You are on page 1of 44

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Γιώργος Πιερράκος
gpierrakos@yahoo.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

1. Βασικές Έννοιες
Ποιος ο ρόλος της ΠΦΥ στη ρύθμιση της
λειτουργίας των συστημάτων υγείας
Διαφορά της έννοιας Πρωτοβάθμιας
φροντίδα και Πρωτοβάθμια περίθαλψη
Στοιχεία που δομούν την ΠΦΥ
Η θέση της ΠΦΥ στη δομή του συστήματος

2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Σύνδεση πολιτικών Δημόσιας Υγείας με την
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Προαγωγή υγείας
Διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών
Βασικά Εργαλεία Δημόσιας Υγείας

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
 Οικογενειακός Γιατρός
 Ημερήσια Νοσηλεία
 Κέντρα Υγείας
 Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείου
Ιδιωτικά Ιατρεία και Εργαστήρια
Φροντίδα κατ’οίκον- αυτοφροντίδα
 Ικανοποίηση Ασθενών

4. Χρηματοδότηση Αμοιβές


Ασφαλιστική Κάλυψη
Αμοιβές Γιατρών
Συστήματα σε ευρωπαϊκές Χώρες

5. Σχέση της ΠΦΥ με την Τοπική
Κοινωνία
Τι σημαίνει Τοπική κοινωνία
Πως οργανώνεται η Τοπική κοινωνία
Ποιες οι βασικές λειτουργίες της
Ποιος ο ρόλος της στην βελτίωση της
Ποιότητας ζωής των πολιτών
Η ΠΦΥ στην ενίσχυση της Τοπικής
Κοινωνίας

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Αρχαία χρόνια νοσηλεία στο σπίτι
Βυζάντιο, τάγμα Διακονισσών, φροντίδα φτωχών
Μεσαίωνας νοσηλεία στο σπίτι ως φιλανθρωπική
FIorence Nightngale παροχή επιστημονικής ολοκληρωμένης
νοσηλευτικής φροντίδας
ΗΠΑ 1877 λειτούργησε σε ιεραποστολή της από την Νέας
Υόρκης πρόγραμμα φροντίδας στο σπίτι με επαγγελματίες
νοσηλεύτριες

 Οι Ιατροί της Σμύρνης στις αρχές του 20ου αιώνα παροχή ιατρικών
υπηρεσιών στα φαρμακεία

Διόγκωση των δαπανών υγείας Διαρκής επένδυση σε μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες οδηγούσε μοιραία τα συστήματα Υγείας σε πλήρη κατάρρευση. .Σημαντικά προβλήματα των Συστημάτων Υγείας  Αύξηση της γήρανσης πληθυσμού  Αύξηση προσδόκιμου επιβίωσης  Αυξανόμενη συχνότητα χρόνιων ασθενειών  Εμφάνιση νέων προβλημάτων υγείας  Επιτάχυνση εφαρμογής αποτελεσμάτων Βιοϊατρικής  Ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη  Αυξανόμενες προσδοκίες από τις υπηρεσίες υγείας ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΥΓΕΙΑΣ Αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών υγείας (προκλητή ζήτηση) Προβλήματα στη χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας.

Ολιστική προσέγγιση των προβλημάτων υγείας.Προβλήματα Υγείας Ανάγκη για Διαχείρισης περιορισμένων πόρων ΠΦΥ Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ως λύση Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας διακήρυξη στην ALMA-ATA Υγεία για όλους μέχρι το 2000 Νέα φιλοσοφία για την αντιμετώπιση των υγειονομικών προβλημάτων. .

Ολιστική προσέγγιση των προβλημάτων υγείας Η Υγειονομική διάσταση Η Κοινωνική Η Οικονομική Η Κοινοτική Σύμφωνα με WHO: οι εθνικές πολιτικές υγείαςΕνίσχυση πρέπειτου ναανθρώπινου δυναμικού της ΠΦΥ αποβλέπουν: Σύνδεση Δομών της ΠΦΥ με την Εθνικές Πολιτικές για την Υγεία Κοινότητα Ενίσχυση τουΟικονομική ανθρώπινου δυναμικού της ΠΦΥ Υποστήριξη της ΠΦΥ Οικονομική Υποστήριξη της ΠΦΥ Σύνδεση Δομών της ΠΦΥ με την Κοινότητα    .

.Πρόληψη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Προστασία της Υγείας Πληθυσμός Προαγωγή της Υγείας ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΗ ΠΡOΣΕΓΓΙΣΗ Δραστηριότητες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Υγείας Εκπαίδευση σχετικά με τα προβλήματα υγείας και τις μεθόδους πρόληψης και θεραπείας τους Διάγνωση και θεραπεία Προώθηση της σωστής διατροφής Πρόληψη Παροχή μέτρων βασικής υγιεινής Φροντίδα για τη μητέρα και το παιδί Εμβολιασμός Πρόληψη καιΑποκατάσταση τη καταπολέμηση των Υγείας ασθενειών Κατάλληλη θεραπεία και χορήγηση φαρμάκων.

Δεν ξεπερνά τα 2. να προσδιοριστεί η νοσηρότητα και να αποτυπωθούν διάφοροι άλλοι ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες υγείας. Βάση για την ανάπτυξη πολιτικής προληπτικής Ιατρικής. Η πρωτοβάθμια φροντίδα αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του συστήματος με το χρήστη.Επιτυχημένη λειτουργία της ΠΦΥ Στηρίζεται σε 5 βασικές αρχές: Η προσφερόμενη Υπηρεσία πρέπει να είναι διαθέσιμη και προσβάσιμη από τους πολίτες 24 ώρες το 24ωρο. Πρόσβαση στο σύστημα υγείας μέσω της ΠΦΥ Νοσοκομειακές υπηρεσίες εκτός ΠΦΥ . Ο πληθυσμός αυτού του εύρους είναι δυνατό να καταγραφεί.500 άτομα ανά κόμβο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

000άτομα ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 50.000-500.  Περιβάλλον  Διατροφή  Θεραπεία και την αποκατάσταση Οργανωτική και λειτουργική θέση  Βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος υγείας  Ο γενικός-οικογενειακός γιατρός έχει ένα διευρυμένο ρόλο  Διατομεακή δράση  Διεπιστημονική συνεργασίας ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ +500.Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Περιλαμβάνει δραστηριότητες  Δημόσια υγεία.50.000 άτομα ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 1-10 άτομα .000 άτομα ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 500 .

Πρωτοβάθμια Φροντίδα ΥγείαςΠρωτοβάθμια Περίθαλψη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Πρωτοβάθμια Περίθαλψη Προστασία και Προαγωγή της υγείας του πληθυσμού Διάγνωση και θεραπεία κοινών νοσημάτων και τραυματισμών Σύνολο του Πληθυσμού Άτομα που νοσούν ή έχουν νοσήσει δεν απαιτεί την εισαγωγή και παραμονή στο νοσοκομείο Δεν μπορεί να επέμβει στην αίτια της αρρώστιας Νοσοκομειακή Φροντίδα Αναπόφευκτη ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας Αύξηση του κόστους θεραπείας .

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Βασικές αρχές Στόχοι της Πρωτοβάθμιας Εθνικές πολιτικές για επιτυχημένης λειτουργίας στην  Πρόληψη της ασθένειας  Πρόσβαση Υπηρεσία Φροντίδας Υγείας όλο το  Διάγνωση και θεραπεία της ασθένειας 24ωρο  Πρώτο σημείο επαφής  Αποκατάσταση της υγείας με τους πολίτες  Κάλυψη έως και 2.500  Εκτίμηση των αναγκών υγείας  Καταγραφή ποιοτικών και  Μείωση των ποσοτικών δεικτών  Ανάπτυξη προληπτικής ιατρικής ανισοτήτων  Παρακολούθηση της ποιότητας Δραστηριότητες της την Πρωτοβάθμια Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Φροντίδας Υγείας  Σύνδεση ΠΦΥ με  Εκπαίδευση την Κοινότητα  Ενίσχυση του  Προώθηση της ανθρώπινου  Οικονομική Υποστήριξη της ΠΦΥ πληθυσμού σωστής διατροφής  Παροχή μέτρων βασικής υγιεινής  Φροντίδα ευπαθών ομάδων πληθυσμού  Εμβολιασμός  Πρόληψη  Θεραπεία .

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ     Σύνδεση πολιτικών Δημόσιας Υγείας με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Προαγωγή υγείας Διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών Βασικά Εργαλεία Δημόσιας Υγείας .Συμβολή της ΠΦΥ στην βελτίωση της Ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών Εκτίμηση των αναγκών υγείας του πληθυσμού Μείωση των ανισοτήτων Παρακολούθηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών   2.

Υγεία Σωματική Υγεία Ψυχική Υγεία Συναισθηματική Υγεία Κοινωνική Υγεία Πνευματική Υγεία Υγεία του κοινωνικού περιβάλλοντος Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία Ατομικά χαρακτηριστικά συμπεριφορές και επιλογές στον τρόπο ζωής Βιολογικοί παράγοντες Περιβαλλοντικοί παράγοντες Παράγοντες άμεσου περιβάλλοντος (εργασία κατοικία κλπ) Κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες .

Αντικειμενικοί Δείκτες μέτρησης Υγείας    Δείκτης Νοσηρότητας: Συνολικός Αριθμός Ασθενών/Συνολικός πληθυσμός Αδρός δείκτης θνησιμότητας: Αριθμός Θανόντων από κάθε αιτία/Μέσος Πληθυσμός Ειδικό Δείκτης Θνησιμότητας: Αριθμός Θανόντων από αιτία/Μέσος πληθυσμός Αντικειμενικοί Δείκτες μέτρησης Υγείας     Δείκτης Συνθηκών υγιεινής Δείκτης Διατροφής Δείκτης διατιθεμένων πόρων και δραστηριοτήτων για την υγεία Δείκτες Οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης .

 Ιατρική Περίθαλψη.Υποκειμενικοί Δείκτες μέτρησης Υγείας    Ψυχοσυναισθηματική κατάσταση Ικανοποίηση από τη ζωή Ικανότητα για εργασία Γενικά στοιχεία Ασθένεια:  Πως προσδιορίζεται.  Νέα θεώρηση για την αντιμετώπιση της ασθένειας .

ΧΡΗΣΤΕΣ Ανάλυση Ασθένειας .Υγεία Κλινική Στρατηγική • Θεραπείες • Διαχείριση Ασθενούς • Λήπτες Αποφάσεων • Παράγοντες που αυξάνουν το Κόστος Οικονομική Στρατηγική Στρατηγική Ανάπτυξης ΑΘΕΝΕΙΣ.

ψυχικής και κοινωνικής τους ευεξίας:  Πρωτογενής  Δευτερογενής  Τριτογενής . να υιοθετούν συμπεριφορές και να δρουν σύμφωνα με τις ανάγκες που επιβάλλει η προάσπιση και η προαγωγή της σωματικής.Ύπαρξη μέτρων για την Υγεία Αποτελεσματικός Σχεδιασμός προγραμμάτων και στρατηγικών για την υγεία Καταμερισμός των πόρων και αιτιολόγηση αυτών Ανάπτυξη επαγγελμάτων υγείας ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ • Προαγωγή Υγείας Η διαδικασία μέσω της οποίας ή κατά την οποία τα άτομα γίνονται ικανά να αναπτύξουν ικανότητες ελέγχου της υγείας τους και να τη βελτιώσουν • Αγωγή υγείας Η διαδικασία που βοηθάει τα άτομα να παίρνουν αποφάσεις.

Κύρια θέματα προαγωγής της υγείας Βελτίωση της Υγείας. ανάπτυξη περιβάλλοντος. . εκπαίδευση πληθυσμό Αγωγή της Υγείας  Βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων που   συμβάλουν στην υγεία του ατόμου και της κοινότητας Εθελοντική υιοθέτηση συμπεριφοράς που προάγει την υγεία Δραστηριότητες που παρέχουν γνώσεις απαραίτητες προκειμένου τα άτομα να λάβουν αποφάσεις και να υιοθετήσουν συμπεριφορές που προάγουν την υγεία. συνθήκες εργασίας Ενίσχυση κοινωνικών δομών και κοινωνικής υποστήριξης Τρόπος Ζωής της κοινωνίας Πληροφόρηση.

Αγωγή της Υγείας και παρεμφερείς όροι Διαφορετικές έννοιες από την Αγωγή Υγείας Αγωγή Υγείας: Εκπαίδευση Υγείας: διδασκαλία για θέματα υγείας Βελτίωση γνώσεων Ενημέρωση Υγείας: Παροχή και δεξιοτήτων πληροφοριών Υιοθέτηση συμπεριφοράς που προάγει την υγεία Υγειονομική Διαφώτιση: Πατερναλιστική μέθοδος ενημέρωσης Υγειονομική Προπαγάνδα: Δεν εξηγεί του λόγους που υπαγορεύουν τη στάση και συμπεριφορά .

Δ.Ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας» • Δίνεται για πρώτη φορά ο ορισμός της Δημόσιας Υγείας • Συγκροτείται το Ε.Υ. και Διαγραμματειακή Συντονιστική Δημόσιας Υγείας • Τα Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ) ανήκουν στο ΚΕΕΛΠΝΟ • Καθορίζεται το πλαίσιο δομής και λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας • Καθορίζονται οι αρμοδιότητες των ΟΤΑ στον τομέα της Δημόσιας Υγείας • Συστήνονται Νομαρχιακές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας Ν.ΣΥ. 3370/2005 «Οργάνωση και Λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας» • Υιοθετείται ένας ευρύτερος ορισμός της Δημόσιας Υγείας • Κεντρικό επίπεδο: – Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας – Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας • Περιφερειακό επίπεδο – Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας • Τοπικό επίπεδο – ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού .

Αρμοδιότητες Δημοτικής Αυτοδιοίκησης σχετικά με τη Δημόσια Υγεία Ν. Βοήθεια στο σπίτι)  Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί σταθμοί  Προγράμματα στήριξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού . προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής της υγείας μέσω των δημοτικών ιατρείων  Έλεγχος τήρησης υγειονομικών προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και χορήγηση αδειών  Προγράμματα Προστασίας ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ. αποχέτευσης και καθαριότητας  Παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας. ΚΗΦΗ. 3172/2003:  Εξασφάλιση όρων υγιεινής διατροφής. Λέσχες Φιλίας. ύδρευσης.

Ιατρεία και Πολυϊατρεία Εξωτερικά ιατρεία Κλινικές ημέρας Δημοτικά Ιατρεία Ιδιωτικά Ιατρεία και Εργαστήρια Φροντίδα κατ’οίκον.αυτοφροντίδα .Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Κέντρα Υγείας.

ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα κρατικής υποδομής για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. προληπτική ιατρική (εμβολιασμοί.λ.π. Οικογενειακός προγραμματισμός Εκπαίδευση Φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων Εξωτερικά Ιατρεία Δημοσίων Νοσοκομείων Επιβαρύνονται με την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης Ανυπαρξία. Δεν αναπτύσσονται διαπροσωπικές σχέσεις γιατρού ασθενούς .Δημόσια Κέντρα Υγείας Σκοπός: Η παροχή ισότιμης πρωτοβάθμιας περίθαλψης Φροντίδας πριν και μετά το νοσοκομείο Οδοντιατρική φροντίδα.). σχολική υγιεινή. αγωγή υγείας κ.

Συνήθως. Ορθοπεδικό. υποστηρίζουν της λειτουργία βασικών ιατρικών ειδικοτήτων όπως: Παθολογικό. Διαβητολογικό. Νευρολογικό. . Κέντρο Οικογενειακού Προγραμματισμού. Στεγάζονται σε κτήρια των Δήμων και χρηματοδοτούνται από αυτούς.Δημοτικά Ιατρεία Μονάδες της τοπικής αυτοδιοίκησης που παρέχουν σε τοπικό επίπεδο διαγνωστικές κυρίως υπηρεσίες. Φυσικοθεραπείας. Υποστηρίζονται από τα κρατικά νοσοκομεία για βασικές εξετάσεις. ενώ όλες οι υπηρεσίες τους παρέχονται δωρεάν. Γυναικολογικό.

Δίνει λύση στα καθημερινά προβλήματα υγείας Ανθρωποκεντρικός χαρακτήρα της περίθαλψης Η γνώση των οικογενειακών. . κοινωνικών κ. προβλημάτων των «πελατών» του.π.Ιδιωτικός Τομέας Εισήλθε στην αγορά υγείας ξεκινώντας από χώρους που δεν κατέχει το δημόσιο Εξωνοσοκομειακή περίθαλψης και της διαγνωστικής τεχνολογίας Ιδιωτικά Ιατρεία Οικογενειακός –Γενικός Γιατρός Βρίσκεται κοντά στην οικογένεια και την κοινότητα. του δίνει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε αυτή την ανάγκη και να εξελιχθεί σε σταθερό φίλο και προσωπικό ιατρικό σύμβουλο για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας παρουσιασθεί. εργασιακών.λ.

ή κατά κεφαλή (Αγγλία. Σουηδία. Αυστραλία κ.α). δηλαδή υπάλληλοι του φορέα (Ελλάδα-ΙΚΑ). ΗΠΑ: ΗΜΟs τύπου staff model).Παραλλαγές του θεσμού του οικογενειακού γιατρού ανάλογα με το σύστημα υγείας Στη δυνατότητα ή όχι των ασθενών να προσφεύγουν στους γιατρούς ειδικοτήτων χωρίς τη διαμεσολάβηση του γενικού γιατρού. ΗΠΑ. ΗΠΑ. που ανήκουν συνήθως στο κράτος ή στον ασφαλιστικό φορέα (Ελλάδα: κέντρα υγείας και πολυϊατρεία ΙΚΑ. κατά πράξη (Βέλγιο. Παραλλαγές του θεσμού του οικογενειακού γιατρού ανάλογα με το σύστημα υγείας Στην εργασιακή σχέση γιατρών και ασφαλιστικού φορέα. . Ολλανδία. Στον τρόπο αμοιβής τους. Αυστραλία.α). Αυστραλία κ.  Στο χώρο παροχής των ιατρικών υπηρεσιών. Μπορεί να δέχονται τους ασθενείς τους στο ιδιωτικό τους ιατρείο (Αγγλία. Καναδάς. Μπορεί να αμείβονται με μισθό (Ελλάδα). Δανία κ. Ιαπωνία. Ελλάδα).α). ή ελεύθεροι επαγγελματίες (Αγγλία. το πολυϊατρείο ή την πολυκλινική. ή στο κέντρο υγείας.

Παραλλαγές του θεσμού του οικογενειακού γιατρού ανάλογα με το σύστημα υγείας Στη δυνατότητα να εργάζονται σε ατομική βάση στο ιδιωτικό τους ιατρείο (solo practice) ή ως ομάδα (group practice). . Στη δυνατότητα να εξυπηρετούν ένα συγκεκριμένο πληθυσμό που καθορίζεται με λίστα ή με περιοχή ή να είναι «ανοικτοί» σε κάθε επίσκεψη.

Βελτίωσης της ποιότητας ζωής Οικογενειακό Περιβάλλον Στόχοι αυτοφροντίδας Φροντίδα για τον ασθενή Καθοδήγηση ή Κατεύθυνση Παροχή φυσικής υποστήριξης Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης Παροχή ενός υποστηρικτικού. Ιατρονοσηλευτικό Νοσηλευτικό. εξελίξιμου περιβάλλοντος Διδασκαλία ασθενούς και οικογενειακού περιβάλλοντος .Φροντίδα κατ΄όικον Αυτοφροντίδα σε Τέσσερα στάδια Ατομικό.

Δημόσια Χρηματοδότηση Φόροι Φόροι Κοινωνική Ασφάλιση Νοσοκομεία ΕΚΑΒ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) Τοπική Αυτοδιοίκηση •Πρωινά Ιατρεία 5 € •Απογευματινά Ιατρεία 50+ € Ιδιωτικές πληρωμές Συμβεβλημένοι Γιατροί Μονάδες Υγείας Κέντρα Υγείας Χρηματοδότηση και Αμοιβές .

• Πρότυπο σύστημα Beveridge.Ευρωπαϊκό Πρότυπο Οικογένεια --- Πυρήνας της κοινωνίας Έλλειψη ισχυρού κοινωνικού δικτύου Υποκατάσταση του κοινωνικού δικτύου από τους στενούς οικογενειακούς δεσμούς Κυριαρχούν μοντέλα με στοιχεία και από τον σύστημα Bismarck και Beveridge . Νότιο. με βασικές αρχές της αυτοβοήθειας και της αυτονομίας του ασφαλιζομένου. γεγονός που συνεπάγεται την εξασφάλιση του ελάχιστου εισοδήματος για όλους και την πλήρη και ολική προσπελασιμότητα του πληθυσμού στις κοινωνικές υπηρεσίες. όπου πρυτανεύει η αρχή της καθολικής κάλυψης του πληθυσμού.• Υπόδειγμα Bismarck.

Τυπολογία Συστημάτων Υγείας ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΑΡΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ Η Ιδιωτική ασφάλιση Υγείας Αρχή της ανταποδοτικότητας Παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την ικανότητα πληρωμής Ρύθμιση αγοράς ασφάλισης Πρόνοια Φτωχών Ιδιωτική: Ασφάλιστρα ανάλογα με το ρίσκο Κοινωνική Ασφάλιση Υγείας Αρχή Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας Θεσμοθέτηση πλαισίων Εποπτεία Δημόσια: Εισφορές Ανάλογα με το εισόδημα Κρατική Υπηρεσία Υγείας Αρχή της Ισότητας Ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας Οργανωτικός και χρηματοδοτικός φορέας υπηρεσιών υγείας Δημόσια: Φόροι ανάλογα με το εισόδημα .

Κλασσικές Μέθοδοι Χρηματοδότησης • Αμοιβή κατά πράξη (fee for service) • Αμοιβή με πάγιο μισθό • Αμοιβή κατά κεφαλή .

(Reseaux de Soins Coordonnes RSC’s) Ποιότητα ζωής . (Health Maintenance Organizations HMO’s) • Δίκτυα συντονισμένων Φροντίδων.Σύγχρονες εναλλακτικές μέθοδοι χρηματοδότησης • Οργανισμοί Προστασίας της Υγείας.

Αποκέντρωση Υπηρεσιών Ενεργητική συμμετοχή της κοινότητας και του ίδιου του πολίτη.Παράγοντες διαμόρφωσης του Επίπεδου Υγείας στην τοπική Κοινωνία: Δημογραφική εξέλιξη Περιβάλλον Ανάπτυξης και Δραστηριοποίησης του Πολίτη Προσφερόμενες Δημόσιες Υπηρεσίες Πολιτισμική Ανάπτυξη Παρεχόμενες Υπηρεσίες Υγείας Ολιστική Προσέγγιση Η διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου υγείας επιτυγχάνεται: Υπηρεσίες πρόληψης και αγωγής υγείας. Συντονισμένη δράση πολλών άλλων τομέων της κοινωνικής Φροντίδας .

Holzemer S. 1998 .. Arnold J...ΧΡΗΣΤΕΣ Κλινική Στρατηγική Ανάλυση Ασθένειας Ολιστικό πρότυπο παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ Αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας από τους ασθενείς Προσδιορισμός Αναγκών της Τοπικής Κοινωνίας Σύστημα Υγείας και Περίθαλψης Παράγοντες που επιδρούν στον καταμερισμό πόρων Επίπεδο ετοιμότητας της ομάδας των επιστημών Υγείας Klainberg M.Υγεία • Θεραπείες • Διαχείριση Ασθενούς Οικονομική Στρατηγική • Λήπτες Αποφάσεων • Παράγοντες που αυξάνουν το Κόστος Στρατηγική Ανάπτυξης ΑΘΕΝΕΙΣ. Leonard M.

Συμμετοχή στη λήψη απόφασης Χρήση φαρμάκων και γνώση αποτελεσμάτωνσυνεπειών θεραπείας Συνειδητή συμμετοχή στις διαδικασίες. ενημέρωση για το κόστος ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Επιλογή γιατρού στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Επιρροή στη λήψη αποφάσεων Πολιτικές Υγείας Πολίτης .

& D. Loomis 1957 Στην κοινότητα. Leonard M.P.. Gustafson 1985 • Klainberg M. και των αποτελεσμάτων για τη διατύπωση διορθωτικών βελτιώσεων • Higgs Z.ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Στην κοινότητα τα άτομα στηρίζονται στην παροχή υπηρεσιών ΠΦΥ όσον αφορά στην υγειονομική περίθαλψη.  Παράγοντες που επιδρούν στον καταμερισμό πόρων . οι χρήστες του συστήματος υγείας συμμετέχουν αλλά ενημερώνονται και καθοδηγούνται από το προσωπικό των υπηρεσιών ΠΦΥ • D. D.. R. Holzemer S. Warren 1977 Κατά την εφαρμογή ενός κοινοτικού συστήματος υπηρεσιών ΠΦΥ είναι απαραίτητη η μέτρηση της απόδοσης.. • C.  Σύστημα Υγείας και Περίθαλψης. 1998 Η αξιολόγηση του επιπέδου Υγείας της Τοπικής Κοινωνίας συναρτάται με την διερεύνηση τριών παραγόντων:  Ανάγκες Υγείας της τοπικής κοινωνίας. Arnold J.

Ολιστική Προσέγγιση Η διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου υγείας επιτυγχάνεται: Υπηρεσίες πρόληψης και αγωγής υγείας. Συντονισμένη δράση πολλών άλλων τομέων της κοινωνικής Φροντίδας . Αποκέντρωση Υπηρεσιών Ενεργητική συμμετοχή της κοινότητας και του ίδιου του πολίτη.

Η τοπική κοινωνία περιγράφεται με βάση τα εξής χαρακτηριστικά: • Κοινωνικός σχηματισμός που αποτελείται από επάλληλες οριοθετημένες δομές κοινωνικής οργάνωσης. η εθνική καταγωγή. • Κοινωνικός σχηματισμός με ιδιαίτερα κοινωνικά και πολιτισμικά στοιχεία διάκρισης. η πολιτισμική ταυτότητα ή τα ενδιαφέροντα. Ορισμός της κοινότητας κατά Τάνις (Tonnies) • Gemeinschaft (“κλειστή κοινότητα”) δεμένη. • Κοινωνικός σχηματισμός με στοιχεία διάκρισης που συνδέονται με την τοπική γειτνίαση. ιδιωτική κι αποκλειστική σφαίρα κοινωνικής συμβίωσης • Gesellschaft (“ανοιχτή οργάνωση”) πιο προσιτή και δημόσιου χαρακτήρα σφαίρα αποτελεί την ανοιχτή οργάνωση. • Κοινωνικός σχηματισμός με στοιχεία διάκρισης συναποτελούμενα από σύμβολα και αξίες σε ένα πλέγμα νοημάτων και δράσεων με συγκεκριμένη συλλογική ταυτότητα. .

Αναφέρεται στην εξασφάλιση κατοικίας και χώρου κοινωνικοποίησης και ψυχαγωγίας  Πόροι επιβίωσης. Πρόκειται για την επιχειρηματικότητα. Η ικανότητα της κοινότητας να διευκολύνει την εφαρμογή μέτρων και ρυθμίσεων που επιτρέπουν τη λειτουργία της. Αφορά στις ευκαιρίες απασχόλησης και τη δυνατότητα της κοινότητας να τις παρέχει στα μέλη της  Παραγωγή. Συσχετίσεις με άλλα συστήματα που παρέχουν τις υπηρεσίες που η κοινότητα αδυνατεί να καλύπτει.Μείζονες Λειτουργίες μιας Κοινότητας  Εκμετάλλευση του Χώρου. τις εμπορικές και τις μεταβιβαστικές συναλλαγές που παρατηρούνται • • • • Προστασία των μελών. . τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και τα μέσα υποστήριξης Διασυνδέσεις. Διανομή και Κατανάλωση Αγαθών και Υπηρεσιών. Σημαίνει εφαρμογή του πλήρους νοήματος της παιδείας για τη συνεχή ολοκλήρωση των μελών της κοινότητας Συμμετοχή. καθώς και η αποτροπή και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών εντάσσονται εδώ Εκπαίδευση. Περιλαμβάνει τις επικοινωνίες.

Διανομή και Κατανάλωση Αγαθών και Υπηρεσιών. Προστασία των μελών Εκπαίδευση Συμμετοχή Διασυνδέσεις .Μείζονες Λειτουργίες μιας Κοινότητας Εκμετάλλευση του Χώρου Πόροι επιβίωσης Παραγωγή.

η πολιτισμική ταυτότητα ή τα ενδιαφέροντα.P. Κοινωνικός σχηματισμός με στοιχεία διάκρισης που συνδέονται με την τοπική γειτνίαση. Κοινωνικός σχηματισμός με στοιχεία διάκρισης συναποτελούμενα από σύμβολα και αξίες σε ένα πλέγμα νοημάτων και δράσεων με συγκεκριμένη συλλογική ταυτότητα (A. η εθνική καταγωγή.P 1985). όπως είναι οι πιο πρωταρχικές δομές της κοινωνικής οργάνωσης (συγγένεια.Cohen1985)3. .Η τοπική κοινωνία περιγράφεται με βάση τα εξής χαρακτηριστικά • • • • Κοινωνικός σχηματισμός που αποτελείται από επάλληλες οριοθετημένες δομές κοινωνικής οργάνωσης. φιλία) που συνδέονται με ευρύτερες αφηρημένες οντότητες που χαρακτηρίζουν το έθνος-κράτος ή άλλες μεγάλης κλίμακας κοινωνικές και οικονομικές δομές (Cohen A. Κοινωνικός σχηματισμός με ιδιαίτερα κοινωνικά και πολιτισμικά στοιχεία διάκρισης.

Σύνταγμα Δημόσια Διοίκηση ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Διαδικασίες λήψης αποφάσεων Κοινωνική διαστρωμάτωση ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Φυσικοί πόροι Οικολογική ισορροπία Τοπική Κοινωνία Οικολογικό Σύστημα Δημογραφικά δεδομένα Μετανάστευση Πρότυπα κοινωνικής συμπεριφοράς Σύστημα ΥγείαςΚοινωνικής Φροντίδας Οργανωτικό επίκεντρο του Συστήματος Κέντρο αναφοράς του συστήματος Κόστος λειτουργίας Οικονομική Ανάπτυξη ΑπασχόλησηΑνεργία Φορολογικό σύστημα Παγκόσμια Επιχειρησιακοί στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Πολιτιστικό Σύστημα Σύστημα Αξιών συμπεριφοράς Ήθη και έθιμα .