You are on page 1of 4

KHOA HÓA LÝ KỸ THUẬT – BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM HÓA LÝ
Họ Tên SV: ............................................. .MSSV: ..........................................
Lớp: ……… Nhóm …….…… Tổ …………..

ĐIỂM

GV HƯỚNG DẪN

Ngày Thí N0…..…/……/..…… Ca …………..

BÀI 8. NGHIÊN CỨU TỐC ĐỘ PHÂN HỦY H2O2
Kết quả thí nghiệm:
1. Kết đo thể tích O2 thoát ra theo thời gian
VK2Cr2O7 0,005M = …………………..; VH2O2 = ……………………………………..
t
(phút)

at

at - a∞

log(at - a∞)

t
(phút)

2

26

4

28

6

30

8

32

10

34

12

36

14

38

16

40

18

42

20

…..

22

…..

24

at

a t - a∞

log(at - a∞)

Những lưu ý khi làm thí nghiệm:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………. .

04 0.Biến thiên tốc độ theo thời gian:……. log v .......` v = tgα …………………………………………………...……………………………………..12 24 0..phút) at ..2.Đồ thị dạng:…………………………………… 24 22 20 18 16 14 12 10 8 ..08 0.. Đồ thị: Đồ thị sự phụ thuộc (at . phương pháp nào đã được dùng để xác định bậc phản ứng? …………………………………………………… .. kẻ các tiếp tuyến với đường cong: Tiếp tuyến qua điểm t (phút) = 10 Từ đồ thị (at ..a∞) ~ f(t).02 4 0 0 0 5 10 15 20 25 30 35 0 40 5 15 20 25 30 35 40 t (phút) t (phút) Từ đồ thị (at .a∞) ~ f(t) và v ~ f(t): ..Trong thí nghiệm.1 v = tg α (mol/lít.a∞) ~ f(t) Đồ thị sự phụ thuộc v ~ f(t) 28 0.a∞ (mol/lít) 20 16 12 8 0.06 0... …………….

..at) 1.25 0.25 0.5 0.a∞) ~ f(t) 0.Áp dụng công thức:………………………… ……………………………………………………………………………………… …………….Hằng số tốc độ k tính được theo đồ thị 4 là: ………………………………………………… Nhận xét của giáo viên hướng dẫn:……………………………………….75 1 lg(a .5 0.…………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… .. .1 1..Hằng số tốc độ k tính được theo đồ thị 3 là: ………………………………………………… .25 0 0 0 0.a∞) lgv Đồ thị phụ thuộc logv = f [log(a .Bậc phản ứng xác định được là:……..5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 t (phút) So sánh kết quả thu được từ 2 đồ thị:……………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .04 0....Đồ thị sự phụ thuộc log(at ...at)] 0.25 1..06 0..a∞): .75 0.12 1..5 0.…………………………………… ……………………………………………………………………………………… Từ đồ thị log vt ~ f(log (at .08 1 log(at ..02 0..