You are on page 1of 1

Câu 1 Nếu chất điện ly phân ly thành 2 ion có trị số điện tích bằng nhau thì số

tải sẽ được biểu diễn bằng tỷ số giữa tốc độ tuyệt đối của ion và tổng đại số tốc
độ tuyệt đối của 2 ion. Mặt khác nếu nhân tốc độ tuyệt đối của các ion với số
Faraday ta nhận được độ dẫn 100 điện đương lượng của các ion:
+ = F.V+

 = F.V- (2)

Số tải của ion được xác định bằng phần điện lượng được tải bởi ion đó so với
điện lượng tổng cộng được tải bởi các loại ion có trong dung dịch và ký hiệu là
t.

Dễ thấy: t+ + t- = 1.
Do tốc độ chuyển của cation và anion khác nhau, số tải của chúng khác
nhau, nên nồng độ dung dịch ở gần các điện cực cũng khác nhau. Vì vậy có thể
xác định số tải của ion bằng thực nghiệm nhờ vào việc xác định lượng điện
chuyển qua dung dịch và sự thay đổi nồng độ chất điện ly ở gần các điện cực
Câu 2: Nguyên tắc hoạt động của Cu – long khí :
Culông kế khí hoạt động theo nguyên tắc điện phân dung dịch H2SO4. Ở cực
âm có phản ứng khử ion H+ : 2H3O+ + 2e = H2 + 2H2O
Ở cực dương có phản ứng: 4OH- - 4e = O2  + 2H2O
Khí H2 và O2 giải phóng ra sẽ đẩy dung dịch điện phân dồn sang bầu chứa.
Dung dịch điện phân ở đây là H2SO4 có nồng độ được tính sao cho điện trở của
bình không quá lớn (trong bài này ta dùng H2SO4 1M)