You are on page 1of 1

STAVOVI STUDENATA O VRŠNJAČKOM NASILJU

Hazim SELIMOVIĆ, Zehrina SELIMOVIĆ,
Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku, BiH
Ruža Tomić Sveučilište Hercegovina, Međugorje, BiH
hazim.selimovic@gmail.com
zehrina.selimovic@gmail.com
ruzatomic@outlook.com

SAŽETAK
U radu su predstavljeni rezultati ispitivaja studenata o vršnjačkom nasilju. Ispitali smo
šta studenti misle o vršnjačkom nasilju, koliko je učestalo nasilje među vršnjacima, koji
vidovi nasilja su najučestaliji i koje mjere predlažu u cilju prevencije i sprečavanja vršnjačkog
nasilja. Ispitivanjem je obuhvaćeno 105 studenata Edukacisjkog fakulteta Univerziteta u
Travniku.
Od metod u radu je korištena metoda teorijska analize i servej istraživačka metoda, a
od instrumenata anketni upitnik konstruisan za potrebe našeg istraživanja. Rezulati ispitivanja
pokazuju da su studenti uočili učestalost nasilja među vršnjacima i različite vidove nasilja,.
U cilju suzbijanja nasilja među vršnjacima predlažu niz mjera među kojima
dominiraju odgojne, permisivne mjere (eko pedagoška komunikacija, razvoj socijalnih i
emocionalnih kompetencija, reafirmacija morlanog odgoja od rane dobi razvoja do kraja
života). Isto tako predlažu da se pomogne putem psihoterapije i savjetodavnim radom, kao i
uključivanjem učenika zlostavljača u vannastavne aktivnosti, humanitarni i drugi društevno
korisni rad.
Klučne riječi: vršnjačko nasilje, stavovi, studenti

STUDENT ATTITUDES TOWARDS BULLYING
ABSTRACT
The paper presents the results of the students’ attitudes towards bullying. We examined
what students think about bullying, how frequent is violence among peers, which are the most
common forms of violence and what measures are proposed to prevent bullying.
The study included 105 students from the Faculty of Education, University of Travnik.
Methods which were used for this paper are theoretical analysis and survey research
methods and instruments of a questionnaire designed for the purposes of our research.
Research results show that students noticed frequency of peer violence and various
forms of violence.In order to suppress violence among peers a series of measures was
proposed, among which dominate the educational, permissive action (eco-educational
communication, the development of social and emotional competencies, reaffirmation of
moral education from an early age of the development until the end of life). It is also proposed
to offer help through psychotherapy and counseling, as well as the inclusion of abusers
(students) in extracurricular activities, humanitarian and other socially useful work.
Key words: bullying, attitudes, students