You are on page 1of 2

Câu hỏi

Bài 6:
Tại sao k sd dạng axit để c/độ mà dùng ở dạng muoi.
Tại sao phức giữa ion KL vs EDTA bền hơn ion KL vs chỉ thị
Bài 7
Nước cứng là j, tác hại
Viết pt xảy ra trong qt c.dộ nc cug
Tại sao dối vs Ca trong dược phẩm thường dùng viên nang ,ống mà lại không dùng
viên nén
Bai 8
Tai sao AgNO3 dc xem là chất gốc để pha dung dịch chuẩn
Tai sao T(Ag2CrO4) < T (AgCl) nhưng ↓ AgCl vẫn hình thành trước.
Tại sao p2 Mohr chỉ dùng để xd Cl-. Br- mà ít dùng để xd I- và FNước muối sinh lý là j. Vai trò
Muối Iot là j. Vai trò
Cách pha chỉ thì fluorexin 0,5%
Cơ chế đổi màu của fluorexin trước và sau ĐTĐ.
Vai trò của hồ tinh bột trong quá trình chuẩn độ.
Bài 10
Tại sao khi pha dung dịch I2 nguoi ta thuong pha trong dung dịch KI
Vai trò của KI trong phuong phap Iot
Trình bày cách pha Iot 0,1N
Cách pha hồ tinh bột 1%, độ nhảy chỉ thị phụ thuộc vào những yếu tố nào?

độ I2 Tại sao trong p2 I2 không tiến hành c.Tại sao trong p2 c/độ I2 thường phải cho HTB vào gần thời điểm tương đương ( d2 màu vàng rơm) Các nguồn gốc gây sai số khi c. Giải thích CM: Eo(Cu2+/CuI)= 0.độ: 6-7.độ nóng Cách pha Na2S2O3 0. Tính Kcb của pư oxh-khu Giải thích và viết pt pứ ở Thí nghiệm glucozo .05N Tại sao Na2S2O3 dc xem là chất gốc pH thích hợp trong pứ c.878 V từ bán pứ.