KHOA HÓA LÝ KỸ THUẬT – BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM HÓA LÝ
Họ Tên SV: .............................................. MSSV: ..........................................
ĐIỂM

GV HƯỚNG DẪN

Lớp: ……… Nhóm …….…… Tổ …………..
Ngày Thí N0…..…/……/..…… Ca …………..

BÀI 10. XÁC ĐỊNH SỐ TẢI
Kết quả thí nghiệm:
1. Xác định cường độ dòng bằng Culông kế khí.
i=
Thể tích H2
VH2 (lít)

2.?.?.??2 .10−3
?.?.?

=……………………………..

Áp suất khí quyển

Nhiệt độ

Thời gian thí nghiệm

P (atm)

T (K)

t (phút)

Xác định điện lượng chuyển qua hệ: Q = i.t = ……………………………….
2. Xác định số tải bằng phương pháp điện phân H2SO4 0,02N.
Ck =
Cường Thời gian
độ dòng điện phân
(i)
(t)

Vk (V1  V2 )
.C.10 3 (đương lượng gam)
10

Thể tích NaOH 0,02N
chuẩn H2SO4

Nồng độ H2SO4

Ban đầu: Sau đ.phân Ban đầu Sau đ.phân
(V1)
(V2)
(C2)
(C1)

Độ giảm
nồng độ
H2SO4
ở Catot
(Ck )

t- =

C k
C a
……………………; t+ =
= 1 – t- = ……………………
Q
Q

tH+ 1000.= 1 . 1000. …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………. Nồng độ HCl Thời gian thí nghiệm (mol/l) t (phút) C. 2.? C. ……………………………………………………………………………………..i.………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….?..??2 .V... Nhận xét của giáo viên: ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… .i.. Xác định số tải bằng phương pháp ranh giới dịch chuyển.?.. Kết luận …………………………………………………………………………………….t Tính toán sai số: …………………………………………………………………………………….F  tCl.tH+…………………………….10−3 Để tính: t H   ?.t Cường độ Thể tích dòng điện dung dịch chuyển màu i (A) V (ml) t H  =…………………………….F =…………………. ……………………………………………………………………………………. Từ Culông kế khí ta có: i = 2. tCl.V.?. ……………………………………………………………………………………..= 1 ...