Họ và tên: đào hồng sơn

Lớp cnkthh12
Mã sv: 13151085
Bài 9:

Đô ô dẫn điê ôn của dung dịch điê ôn ly

Câu 1: Trong hóa học về dung dịch khả năng dẫn điện được đặc trưng bằng đại
lượng gọi là độ dẫn điện . Sự dẫn điện phụ thuộc vào nhiều yếu tố như : bản chất
chất điện phân , dung môi , nồng độ ,
Đô ô dẫn điê ôn đương lượng:Ðộ dẫn điện đương lượng là độ dẫn của một khối dung
dịch chứa một đương lượng gam chất tan đặt giũa 2 điện cực song song cách nhau
1 cm và có tiết diện S cm2
l
= L ( cho 1 đlg )
đô ô dẫn điê ôn đương lượng phụ thuô ôc vào nồng đô ô của dung dịch, và đô ô dẫn điê ôn
riêng.
Thứ nguyên. (cm2.ôm-1.đlg-1)
Ý nghĩa: Cho thấy sự giảm dần nồng đô ô chất điê ôn ly tăng lên và tới đô ô pha loãng
vô hạn sẽ tiến tới giá trị tới hạn
Câu 2:
Đô ô dẫn điê ôn đương lượng:Ðịnh nghiã :Ðộ dẫn điện đương lượng là độ dẫn của
một khối dung dịch chứa một đương lượng gam chất tan đặt giũa 2 điện cực song
song cách nhau 1 cm và có tiết diện S cm2

:λ=
= LS
= LS S ( l = 1 cm )
(C là số đương lượng gam chất tan có trong 1 lít dung dịch ( tương ứng với 1 mol
điện tích âm hoặc dương :
Vậy thể tích tính bằng cm3chứa 1 đương lượng gam là
bề dày 1 cm sẽ là S =
.

) Thay S vào l ta có :

l =

. Hay tiết diện có
LS

a. Hết.Câu 5. R đo bằng bằng phương pháp cầu Wheastone và đo l. Với nước cất để ngoài không khí do có sự hoà tan của CO2 và thuỷ tinh nên độ dẫn điện của nó vào khoảng 10^-6 dung dịch sẽ là: X = Xđo được .a/(1-a) Câu 4: Trong trường hợp đo độ dẫn điện của dung dịch điện ly rất loãng cần tính đến độ dẫn điện của nước. .a Nên Cđ= C. Đối với dung dịch chất điện ly yếu.Xnước Câu 3: Đô ô dẫn điê ôn riêng Ls = k/r trong đó k là hằng số đă ôc biê ôt cho mỗi bình điê ôn phân. độ điện ly  và độ dẫn điện đương lượng liên hệ với nhau bằng pt: A= : λ /: λvc Xác định Kđ của chất điê ôn ly yếu theo công thức. AB  A + B Kđ= ([A+][B-])/[AB] Vì [AB] = C(1-a) [A+]=[B-]=C. S => LS Xác định đô ô dẫn điê ôn đương lượng: ta vẽ biểu đồ sự biểu thị của đô ô dẫn điê ôn đương lương vào đô ô loãng.