You are on page 1of 3

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ

΢ΞΝ΢ΟΓΔΗΝ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ΢ & ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ΢
ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔ΢Θ΢ΛΠΖ ΑΟΣΑΗΝΡΖΡΥΛ &
ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΖΠ ΘΙΖΟΝΛΝΚΗΑΠ
ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΛ ΖΙΔΗΑ΢
Σμήμα Γιοικητικήρ και Οικονομικήρ
Τποστήπιξηρ, Φύλαξηρ και Ασυάλειαρ.
Ραρ. Γ|λζε
: ΑΟΣΑΗΑ ΝΙ΢ΚΞΗΑ
Ραρ. Θώδηθαο
: 270 65
Ρειέθσλν (& fax) : 26240-22529
Ξιεξνθνξίεο
: Σξ. Ππειηόπνπινο
e-mail:
efahle@culture.gr

ΑΟΣΑΗΑ ΝΙ΢ΚΞΗΑ, 4.4.2016
Αξηζκ. πξση.: 1860

ΑΠΟΦΑ΢Ζ ΠΡΟ΢ΙΖΦΖ΢
Έρνληαο ππόςε:
1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Λ. 2190/1994, “Πύζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή
πξνζσπηθνύ θαη ξύζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΘ 28/Α/1994), όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί
θαη ηζρύνπλ.
2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Λ. 4057/2012 «Ξεηζαξρηθό Γίθαην Γεκνζίσλ Ξνιηηηθώλ
Γηνηθεηηθώλ ΢παιιήισλ θαη ΢παιιήισλ Λνκηθώλ Ξξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΦΔΘ 54Α).
3. Ρηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Λ.4049/23-02-2012 «Αληηκεηώπηζε ηεο βίαο
ζηα γήπεδα, ηνπ Ληόπηλγθ, ησλ πξνζπλελλνεκέλσλ αγώλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο.» (ΦΔΘ 35 Α).
4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 «Απνθιεηζηηθή πξνζεζκία γηα ηε ζύλαςε ζπκβάζεσλ εθηάθηνπ
πξνζσπηθνύ» ηνπ Λ. 4305/2014 (ΦΔΘ 237/η.Α΄/31-10-2014).
5. Ρν Ξ.Γ 104/2014 (ΦΔΘ 171/Α/28.8.14) " Νξγαληζκόο ΢πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνύ & Αζιεηηζκνύ"
όπσο ηξνπνπνηήζεθε.
6. To Ξ.Γ 70/2015
ΦΔΘ 114/22.9.2015 " Αλαζύζηαζε ησλ ΢πνπξγείσλ Ξνιηηηζκνύ &
Αζιεηηζκνύ…."
7. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4354/2015 (ΦΔΘ 176/Α/16.12.15) «Γηαρείξηζε ησλ κε εμππεξεηνύκελσλ
δαλείσλ, κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο
δεκνζηνλνκηθώλ ζηόρσλ θαη δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ.
8. Ρελ ππ.αξ. 2/1015/ΓΔΞ/5.1.2016 (ΑΓΑ: ΤΑΔΦΖ-ΞΝ7) Ξαξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Θεθαιαίνπ Β’ ηνπ λ. 4354|2015 (176/Α) «Κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο ησλ
ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Νξγαληζκώλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ΝΡΑ πξώηνπ θαη δεύηεξνπ
βαζκνύ, ησλ Λνκηθώλ Ξξνζώπσλ Γεκνζίνπ (ΛΞΓΓ) θαη Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ (ΛΞΗΓ) θαζώο θαη
ησλ ΓΔΘΝ ηνπ θεθ. Α ηνπ Λ. 3429/2005 (Α 314) θαη άιιεο κηζζνινγηθέο δηαηάμεηο»
9. Ρν αξηζ. 2/76863/18-12-2015 έγγξαθν ηνπ Γεληθνύ Ινγηζηεξίνπ ηνπ Θξάηνπο, κε ζέκα ηελ
έγθξηζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο Η.Γ.Ν.Σ. γηα ην έηνο 2016 ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Ξνιηηηζκνύ.
10. Ρελ ππ' αξηζ. ΢ΞΞΝΑ /ΓΓΓ΢/ ΓΝΔΞ΢ /275923/ 40952/379/24-10-2014(ΦΔΘ/
2891/Β/29.10.2014) ΢πνπξγηθή απόθαζε πεξί Κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ηνπ ΢πνπξγνύ
Ξνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ζηηο Ξεξηθεξεηαθέο θαη Δηδηθέο Ξεξηθεξεηαθέο ΢πεξεζίεο θαη ζηα
Γεκόζηα Κνπζεία αξκνδηόηεηαο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αξραηνηήησλ θαη Ξνιηηηζηηθήο
Θιεξνλνκηάο θαη ζηηο Ξεξηθεξεηαθέο ΢πεξεζίεο αξκνδηόηεηαο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο
Αλαζηήισζεο, Κνπζείσλ θαη Ρερληθώλ έξγσλ ηνπ ΢πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ,
όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηελ αξ. ΢ΞΞΝΑ/ΓΓΓ΢ΖΓ/ΓΓ΢ΝΛΔ/ΡΛΔ/295789/3260/37/5/14.11.2014 απόθαζε (ΦΔΘ
3114/Β/20.11.2014).
Σελίδα 1 από 3

ρσξίο θακκία απoδεκίσζε θαη ρσξίο άιιε εηδoπoίεζε.Π. ηελ ππ.2016 (ΑΓΑ: 7ΗΓΘ4653Ξ4-ΜΥΦ) (ΠΝΣ 1/2016) αλαθνίλσζή καο γηα πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ 17. ηελ ππ. γηα ηo ππόιoηπo ρξovηθό δηάζηεκα. απαγνξεύεηαη.2016 έγθξηζε αλαθνίλσζεο από ηνλ ΑΠΔΞ. ηo πξνζσπηθό απνρσξεί απηνδίθαηα από ηεv ΢πεξεζία. Ρελ ππ΄ αξηζκ. όπσο ηξνπνπνηήζεθε. Ρελ ππ.2015) Κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο. Ρελ ππ' αξηζκ. πξση.αξ.2016 ππεύζπλε δήισζε κε απνδνρήο ζέζεο ηεο θα ΓΗΑΛΛΑΘΝ΢ΙΝΞΝ΢ΙΝ΢ ΓΗΝΛ΢ΠΗΑΠ ηνπ ΑΛΓΟΔΑ. 16. κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ. πξση. 1837|1. ηελ ππ. Ρν ππ’ αξηζκ. Ζ ακνηβή ηoπ αvσηέξσ πξoζσπηθoύ θαζoξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ Λ. 1782|10.ΞΝ&Α.΢. από ηoπο εγγεγξακκέvoπο ζηoπο πίλαθεο επηιαρόvησv ηεο νηθείαο εηδηθόηεηαο.ΑΡΥΑΗΟΙΟΓΗΘΟΤ ΥΧΡΟΤ ΛΑΟΤ ΔΠΗΘΟΤΡΔΗΟΤ ΑΠΟΙΙΧΛΑ ΢ΣΗ΢ ΒΑ΢΢Δ΢. γηα ηελ θίλεζε δηαδηθαζηώλ πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ.3. ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα ηνπ θαησηέξσ εκεξήζηνπ. 1797|31. ΢ΞΞΝΑ/ ΓΓΓ΢ΖΓ/ ΓΓΑΑΓ/ ΡΓΑΓΡΞ/ 47168/5684/ 5039/4167/16-2-2016 (ΑΓΑ:705Π4653Ξ4-Υ0Ο) απόθαζε έγθξηζεο ηνπ ΢πνπξγνύ ηνπ ΢. πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ ππεξεζηαθέο αλάγθεο ηνπ: . 13. ΢ΞΞΝΑ/ΓΓΓ΢ΖΓ/ΓΓΑΑΓ/ΡΓΑΓΡΞ/ 32362/4151/3727/ 3133/5-2-2016 (ΑΓΑ: 60ΚΚ4653Ξ4-ΖΒ΢).2016 ππεύζπλε δήισζε κε απνδνρήο ζέζεο ηεο θαο ΦΑΒΒΑ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ηνπ Δ΢ΑΓΓΔΙΝ΢.2016 ππεύζπλε δήισζε κε απνδνρήο ζέζεο ηεο θαο ΙΑΙΗΥΡΖ ΙΑΚΞΟΗΛΖ ηνπ ΓΗΑΚΑΛΡΖ./11/37566/21-01-2016 Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξ.12. 12.4. Ζ απαζρόιεζε ηoπ αλσηέξσ πξoζσπηθoύ ζε εξγαζίεο άζρεηεο από εθείλεο γηα ηηο oπoίεο πξoζιήθζεθε. Σελίδα 2 από 3 . πξση. θαη πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα επηά (7) κήλεο. κε ζέκα ηελ έγθξηζε ηεο θίλεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ.4. 1857|4. 33/2006 Ξ. 1 ηεο αξηζκ.αξ.: ΢ΞΞΝΑ/ΓΓΝ΢/ΓΝΓ/ΡΔΞ/48927/ 6350/4699/2779/18-022016 βεβαίσζε εμαζθάιηζεο ησλ πηζηώζεσλ έηνπο 2016 ηνπ Ξξντζηάκελνπ ηεο Γ/λζεο Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ ΢πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνύ & Αζιεηηζκνύ. Ρελ ππ’ αξ. 15. 464|5. θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηoπο ζε απηoύο.αξ.4.3.2016 ππεύζπλε δήισζε κε απνδνρήο ζέζεο ηεο θαο ΠΥΡΖΟΝΞΝ΢ΙΝ΢ ΣΟΗΠΡΗΛΑΠ ηνπ ΓΖΚΖΡΟΗΝ΢.11.: ΢ΞΞΝΑ/ΓΓΑΞΘ/61174/34302/29-02-2016 έγγξαθν ηεο Ξξντζηακέλεο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αξραηνηήησλ & Ξνιηηηζηηθήο Θιεξνλνκηάο. παξαηηεζνύλ ή δελ πξνζέιζνπλ εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ από ηελ εκέξα πνπ ζα εηδνπνηεζνύλ. Ρελ ππ’ αξηζκ.ΞΞΝΑ. ΢ΞΞΝΑ/ ΓΓΝ΢/ ΓΝΓ/ ΡΔΞ/ 38443/4566/3378/1734/10-02-2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. αλαιπηηθόηεξα σο εμήο: ΓΔ ΖΚΔΡΖ΢ΗΟΗ ΦΤΙΑΘΔ΢ (ΑΡΥΑΗΟΙΟΓΗΘΟ΢ ΥΧΡΟ΢ ΛΑΟΤ ΔΠΗΘΟΤΡΔΗΟΤ ΑΠΟΙΙΧΛΑ ΢ΣΗ΢ ΒΑ΢΢Δ΢) A/A 1 - - ΔΠΧΛΤΚΟ ΓΘΝ΢ΒΑ ΟΛΟΚΑ ΕΥΖ ΟΛΟΚΑ ΠΑΣΡΟ΢ ΗΥΑΛΛΖΠ ΓΗΑΡΘΔΗΑ ΑΠΑ΢ΥΟΙΖ΢Ζ΢ από 5-4-2016 έσο 04-11-2016 Αλ νη πξoζιεθζέvηεο απoρσξήζoπv νηθεηνζειώο πξηλ από ηε ιήμε ηεο ζπκβάζεσο ηoπο.2. 14. αvηηθαζίζηαvηαη κε άιιoπο. ζην ΢Ξ. 4354/2015 (ΦΔΘ 176|Α|16.αξ. 1836|1. Ρελ κε αξ. ΑΠΟΦΑ΢ΗΕΟΤΚΔ Δγθξίλνκε ηελ πξόζιεςε ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ αλαθεξόκελεο δηαηάμεηο θαη βάζε ηα θξηηήξηα θαη ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Λ 2190|94. λπθηεξηλνύ θπιαθηηθνύ πξνζσπηθνύ.ΔΓΘΟ. όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. ΓΗΞΞΑΑΓ/Φ.

- Δγθξίλεηαη ε απαζρόιεζε κε ακνηβή. θαηά ηηο Θπξηαθέο. αξγίεο θαη ινηπέο εμαηξέζηκεο εκέξεο. Ζ Ξξντζηακέλε ηεο Δθνξείαο Δξσθίιε – Ίξηο Θόιιηα Αξραηνιόγνο Σελίδα 3 από 3 . Γηα ηεv απαζρόιεζε απηή ζα παξέρεηαη ππνρξεσηηθά αvηίζηoηρε εκέξα αvάπαπζεο. ε νπνία ζα δεκνζηεπζεί ζην ΦΔΘ. κεηά ηελ δεκνζίεπζε ζρεηηθήο Θ΢Α. θαζώο θαη ε εξγαζία πέξαλ ηνπ πελζεκέξνπ. πνπ εκπίπηoπv ζηo ρξovηθό δηάζηεκα ηεο ζύκβαζεο.