You are on page 1of 2

r

40

Dr.

L é v a i

And

professzor

úr

Tisztelt

r

részére

Professzor

Professzor

ÚrI

Úr szíves

megküldöm Szluha

á s

tájékoztatása

céljából

Dénes vezérigazgató

mellékelten

r-na.k küldött

ú

leve-

lem másolatát.
meLl.ók Le t

A Le vé Lhez több
Úr figyelmébe
-

is

a LVOVENERGO
közötti

a Dobrotvori

Hőerőmű bővítésével

az·1Jlill.Ál'iEnergetikai
Egyesület

egyesületek
A Szllli~a úrnak

között
írt

szerint

hiúsági
lS-ra

vitaülése

hozom összefüggésbe,

áll

hozzá

a társaság
folyó

órt

volna,

getikusok

javaslatot,

Hűszalci-1'udomáés

látható,

hogy ezen

utóbbi

hajlandó

aláírni

sem volt

kérdések

siker

ha t ov áb b folyile

.

a H~'T,

koncepció .j r-ó L
á

nélkül

hogy a HET vezetése

zárult.

sok mindent
nem lett

Ezt

rendlcivül

feladataihoz.

folyamatban

létrehozására

szer-

miatt.

az HVI·fTátalakulási

kellene

a magyar tag-

szerződést.

átalalculási

az-

gyengén

Ebben,

a

a HB-'T szervezetének
f e Lv á.Lf.a.Ln í.a ,

volna

szükség,

a k.üz doLorn az ETE-n bolül

Ilyen

jel-

többet
az ener-

Ji1oG'ÚjúlúsÚllalcir6.nyában.

Ha az a sajnálatos
a l·lliTmec-alakult
fel

kapcsolatos

célkitűzéseihez,

s olcka L kreatívabban
társaság

3. oldalán

vezetősége

különösebb

zal

legtelen

aláírt

ellenére

A HET 1991. december

körülöttünk

Professzor

jegyzőkönyv

Elektrotechnilcai

levelemből

ő

meghirdetett

és

Lvov területi

z dé s t erőfeszítéseim
megitélésem

ezek közül

ajánlom

az HV1'-lT
és

nyos

tartozik,

holyzot
ugyan,

os a HET a.Lup Lt

á

ú.llt

e Lő ,

de komolyabb

hogy l:leGGyengült az ETE,
feladatokat

s árralc k.oz domórrye z L lcülönböző
ő

•••

·-"--·"~'-.--·-·-"-_

nem v6.llalt
gazdasági

...•.
r_ ..•.
·•

,_",

__

",__ .._. _'"

- 2 -

poziciókba

kerültek

lllegszokott rend,

és lényegében

hogy

a hazai

en kritilc.ai megjegyzések

előállt

energetika

megtételére

a régi

rendszerben

fejlesztését

vajmi

kevés

f

ó

r-um

illetőáll

rendeDc.ezésre.
Professzor
peket

ÚrrullC. erőt,

és eredményekben

Budapest,

1991.december

egészséget,

Kellemes

ga.e;dagBoldog

Újevet

Karácsonyi
k Lv áriok ,

19.

Tisztelettel

Helléklet

Ünne-