Nom

:

Curs:

05. beneficien el sistema immunitari dels nens. La investigació ha demostrat que els pares que netegen el xumet amb la seva pròpia saliva transmeten als fills molts dels bacteris que tenen a la boca.Llegeix la següent noticia: Per netejar un xumet. La Vanguardia (8. de vegades que Nre. Què volien saber els científics quan van iniciar la recerca?Aquesta pregunta és una hipòtesi? 2. l’èczema i les reaccions al·lèrgiques. Però ningú no havia estudiat fins ara una cosa tan comuna com la transmissió de bacteris i virus a través del xumet”.2013) Respon: 1. la saliva dels pares és el millor que hi ha Posar-se un xumet a la boca per netejar-lo abans de donar-lo a un nen l’ajuda a prevenir l’asma. en comptes de perjudicar-los. d’infants posat malalt 22 46 30 7 8 9 Què faries amb aquestes dades? En sabries calcular la mitjana? 12 40 36 . declara Agnes Wold. d’infants s’ha posat malalt 4 5 6 Nre. Suposa que una de les preguntes de l’estudi ha estat:”Quantes vegades s’ha posat malalt l’infant durant els tres primers anys de vida?”. però aquests bacteris. segons una investigació de la Universitat de Göteborg (Suècia) que ha analitzat la salut de 184 nens des del naixement fins els tres anys. Els resultats poden ser: Nre. de vegades que s’ha Nre. “Hi ha centenars d’estudis que demostren que l’ambient en què un nadó creix en les seves primeres setmanes i mesos de vida determina el desenvolupament del seu sistema immunitari.

Molts es basen en la realització d’experiències (mètodes experimentals). de l’anàlisi de dades publicades procedents d’experiències anteriors (mètodes bibliogràfics). Al conjunt d’aquest procés se l’anomena mètode científic. seguint un camí o una metodologia determinats. Primeres observacions i formulació de preguntes. També hi influeixen els mitjans instrumentals de recerca necessaris i disponibles. La inducció parteix dels fets i apunta cap a la seva explicació raonada. mentre que hi ha d’altres que parteixen. 2. Les etapes del mètode científic 1. Quines són aquestes fases? 4.3. El mètode científic Una recerca parteix d’una pregunta o de diverses preguntes) que un investigador (o un equip d’investigadors) intenta respondre. Els treballs de recerca que es poden fer són nombrosos i diversos. En les recerques de tipus experimental no es pot assenyalar una metodologia única. Les diferències s’observen. En el mètode científic cal distingir dues parts perfectament coordinades: la inducció i la deducció. . 4. es constata que normalment hi ha fases iguals o equivalents. en els detalls: el tipus de pregunta formulada i la seva extensió poden donar a diferents maneres de procedir. Tenint en compte les fases del mètode científic. Els investigadors segueixen les fases del mètode científic per fer estudis i poder-ne extreure conclusions sòlides. Establiment del projecte. Experimentació (disseny experimental) i recollida de dades. Formulació d’una hipòtesi. per exemple. La deducció permet descobrir nous fets a partir d’aquestes explicacions. identifica en el text les que observis. 1. 3. sobre tot. No obstant això. etc. dividint el camí per etapes.

Exemple: Ignaz Philipp Semmelweis (1 de juliol de 1818 – 13 d’agost de 1865) Va ser un metge hungar d’origen alemany que avui dia és reconegut com el creador dels procediments antisèptics.5. El seu estudi i posteriors conclusions es poden considerar com un exemple magnífic de mètode científic. Aplicació de les etapes anteriors a la recerca de Robert Boyle (1627 – 1691) sobre el comportament dels gasos. 6. 8. HIPÒTESI: L’aire és comprimible i la seva compressibilitat és inversament proporcional a la pressió que s’hi exerceix. PREGUNTA: Quina relació hi ha entre la pressió i el volum? 2.2. El 1847 va proposar rentar-se cuidadosament les mans amb una solució d’hipoclorit càlcic abans d’atendre a les pacients. Confirmació de la hipòtesi. En una d’elles el nombre de morts per la sepsis puerperal era més elevada que en l’altre. Formulació d’una hipòtesi Una hipòtesi és una suposició raonable i argumentada basada en postulats. . Estudi i representació de les dades.1. Semmelweis treballava a l’Hospital General de Viena a on hi havia dues sales de part diferenciades. Introducció de lleis a partir de les dades. 2. Les hipòtesis es confirmen o es refuten aplicant el mètode científic. i que serveix per respondre de forma temptativa al perquè d’un fenomen natural. 2. 7. Primeres observacions i formulació de preguntes El volum que ocupa l’aire (o qualsevol altre gas) tancat en un recipient proveït d’un èmbol disminueix quan exercim una pressió des de l’exterior contra l’èmbol. Formulació de teories.

EXPERIMENTACIÓ: Boyle va treballar amb aire tancat en un tub de vidre i el va comprimir mitjançant un èmbol. Experimentació i recollida de dades Un experiment és un procediment en què es manipules de manera controlada una o més variables i s’observa quins efectes provoca. Establiment del projecte Un projecte és una investigació basada en el mètode científic per trobar una resposta a un problema científic. Calculava la pressió exercida sobre el gas i en mesurava el volum corresponent.5. Anotava els valors de pressió i volum obtinguts. 2. PROJECTE: Estudi de la compressibilitat de l’aire. variable dependent i variable controlada.4. Les variables que intervenien en aquests experiments eren. Gas tancat en un recipient proveït d’un èmbol. .2. 2. la pressió i el volum de l’aire del tub. a la mateixa temperatura inicial. i així podia repetir els experiments. La massa d’aire es mantenia constant. Concepte de variable independent. Estudi i presentació de les dades S’examinen curosament les dades obtingudes i es descriu el comportament: si és regular i si hi ha cap relació entre les variables que es puguin expressar matemàticament. doncs.3.

» Aquest enunciat es coneix com la llei de Boyle i Mariotte. 2. 2. Confirmació de la hipòtesi Introducció de lleis a partir de les dades Una llei és un enunciat breu.PRESENTACIÓ DE DADES: Observa la representació gràfica de la llei de Boyle en la figura: Gràfica de la llei de Boyle corresponent a una massa determinada d’un gas que té una temperatura que s’ha mantingut constant durant l’experiència. de caràcter general. LLEI DE BOYLE-MARIOTTE: «Per a una mateixa massa de gas.7. Formulació de teories .8. el producte de la pressió pel volum corresponent es manté constant. a temperatura constant.6. L’expressió matemàtica que resumeix la llei de Boyle i Mariotte sobre els gasos és: pV = k a T constant En aquesta expressió: p = pressió V = volum T = temperatura 2. sobre les regularitats observades experimentalment a la natura.

L’avanç experimental relacionat amb el món intraatòmic ha estat tan vertiginós que les teories s’han succeït i s’han abandonat amb gran rapidesa. Böhr. per conèixer bé com són aquests fenòmens. Una teoria mai no es considera la veritat dels fets experimentals. Un exemple clar d’això que estem afirmant el constitueix el concepte d’estructura interna de l’àtom. Heisenberg i Schrödinger han estat modificant progressivament les idees que es tenien de l’estructura electrònica dels àtoms. sinó només una explicació raonada d’aquests fets. s’haurà d’ampliar la teoria. en conjunt. Les teories científiques es poden considerar utensilis o eines de treball. . i les han anat adaptant als nous descobriments. reformar-la o abandonar-la i substituir-la per una altra. entre altres. La llei de Boyle troba la seva explicació en la teoria cineticomolecular dels gasos. els investigadors suggereixen prèviament unes suposicions o postulats que. ■ La pressió que exerceix un gas és conseqüència dels xocs de les seves partícules contra les parets del recipient que el conté. Una hipòtesi es considera ja teoria científica quan es comprova que és correcta amb els resultats experimentals. En aquest cas. Científics com Thomson. és a dir. en la qual s’admeten. Rutherford. els postulats següents: ■ Els gasos estan formats per un gran nombre de partícules en moviment constant.Per trobar una explicació raonada de les lleis que regeixen els fenòmens naturals. constitueixen la hipòtesi. i serà vigent mentre cap nou fet experimental no la contradigui. De Broglie.

gràcies a les teories. usem la llei de Boyle i Mariotte. Per consegüent. podríem dir-ne que. en concret. passem d’allò que és general a allò que és concret. per resoldre un problema. Els invents que es fan en tots els camps de la ciència i les aplicacions noves dels fenòmens són els grans fruits de la deducció científica. Formulació d’una hipòtesi) Revisió del mètode o les dades (2. Establiment d’un projecte) 3. Els gasos estan formats per un gran nombre de partícules en moviment constant.6.3. . de manera que permet descobrir i ampliar contínuament el coneixement del món físic i químic.2. i és el procés contrari al de la inducció. Quan. La inducció és el procés propi de la investigació o ciència pura. en aplicar una llei. La deducció és el procés propi de la tècnica o ciència aplicada.2. ens pot ajudar a predir nous fets. Aquest procés s’anomena deducció. estem utilitzant una llei física general per predir què passarà en un cas concret. Procés de deducció La deducció científica és una conseqüència de la inducció. Negació de la hipòtesi Reformulació de la hipòtesi (2.

que tant pot ser una llibreta com un o diversos fitxers d’ordinador. cal elaborar l’informe científic. en el cas d’un treball científic. les persones que hi intervenen. ■ Permetre que altres persones puguin fer-se càrrec de la feina o continuarla fent. el mètode que s’ha seguit. Quan conclou la feina experimental. tant si es fan en un laboratori com al camp. Els informes científics són nombrosos i variats. La llibreta de laboratori és personal. les mostres que s’han agafat… Tot això ha de figurar en el que podem anomenar «llibreta de laboratori». els materials que s’han utilitzat. ■ els resultats que s’han obtingut. ■ els camins que s’han seguit. La informàtica i la feina en xarxa faciliten molt la tasca conjunta entre els diversos investigadors. L’informe científic Quan es duen a terme treballs científics o tècnics.4. La llibreta de laboratori es pot considerar el primer pas de l’informe científic. és necessari que els seus objectius quedin anotats o enregistrats. que qualsevol pot . que dóna a conèixer als interessats: ■ els objectius del treball. els instruments que s’han emprat. no obstant això. és recomanable que la llibreta de cada persona s’ajusti a la part del projecte general en què intervé. Alguns es donen a conèixer mitjançant la seva publicació en revistes especialitzades. juntament amb les dades i resultats que s’han obtingut: el lloc i el temps. Aquesta llibreta de laboratori té una finalitat doble: ■ Evitar errades per haver confiat totes les dades a la memòria.

. Altres es guarden en biblioteques. les simulacions a l’ordinador. Els informes científics es poden publicar en revistes especialitzades. Altres formes de complementar la presentació dels informes científics són les fotografies. des d’on es poden consultar. les pel·lícules.comprar. La recollida de dades és un procés necessari en tots els treballs científics. o en bases de dades informatitzades. etc.

i enuncia una hipòtesi i fes un disseny experimental que intenti demostrar la hipòtesi.Activitats ACTIVITATS 1. Enumera i explica breument cada etapa del mètode científic.Els iogurts es conserven durant més temps si estan tapats - hermèticament. Jacques Alexandre César Charles (1746-1823) va ser un inventor i químic francès. dependent i controlada. 4. Utilitza les variables longitud del metall i temperatura. Identifica les variables independent. Explica què és una llei en ciència. Els telèfons sense fil tenen un radi de funcionament determinat Si et talles els cabells en fase de lluna creixent.T i V) i explica què és el que s’ha de fer amb les dades. el disseny experimental i identifica les variables (P. b) Identifica les variables independent. creixen més de pressa. Se’t planteja que estudiïs la dilatació dels metalls amb la calor. És el mateix una llei que una teoria? “Cada sòlid es fon a una temperatura determinada. 2. 7. 8. Estableix el problema. Ell i els germans Robert van enlairar l’agost de 1783 el primer globus d’hidrogen. la hipòtesi i descriu un procediment basat en el mètode científic que et permeti comprovar la certesa o no d’aquestes afirmacions. Les afirmacions següents estan molt arrelades a la cultura popular: . a) Tria’n dues i identifica el problema. 3. la hipòtesi. 5. Va experimentar amb els gasos relacionant el volum amb la temperatura. Busca la Llei de Gay-Lussac i confirma o no el que havies pensat. Els aliments frescos es conserven millor en fred. 6. anomenada punt de fusió” Aquest enunciat és una llei o una teoria? Raona’n la resposta. . Louis Joseph Gay-Lussac (1778 – 1850) va ser un químic i físic francès que va estudiar la relació entre la pressió i la temperatura dels gasos. dependent i controlada.

.Estableix el problema.T i V) i explica què és el que s’ha de fer amb les dades. Busca la Llei de Charles (també anomenada de Charles-GayLussac) i confirma o no el que havies pensat. el disseny experimental i identifica les variables (P. la hipòtesi.