ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ

΢ΞΝ΢ΟΓΔΗΝ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ΢ & ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ΢
ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔ΢Θ΢ΛΠΖ ΑΟΣΑΗΝΡΖΡΥΛ &
ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΖΠ ΘΙΖΟΝΛΝΚΗΑΠ
ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΛ ΖΙΔΗΑ΢
Σμήμα Γιοικητικήρ και Οικονομικήρ
Τποστήπιξηρ, Φύλαξηρ και Ασυάλειαρ.
Ραρ. Γ|λζε
: ΑΟΣΑΗΑ ΝΙ΢ΚΞΗΑ
Ραρ. Θώδηθαο
: 270 65
Ρειέθσλν (& fax) : 26240-22529
Ξιεξνθνξίεο
: Σξ. Ππειηόπνπινο
e-mail:
efahle@culture.gr

ΑΟΣΑΗΑ ΝΙ΢ΚΞΗΑ, 4.4.2016
Αξηζκ. πξση.: 1838

ΑΠΟΦΑ΢Ζ ΠΡΟ΢ΙΖΦΖ΢
Έρνληαο ππόςε:
1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Λ. 2190/1994, “Πύζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή
πξνζσπηθνύ θαη ξύζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΘ 28/Α/1994), όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί
θαη ηζρύνπλ.
2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Λ. 4057/2012 «Ξεηζαξρηθό Γίθαην Γεκνζίσλ Ξνιηηηθώλ
Γηνηθεηηθώλ ΢παιιήισλ θαη ΢παιιήισλ Λνκηθώλ Ξξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΦΔΘ 54Α).
3. Ρηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Λ.4049/23-02-2012 «Αληηκεηώπηζε ηεο βίαο
ζηα γήπεδα, ηνπ Ληόπηλγθ, ησλ πξνζπλελλνεκέλσλ αγώλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο.» (ΦΔΘ 35 Α).
4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 «Απνθιεηζηηθή πξνζεζκία γηα ηε ζύλαςε ζπκβάζεσλ εθηάθηνπ
πξνζσπηθνύ» ηνπ Λ. 4305/2014 (ΦΔΘ 237/η.Α΄/31-10-2014).
5. Ρν Ξ.Γ 104/2014 (ΦΔΘ 171/Α/28.8.14) " Νξγαληζκόο ΢πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνύ & Αζιεηηζκνύ"
όπσο ηξνπνπνηήζεθε.
6. To Ξ.Γ 70/2015
ΦΔΘ 114/22.9.2015 " Αλαζύζηαζε ησλ ΢πνπξγείσλ Ξνιηηηζκνύ &
Αζιεηηζκνύ…."
7. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4354/2015 (ΦΔΘ 176/Α/16.12.15) «Γηαρείξηζε ησλ κε εμππεξεηνύκελσλ
δαλείσλ, κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο
δεκνζηνλνκηθώλ ζηόρσλ θαη δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ.
8. Ρελ ππ.αξ. 2/1015/ΓΔΞ/5.1.2016 (ΑΓΑ: ΤΑΔΦΖ-ΞΝ7) Ξαξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Θεθαιαίνπ Β’ ηνπ λ. 4354|2015 (176/Α) «Κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο ησλ
ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Νξγαληζκώλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ΝΡΑ πξώηνπ θαη δεύηεξνπ
βαζκνύ, ησλ Λνκηθώλ Ξξνζώπσλ Γεκνζίνπ (ΛΞΓΓ) θαη Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ (ΛΞΗΓ) θαζώο θαη
ησλ ΓΔΘΝ ηνπ θεθ. Α ηνπ Λ. 3429/2005 (Α 314) θαη άιιεο κηζζνινγηθέο δηαηάμεηο»
9. Ρν αξηζ. 2/76863/18-12-2015 έγγξαθν ηνπ Γεληθνύ Ινγηζηεξίνπ ηνπ Θξάηνπο, κε ζέκα ηελ
έγθξηζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο Η.Γ.Ν.Σ. γηα ην έηνο 2016 ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Ξνιηηηζκνύ.
10. Ρελ ππ' αξηζ. ΢ΞΞΝΑ /ΓΓΓ΢/ ΓΝΔΞ΢ /275923/ 40952/379/24-10-2014(ΦΔΘ/
2891/Β/29.10.2014) ΢πνπξγηθή απόθαζε πεξί Κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ηνπ ΢πνπξγνύ
Ξνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ζηηο Ξεξηθεξεηαθέο θαη Δηδηθέο Ξεξηθεξεηαθέο ΢πεξεζίεο θαη ζηα
Γεκόζηα Κνπζεία αξκνδηόηεηαο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αξραηνηήησλ θαη Ξνιηηηζηηθήο
Θιεξνλνκηάο θαη ζηηο Ξεξηθεξεηαθέο ΢πεξεζίεο αξκνδηόηεηαο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο
Αλαζηήισζεο, Κνπζείσλ θαη Ρερληθώλ έξγσλ ηνπ ΢πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ,
όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηελ αξ. ΢ΞΞΝΑ/ΓΓΓ΢ΖΓ/ΓΓ΢ΝΛΔ/ΡΛΔ/295789/3260/37/5/14.11.2014 απόθαζε (ΦΔΘ
3114/Β/20.11.2014).
Σελίδα 1 από 7

4.2016 έγθξηζε αλαθνίλσζεο από ηνλ ΑΠΔΞ.2016 (ΑΓΑ: 7ΗΓΘ4653Ξ4-ΜΥΦ) (ΠΝΣ 1/2016) αλαθνίλσζή καο γηα πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ 17. Ρελ ππ΄ αξηζκ. 1797|31. ΞΝΘΝ΢ ΠΡ΢ΙΗΑΛΝ΢ ηνπ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ΢.ΞΞΝΑ.ΑΡΥΑΗΟΙΟΓΗΘΟ΢ ΥΧΡΟ΢ ΛΑΟΤ ΔΠΗΘΟΤΡΔΗΟΤ ΑΠΟΙΙΧΛΑ ΢ΣΗ΢ ΒΑ΢΢Δ΢. Ρελ ππ’ αξ.: ΢ΞΞΝΑ/ΓΓΑΞΘ/61174/34302/29-02-2016 έγγξαθν ηεο Ξξντζηακέλεο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αξραηνηήησλ & Ξνιηηηζηηθήο Θιεξνλνκηάο. 16.2016 ππεύζπλε δήισζε κε απνδνρήο ζέζεο ηνπ θ. 1827|1. κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ. ηελ ππ. ΢ΞΞΝΑ/ ΓΓΓ΢ΖΓ/ ΓΓΑΑΓ/ ΡΓΑΓΡΞ/ 47168/5684/ 5039/4167/16-2-2016 (ΑΓΑ:705Π4653Ξ4-Υ0Ο) απόθαζε έγθξηζεο ηνπ ΢πνπξγνύ ηνπ ΢.αξ. ΓΗΞΞΑΑΓ/Φ. ηελ ππ.11.αξ. 1798|31. 12.3.2016 ππεύζπλε δήισζε κε απνδνρήο ζέζεο ηεο θαο ΞΙΔΠΠΑ ΚΑΟΗΑΠ ηνπ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ΢. ΘΝ΢ΡΠΝΓΗΑΛΛΖ ΓΟΖΓΝΟΗΝ΢ ηνπ ΦΥΡΗΝ΢. πξση. 1794|31.2016 ππεύζπλε δήισζε κε απνδνρήο ζέζεο ηνπ θ. 1 ηεο αξηζκ./11/37566/21-01-2016 Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξ. ηελ ππ.αξ. 1793|31. 33/2006 Ξ.ΞΝ&Α.2.3.αξ.2016 ππεύζπλε δήισζε κε απνδνρήο ζέζεο ηεο θαο ΦΑΒΒΑ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ηνπ Δ΢ΑΓΓΔΙΝ΢. 13. ΢ΞΞΝΑ/ ΓΓΝ΢/ ΓΝΓ/ ΡΔΞ/ 38443/4566/3378/1734/10-02-2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 1824|1. Ρελ κε αξ.: ΢ΞΞΝΑ/ΓΓΝ΢/ΓΝΓ/ΡΔΞ/48927/ 6350/4699/2779/18-022016 βεβαίσζε εμαζθάιηζεο ησλ πηζηώζεσλ έηνπο 2016 ηνπ Ξξντζηάκελνπ ηεο Γ/λζεο Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ ΢πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνύ & Αζιεηηζκνύ. ηελ ππ.αξ.2016 ππεύζπλε δήισζε κε απνδνρήο ζέζεο ηεο θαο ΘΝΡΑΛΗΓΖ ΞΝΙ΢ΜΔΛΖΠ ηνπ ΗΥΑΛΛΖ.αξ. Ρελ ππ’ αξηζκ. γηα ηελ θίλεζε δηαδηθαζηώλ πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ. θαη πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα επηά (7) κήλεο. ηελ ππ.3. όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 1822|1.2016 ππεύζπλε δήισζε κε απνδνρήο ζέζεο ηεο θαο ΡΑΣΡΑΡΕΖ ΔΗΟΖΛΖΠ ηνπ ΘΥΛ-ΛΝ΢. αλαιπηηθόηεξα σο εμήο: ΓΔ ΖΚΔΡΖ΢ΗΟΗ ΦΤΙΑΘΔ΢ (ΑΡΥΑΗΟΙΟΓΗΘΟ΢ ΥΧΡΟ΢ ΑΡΥΑΗΑ΢ ΟΙΤΚΠΗΑ΢ & ΚΟΤ΢ΔΗΟ ΑΡΥΑΗΑ΢ ΟΙΤΚΠΗΑ΢) A/A ΔΠΧΛΤΚΟ ΟΛΟΚΑ ΟΛΟΚΑ ΠΑΣΡΟ΢ 1 ΘΗΡΠΝΞΝ΢ΙΝ΢ ΣΟ΢ΠΝ΢ΙΑ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 2 ΑΟΔΠΡΖΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 3 ΛΗΘΝΙΝΞΝ΢ΙΝ΢ ΑΘΖΛΑ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 4 Μ΢ΛΖ ΝΙΓΑ ΓΔΥΟΓΗΝΠ Σελίδα 2 από 7 ΓΗΑΡΘΔΗΑ ΑΠΑ΢ΥΟΙΖ΢Ζ΢ από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 .3.2016 ππεύζπλε δήισζε κε απνδνρήο ζέζεο ηνπ θ. όπσο ηξνπνπνηήζεθε. 1782|10. Ρν ππ’ αξηζκ. 464|5. 15.΢. λπθηεξηλνύ θπιαθηηθνύ πξνζσπηθνύ. κε ζέκα ηελ έγθξηζε ηεο θίλεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ. πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ ππεξεζηαθέο αλάγθεο ησλ: ΑΡΥΑΗΟΙΟΓΗΘΟ΢ ΥΧΡΟ΢ ΑΡΥΑΗΑ΢ ΟΙΤΚΠΗΑ΢ & ΚΟΤ΢ΔΗΟ ΑΡΥΑΗΑ΢ ΟΙΤΚΠΗΑ΢ . 14. ΑΠΟΦΑ΢ΗΕΟΤΚΔ Δγθξίλνκε ηελ πξόζιεςε ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ αλαθεξόκελεο δηαηάμεηο θαη βάζε ηα θξηηήξηα θαη ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Λ 2190|94. ηελ ππ.2016 ππεύζπλε δήισζε κε απνδνρήο ζέζεο ηεο θαο ΑΞΝΠΡΝΙΝΞΝ΢ΙΝ΢ ΞΑΛΑΓΗΥΡΑΠ ηνπ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ΢.4. ΡΟΗΑΛΡΑΦ΢ΙΙΝΞΝ΢ΙΝ΢ ΓΔΥΟΓΗΝ΢ ηνπ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖ.4.αξ. ζην ΢Ξ.3.ΥΧΡΟ΢ & ΚΟΤ΢ΔΗΟ ΥΙΔΚΟΤΣ΢ΗΟΤ ΖΙΔΗΑ΢ . 1819|1.ΔΓΘΟ. Ρελ ππ' αξηζκ.4. πξση. ηελ ππ.αξ. πξση. ΢ΞΞΝΑ/ΓΓΓ΢ΖΓ/ΓΓΑΑΓ/ΡΓΑΓΡΞ/ 32362/4151/3727/ 3133/5-2-2016 (ΑΓΑ: 60ΚΚ4653Ξ4-ΖΒ΢). ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα ηνπ θαησηέξσ εκεξήζηνπ.Π. Ρελ ππ.

5 ΙΑΙΗΥΡΖ ΞΑΟΑΠΘΔ΢Ζ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 6 ΠΗΚΞΑΠ ΖΟΑΘΙΖΠ ΠΡ΢ΙΗΑΛΝΠ 7 ΙΔΛΡΕΗΝ΢ ΓΔΥΟΓΗΑ ΚΑΟΗΛΖΠ 8 ΠΘΝ΢ΦΖ ΣΟΗΠΡΗΛΑ ΣΟΖΠΡΝΠ 9 ΑΠΖΚΑΘΝΞΝ΢ΙΝ΢ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 10 ΞΑΞΑΠΡΑΘΝΞΝ΢ΙΝ΢ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 11 ΑΓΓΔΙΝΞΝ΢ΙΝ΢ ΑΟΓ΢ΟΖ ΑΓΓΔΙΝΠ 12 ΑΛΡΥΛΝΞΝ΢ΙΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 13 ΚΑΛΡΑ ΒΑΙΠΑΚΥ ΖΙΗΑΠ 14 ΚΝΠΣΝΞΝ΢ΙΝ΢ ΛΗΘΝΙΗΑ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 15 ΒΝ΢ΙΓΑΟΖ ΣΟΗΠΡΗΛΑ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 16 ΚΝ΢ΕΖΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 17 ΠΚΑΟΛΑΘΖ ΚΑΟΗΑ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 18 ΘΑΟΑΞΑΛΑΓΗΥΡΖ ΞΑΟΑΠΘΔ΢Ζ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 19 ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΝ΢ ΞΑΟΘΔΛΑ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 20 ΛΗΘΝΙΝΞΝ΢ΙΝΠ ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 21 ΓΟΗΛΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΞΑΛΝΠ 22 ΓΘΝΡΠΖ ΦΥΡΝ΢ΙΑ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 23 ΘΑΟΑΛΗΘΝΙΝ΢ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ 24 ΑΓΑΚΝΞΝ΢ΙΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ ΠΞ΢ΟΗΓΥΛ 25 ΘΑΝ΢ΘΖ ΣΟΗΠΡΗΛΑ ΑΛΓΟΔΑΠ 26 ΙΑΚΞΑΝ΢ΛΑ ΚΑΟΗΑ ΚΗΣΑΖΙ 27 ΙΑΣΑΛΑ ΚΑΟΗΑ ΛΗΘΖΦΝΟΝΠ 28 ΠΞΖΙΗΝΞΝ΢ΙΝ΢ ΕΑΣΑΟΝ΢ΙΑ ΓΗΝΛ΢ΠΗΝΠ Σελίδα 3 από 7 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 .

29 ΓΘΝ΢ΒΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ ΑΛΡΥΛΗΝΠ 30 ΡΑΠΠΝΞΝ΢ΙΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 31 ΚΞΑΟΙΑΚΑ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΠΥΡΖΟΗΝΠ 32 ΘΑΛΔΙΙΝΞΝ΢ΙΝ΢ ΞΑΛΑΓΗΥΡΑ Ν΢ΟΑΛΗΑ ΓΗΝΛ΢ΠΗΝΠ 33 ΑΛΑΠΡΑΠΝΞΝ΢ΙΝ΢ ΔΙΔΛΖ ΑΟΓ΢ΟΗΝΠ 34 ΛΡΑΟΕΑΛΝΠ ΞΝΙ΢ΣΟΝΛΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 35 ΞΝ΢ΟΛΑΟΑΠ ΔΞΑΚΔΗΛΥΛΓΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔ΢ΑΠ 36 ΒΑΠΗΙΝΞΝ΢ΙΝ΢ ΓΖΚΖΡΟΑ ΣΟΖΠΡΝΠ 37 ΒΔΛΓΟΑ ΔΗΟΖΛΖ ΣΟ΢ΠΝΒΑΙΙΑΛΡΥ ΣΟΖΠΡΝΠ 38 ΘΔΝΓΥΟΝΞΝ΢ΙΝΠ ΠΞ΢ΟΗΓΥΛ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 39 Ι΢ΚΞΔΟΖ ΓΖΚΖΡΟΑ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 40 ΞΑΟΑΠΘΔ΢ΝΞΝ΢ΙΝ΢ ΚΑΟΗΑ ΗΥΑΛΛΖΠ 41 ΓΘΝ΢ΒΑ ΘΑΙΙΗΝΞΖ ΠΥΡΖΟΗΝΠ 42 ΞΑΞΑΓΖΚΖΡΟΗΝ΢ ΚΗΙΡΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 43 ΛΡΝ΢ΘΑΠ ΓΗΝΛ΢ΠΗΝΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 44 ΑΠΖΚΑΘΝΞΝ΢ΙΝ΢ ΒΑΠΗΙΗΘΖ .Δ΢ΓΔΛΗΑ ΑΙΔΜΗΝΠ 45 ΞΑΞΑΓΔΥΟΓΗΝ΢ ΞΖΛΔΙΝΞΖ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ 46 ΓΗΑΛΛΑΘΝΞΝ΢ΙΝ΢ ΑΘΟΗΒΖ ΞΑΛΝΠ 47 ΣΑΠΝΚΔΟΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ 48 ΘΑΟΑΣΑΙΗΝ΢ ΓΔΥΟΓΗΑ ΓΖΚΝΠΘΔΛΖΠ 49 ΙΑΓΘΑΓΗΛΝ΢ ΓΖΚΖΡΟΑ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 50 ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝ΢ΙΝ΢ ΑΟΔΡΖ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 51 ΓΗΝΛ΢ΠΝΞΝ΢ΙΝ΢ ΣΟ΢ΠΝΒΑΙΙΑΛΡΥ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 52 Β΢ΡΑΛΝ΢ ΡΗΡΗΘΑ ΓΔΥΟΓΗΝΠ Σελίδα 4 από 7 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 .

53 ΚΞΝ΢ΙΝ΢ΡΑ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ΗΥΑΛΛΖΠ 54 ΓΑΟΑΛΡΕΗΥΡΖ Δ΢ΠΡΑΘΗΑ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 55 ΓΑΟΑΛΡΕΗΥΡΖ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 56 ΓΔΥΟΓΗΝ΢ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 57 ΞΑΛΑΓΗΥΡΑΟΑ ΚΑΟΗΑ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 58 ΒΑΠΗΙΝΞΝ΢ΙΝ΢ ΙΝ΢ΘΟΖΡΗΑ ΦΟΗΛΡΚΑΛ 59 ΞΑΛΝΞΝ΢ΙΝ΢ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 60 ΚΔΙΗΡΠΝΞΝ΢ΙΝ΢ ΚΑΟΗΑ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 61 ΠΞΑΖ ΘΑΛΔΙΙΑ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΗΥΑΛΛΝ΢ 62 ΒΔΛΗΕΔΙΝΠ ΖΟΑΘΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 ΓΔ ΛΤΘΣΟΦΤΙΑΘΔ΢ (ΑΡΥΑΗΟΙΟΓΗΘΟ΢ ΥΧΡΟ΢ ΑΡΥΑΗΑ΢ ΟΙΤΚΠΗΑ΢ & ΚΟΤ΢ΔΗΟ ΑΡΥΑΗΑ΢ ΟΙΤΚΠΗΑ΢) A/A ΔΠΧΛΤΚΟ ΟΛΟΚΑ ΟΛΟΚΑ ΠΑΣΡΟ΢ 1 ΘΑΚΞΗΙΑ΢ΘΝ΢ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 2 ΒΑΘΑΙΖΠ ΓΗΝΛ΢ΠΗΝΠ ΑΛΓΟΔΑΠ 3 ΡΠΝΡΟΑΠ ΓΗΝΛ΢ΠΗΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 4 ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΞΝ΢ΙΝΠ ΣΑΟΑΙΆΚΞΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 5 ΞΑΞΑΠΡΑ΢ΟΝ΢ Θ΢ΟΗΑΘΝ΢ΙΑ ΓΗΝΛ΢ΠΗΝΠ 6 ΡΠΗΟΚΞΑΠ Δ΢ΠΡΑΘΗΝΠ ΠΞΖΙΗΝΠ 7 ΣΟΗΠΡΝΞΝ΢ΙΝ΢ ΘΔΝΓΥΟΑ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 8 ΘΑΡΠΗΓΗΑΛΛΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ Σελίδα 5 από 7 ΓΗΑΡΘΔΗΑ ΑΠΑ΢ΥΟΙΖ΢Ζ΢ από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 .

ΤΔ ΠΡΟ΢ΧΠΗΘΟ ΘΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ΢ (ΑΡΥΑΗΟΙΟΓΗΘΟ΢ ΥΧΡΟ΢ ΑΡΥΑΗΑ΢ ΟΙΤΚΠΗΑ΢ & ΚΟΤ΢ΔΗΟ ΑΡΥΑΗΑ΢ ΟΙΤΚΠΗΑ΢) A/A ΔΠΧΛΤΚΟ ΟΛΟΚΑ ΟΛΟΚΑ ΠΑΣΡΟ΢ 1 ΚΖΡΟΝΞΝ΢ΙΝ΢ ΑΘΑΛΑΠΗΑ ΑΓΓΔΙΝΞΝ΢ΙΝΠ 2 ΑΛΑΠΡΝΞΝ΢ΙΝ΢ ΓΔΥΟΓΗΑ ΞΔΡΟΝΠ 3 ΑΙΔΜΝΞΝ΢ΙΝ΢ ΑΘΖΛΑ ΑΛΓΟΔΑΠ 4 ΘΑΙΙΗΚΑΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΑΛΡΥΛΗΝΠ ΓΗΑΡΘΔΗΑ ΑΠΑ΢ΥΟΙΖ΢Ζ΢ από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 ΓΔ ΖΚΔΡΖ΢ΗΟΗ ΦΤΙΑΘΔ΢ (ΥΧΡΟ΢ & ΚΟΤ΢ΔΗΟ ΥΙΔΚΟΤΣ΢ΗΟΤ ΖΙΔΗΑ΢) A/A ΔΠΧΛΤΚΟ ΟΛΟΚΑ ΟΛΟΚΑ ΠΑΣΡΟ΢ 1 ΠΝ΢ΒΙΝΞΝ΢ΙΝΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 2 ΞΑΞΝ΢ΡΠΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛA ΑΛΓΟΔΑΠ ΓΗΑΡΘΔΗΑ ΑΠΑ΢ΥΟΙΖ΢Ζ΢ από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 ΓΔ ΛΤΘΣΟΦΤΙΑΘΔ΢ (ΥΧΡΟ΢ & ΚΟΤ΢ΔΗΟ ΥΙΔΚΟΤΣ΢ΗΟΤ ΖΙΔΗΑ΢) A/A 1 ΔΠΧΛΤΚΟ ΞΑΙΑΗΝΙΝΓΝ΢ ΟΛΟΚΑ ΔΙΔΛΖ ΟΛΟΚΑ ΠΑΣΡΟ΢ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΓΗΑΡΘΔΗΑ ΑΠΑ΢ΥΟΙΖ΢Ζ΢ από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 ΓΔ ΖΚΔΡΖ΢ΗΟΗ ΦΤΙΑΘΔ΢ (ΑΡΥΑΗΟΙΟΓΗΘΟ΢ ΥΧΡΟ΢ ΛΑΟΤ ΔΠΗΘΟΤΡΔΗΟΤ ΑΠΟΙΙΧΛΑ ΢ΣΗ΢ ΒΑ΢΢Δ΢) A/A 1 ΔΠΧΛΤΚΟ ΚΑΛΡΑ ΟΛΟΚΑ ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΟΛΟΚΑ ΠΑΣΡΟ΢ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΓΗΑΡΘΔΗΑ ΑΠΑ΢ΥΟΙΖ΢Ζ΢ από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 ΓΔ ΛΤΘΣΟΦΤΙΑΘΔ΢ (ΑΡΥΑΗΟΙΟΓΗΘΟ΢ ΥΧΡΟ΢ ΛΑΟΤ ΔΠΗΘΟΤΡΔΗΟΤ ΑΠΟΙΙΧΛΑ ΢ΣΗ΢ ΒΑ΢΢Δ΢) A/A 1 ΔΠΧΛΤΚΟ ΙΑΕΑΟΖΠ ΟΛΟΚΑ ΑΛΡΥΛΗΝΠ ΟΛΟΚΑ ΠΑΣΡΟ΢ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ Σελίδα 6 από 7 ΓΗΑΡΘΔΗΑ ΑΠΑ΢ΥΟΙΖ΢Ζ΢ από 4-4-2016 έσο 03-11-2016 .

από ηoπο εγγεγξακκέvoπο ζηoπο πίλαθεο επηιαρόvησv ηεο νηθείαο εηδηθόηεηαο. κεηά ηελ δεκνζίεπζε ζρεηηθήο Θ΢Α. Ζ Ξξντζηακέλε ηεο Δθνξείαο Δξσθίιε – Ίξηο Θόιιηα Αξραηνιόγνο Σελίδα 7 από 7 . θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηoπο ζε απηoύο. παξαηηεζνύλ ή δελ πξνζέιζνπλ εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ από ηελ εκέξα πνπ ζα εηδνπνηεζνύλ. ηo πξνζσπηθό απνρσξεί απηνδίθαηα από ηεv ΢πεξεζία.12. 4354/2015 (ΦΔΘ 176|Α|16. Γηα ηεv απαζρόιεζε απηή ζα παξέρεηαη ππνρξεσηηθά αvηίζηoηρε εκέξα αvάπαπζεο.- - Αλ νη πξoζιεθζέvηεο απoρσξήζoπv νηθεηνζειώο πξηλ από ηε ιήμε ηεο ζπκβάζεσο ηoπο. απαγνξεύεηαη. αξγίεο θαη ινηπέο εμαηξέζηκεο εκέξεο. πνπ εκπίπηoπv ζηo ρξovηθό δηάζηεκα ηεο ζύκβαζεο. θαζώο θαη ε εξγαζία πέξαλ ηνπ πελζεκέξνπ. ρσξίο θακκία απoδεκίσζε θαη ρσξίο άιιε εηδoπoίεζε. γηα ηo ππόιoηπo ρξovηθό δηάζηεκα. αvηηθαζίζηαvηαη κε άιιoπο. ε νπνία ζα δεκνζηεπζεί ζην ΦΔΘ. θαηά ηηο Θπξηαθέο.2015) Κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο. Δγθξίλεηαη ε απαζρόιεζε κε ακνηβή. Ζ απαζρόιεζε ηoπ αλσηέξσ πξoζσπηθoύ ζε εξγαζίεο άζρεηεο από εθείλεο γηα ηηο oπoίεο πξoζιήθζεθε. Ζ ακνηβή ηoπ αvσηέξσ πξoζσπηθoύ θαζoξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ Λ.