You are on page 1of 1

INSTRUMEN MONITORING KEPEGAWAIAN KE PUSKESMAS TAHUN 2013

UNIT KERJA UPTD PUSKESMAS: ……………………………………

A. Buku Manajemen Kepegawaian:
NO.

Sasaran / Obyek Pembinaan

ADA
(√)

TDK ADA
(x)

Standar Instrumen
Ada / Sudah Dilaksanakan

1

Buku Penjajagan Kenaikan Pangkat

Tersedianya Buku Penjajagan Kenaikan
Pangkat T.Kes & Non Kes

2

Buku Penjajagan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

Tersedianya Buku Penjajagan Kenaikan
Gaji Berkala PNS/CPNS

3

Buku Penjajagan Pensiun

Tersedianya Buku Penjajagan Pensiun

4

Buku Cuti Pegawai

Tersedianya Buku Cuti Pegawai

5

Buku Mutasi Pegawai

Tersedianya Buku Mutasi Pegawai

6

Buku Induk / Nominatif Pegawai PNS & Non PNS

Tersedianya Buku Daftar Nominatif
PNS/Non PNS

7

Buku DUK Pejabat Struktural & Pelaksana

Tersedianya Buku DUK Tenaga Struktural &
Non Kes

8

Buku DUK Pejabat Fungsional (T.Kes)

Tersedianya Buku DUK Tenaga Kes /
Fungsional

9

Papan Rencana Kerja Ka Pus & Ka Sub Bag TU

Tersedianya papan informasi Rencana
Kerja

10 Buku Identitas Pegawai PNS & Non PNS

Tersedianya Buku Identitas/domisili
Pegawai secara lengkap

11 Absensi Harian Pegawai PNS & Non PNS

Tersedianya Absensi Harian Pegawai

12 Buku Catatan Teguran Disiplin

Tersedianya Buku Bukti Pembinaan Disiplin
Pegawai

13 Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar

Tersedianya Buku Registrasi Surat Masuk
dan Surat Keluar

14

Buku Uraian Tugas Pegawai dan Struktur Organisasi
Puskesmas

Tersedianya Buku Uraian Tugas Pokok dan
Fungsi tiap Pegawai

Keterangan