Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν

Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἡλιουπόλεως
Τηλ. (+30)210-9915842-FΑΧ. (+30)210- 9916772 http://www.kimisihlioupoleos.blogspot.gr

ΚΥΡΙΑΚΗ 9η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 (No. 45)
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΛΟΥΚΑ. ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΛΦΑΙΟΥ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινόν ε’.

Ἀναστάσιμον Ἀπολυτίκιον. Ἦχος βαρύς.
Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τὸν θάνατον· ἠνέῳξας τῷ λῃστῇ τὸν Παράδεισον· τῶν
Μυροφόρων τὸν θρῆνον μετέβαλες, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις κηρύττειν ἐπέταξας, ὅτι ἀνέστης
Χριστὲ ὁ Θεός, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἅγίου Ἰακώβου. Ἦχος γ’.
Ἀπόστολε Ἅγιε Ἰάκωβε, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς
ψυχαῖς ἡμῶν.

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ. Ἦχος α’.
Ἐν τῇ Γεννήσει, τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας. Ἐν τῇ Κοιμήσει, τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες
Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, Μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς
λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τάς ψυχὰς ἡμῶν.
Κοντάκιον τῆς Κυριακῆς. Ἦχος β’.
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε, μὴ παρίδῃς
ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς· ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς
κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν
τιμώντων σε.

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Μ ΑΤ Α
Ἀπόστολος: τῆς ιστ’ Κυριακῆς (Β’ Κορ. κεφ. στ’ 1 - 10).
Ἀδελφοί, συνεργοῦντες παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶςλέγει γάρ· «Καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι»· ἰδοὺ νῦν «καιρὸς
εὐπρόσδεκτος», ἰδοὺ νῦν «ἡμέρα σωτηρίας» - μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν, ἵνα
μὴ μωμηθῇ ἡ διακονία, ἀλλ᾿ ἐν παντὶ συνιστῶντες ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ
πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν
κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις, ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστότητι, ἐν
Πνεύματι Ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν δυνάμει Θεοῦ, διὰ τῶν ὅπλων τῆς
δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν, διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ δυσφημίας καὶ εὐφημίας, ὡς
πλάνοι καὶ ἀληθεῖς, ὡς ἀγνοούμενοι καὶ ἐπιγινωσκόμενοι, ὡς ἀποθνήσκοντες καὶ ἰδοὺ ζῶμεν, ὡς
παιδευόμενοι καὶ μὴ θανατούμενοι, ὡς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες, ὡς πτωχοὶ πολλοὺς δὲ
πλουτίζοντες, ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες.

Εὐαγγέλιον: τῆς Κυριακῆς Γ’ Λουκᾶ (Λκ. κεφ. ζ’ 11-16). (Στη Φωνή Κυρίου).

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ
Α) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.
Τα μαθήματα της Ορθ. Κατηχήσεως προς όλη την Ενορία, από τον π. Σπυρίδωνα,
πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη, στις 6.15μ.μ. Το Θέμα μελέτης της Κ. Διαθήκης για φέτος είναι : « Η
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ ». Την τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα θα
δίδονται «ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ
ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ».
2.
Ο Εσπερινός της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια της πραγματοποιήσεως των εβδομαδιαίων τακτικών
μαθημάτων μελέτης της Καινής Διαθήκης, θα γίνεται από τον Εφημέριο της ημέρας ΜΙΑ ΩΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΑΥΤΩΝ στο Ι. Παρεκκλήσιο της Αγ. Αικατερίνης. Εξαίρεση οι Μεγάλες Εορτές και Πανηγύρεις.
3.
Οι Παρακλήσεις στην Παναγία που γίνονται στο Παρεκκλήσιο της Αγ. Αικατερίνης από τον
π. Κωνσταντίνο Πετάση θα ξεκινήσουν και πάλι την Πέμπτη 20/10/2016.
4.
Ο Π. Χαρίλαος Βασιλόπουλος βρίσκεται σε διατεταγμένη διακονία εκτός Αθηνών. Για να
επικοινωνήσετε μαζί του παρακαλούμε να καλέσετε στο τηλ. 6976204429 ή στο 210-3352305.

5.
Την Κυριακή 16 /10/2016 θα γίνει η κατ΄ έτος καθιερωμένη Αρχαιοπρεπής Θ. Λειτουργία επ’
ονόματι του Αγ. Ιακώβου του Αδελφοθέου, Α΄ Επισκόπου της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Ο Όρθρος
θα ξεκινήσει στις 7.00π.μ. μέχρι τις 8.45π.μ. και η Θ. Λειτουργία από τις 8.50π.μ. μέχρι και τις 10.40π.μ.
Η Θ. Λειτουργία θα γίνει εκτός του Αγ. Βήματος στο Σολέα του Ι. Καθεδρικού μας Ναού.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ


Ο π. Σπυρίδων θα εξομολογεί κάθε Τετάρτη βράδυ 8.00μ.μ.-9.45.μ.μ. και κάθε Σάββατο πρωί 10.30π.μ.-12.30μ.μ.
πάντα με προηγούμενη τηλεφ. επικοινωνία. ( 697 620 44 29).

Ο π. Μιχαήλ εξομολογεί κάθε Δευτέρα & Τρίτη πάντα με προηγούμενη τηλεφ. επικοινωνία. (697 781 96 60).

Ο π. Κωνσταντίνος εξομολογεί κάθε Πέμπτη 11:00π.μ. - 1.00μ.μ. Για άλλες ώρες κατόπιν τηλεφ. επικοινωνίας
(693 81 87 385).

ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
α) την Τετάρτη 12/10 και β) το Σάββατο 15/10

Β) ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα συμβάλλει στην ανακούφιση του πόνου των ενοριτών. Για
πληροφορίες στα τηλ.: 1) 6973983879, 2) 6944602227. Θερμή παράκληση!!! Να φέρουμε τρόφιμα για να τα
διαθέσουμε στους ενδεείς αδελφούς μας. Ημερομηνία νέας
διανομής: ΠΕΜΠΤΗ 20/10
Παρακαλούμε όσους επιθυμούν να προσφέρουν μετά τα μνημόσυνα των αγαπημένων τους, καφέ στην
αίθουσα της Αγ. Αικατερίνης, να επικοινωνούν μια εβδομάδα νωρίτερα από την ημέρα τελέσεως του
μνημοσύνου με την υπεύθυνη κ. Σοφία Δαβίου στο τηλ. 6937135109, εφόσον όμως έχουν ήδη εξασφαλίσει
από το γραφείο των Ιερέων την ημερομηνία και την ώρα δυνατότητας της τελέσεως του μνημόσυνου.
Η δαπάνη για την παραχώρηση αίθουσας ανέρχεται στο ποσό των 100€, συμπεριλαμβανομένων των
υλικών-προϊόντων της δεξιώσεως, ή 60€, με τα υλικά - προϊόντα της δεξιώσεως προερχόμενα εκ μέρους της
οικογένειας, που τελεί το μνημόσυνο. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η δαπάνη αυτή δεν αφορά την προβλεπόμενη από την
οικογένεια οικονομική επιβάρυνση για την ιεροτελεστία του μνημοσύνου προς τον Ι. Ναό.

Γ) Ν Ε Ο Τ Η Τ Α
1. Το Σάββατο 15/10 ώρα 12.00μ.μ. θα τελεσθεί ο Αγιασμός για την επίσημη έναρξη των δραστηριοτήτων
της Νεότητας της Ενορίας μας για το νέο Ιεραποστολικό έτος 2016-17. Ο Αγιασμός θα γίνει στην αυλή του 1ου
Δημοτικού. Θα ακολουθήσει παιχνίδι ομαδικό για όλα τα παιδιά που θα έρθουν. Θερμά παρακαλούμε τους
Γονείς να φέρουν τα παιδιά τους στα Κατηχητικά! Να τους δώσουμε την ευκαιρία να γνωρίσουν και να αγαπήσουν
το Χριστό και την Ελλάδα . Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο στις 12.00μ.μ.για όλα τα παιδιά 5-17
ετών μοιρασμένα σε ομοιογενείς ομάδες. Η Εκκλησία, ο Χριστός, καλεί τα παιδιά Του! Αυτά που βαπτίστηκαν στο
όνομα Του, να Τον γνωρίσουν και να Τον αγαπήσουν! Ας τα βοηθήσουμε να έρθουν κοντά Του! Ας έρθετε και οι
Γονείς να γνωρίσετε τα στελέχη μας και την εργασία που γίνεται στο Νεανικό έργο της Ενορίας μας.
2. Οι συναντήσεις της Δευτέρας θα αρχίσουν τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου.
3. Αυτή την εβδομάδα περιμένουμε για εκκλησιασμό την Τρίτη και την Πέμπτη την Γ΄ Τάξη του 1ου και 2ου
Λυκείου αντίστοιχα
3.
Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ημερολόγιο τσέπης της Ενορίας. Θα το βρείτε στο παγκάρι του Ναού. Σε
ώρες που δεν έχει Ι. Ακολουθίες ζητήστε το από τους Νεωκόρους. Δεν υπάρχει τιμή πώλησης. Ότι θέλετε
αφήνετε υπέρ της Νεότητας στο αντίστοιχο κυτίο που υπάρχει στην είσοδο του Ναού. Επίσης κυκλοφόρησε και
το ημερολόγιο τοίχου της Ενορίας μας. Διατίθεται στο Παγκάρι του Ναού.
4.
Ξεκίνησαν οι εγγραφές του Εργαστηρίου Βυζαντινής Μουσικής του Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου
Ηλιουπόλεως. Από το προηγούμενο έτος λειτουργεί και τμήμα παιδικό. Οι μαθητές έχουν δυνατότητα να
λάβουν πτυχία αναγνωρισμένα από το Κράτος σε συνεργασία με τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ι.
Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να επισκεφθείτε το site του Ναού όπως
επίσης και την αφίσα η οποία είναι αναρτημένη στο χώρο ανακοινώσεων. Διδάσκουν οι Ιεροψάλτες κ.κ.
Αθανάσιος Δασκαλοθανάσης (κιν. 697 729 8961) και Στέφανος Λαγουτάρης (κιν. 697 709 7383). Ο
Αγιασμός για την επίσημη έναρξη δραστηριοτήτων της Ενορίας μας για τα παιδιά και τους νέους Γονείς θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15/10/16. Λεπτομέρειες σε επόμενο φυλλάδιο.
5.
Το Σάββατο 22 Οκτωβρίου, θα ξεκινήσει με την ευθύνη και παρουσία του π. Κων/νου Πετάση εβδομαδιαία
συνάντηση για τους Γονείς των παιδιών του Κατηχητικού και γενικότερα νέους Γονείς. Σκοπός των συναντήσεων
αυτών είναι η μελέτη της Αγίας Γραφής για τους Γονείς των παιδιών του Κατηχητικού και γενικότερα νέους Γονείς, η
αλληλογνωριμία μας και η ενίσχυσή μας στην ανατροφή των παιδιών μας. Η συνάντηση θα πραγματοποιείται κάθε
Σάββατο ώρα 11.30 -12.30 το μεσημέρι στην Κεντρική Αίθουσα του Ναού μας. Οι Γονείς θα μπορούν να φέρνουν τα
παιδιά τους από εκείνη την ώρα για να παίζουν, μέχρι να αρχίσει το Κατηχητικό τους.

Δ)ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΚΥΡΙΩΝ

1.
Ο κυριακάτικος καφές Δ Ω Ρ Ε Α Ν προς τους Ενορίτες, συνεχίζει κανονικά τη διακονία του. Η
προσφορά του κυριακάτικου καφέ προς τους Ενορίτες μας, στην Κεντρική Αίθουσα Εκδηλώσεων κάθε Κυριακή,
έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πνευματική ζωή και πορεία της Ενορίας. Εάν κάποιος ενδιαφέρεται, είτε υπέρ Υγείας
είτε υπέρ Αναπαύσεως, να προσφέρει για τη δαπάνη αυτή, παρακαλούμε να επικοινωνήσει με τα τηλ. 2109917061, 6974851460, 210-9911320, 6977721890, 210- 9914406, 6932426786.
2.
Θα πραγματοποιηθεί από Παρασκευή 21/10 έως Δευτέρα 24/10 4ήμερη προσκυνηματική επίσκεψη
στη Μυτιλήνη. Προσκύνημα στην Παναγία της Αγιάσου, στο Μανταμάδο και στους Αγίους Ραφαήλ,
Νικόλαο και Ειρήνη. Το συνολικό κόστος της προσκυνηματικής αυτής επισκέψεως είναι 370€ και
περιλαμβάνει: Α) ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΘΗΝΑ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΑΘΗΝΑ. Β) ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ι. ΝΑΟΣ
- «ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» - Ι.ΝΑΟΣ. Γ) ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ-ΜΠΟΥΦΕ ΚΑΙ
ΕΝΑ (1) ΔΕΙΠΝΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4****, Δ) ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ
ΠΟΥΛΜΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6977721890. Εξόφληση
εκδρομής μέχρι 12/10.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΥΡΙΩΝ» στην Έκτακτη Συνεδρίαση των Μελών

του, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2016, μεταξύ των άλλων θεμάτων του, ενέκρινε και
την εισήγηση του Προέδρου αυτού Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Σπυρίδωνος Κατραμάδου με θέμα: « τη
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της χρονικής περιόδου
2017-2020» σύμφωνα με τα σχετικά Άρθρα 3, 4, 7, 8 του «Εσωτερικού Κανονισμού » λειτουργίας του
Ενοριακού αυτού Σώματος. Η Διενέργεια των Εκλογών θα γίνει την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου στις
8.00μ.μ. στον Κυρίως Ι. Ναό και αφού έχει ολοκληρωθεί το εβδομαδιαίο μάθημα Κατηχήσεως από τον
π. Σπυρίδωνα. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ έχουν όλες οι ενήλικες Γυναίκες της Ενορίας και της πόλης μας
που εκκλησιάζονται τακτικά στην Εκκλησία μας, και που έχουν ήδη από σήμερα και μέχρι τις 27
Νοεμβρίου συμπληρώσει ή θα συμπληρώσουν και καταθέσουν στην κ. Αλεξάνδρα Μαγγιώση
Αντιπρόεδρο(τηλ. 6932426786 & 210-9914406 ) , την ΑΙΤΗΣΗ -ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΜΕΛΟΥΣ η οποία μαζί με τη «Φωνή Κυρίου» και το «Ενοριακό Φυλλάδιο» διατίθεται από σήμερα και
κάθε Κυριακή. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ έχουν όλες οι ενήλικες Γυναίκες της Ενορίας, που ήταν ήδη
εγγεγραμμένα Μέλη τα έτη 2014-2016 και ανανέωσαν την εγγραφή τους και θα δηλώσουν το
ενδιαφέρον συμμετοχής των εγγράφως στον Π. Σπυρίδωνα μέχρι και την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου
2016 μετά τη Θ. Λειτουργία.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

Η

Ε Ν Ο Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ρ Α ( Α’ ΜΕΡΟΣ )

Ιω. 15, 1-8 «Εγώ ειμι η άμπελος η αληθινή͵ και ο πατήρ μου ο γεωργός εστιν. 15.2 παν κλήμα εν εμοί μη φέρον
καρπόν͵ αίρει αυτό͵ και παν το καρπόν φέρον καθαίρει αυτό ίνα πλείονα καρπόν φέρη. 15.3 ήδη υμείς καθαροί εστε δια τον
λόγον ον λελάληκα υμίν· 15.4 μείνατε εν εμοί͵ καγώ εν υμίν. καθώς το κλήμα ου δύναται καρπόν φέρειν αφ ἑαυτοῦ εάν μη
μείνη εν τη αμπέλω͵ ούτως ουδέ υμείς εάν μη εν εμοί μείνητε. 15.5 εγώ ειμι η άμπελος͵ υμείς τα κλήματα. ο μένων εν εμοί
καγώ εν αυτώ ούτος φέρει καρπόν πολύν͵ ότι χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν. 15.6 εάν μη τις μείνη εν εμοί͵ εβλήθη έξω
ως το κλήμα και εξηράνθη͵ και συνάγουσιν αυτά και εις το πυρ βάλλουσι και καίεται. 15.7 εάν μείνητε εν εμοί και τα ρήματά
μου εν υμίν μείνη͵ ο εάν θέλητε αιτήσασθε και γενήσεται υμίν. 15.8 εν τούτω εδοξάσθη ο πατήρ μου͵ ίνα καρπόν πολύν φέρητε
και γενήσεσθε εμοί μαθηταί».

Σεβαστοί Πατέρες και Αδελφοί πολύτιμοι Συνεργάτες μας,
Το να μιλήσει κανείς για την Ενορία μέσα στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα και κυρίως για τις
προοπτικές και τις πρακτικές που στοχεύουν στην πραγμάτωση της Εκκλησίας στον κόσμο, είναι ίσως εγχείρημα
δύσκολο. Δύσκολο είναι και το να μιλήσει κανείς στους ανθρώπους σήμερα για το Χριστό και για τη σημασία της εν
Χριστώ ζωής και πολιτείας. Ωστόσο αναγνωρίζουμε όλοι μας ότι όπως η Οικογένεια αποτελεί το κύτταρο της
κοινωνίας, έτσι και η Ενορία είναι το κύτταρο της Εκκλησίας. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους.
Τι σημαίνει ο όρος Ενορία;
Ο όρος Ενορία παραγόμενος εκ του επιθέτου ενόριος, σημαίνει ιστορικά τον εντός ορίων χώρο, μία δηλαδή
καθορισμένη περιοχή ή τοπική περιφέρεια.

Ενορία χαρακτηρίζεται η εκκλησιαστική περιφέρεια ενός Ναού ενοριακού, από τον οποίον αντλεί και αυτή
το όνομά της, όπως και το σύνολο των ορθόδοξων πιστών που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική περιφέρεια και
συνέρχονται για τις εκκλησιαστικές, λατρευτικές και κηρυκτικές συνάξεις. Ο σημερινός τύπος των Ενοριών είναι
πολύ νεότερος και διαμορφώθηκε μεταξύ του 15 καί 17 αιώνος. Η Ενορία είναι η βασική μονάδα πνευματικής
και εκκλησιαστικής οργανώσεως, είναι ο πυρήνας της ποιμαντικής και διοικητικής δομής της Εκκλησίας, είναι
μέρος και όπως τονίστηκε και πιο πάνω κύτταρο του παγκόσμιου «Σώματος του Χριστού» και η εν Χριστώ
κοινωνία όλων μας. Σαν «Ευχαριστιακή Σύναξη» των πιστών εμφανίζεται η Ενορία, σε άμεση αναφορά και
συνάρτηση με τον Ποιμένα και Επίσκοπό της και με την καρδιά της, την Επισκοπή δηλαδή, στην οποία οργανικά
ανήκει. Και ο πιστός ζει το μυστήριο της Εκκλησίας στη ζωή και πράξη της Ενορίας του, μέσα στην οποία,
αγωνιζόμενος και αγιαζόμενος, ενώνεται με τον Χριστό, τον Κύριο και Ιδρυτή της Εκκλησίας την Άμπελο , και
τους εν Χριστώ αδελφούς του τα κλήματα. Έτσι πραγματώνει τον σκοπό της ζωής του που είναι το “καθ’
ομοίωσιν”, δηλ. η ένωσή του με τον Θεό και με τους εν Χριστώ αδελφούς του εντός και μόνο εντός της
Εκκλησίας. Η Ενορία όλα τα βαπτισμένα μέλη, που διαμένουν στον αυτό γεωγραφικό χώρο έχει κέντρο όλων
των πνευματικών εργασιών της τον Ι. Ναό. «Ο Ναός, είναι ο χώρος όπου φανερώνεται η ένωση του ουρανού
και της γης. “Εν τω ναώ εστώτες της δόξης Σου, εν Ουρανώ εστάναι νομίζομεν”. Και δε λησμονούμε ποτέ ότι η
Εκκλησία, ως Σώμα Χριστού και η Ενορία, ως μικρογραφία -κύτταρο αυτής της Εκκλησίας, συγκροτείται γύρω
από τον Επίσκοπο και τη Θεία Ευχαριστία». Χωρίς Επίσκοπο και Πρεσβυτέρους, χωρίς βαπτισμένα ενεργά
Μέλη, και κυρίως χωρίς τη Θεία Λειτουργία δεν μπορεί να υπάρξει Ενορία. Στη ζωή της Εκκλησίας εισέρχεται
κανείς, για να σωθεί, δηλαδή για να θεωθεί. Μέσα στην Ενορία ζούμε πνευματικά, ενούμενοι μεταξύ μας και με
τον Χριστό σε ένα Σώμα. Κεφαλή του Σώματος ο Χριστός και μέλη Του όλοι οι πιστοί. Αυτό εξασφάλιζε η
Ενορία στην αρχαία, την πρώτη Εκκλησία και αυτό συνεχίζει να εξασφαλίζει σ’ όλους τους αιώνες. Αν ο στόχος
αυτός παραθεωρηθεί, τότε αλλοιώνεται η ενοριακή ζωή και καταντά στην περίπτωση αυτή, ονόματι μόνον
Ενορία. Καταντά μια αίρεση που δε σώζει, αλλά οδηγεί στην αιώνια απώλεια και κάθε χριστιανός που ανήκει στην
Ενορία πρέπει να έχει συνείδηση, ότι ανήκει στην Εκκλησία και μέσω της Ενορίας του, ότι βρίσκεται σε οργανική
σχέση με την όλη γενικότερα την Εκκλησία. Είμαστε όλοι αδελφοί Χριστού. Είμαστε όλοι ένα Σώμα. Το Σώμα του
Χριστού και κοινωνούμε συνειδητά από το ίδιο Αγ. Ποτήριο που μας ενώνει με το Χριστό και μεταξύ μας. Γι’
αυτό και δεν πρέπει να ξεκόβουμε από την Ενορία μας για κανένα λόγο. Ιδιαίτερα ο τακτικός εκκλησιασμός μας, η
Θ. Λειτουργία και οι ιερές ακολουθίες σε κάθε Ι. Ναό γίνονται για όσους ζούνε «εν την Ενορία ταύτη».
Ενορίτης σημαίνει, ότι έχω την τιμή και τη δωρεά από το Θεό να είμαι μέλος της Εκκλησίας του.
Ενδιαφέρομαι να γνωρίσω όσο το δυνατό τι ζητεί ο Θεός από μένα, για τους αδελφούς μου Χριστιανούς.
Αγωνίζομαι με τη χάρη του Θεού να γίνομαι διαρκώς καλύτερος πιστός και άξιο μέλος της Εκκλησίας και της
Ενορίας μου. Δεν είμαι θεατής, δεν παρακολουθώ τα τελούμενα απαθώς αλλά συμμετέχω ουσιαστικά σε όλα και
δίνω το παρόν όπου χρειάζεται, υποβάλλοντας τον εαυτό μου σε θυσίες από αγάπη προς τον Χριστό και προς κάθε
συνάνθρωπο, αδελφό ενορίτη. Συνηθίζω να βλέπω τον κάθε άνθρωπο όχι υπό το πρίσμα του προσωπικού μου
συμφέροντος και της ιδιοτέλειας και των συναλλαγών που δεν έχει να κάνει μόνο με το χρήμα, το υλικό
συμφέρον και την προσωπική ιδιοτέλεια. Οφείλω να καλλιεργώ μέσα μου την ταπείνωση και να μη νιώθω ότι
εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους τους αμαρτωλούς, συναδέλφους μου, Κληρικούς, Επιτρόπους, Νεωκόρους,
Βοηθούς και συναδέλφους στα Συμβούλια που με τη Χάρη του Θεού και την επιλογή κάποιου συμμετέχω ή
να έχω ωραιοπάθεια και να νομίζω τον εαυτό μου κολακευμένο, ότι τάχα αυτό που ο λαός μας λέει απλά «η
μπογιά μου ακόμα περνάει» επειδή λέω μερικές σαχλαμάρες…….. ή επειδή με κολακεύουν μερικές νεαρές κυρίες
!!!!!! που την ίδια στιγμή κάπου αλλού με κουτσομπολεύουν και με κατακρίνουν. Εγώ ως Ενορίτης και συνεργάτης
του ενοριακού έργου βλέπω και οφείλω να βλέπω τον αδελφό ενορίτη με το πρίσμα του αδελφού και του αδελφού
όχι κατ όνομα, όπως ο Κάιν, αλλά του συμπάσχοντος αδελφού, του μέλος του Σώματος του Χριστού που αν και
ασθενεί, όπως και εγώ, οφείλω να του συμπαρασταθώ και να μην τον εκθέσω. Η Εκκλησιαστική Διοίκηση της
Ενορίας, οι ιεροψάλτες και οι δραστηριότητές τους, τα κατηχητικά σχολεία, οι συνάξεις των νέων, των
φοιτητών, των επιστημόνων, οι εβδομαδιαίες συνάξεις για τη μελέτη της Αγίας Γραφής οι συναντήσεις
γονέων, η φιλανθρωπία, τα τρόφιμα στους πτωχούς και τα επιδόματα σε αυτούς, είναι κάποιες από τις
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες και τη δυναμική της ενορίας μας. Θα ακούσουμε
μετά από λίγο κάθε τομέα. Ωστόσο συχνά σε πολλές από αυτές τις δραστηριότητες μας, ενώ τα λέμε κάθε χρόνο
τέτοια εποχή, δεν έχουμε κατορθώσει να μυήσουμε τους εαυτούς μας και τους ενορίτες μας, να τους
δραστηριοποιήσουμε ενεργά και να τους μεταλαμπαδεύσουμε την πεποίθηση πως όλα αυτά που κάνουμε ή θέλουμε
να κάνουμε αποτελούν προέκταση και συνέπεια του Μυστηρίου της Εκκλησίας ως Σώμα Χριστού, προέκταση και
συνέχεια της Θ. Λειτουργίας και όχι προσωπική προβολή και ικανοποίηση εγωπαθή και άρρωστη ότι κάτι κάνω για
να δικαιολογώ την ύπαρξή μου ή το χρόνο μου…………». ( ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)