You are on page 1of 2

Број на досие.

од датум

СПЕЦИЈАЛНО ПОЛНОМОШНО ЗА КУПУВАЊЕ
Долупотпишаната:
- МАКСУТ Аљиде родена во Новак (Македонија) на ден 10 мај 1978
год., резидент на Венеција, место Местре, Quartiere Aretusa n.55,
даночен број : MKSLJD78E50 Z148H;
го именува за специјален полномошник г-дин
- МАКСУТ Ердзан роден во Дебар (Македонија) на ден 25 јули 1976,
резидент на Венеција, место Местре Quartiere Aretusa n.55,
даночен број :MKSRZN76L25Z148B, така што, во име и сметка на
давателот на полномошното, да може да купува од секого за цена
што ќе смета дека е најповолна, именуваниот полномошник е во
заедница со давателот на полномошното и има право на целосна
сопственост врз недвижнините запишани во Катастарот на
Недвижности за:
Општина ВЕНЕЦИЈА
Провинција на ВЕНЕЦИЈА
Имотен лист бр. 145 (сто четириест и пет)
-парцела 202 суб.8, Quartiere Aretusa n.59, приземје, зона 9, кат.
Ц/6 , цл6, м2 34, катастарска површина м2 161, официјална
вредноста на имотот 258,13,
произлезено заради територијални промени од Имотниот лист
МЕ/25 од Општина Венеција, Секција Местре.
Именуваниот полномошник ќе може (ќе има право ):
Да го опише имотот и границите(исто така, со акцентирање на
видовите на фракционирање, кат плановите и катастарските
карти) на истиот со прецизни ( евентуално и различни)
катастарски податоци; да дава изјави и приложува потребни
документи за урбанистички цели; да дава изјави кои се
предвидени од даночните закони или од кој било друг закон или
општ акт кои имаат сила на закон, со цел валидизирање на актот;
да дава изјави согласно Д.П.Р. од 28 декември 2000 год. Бр.445 а
во однос на имотниот режим; да ја договори цената, да ја плати
(вклучително и преку преземање на хипотеката) и да прими
сметко-потврда за откажување на правната хипотека; да побара
пролонгирање и да ги договори условите и начинот на плаќање;
прифаќа делегантско плаќање (целосно или делумно) на цената;
договара и обезбедува гаранција за плаќањето; да бара даночни
олеснувања за купувањето на “првиот дом “, со оглед на
постоењето на субјективни и објективни услови согласно став 497
од Законот од 23 декември 2005 год. Бр.266, објавен во Службен
весник на 29 декември 2005 год. Бр.302, и неговите сукцесивни
измени и дополнувања, да побара даночната основа за данокот за
регистрација, хипотека и катастар биде формирана согласно

независно од договорената продажна цена. Бр. да побара законски гаранции во однос на сопственоста. од 4 јули 2006 год. од 26 април 1996 год. .131.вредноста на недвижнината утврдено согласно член 52.Р. да дава изјави согласно З. Бр.223 и сукцесивните измени и дополнувања. од Д.Д. став 4 и 5.П. достапноста и имунитетот на истите права од хипотеки и други штетни ограничувања.