIĆ RADOVAN Izvršni direktor. TRGOVINU I USLUGE “EURO-TRANSPORT” DOO . Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 25.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 06. 181731 Dana 12. 181235 Dana 30.11. a datum usvajanja Statuta je 06.12. PODI BB HERCEG NOVI.2011. DONJA POLJA BB MOJKOVAC.MNE” DOO . a datum usvajanja Statuta je 29. ALEKSIĆ DRAGO Izvršni direktor.PODGORICA.2 PODGORICA.12.12. pod registarskim brojem 5-0619058/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “AEC INTERNATIONAL” . SNEŽANA PEŠIĆ Osnivač. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. VESKO ŠLJIVANČANIN Osnivač. a datum usvajanja Statuta je 09. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. TURIZAM.12.12. ŠLJIVANČANIN VESKO Izvršni direktor.2011. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 15.12.11. pod registarskim brojem 5-0619373/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “ALEKSIĆ KOMERC” DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.11.12. LEBED SERGEY Izvršni direktor. TANJA DUVNJAK Osnivač. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.2011. Lica u društvu su: ŽARKO RAŠKOVIĆ Osnivač. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. ABOUSHAAR OMAR Izvršni direktor.12.2011.12.2011. Lica u društvu su: DUVNJAK TANJA Izvršni direktor.11.2011. Lica u društvu su: OLGA NIKČEVIĆ Osnivač. pod registarskim brojem 5-0619039/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU “ŠARM” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU .12.11. PEŠIĆ SNEŽANA Ovlašćeni zastupnik. KUMBOR BB HERCEG NOVI. KODRA BB ULCINJ. pod registarskim brojem 5-0619354/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA PREVOZ.11. Lica u društvu su: MIODRAG JOVANOVIĆ Osnivač. KORENEVA VERONIKA Ovlašćeni zastupnik. MARNIKOVIĆ ĐERĐA Ovlašćeni zastupnik. BJELIŠI BB BAR. SPUŽ BB DANILOVGRAD. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 08. Lica u društvu su: KORENEVA VERONIKA Izvršni direktor.2011. a datum usvajanja Statuta je 07. MAINSKI PUT BB BUDVA. Lica u društvu su: SERGEY LEBED Osnivač.2011. a datum usvajanja Statuta je 05.12. Lica u društvu su: OMAR ABOUSHAAR Osnivač. ROMAN GOLOVIN Osnivač. a datum usvajanja Statuta je 08.12.11. ĐERĐA MARNIKOVIĆ Osnivač.2011. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 24. a datum usvajanja Statuta je 21. a datum usvajanja Statuta je 25. . PROMET I USLUGE “VAR MONT” MOJKOVAC. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 07.2011. VIACHESLAV KOKHTASHVILI Osnivač.11. a datum usvajanja Statuta je 09. 181114 Dana 25.12.2011. pod registarskim brojem 5-0619832/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA PROMET.11.TOMAŠEVIĆA 59 BAR.12. Lica u društvu su: DRAGO ALEKSIĆ Osnivač. TRGOVINU I USLUGE “CANNABINA” DOO NIKŠIĆ. RUBEŽA 136 NIKŠIĆ. J.2011. pod registarskim brojem 5-0619335/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA DOO “EAST FALCON” . KONISHCHEV EVGENY Izvršni direktor.2011. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 29.2011. BULEVAR REVOLUCIJE KULA “A” BAR.HERCEG NOVI. 181953 Dana 14.12.2011.2011.2011. Lica u društvu su: KOKHTASHVILI VIACHESLAV Izvršni direktor.12. pod registarskim brojem 5-0618817/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. pod registarskim brojem 5-0619498/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “GASPROM” BAR.2011. 181340 Dana 01.2011.181095 Dana 28. 181703 Dana 09. RADOJA DAKIĆA (PLATO DOMA REVOLUCIJE) BB NIKŠIĆ.12. 181725 Dana 12. pod registarskim brojem 5-0619631/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “SAINT MONT” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU HERCEG NOVI. Lica u društvu su: RANKO KRGOVIĆ Osnivač. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 02.12.2011.12. 181954 Dana 14. Lica u društvu su: RASLANHANY HAKERIA AHMAD ABDAL RAHMAN Osnivač. 181247 Dana 05. TRGOVINU I USLUGE DOO NIKŠIĆ.12. SERDARA JOLA PILETIĆA BR. Lica u društvu su: MARNIKOVIĆ ĐERĐA Izvršni direktor.2011. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 06. Lica u društvu su: RADOVAN PEŠIĆ Osnivač.2011.

11.12. 181241 Dana 30. ŽABLJAK. BOŠKOVIĆ ANA Izvršni direktor.12.2011.2011. SPASOJEVIĆ . pod registarskim brojem 5-0620150/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.2011. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 08. . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0619062/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “MODA. UL. TRIPKA DŽAKOVIĆA B. 182252 Dana 21. MITRA BAKIĆA BR.2011.181368 Dana 01.2011.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 181314 Dana 01. 34 PODGORICA.2011.2011.2011. Lica u društvu su: VESELIN VOJINOVIĆ Osnivač. MILUTINA KAŽIĆA BB.12. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 06.2011.11. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 25.12. MAROVIĆ ANA Izvršni direktor.2011. 181491 Dana 07.2011. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 24. Lica u društvu su: SVETLANA RADOJEVIĆ Osnivač.2011 a datum usvajanja Statuta je 20. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 28. WANLOP ARJUNA PAUNOVIĆ Osnivač. RAUSHAN VALEEV Osnivač. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 01. pod registarskim brojem 5-0619517/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “DOMINIUM”DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA.2011.11.12.11. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 17. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. TERZIĆ LJILJANA Izvršni direktor. pod registarskim brojem 5-0618874/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “NS GROUP”.2011.B. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.2011. 182377 Dana 22. Lica u društvu su: RANKO STANIĆ Osnivač. a datum usvajanja Statuta je 25.11. SELJANOVO B. Lica u društvu su: KLEMENC ŽELJKO Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. VOJINOVIĆ VESELIN Izvršni direktor. Lica u društvu su: IVAN MILOŠEVIĆ Osnivač. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 19. CHARLOTTE LOUISE PAUNOVIĆ Osnivač.2011.12. a datum usvajanja Statuta je 29. pod registarskim brojem 5-0618965/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODOGOVORNOŠĆU “THE YACHT PANTRY MONTENEGRO” TIVAT.20 BUDVA. a datum usvajanja Statuta je 06.2011.2011. MOŠE PIJADE 9 TIVAT.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0619942/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “ARHITEKTONSKI STUDIO AIM” DOO . 181209 Dana 30. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.10. TOMIĆ ZORICA Ovlašćeni zastupnik.12. pod registarskim brojem 5-0618984/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “KULINA PROMET” ŽABLJAK.2011.2011.12. D&D” TIVAT. a datum usvajanja Statuta je 17. PODGORICA. Lica u društvu su: ČEČAVAC DANIELA Izvršni direktor.BAR. ANA MAROVIĆ Osnivač. a datum usvajanja Statuta je 25.11. KRIVOKAPIC DIT BERGERAC DANIEL Ovlašćeni zastupnik. a datum usvajanja Statuta je 01. PODGORICA. a datum usvajanja Statuta je 12.IMPORT “CONTE UNO”DOO PODGORICA. Izvršni direktor. 181160 Dana 05.12. pod registarskim brojem 5-0619187/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “PLANET HABITAT REAL ESTATE”DOO .11.12. a datum usvajanja Statuta je 21. POSLOVNI CENTAR “RAČICA” B.2011. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 12. Lica u društvu su: EMIN ALIJAJ Osnivač. Adresa za prijem pošte UL.2011. a datum usvajanja Statuta je 06.2011.B. Ovlašćeni zastupnik. ĐURO CRNOJEVIĆ Osnivač.11. NJEGOŠEVA 17 PODGORICA. BOJANIĆ ALEKSANDAR Izvršni direktor.11. pod registarskim brojem 5-0619445/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “EM KAMEN” DOO BUDVA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Lica u društvu su: BORISLAV MAROVIĆ Osnivač. MILOŠEVIĆ IVAN Izvršni direktor. Lica u društvu su: CRNOJEVIĆ ĐURO Ovlašćeni zastupnik. BULEVAR REVOLUCIJE KULA “A” BAR. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 29. ŽELJKO KLEMENC Osnivač. pod registarskim brojem 5-0618821/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ”VOJINOVIĆ COMPANY” PODGORICA.PODGORICA.2011. a datum usvajanja Statuta je 28. Lica u društvu su: DEJAN BOJANIĆ Osnivač. MILJENKO PIVAC Osnivač.2011.10.12. TIVAT. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 25.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.11. pod registarskim brojem 5-0618855/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA POSLOVNO PRAVNE USLUGE “KANCELARIJA VUKČEVIĆ“ DOO TIVAT.2011.12.12. MILUTINA KAŽIĆA BB.12. PROMET I USLUGE EXPORT . TOPLIŠKI PUT BR.BAR. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. PAUNOVIĆ WANLOP ARJUNA Ovlašćeni zastupnik.12.12. VUKČEVIĆ RADMILA Izvršni direktor. HERCEGOVAČKA 3 PODGORICA.12. Lica u društvu su: KATARINA SPASOJEVIĆ .2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. BORIS NIKOLIĆ Osnivač.NIŠAVIĆ Osnivač. Lica u društvu su: VLADAN BURIĆ Osnivač. BULATOVIĆ VESKO Izvršni direktor.11. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Lica u društvu su: VALEEV RAUSHAN Ovlašćeni zastupnik.11. BJELIŠI BB BAR. 181742 Dana 12.12. Lica u društvu su: RADMILA VUKČEVIĆ Osnivač. ALIJAJ EMIN Izvršni direktor. 181850 Dana 13. 181145 Dana 29. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 21.2011.12.2011.2011.12.2011. BULEVAR REVOLUCIJE KULA A BAR. TIVAT.12.2011.12.NIŠAVIĆ KATARINA Ovlašćeni zastupnik. pod registarskim brojem 5-0619278/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “NES REISEN EXPORT & IMPORT” DOO . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. 181622 Dana 08. a datum usvajanja Statuta je 08.12.11. ROGAMI BB PODGORICA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. VAGIZOVA NAILYA Izvršni direktor.12.2011. a datum usvajanja Statuta je 24.2011.12. 181380 Dana 06. PODGORICA.2011. RADOJEVIĆ SVETLANA Izvršni direktor. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 06.11. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 07. pod registarskim brojem 5-0619426/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM I USLUGE “BARS TOURS” DOO BAR. pod registarskim brojem 5-0619521/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “HEMERA”DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU. MAROVIĆ DANILO Ovlašćeni zastupnik. DANIEL KRIVOKAPIC DIT BERGERAC Osnivač. 13 JULA 41 PODGORICA. 181373 Dana 30.2011. (APARTMANI “TOLOŠKA ŠUMA” -ULAZ VI) PODGORICA.2011.B. a datum usvajanja Statuta je 07.12.

Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 15. GUNDYREVA IRINA Izvršni direktor. 181852 Dana 13.2011. UL. EXPORT-IMPORT “MONTENEGRO METAL” DOO . a datum usvajanja Statuta je 12. pod registarskim brojem 5-0619722/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DOO “COLO & RUS” DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12. Lica u društvu su: STANIĆ SANJA Izvršni direktor. pod registarskim brojem 5-0620165/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA TRGOVINU. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 22.2011. pod registarskim brojem 5-0619479/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “REPORT PLUS”DOO PODGORICA. ERKINGER THOMAS Predsjednik odbora direktora.2011. Lica u društvu su: MILENA VUJAČIĆ Osnivač. MARIĆI BB TIVAT.PODGORICA.12.2011. BULAJIĆ JOVAN Izvršni direktor.2011. Lica u društvu su: VASILYEV OLEG Izvršni direktor.2011. LAZI BB BUDVA.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 02.2011. Lica u društvu su: STANA VELIŠKOVIĆ Osnivač. VELIŠKOVIĆ STANA Izvršni direktor. UL.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. pod registarskim brojem 5-0619430/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U PRODAJI RAZNOVRSNIH PROIZVODA “THOR INVESTMENT AND HOLDINGS” DOO PODGORICA.12. 12 KOLAŠIN. a datum usvajanja Statuta je 12. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 06. a datum usvajanja Statuta je 04. 2/4 PODGORICA. PROMET I USLUGE “BIZ LIFE” . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPSu. pod registarskim brojem 5-0619282/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU. JULJEVIĆ SEAD Izvršni direktor. a datum usvajanja Statuta je 02.12. THOMET HEINRICH Osnivač. 181820 Dana 13. Lica u društvu su: DARKO MORAČANIN Osnivač. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 13.12.2011.46/A PODGORICA.12. EKER KEMALETTIN Osnivač. 181678 Dana 09. VUJAČIĆ MILENA Izvršni direktor. a datum usvajanja Statuta je 13.12.2011.12. 181744 Dana 12. RACINA BB PLAV. a datum usvajanja Statuta je 02. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 09. EOSS INNOVATIONSMANAGEMENT GMBH Osnivač. RADOSAVOVIĆ LELA Izvršni direktor.12. TUZI . EXPORT-IMPORT DOO “ISTAMBUL-TREND” PODGORICA.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12. UL.2011.2011.2011. Lica u društvu su: VLADIMIR BOKUN Osnivač. a datum usvajanja Statuta je 02.2011. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 13. 181620 Dana 05.2011.2011. pod registarskim brojem 5-0619536/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “FAR PRODUKCIJA”DOO BUDVA. RAHIM AJDARPAŠIĆ Osnivač.12. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 02.2011. BIJELO POLJE. Lica u društvu su: TOMOVIĆ DRAGAN Izvršni direktor. ABAZOVIĆ DEJAN Član Odbora direktora.12.TIVAT. pod registarskim brojem 5-0619464/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 02. 181855 Dana 13.12. HUMCI BB CETINJE. ILIJE PLAMENCA 3 PODGORICA.DONJI MILJOŠ BB PODGORICA.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Lica u društvu su: AJDARPAŠIĆ RAHIM Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. a datum usvajanja Statuta je 07. BUDVA. Lica u društvu su: LELA RADOSAVOVIĆ Osnivač. 181600 Dana 05. MILOVAN MILOVANOVIĆ Osnivač.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Lica u društvu su: MARKO VUJOVIĆ Osnivač.12.2011. a datum usvajanja Statuta je 15. CICMIL ANA Izvršni direktor.2011.12.BAR.2011.12. pod registarskim brojem 5-0619684/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “PRIMATECH” PODGORICA. pod registarskim brojem 5-0619555/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom KARTONAŽA M&V DOO CETINJE. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 12. Lica u društvu su: VLADA CRNE GORE Osnivač.181874 Dana 13. PROMET I USLUGE. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 12. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 12. VASILYEV OLEG Ovlašćeni zastupnik.2011. pod registarskim brojem 5-0619646/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. a datum usvajanja Statuta je 13. 181822 Dana 13.2011. OKTOBARSKE REVOLUCIJE 130 PODGORICA.12. pod registarskim brojem 5-0619407/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE.2011.12.12.12.12.12. Lica u društvu su: JOVAN BULAJIĆ Osnivač. NJEGNJEVO BB. a datum usvajanja Statuta je 12. PROMET I USLUGE.TOPLIŠKI PUT BB(ZANATSKI CENTAR. BIJELO POLJE.12. BOKUN VLADIMIR Izvršni direktor.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12.2011. Lica u društvu su: IRINA GUNDYREVA Osnivač.12.2011. Lica u društvu su: SEAD JULJEVIĆ Osnivač. TRŠOVA BB.2011.12.12.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.12.12. BAR.12. HADŽIĆ DŽEVAD Član Odbora direktora.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. VUJOVIĆ MARKO Izvršni direktor.12.12. pod registarskim brojem 5-0619574/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ”AMADEUS SM” PLAV. 181936 Dana 14.2011.2011. WERMESCHER HERWART Izvršni direktor.12. .2011. 181419 Dana 07.2011. GRAĐEVINARSTVO PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT . EXPORT-IMPORT “BIJELI VUK” . pod registarskim brojem 5-0619483/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “ARTSCHOOL RINA” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA. 181828 Dana 13. ŠUŠANJ BB. a datum usvajanja Statuta je 09. a datum usvajanja Statuta je 22. OLEG VASILYEV Osnivač. MARKA MILJANOVA BR.2011. 181475 Dana 07.BIJELO POLJE.12.2011.2011.2011. 182376 Dana 22. JUNAKA BREZE BR.KOLAŠIN. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. a datum usvajanja Statuta je 06.2011. pod registarskim brojem 5-0619703/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “WIRELESS MONTENEGRO” . PROMET I USLUGE “NJEGNJEVO” BIJELO POLJE. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 07. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 04.12.2011. II CRNOGORSKOG BATALJONA BR.2011.

12. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 06. a datum usvajanja Statuta je 13. RUTKE 63 BAR. pod registarskim brojem 5-0619737/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE “ROYAL BLUE” DOO HERCEG NOVI.2011. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 19. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12. 181882 Dana 13.2011.12.2011. . 181708 Dana 09.12. UL. 179451 Dana 13. Lica u društvu su: DANILO ROVČANIN Osnivač. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 16.12.2011 a datum usvajanja Statuta je 22. Lica u društvu su: MILUTIN MATANOVIĆ Osnivač. pod registarskim brojem 5-0619320/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “TRUST HOLDER” BUDVA. a datum usvajanja Statuta je 29.2011. pod registarskim brojem 5-0619627/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU “ZLODO” DOO . Lica u društvu su: RISTELJIĆ OLIVERA Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 29.12. PODGORICA. a datum usvajanja Statuta je 07. SRĐAN GOLUBOVIĆ Osnivač. a datum usvajanja Statuta je 13. UL.11. 181139 Dana 05.2011. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 14. Lica u društvu su: STOJŠIĆ VESNA Izvršni direktor. Lica u društvu su: GOLUBOVIĆ MILENKA Izvršni direktor.2011. 71A PODGORICA. pod registarskim brojem 5-0620146/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12.2011.2011. Lica u društvu su: TARASOVA EKATARINA Izvršni direktor. pod registarskim brojem 5-0619885/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “BLACKMONT” DOO PODGORICA. 181939 Dana 14. SLOBODE BR.2011.2011. a datum usvajanja Statuta je 30. KARAKAŠ EMINA Izvršni direktor.2011.11.2011. RENTACAR. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 07. 182093 Dana 19. ŠPEDICIJU.2011. pod registarskim brojem 5-0619870/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “OXENDON FINANCE MONTENEGRO”DOO ZA KONSULTANTSTKE AKTIVNOSTI U VEZI SA POSLOVANJEM I OSTALIM UPRAVLJANEJM . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. VELJI VINOGRADI BB BUDVA. OBEZBEĐENJE LICA I OBJEKATA”CHILLI” PODGORICA.11.2011.12. 16/III PODGORICA. 182143 Dana 19.12. Lica u društvu su: OXENDON FINANCE LIMITED Osnivač.2011. ĐAKOVIĆ SUZANA Ovlašćeni zastupnik. pod registarskim brojem 5-0619851/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “ZDRAVA HRANA ČAROLIJA” BUDVA.2011. BAR. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.UGAO BUL. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. ROVČANIN DANILO Izvršni direktor. a datum usvajanja Statuta je 19. pod registarskim brojem 5-0619809/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “BALKANTRANS DM” PODGORICA. a datum usvajanja Statuta je 14. INŽENJERING. 182413 Dana 22. PROMET I USLUGE “HOME WORK” DOO . Lica u društvu su: EVGENIY GONCHAROV Osnivač. ILINO B.2011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.12. Lica u društvu su: RADOJIČIĆ MARIJA Izvršni direktor. SLAĐANA DURUTOVIĆ Osnivač. SANJA ERDEVIČKI Osnivač. MATANOVIĆ MILUTIN Izvršni direktor.PODGORICA.12.2011. NIKIFOROV IGOR Izvršni direktor. pod registarskim brojem 5-0619301/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “STEVČEVIĆ CO” PODGORICA. a datum usvajanja Statuta je 12. PRVA PROLETERSKA BB BUDVA. KOTOR. Lica u društvu su: ERDEVIČKI SANJA Izvršni direktor. pod registarskim brojem 5-0619794/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “FOTO IGOR”DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BAR. pod registarskim brojem 5-0619741/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU.12.12. TURIZAM.11. ERICH MILANESE Osnivač. OMLADINSKA BB PLJEVLJA.12. pod registarskim brojem 5-0619077/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ”KARAKAŠ“ PLJEVLJA.2011.11.12. V PROLETERSKE BR.181602 Dana 05.12. Lica u društvu su: IGOR NIKIFOROV Osnivač.12. TAGIEV ELDAR Izvršni direktor.12.12. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 15. Adresa za prijem pošte KOTOR.2011 a datum usvajanja Statuta je 28. 4/43 PODGORICA. Adresa za prijem pošte PODGORICA. 181243 Dana 30. EKATARINA TARASOVA Osnivač. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. MEŠE SELIMOVIĆA BR.KOTOR. a datum usvajanja Statuta je 15. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 23.2011.2011.12. JOVAN STEVČEVIĆ Osnivač. MAHALA B.2011.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. GRADAC BB PLJEVLJA.2011.12.2011. PODGORICA.B. a datum usvajanja Statuta je 16.2011.B. 182021 Dana 15. MARKETING.2011. BABIĆ MILKA Izvršni direktor.12. 181443 Dana 07.2011.2011.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12. Lica u društvu su: HODŽIĆ SALKO Izvršni direktor. TRGOVINU. a datum usvajanja Statuta je 06. GONCHAROV EVGENIY Izvršni direktor. UL. pod registarskim brojem 5-0619866/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “INTERNATIONAL STUDENT EXCHANGE MONTENEGRO” PODGORICA. GRAĐEVINARSTVO. Lica u društvu su: EMINA KARAKAŠ Osnivač. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 30.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011.11.11. a datum usvajanja Statuta je 23. SAVE KOVAČEVIĆA 79-B-1 HERCEG NOVI.2011.2011. UL.12. TRAJAN TOMOVSKI Osnivač.IVANA VUJOŠEVIĆA PODGORICA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.2011. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 13. BAR.SVETOG PETRA CETINJSKOG I UL. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.12.2011.2011. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 22.2011. UGOSTITELJSTVO. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 13.11.12.12.2011.2011. MILANESE ERICH Ovlašćeni zastupnik. ALESSANDRO MENEGALDO Osnivač. Lica u društvu su: RADOSAV BABIĆ Osnivač. 181984 Dana 15.PLJEVLJA.11. 182024 Dana 16.2011.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 28. MILENA PEROVIĆ Osnivač. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 12.10.12. pod registarskim brojem 5-0619938/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom “KAZAK”DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU.

02.2011.2012.2012. pravnik iz Podgorice. a ročište za ispitivanje potraživanja dana 22. Njegoševa 58 (matični broj 02194350).pravnik. 02671182/ II Za stečajnog upravnika imenuje se Žarko Rašović iz Podgorice. pod registarskim brojem 5-0619813/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROJEKTOVANJE INŽENJERING I IZVOĐENJE RADOVA “HIDROPLANING PROJECT MANAGEMENT TEAM” HERCEG NOVI. od dana objave Oglasa o otvaranju stečajnog postupka. godine. prijave svoja obezbijeđena i neobezbijeđena potraživanja. 19. kancelarija br 31. objaviti na oglasnoj tabli suda.Herceg Novi I. godine u 9.067-813-134. OBALA 145 HERCEG NOVI. Lica u društvu su: RUPAR SRĐAN Izvršni direktor. objaviti na oglasnoj tabli suda. IV Dužnici se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.15 sati u Privrednom sudu u Podgorici. Karađorđeva br. prijave svoja obezbijeđena i neobezbijeđena potraživanja. br. 069 . dipl..2011. III. II. 2. II Za stečajnog upravnika imenuje se Međedović Olivera iz Podgorice.br. turizam. godine. uPrivrednom sudu u Podgorici. _______________________________________ Privredni sud u Podgorici objavljuje OGLAS o otvaranju stečajnog postupka St br 349/11 nad DOO " WISH" Podgorica I Otvara se. stečajni postupak nad dužnikom "CZECH-MONTE"DOO za promet roba i usluga Budva Jadranski put bb. 3. Rusa Radulovića br. kancelarija broj 30.. stečajni postupak nad dužnikom DOO "WISH" za proizvodnju.2011. tel. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.00 sati. PIB 02806614. tel. kancelrija broj 20. u Privrednom sudu u Podgorici. VI. SRĐAN RUPAR Osnivač. ul.00 sati u Privrednom sudu uPodgorici. STEČAJI I LIKVIDACIJE Privredni sud u Podgorici.01. Ročiše za ispitivanje potraživanja održaće se dana 02.br. IV.2011. BIJELA.12.01. Imenuje se Nikola Vujačić. promet i usluge export import Podgorica. tel.02./mat.30 časova. br. Pozivaju se povjerioci stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka.12.12. B. godine u 11. tel..2012.12. objavljuje OGLAS 1.12. dana 23. 067 894 661. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se dana 9.OTVARA SE stečajni postupak nad dužnikom DOO "SBB" iz PODGORICE.462 . IV Dužnici se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. III Povjerioci se pozivaju da u roku od 30 dana. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka. Moskovska 76. export-import "PLAVA DEVETKA" iz Herceg Novog.2011 a datum usvajanja Statuta je 12. ul. dana 26. OTVARA SE stečajni postupak nad dužnikom DOO za proizvodnju.2011 godine. Pozivaju se povjerioci stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka. prijave svoja obezbjeđena i neobezbijeđena potraživanja. Prvi sastanak povjerilaca održaće se 24. 347/11 nad dužnikom doo "PLAVA DEVETKA" .. Prvi sastanak povjerilaca održaće se 26. godine u 09.853-999. V Prvi sastanak povjerilaca održaće se dana 26. VI. objavljuje OGLAS o otvaranju stečajnog postupka St br 344/11 nad "CZECH-MONTE"DOO Budva I Otvara se. br. 02415526/. iz Podgorice. dana 26. za stečajnog upravnika nad stečajnim dužnikom.30 časova. od dana objave Oglasa o otvaranju stečajnog postupka. god. 067. ul. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.382. trgovinu. OBALA 145 HERCEG NOVI.12.02. Rješenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda dana 27. VII. objavljuje OGLAS o otvaranju stečajnog postupka u predmetu st. 97. dana 26. 5.2012.12. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 12. (registarski broj 5-0588995). Imenuje se ZDRAVKO CICMIL. Adresa za prijem pošte BIJELA. V. III Povjerioci se pozivaju da u roku od 30 dana. . Rješenje o otvaranju stečajnog postupka. godine u 09. prijave svoja obezbijeđena i neobezbijeđena potraživanja.2012. _______________________________________ Privredni sud u Podgorici. dipl. godine u 9. 4.12. 6. kancelarija broj 20./mat. za stečajnog upravnika nad stečajnim dužnikom.Bracanovića br.01.2011 godine.2011. RUPAR SRĐAN Ovlašćeni zastupnik.2012. kancelarija broj 30. saobraćaj i usluge.181979 Dana 15. ugostiteljstvo.15 sati u Privrednom sudu u Podgorici. _______________________________________ Privredni sud u Podgorici. godine u 11. 16. a pozivaju stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

_______________________________________ St. godine u 9.o.2011. kancelarija br 31. 291/11 od 24. _______________________________________ Privredni sud u Podgorici. godine objavljuje R J E Š E NJ E St. Podgorice. ul.T. g.246/11 Privredni sud u Podgorici. pokrenut rješenjem ovog suda St.2011. _______________________________________ Privredni sud u Podgorici.238/11 . _______________________________________ Privredni sud u Podgorici. iz Podgorice. dana 22. dana 21. otvoren rješenjem Privrednog suda u Podgorici St .2011. otvoren rješenjem ovog suda St.12.D. godine.br.2012. export-import "KUJOVIĆ TRADE".11.o.294/11 R J E Š E NJ E I ZAKLJUČUJE SE stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "APEX MN" iz PODGORICE. _______________________________________ St.11.12. pokrenut rješenjem ovog suda St. dana 27. Put Vojislavljevića 81. godine.12. godine (02747243).".2011. 236/11 nad dužnikom "SLAVEX "KD NIKŠIĆ Zaključuje se. promet i usluge. pokrenut rješenjem ovog suda St.10.12. dana 21.br. objavljuje OGLAS o zaključenju stečajnog postupka nad dužnikom doo "KUJOVIĆ TRADE" Iz Podgorice ZAKLJUČUJE SE stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvom za proizvodnju.o.2012. Troškove postupka snosi predlagač.2011.274/11 R J E Š E NJ E I ZAKLJUČUJE SE stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "MACCHINA SECURITY" iz PODGORICE. _______________________________________ Privredni sud u Podgorici.2011.br 236/11 od 14.D. objavljuje St. _______________________________________ St.br. Rješenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda dana 26. otvoren rješenjem ovog suda St.00 časova.br. g.2011.2011. VI.12.266/11 od 04.10.2011. godine (matični broj 02454003).br. stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Komanditnim društvom "SLAVEX" KD Nikšić.12.br 02276518/. godine objavljuje R J E Š E NJ E I ZAKLJUČUJE SE stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "BOLLERO MAX" iz BUDVE." Iz Podgorice ZAKLJUČUJE SE stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvom za proizvodnju. promet i usluge.2011.02.01.br. 271/11 od 2. 246/11 od 26. godine objavljuje R J E Š E NJ E I ZAKLJUČUJE SE stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "SINGAPUR-COMPANY" iz PODGORICE. dana 23. a ročište za ispitivanje potraživanja dana 22. objavljuje St. godine objavljuje R J E Š E NJ E OBUSTAVLJA SE stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "WHEELS" iz BUDVE. objavljuje OGLAS o zaključenju stečaja St br. _______________________________________ Privredni sud u Podgorici. godine. objavljuje OGLAS o zaključenju stečajnog postupka nad dužnikom doo "XHENIS L.br. pokrenut rješenjem ovog suda St. godine.br.11.br. export-import "XHENIS L. dana 21.T.br.2011.2011 godine.12.12. _______________________________________ Privredni sud u Podgorici.10.242/11 Privredni sud u Podgorici. dana 27.br.09. d.274/11 od 21.V Prvi sastanak povjerilaca održaće se dana 26. Simona Ivanovića bb.o. godine.2011.266/11 Privredni sud u Podgorici. u Privrednom sudu u Podgorici. godine. 294/11 od 04. d. godine u 9.2011.br.2011. Trg Slobode 10 /mat.00 časova.

postavljenje Alija Musličić. 46.12. dana 22.b. 1.br.238/11 od 21.br.2011.br.br.2011. rješenjem ovog suda St. protiv tuženih: Medović Vladimira iz Sutomora. godine. 21..jula br. OGLAS Rješenjem ovog suda P br 117/11 od 21. 981/10 postavio je tuženom privremenog zastupnika IVANU VUKSANOVIĆ. pokrenut rješenjem ovog suda St. l ZPP-a.br. sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom.I ZAKLJUČUJE SE stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "REMUS CO" iz PODGORICE. godine _______________________________________ OGLAS OSNOVNI SUD U BARU. PRIVREDNI SUD U BIJELOM POLJU Dana.br. 109/11 od 09. . na nepoznatoj adresi. promet i usluge Export import. _______________________________________ St.br.2011. godine. u stečajnom postupku nad dužnikom DOO "Was-impex M" u stečaju sa sjedištem u Mojkovcu.10.2011.2011.282/11 od 28.290/11 Privredni sud u Podgorici.. godine.br. 290/11 od 21. dana 22.38/11 PRIVREDNI SUD U BIJELOM POLJU. pokrenut rješenjem ovog suda St. godine donio je sledeće. godine.10.2011. Ivana Ribara 73/74 i Medović Aleksandra iz Beograda. godine.12. savjetnik ovog suda. 981/10.god. Trnska broj 23. pokrenut rješenjem ovog suda St. b.br. ul.12. odlučujući po zahtjevu stečajnog upravnika dužnika Lakića Grdinića od 21.2011 . otvoren rješenjem ovog suda St. Herceg Novi.245/11 od 22. objavljuje R J E Š E NJ E I ZAKLJUČUJE SE stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "ILIKUS" iz PODGORICE. objavljuje OGLAS o zaključenju stečajnog postupka nad preduzećem "Sumi mar"" doo H.br. za privremenog zastupnika tuženima Medović Vladimiru i Medović Aleksandru. 245/11 od 7. Mugoša & Vuković" iz Podgorice. sa povremenim boravkom u Sutomoru. 109/11 Privredni sud u Podgorici. pokrenut rješenjem ovog suda St.2011 godine za zaključenje stečajnog postupka. sudija Veselin Šćepanović. ul 13. odnosno dok Organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staraoca.2011.09. protiv tuženog Džoganović Branka iz Bara.g.2011.12.2011 godine.br. sa povremenim boravkom u Beogradi ul. Istim rješenjem određeno je da će savjetnik zastupati tuženog. 2011. da u ime istih preduzima sve pravne radnje u predmetu P.10. godine objavljuje R J E Š E NJ E I ZAKLJUČUJE SE stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "CITY GLAM" iz PODGORICE. ZAKLJUČUJE SE stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "SUMI MAR" Društvo za proizvodnju. sudija Faruk Mušović. ul. Razrješava se dužnosti stečajni upravnik Lakić Grdinić diplomirani ekonomista iz Bijelog Polja i oslobađa obaveza u vezi sa stečajnim postupkom kod DOO "Was-impex M"u stečaju sa sjedištem u Mojkovcu. 21. donio je: RJEŠENJE Zaključuje se stečajni postupak nad dužnikom DOO"Was-impex M" u stečaju sa sjedištem u Mojkovcu i DOO"Was-impex M"u stečaju sa sjedištem u Mojkovcu smatra se likvidiranim. _______________________________________ St.12.12. nepoznatog boravišta rješenjem ovog suda P. b. u pravnoj stvari tužioca „Erste bank" AD Podgorica.12.b. stručnog savjetnika u Osnovnom sudu Bar. dana 21. Trg Sunca. advokat iz AK „Jovović. u pravnoj stvari tužioca JP Regionalni vodovod Crnnogorskog primorje Budva. na osnovu člana 82 stav 3 tač. koju zastupa punomoćnik Vanja Mugoša. Marka Miljanova br. _______________________________________ St.11. dana 23.12. _______________________________________ Privredni sud u Podgorici.2011. br. dana 21.2011. godine.12. sudija Snežana Dragojević. godine SUDSKI OGLASI OSNOVNI SUD U BARU.Novi.2011. 117/11 OSNOVNI SUD U BARU Dana.12..282/11 Privredni sud u Podgorici. _______________________________________ St. P. radi vraćanja nesnovano primljenog novca. godine objavljuje R J E Š E NJ E I ZAKLJUČUJE SE stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "CANDLE KINGDOM" iz PODGORICE.br. Dr.

advokat iz Podgorice. van ročišta dana 15. odnosno dok Organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staraoca. Postavljeni privremeni zastupnik će zastupati tuženog u postupku P. .12. dana 15. kao i iznos od 25. ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom. vrijednost spora 400.11.12. protiv tužene Anđelič Milosave. nema punomoćnika.2011. I. nepoznatog boravišta. Rješenjem ovoga suda P. tako da bi mogle nastati štetne posljedice za stranke. 82 st.11. Kralja Nikole br. 4 ZPP.2011. nepoznatog boravišta. u predmetu izvršnog povjerioca Radović Milomira iz Bara Ul Makedonska koga zastupa adv.11.12.2011.00 eura. 82 st.85/11 OSNOVNI SUD U ULCINJU Dana. donio je OGLAS VASIĆ GORDANI iz Bara. dana 14. P. sve dok se dužnik ili njegov punomoćnik ne pojavi pred ovim sudom ili dok Organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staraoca.Tuženom Džoganović Branku se postavlja privremeni zastupnik. P. 82 st.godine donio je RJEŠENJE Tuženoj ANĐELIĆ MILOSAVI postavlja se privremeni zastupnik Radović Marko. 69. savjetnika ovog suda. P. koju po generalnom punomoćju zastupa AOD Iustitia.br. radi duga. protiv tuženog Vujačič Milosava. van ročišta dana 07. 82 st. 84. 3821/10 OSNOVNI SUD U PODGORICI Dana. vrijednost spora 1. godine _______________________________________ OSNOVNI SUD U BARU. na osnovu čl. iz Ulcinja.4967/10 OSNOVNI SUD U PODGORICI Dana 28. objavljuje sledeći OGLAS Tuženom Markišić Esadu postavlja se privremeni zastupnik Cungu Ibrahim adv. jer je tuženi nepoznatog boravišta.4. i na oglasnoj tabli suda.12. Privremeni zastupnik će imati u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika. u pravnoj stvari tužioca Cikotić Elmaza. po sudiji Veljku Radovanoviću. po sudiji Sekulić Radomiru. 21.2011.2011. 85 i 86 Zakona o parničnom postupku.br. Tuženom Raičević Draganu se postavlja privremeni zastupnik shodno čl. budući da je tuženi nepoznatog boravišta i da nema ponomoćnika. 82 st. advokat iz Podgorice.br. koje će vršiti sve dok se tužena Andelić Milosava ili njen punomoćnik ne pojave pred Sudom. rješavajući u pravnoj stvari tužioca "Lovćen" osiguranje AD Podgorica.00 €. shodno čl. protiv tuženog Raičević Dragana iz Podgorice. prvostepeni parnični.2011. godine _______________________________________ OGLAS OSNOVNI SUD U PODGORICI.2011. Poziva se tužilac da na ime troškova privremenog zastupnika predujmi iznos od 150. O postavljanju privremenog zastupnika obavještava se Organ starateljstva opštine Učcinj dostavom prepisa ovog rješenja. sudija Srđan Kosanić. u roku od 8 dana od dana dostavljanja prepisa ovog rješenja. Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i obaveze. godine. 3 tačka 1 ZPP-a. u pravnoj stvari tužioca "Sava Montenegro osiguranje". odnosno dok Organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staraoca. godine _______________________________________ OSNOVNI SUD U PODGORICI.godine donio je RJEŠENJE Tuženom VUJAČIĆ MILOSAV Upostavlja se privremeni zastupnik Miranović Tomislav. Privremeni zastupnik će vršiti sva prava i obaveze zakonskog zastupnika.ul Avalska 7 Dubrava .00 € na ime objave oglasa u "Službenom listu RCG".27€. Lička. godine _______________________________________ OSNOVNI SUD U PODGORICI.br 422/11 OSNOVNI SUD U BARU Dana. vr. tuženom Raičević Draganu sada nepoznatog boravišta. rješavajući u pravnoj stvari tužioca Erste bank AD Podgorica.s.radi izvršenja. budući da je ista nepoznatog boravišta i nema punomoćnika. budući da je isti nepoznatog boravišta i nema punomoćnika. l ZPP-a jer je isti nepoznatog boravišta nema punomoćnika pa bi redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženom dugo trajao tako da bi nastale štetne posljedice za stranke. 3 tač. prvostepeni parnični.815. P. 3 tačka 1 ZPP-a. u fazi pripremanja glavne rasprave. 981/10 OSNOVNI SUD U BARU Dana. 07. v. 3 tačka 1 i čl. O postavljanju privremenog zastupnika obavještava se Organ starateljstva Opštine Podgorica dostavom prepisa ovog rješenja (čl. sudija Šonja Drašković. 981/10 sve dok se tuženi.2011. shodno čl.12. spora 5. sudija Šonja Drašković. radi naknade regresnog duga.00 €.12.br. Marina Damjanović iz Bara. godine _______________________________________ OSNOVNI SUD U ULCINJU. 15. protiv izvršnog dužnika Vasić Gordane iz Bara.000 Eura.br. sve dok se tuženi ne pojavi pred Sudom. ul. radi utvrđenja.2011. shodno čl. sada na nepoznatoj adresi postavlja se privremenizastupnik u ličnosti Musličić Alije.11.2011. 4 ZPP-a). Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i obaveze koja će vršiti sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom. 82 st. Sud će u roku od 8 dana objaviti oglas u «Službenom listu Republike Crne Gore».600.br. godine. 4967/10 od 14. 12. postavio je privremenog zastupnika advokata Marka Radovića iz Podgorice. pa bi redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženom dugo trajao. odnosno dok Organ starateljstva ne obavjesti Sud da je postavio staraoca. protiv tuženog Markišić Esada.godine. radi duga.

00 €.4796/11 OSNOVNI SUD U PODGORICI Dana. O postavljanju privremenog zastupnika obavještava se Organ starateljstva Opštine Podgorica dostavom prepisa ovog rješenja (čl. kao i iznos od 25. 26. advokata iz Podgorice.10.12. postavio je tuženom Petrović Milošu. Tuženom Damjanović Bobanu. 2. protiv izvršnog dužnika Đerković Vesne iz Budve. .1630/11. advokati iz Podgorice.3066/11 od 09. godine u 12. P. odnosno dok Organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staraoca.2011.1630/11 od 09. v. Rimski trg br. Postavljeni privremeni zastupnik će zastupati tuženog Damjanović Bobana u postupku P. 2438 KO Budva. nepoznatog boravišta. 794. dana.4796/11 od 09. da u ime iste preduzima sve pravne radnje u parnici poslovne oznake P.11. 4 ZPP-a). radi naplate. 3 tač. a zatim procijenila. Kralja Nikole br.12. ul. radi naknade regresnog potraživanja. JAVNO OBJAVLJUJE da je kod ovog suda u toku izvršni postupak po predlogu izvršnog povjerioca Bošković Slobodana iz Nikšića. Ovim objavljivanjem smatra se da je izvršnom dužniku uredno dostavljen zaključak ovog suda I.2011. godine. nepoznatog boravišta. v. Postavljeni privremeni zastupnik će zastupati tuženu Nicović Hanu u postupku P.3 tač. jer je tuženi koja nema punomoćnika. u roku od 8 dana od dana dostavljanja prepisa ovog rješenja.2011. godine. rješenjem poslovne oznake P. a izvršenje se sprovodi prodajom nepokretnosti izvršnog dužnika.br.2011.2011. privremenog zastupnika Đurđić Janka. 2 ZPP-a. P.Budva. godine _______________________________________ OGLAS OSNOVNI SUD U PODGORICI.br. pare. protiv tuženog Damjanović Bobana.00 € na ime objave oglasa u "Službenom listu RCG".br.br. godine.Izvršnom odjeljenju. 82 st. sve dok se tuženi Petrović Miloš ili njegov punomoćnik ne pojave pred Sudom. jer je tuženi koja nema punomoćnika. 620/11 OSNOVNI SUD U PODGORICI Dana.2011. zastupan po pun.br.s. Tuženoj Nicović Hani.br. da u ime istog preduzima sve pravne radnje u parnici poslovne oznake P. 26. kao i o činjenici da će sud dana. advokata iz Podgorice. evidentirane kao stambeni prostor 61 m2 I sprat dvosobni statn ulaz 2.1630/11 OSNOVNI SUD U PODGORICI Dana. rješenjem poslovne oznake P. protiv izvršnog dužnika Đerković Vesne sa JMBG 1602957945000 iz Budve. Daliboru Kavariću adv.b.br.2 ZPP-a. PD 30 koji je u susvojini izvršnog dužnika u obimu od 1/2. Daliboru Kavariću adv.2011. .br. postavlja se privremeni zastupnik shodno čl. kojoj je adresa u spisima predmeta Golubovina b.4796/11. 16.122011. 15. privremenog zastupnika Bojić Vladimira. Tuženom Petrović Milošu. da u ime istog preduzima sve pravne radnje u parnici poslovne oznake P.12.12. godine _______________________________________ OGLAS OSNOVNI SUD U PODGORICI. postavio je tuženom Damjanović Bobanu. zastupan po pun. a kako bi se identifikovala nepokretnost na kojoj je određeno izvršenje. 777.br.2011.2011. Mal. protiv tužene Nicović Hane. privremenog zastupnika Žarić Srđana. Poziva se tužilac da na ime troškova privremenog zastupnika predujmi iznos od 150. protiv tuženih Petrović Slobodama i Petrović Veselinke. S tim u vezi.12. po sudiji Radonji Radonjiću u pravnoj stvari tužioca Sava Montenegro AD iz Podgorice. nepoznatog boravišta. potrebno je da se izvršni dužnik Đerković Vesna u roku od 3 dana obrati ovom sudu .00 ča sova izaći na lice mjesta u prisustvu sudskih vještaka. 2 ZPP-a. 3066/11. sve dok se tuženi Damjanović Boban ili njegov punomoćnik ne pojave pred Sudom. br. 26.1630/11. 3 tač. iz Podgorice.35 €. Arza Tuzi. nepoznatog boravišta. advokata iz Podgorice. kao nadležni izvršni po sudiji Čakanović Sanji u izvršnom predmetu izvršnog povjerioca Bošković Slobodana iz Nikšića. na kat. 21 i Petrović Miloša. rješenjem poslovne oznake P.br. kojim je zakazana identifikacija i procjena nepokretnosti koja je predmet izvršenja i negativne posljedice nejavljanja ovom sudu snosiće sam izvršni dužnik. pa je sud predostrožnosti radi ovim putem o navedenom obavještava.70. nepoznatog boravišta.12.3066/11 OSNOVNI SUD U PODGORICI Dana. sve dok se tužena Nicović Hana ili njen punomoćnik ne pojave pred Sudom.br. 82 st. postavlja se privremeni zastupnik shodno čl. 3066/11.12.br. Postavljeni privremeni zastupnik će zastupati tuženog Petrović Miloša u postupku P. Sud će u roku od 8 dana objaviti oglas u “Službenom listu Republike Crne Gore”. godine _______________________________________ OGLAS OSNOVNI SUD U PODGORICI. godine ___________________________ OSNOVNI SUD U KOTORU. i na oglasnoj tabli suda. a u kojem postupku izvršni dužnik nije preuzimala pismena ovog suda iako joj je od strane dostavne službe ostavljena obavjest. oboje iz Podgorice.82 st. po sudiji Radonji Radonjiću u pravnoj stvari tužioca Nicović Nreka iz Podgorice. koju zastupaju punomoćnici Raspopović Milenko i Kalezić Savo. jer je tužena koja nema punomoćnika.4796/11. 20.Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i obaveze.12. a sve evidentirano u ln. po sudiji Radonji Radonjiću u pravnoj stvari tužioca Komercijalna banka AD iz Budve. 82 st. 96/11 od 16. postavlja se privremeni zastupnik shodno čl. radi razvoda braka. godine.br. iz Podgorice.s. koje će vršiti sve dok se tuženi Vujačić Milosav ili njegov punomoćnik ne pojave pred Sudom. nepoznatog boravišta. radi duga. godine. 1682/1 zgrada br. postavio je tuženoj Nicović Hani. P.

100’s) 6. List RCG". Posl.10 1.o.70 1. »Bond Street« (srebrni) 25. »Eve Mystique Slims« 17. stav 2 Zakona o duvanu (“Sl.Ovo objavljivanje izvršiti će se u dva uzastopna broja Dnevnih novina Pobjeda i u Službenom listu CG i zaključak ovog suda I. „BOND STREET CITY SLIMS“ (Blue) 27.20 1.70 1. list CG". godine. »Marlboro« (Gold Silver) 9.20 2. 65/01.o. „L&M Red Label“ 18.20 2. 78/10. meko pakovanje) 10.o. 76/05 i"Sl.80 1.2011. tačka 7 Zakona o akcizama ("Sl. meko pakovanje) 29.20 eur/paklica (20 cigareta).50 2.30 1. »Marlboro« (crveni) 7. br.20 1. »Muratti Ambassador» (silver) 15. »Bond Street« (crveni) 23. »Bond Street« (crveni. objavljuje novu maloprodajnu cijenu robne marke koju uvozi.20 2. »Muratti Ambassador« (plavi) 14. 12/02. 76/08. stav 2 Zakona o duvanu ("Sl. stav 1. 100’s) 5. 61/11). 76/05. 65/01. 96/11 OSNOVNI SUD U KOTORU Dana. „BOND STREET CITY SLIMS“ (Lilac) 26. 96/11 od 16. »Marlboro« (Gold Original.20 2.90 1.30 1. 50/09. tačka 7 Zakona o akcizama ("Sl. »Muratti Ambassador » 100's (plavi) 12.80 1. br. cigareta po paklici Jedinstvena maloprodajna (EUR) 1. kompanija Philip Morris Montenegro d.50 2. i to: Br. »Bond Street 100’s« (crveni) 21.80 1.00 eur/1000 cigareta . br. „MARLBORO Flavor Plus“ 4.20 1. »Parliament Silver Blue« 3.70 1.OBAVJEŠTENJA Na osnovu člana 50. kao i člana 24. »Marlboro« (Gold Original) 8. godine. list RCG". a sve shodno odredbama čl. 16.o. 48/08 i 76/08). »Muratti Ambassador« (crveni) 13. preduzeće BAR-KOD d.20 2. 12/02. »Parliament Aqua Blue« 2. br.2012.90 1.61/11). „L&M Blue Label“ 19. stav 1. »Muratti Ambassador« 100's (crveni) 11. 78/10. Naziv brenda Br. meko pakovanje) 28.30 1.70 1. 45 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju. »Bond Street 100’s« (plavi) 22. Philip Morris Montenegro d. godine OGLASI .. »Marlboro« (crveni. list CG". kao i člana 24. I.01. i to: KARELIA SLIMS PARTY 1.o. objavljuje nove maloprodajne cijene robnih marki koje uvozi.11. list CG”.30 2. »Marlboro« (crveni.40 1. „L&M Silver Label“ 20.70 1. »Red&White« (zlatni) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 cijena po paklici 2.30 1.o. 50/09.30 1. br. »Red&White« (crveni) 30. 76/08. »Bond Street« (plavi) 24.2011. 60. 48/08 i 76/08). _______________________________________ Na osnovu člana 50. »Eve Divine Slims« 16.10 Navedene maloprodajne cijene će se primjenjivati počev od dana 04.40 1. smatra se uredno dostavljenim izvršnom dužniku.12. br. »Bond Street« (plavi.

Podgorica Milošević Vladimir. radnu knjižicu. Podgorica Dragović Aleksandar.2011.04/264. Podgorica Todorović Ranko. Željeznička infrastruktura Crne Gore Đinović Dragomir. OŠ „Đoko Prelević“. indeks br. svjedočanstvo 1. svjedočanstvo 3 razreda. đačku knjižicu za osnovnu školu. Gimnazija „Petar I Petrović Njegoš“. SO-e Podgorica . radnu knjižicu Raonić Darko. svjedočanstvo 4 razreda. đačku knjižicu za osnovnu školu. SO-e Podgorica Pavićević Vjera. svjedočanstvo 4 razreda. Ljekarska komora CG Podgorica „In Pro“ DOO. svjedočanstvo 1 razreda. Podgorica Radević Sonja. diplomu. radnu knjižicu Lučić Dušanka. ETŠ „Vaso Aligrudić“ . OŠ „Sutjeska“ i svjedočanstvo 1 razreda. diplomu. Fakultet za informacione tehnologije FIT Podgorica Peruničić Miloš. Podgorica Šćepanović Aleksandra iz Bijelog Polja. Podgorica Bulatović Maja. Podgorica Čabarkapa Maša. radnu knjižicu. svjedočanstvo 1 razreda izdato od GGŠ „inž Marko Radević“ u Podgorici Bojović Ana.2008.202191.. EŠ „Mirko Vešović“. Podgorica Purović Džafer. Podgorica Jovović Natalija. diplomu.210. FIP legitimacija br . radnu knjižicu. Podgorica Božović Pavle. polisa životnog osiguranja br. OŠ „Mahmut Lekić“ Šćepanović Miroslav. ETŠ „Vaso Aligrudić“. 6011243. diplomu. OŠ „Vuk Karadžić“. indeks br. svjedočanstvo 3 i 4 razreda. Gimnazija „Slobodan Škerović“. Podgorica Kračković Marko. године BAR-KOD DOO Izvršni direktor Ilhan Čičić MALI OGLASI Da bi se spriječila svaka zloupotreba. polisa osiguranja stanova/kuća u nizu: 6011241. Sekretarijat za saobraćaj .Navedene maloprodajne cijene će se primjenjivati od 31. indeks br. Gimnazija „Slobodan Škerović“. ETŠ „Vaso Aligrudić“. diplomu Durković Dejan.28/11 izdat od Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici Šturanović Pavle.god. 2 i 3 razreda. diplomu. Ekonomski fakultet u Podgorici Kahrović Edin iz Budve.70/11 izdat od Univerziteta Crne Gore – Pravni fakultet u Podgorici Čamdžić Mirko iz Pljevalja. Auto škola „Bolid“ Podgorica Durutović Marija. svjedočanstvo 3 stepena. diplomu.133158. svjedočanstvo 1. od 14. SO-e Podgorica Vušurović Igor. svjedočanstvo 1 razreda. OŠ „Savo Kažić“. Bulatović Dragan iz Kolašin. indeks br. Ekonomski fakultet Podgorica Ljumović Jelena. svjedočanstvo 8 razreda. SO. Gimnazija „Slobodan Škerović“.902 i režijska legitimacija br.13/00. licenca br. Gimnazija „Slobodan Škerović“.213/10 izdat od Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru Đeković Dejan. ŠC „Sergije Stanić“. oglašavaju nevažećim isprave pravna i fizička lica: 16. Podgorica Drobnjak Ranko. diplomu izdata od Ekonomskog fakulteta u Podgorici Božović Branko. Podgorica Vlahović Rajko. uvjerenje o položenim studijama. 6011242. faksimil br. 6011244 i 6011245 izdatih od Lovćen osiguranja AD Podgorica Pavićević Tamara. Podgorica Globarević Radmila. ŠC „Sergije Stanić“. Podgorica Čantrić Miloje.174521. svjedočanstvo 8 i 9 razreda.0098 izdata od Ljekarks ekomore Crne Gore Biljana Raičević Fuštar. diplomu. GGŠ „inž Marko Radević“. radnu knjižicu Radulović Pero.12. 589/273. Podgorica Mijušković Nikola. Gimnazija „Slobodan Škerović“. децембра 2011. Podgorica Kalezić Ivan iz Danilovgrada. Podgorica Raonić Darko. EŠ „Mirko Vešović“.e Podgorica Janković Andrija.03. Podgorica Kovačević Spasoje. diplomu. radnu knjižicu Vuković Milan. izdata od UNIQA osiguranja filijala Berane Stanišljević Miroslav iz Bara. Ekonomski fakultet u Podgorici Nikočević Aleksandra iz Bara.61/07. svjedočanstvo 8 razreda. Podgorica Đukanović Dejan. ETŠ „Vaso Aligrudić“. OŠ „Milorad Musa Burzan“. Gimnazija „Slobodan Škerović“. svjedočanstvo 8 razreda. Danilovgrad Radončić Neno. indeks br. radnu knjižicu. diplomu (III stepen) i diplomu (V stepen). GGŠ „inž Marko Radević“. ETŠ „Vaso Aligrudić“. indeks br. izvod iz licence br. svjedočanstvo o položenom vozačkom ispitu za „B“ kategoriju br. Podgorica Popović Ratko. Podgorica Čađenović Vladan. 2 i 3 razreda izdato od Medicinske škole u Podgorici Lekić Aldina.

362748387. 005147453. radnu knjižicu Vasiloski Milisav. 743647719. radnu knjižicu. SO-e Podgorica Vlahović Dragić. 996145341. 506447057. 951441108. 063244454. 399749607. 013043978. 603348546. radnu knjižicu izdata od SO-e Pljevlja Azemi Hata.1980. radnu knjižicu.god. 145144244. 909742618. 307742765. radnu knjižicu. 693846007. SO-e Podgorica Knežević Goran iz Podgorice. 464845271. 593742994. 052048548. 10794. Tivat „D & M Milić“. SO-e Podgorica Đurović Darko. radnu knjižicu Roganović Vjera. Oglašavanje putnih isprava br. radnu knjižicu Radović Bosa.01. 172453. SO-e Podgorica Šiljak Darko. 793640135. 668142643. 137644433. 409647945. 153544355. 339240408. 284248458. 946743165. radnu knjižicu. radnu knjižicu. 057340617. 640548537. 621343844. 085447475. 576446221. SO-e Podgorica Šofranac Nebojša. 732046606. 337741363. 351942080. 311441110. 778449106. 876542042. 31068.1503976217999. radnu knjižicu. 525247344. 333341061. 738348033. 027149329. SO-e Podgorica Knežević Zoran. 092740571. 535740954. 493643549. SO-e Podgorica Zejak Kaća. rješenje za rad br. 120641976. 318346380.30/01-01962-6. 703546233. 211945080. SO-e Nikšić Radončić Neno. Poreska uprava Podgorica Dragojević Danka. radnu knjižicu Kovačević Vukašin. radnu knjižicu. 10293. 24159. SO-e Podgorica Popović Boris. 208942609. PG DF 982.2003. 558545620. 672144209. 10826. 40914. radnu knjižicu. Poreska uprava Podgorica Mašinopromet Crna Gora. radnu knjižicu.30-01-09161-0. 969941294. 177427. 45444. 391148641. 910148921. 329443910. 709441672. 31918. 926640161. od 31. 13862. 134081. rješenje o registarciji PIB-a br. radnu knjižicu. 25311. 256644923. radnu knjižicu. oružni list za pištolj „zastava 765“ CB Podgorica Oglašavanje ličnih karata br. od 20. 435442991. 289046163. 631242077. 327241833. radnu knjižicu. radnu knjižicu. 362142145. 122272. radnu knjižicu Krstajić Novo. SO-e Podgorica Globarević Vladimir. rješenje o registarciji PDV-a br. rješenje o registaciji PIB-a br. 232645536. oružni list za pištolj „parabelum mauzer 3003“. 080643098. 186399. 183982. 261343341. 615040492. 083044089. SO-e Podgorica Škrijelj Eldina. CB Podgorica Ekoplant. radnu knjižicu Gardašević Milovan. radnu knjižicu Ahmetaj Sajmir.Mrdak Radoman. 095840590. 428641304. 305747325. 5497. 770745734. 640240201. 090741261. 11097.: 725047340. 9175. 183849839. Sekretarijat za razvoj preduzetništva Podgorica Lukovac Dragoljub. 501948754. 142383. SO-e Podgorica Anton Adžhjev. 679241726.07-964. 761347533. 055243301. 498843051. radnu knjižicu. 14265. radnu knjižicu Saiti Begza. CB Podgorica Mijušković Milisav. 079649910. 126219. od 19. SO-e Podgorica Đukanović Dejan. 11147. 414842844. 470748126.god. 114741449. radnu knjižicu Pavlović Daliborka. 963847477. 032446910. 128382. 325546832. Sekretarijat za razvoj preduzetništva SO-e Podgorica „Nere Gelia“. 587148591.07-41-040/03-272. 165748032. 74705. 506445431. 268049612. 796143444. 017547819. registarsku tablicu (jednu) . registarsku tablicu PG DM 152. 38403. 42270.05. 119940471. 074540251. radnu knjižicu Kadić Marija. 171931. 251947595. CB Podgorica Šoškić Dragoslav. 241940610. 144941.: . 597242974. 138726. 159840277. 509243435. 610040433. 208642604. 261946008. radnu knjižicu Raković Nela.1612958730011. 271642931. 860146461. Poreska uprava PJ Podgorica Sezam – Tempo trade DOO. radnu knjižicu. 126443287.. SO-e Podgorica Dedvukaj Lindon. 180842198. radnu knjižicu. 737949603. 082243356.. radnu knjižicu. 896946059. 537949200.2003. 556744987. 320942553. 766444327. 127142161. 320345507.god. 506040141. 168561. SO-e Podgorica Bulatović Milica. 057343412. 450145557. radnu knjižicu Vukojičić Stela. 239148919. 28134. SO-e Podgorica Rajković Nada. 581640644. radnu knjižicu. 41001. 414746817. Poreska uprava PJ Podgorica Dejić Rade. 022146530. 326744908.. 25445. 21181. 467843314. 223045927. 121798. 859548745. rješenje o registarciji PIB-a br. 772742288. 172142089. radnu knjižicu Gutović Milovan. 113936. rješenje o registarciji PIB-a br. rješenje za rad br. 928244345. 44433. 194048. 524946674. 177445392. 878145739. 352743615. 797440755. 28904. 121457.30/31-02715-1. 193930. radnu knjižicu Jakupović Senad. radnu knjižicu Eurošped CO. 33958. 91812.02. SO-e Podgorica Vlahović Rajko. 706144590. SO-e Podgorica Radovanović Milena. 520046189. 546842325. 29600. 767547480.

002980163. D37LD5002. 831857155. 343552572. E03DS1064. 846558579. B92LC1202. 000794606. 910558921. 351352080. 183259839. 580558183. CG00428020. CG00190267. 095250590. 785651477. 860556461. 005312347. 005429710. G93JZ3418. 875352028. Z26NU4367. Oglašavanje vozačkih dozvola br. 697751643. CG00409459. 259652248. J36PB7104. J92AB4261. 863455309. 955850806. CG00445593. 456954090. CG00391839. 431759538. S53JK0449. P12SK3838. 367653754. CG00377122. 005423822. 002282657. H53UR9472. K06NF0597. 352153615. 903758206. 709851672. 604559365. A24AR0524. 017251506. 002095814. C85CZ7315. E25ZN9502. C54NR8062. CG00437323. 005651419. G16CG0936. 435852991. 470158126. 761553536. 319957677. 048254200. U06HG7104. 241350610. 005144661. H11ED5534. F55RS0559. 926158745. E81JK7066. 895255798. 303659092. C15FD8680. CG00462303. CG00471790. 563255820. 001724478. 610450433. CG00346261. 648057159. 004247117. 546252325. CG00356813. C95JB0862. 328859141. P49CF6418. 016052590. 168959858. A89RJ7849. N73BC3087. CG00477353. D83LK7591. 151459897. A16AJ8975. 001877486. E75EK2116. CG00369348. 776754093. CG00372638. K62BR8591. 536557454. .002207976. 486552760. CG00365236.: 506855431. R46BN5810. 251355641. 440551158. 485952532.