You are on page 1of 1

Câu hỏi 1: Giải thích tại sao áp suất hơi bão hoà của dung môi trong dung

dịch
nhỏ hơn của dung môi nguyên chất, giải thích sự tăng nhiệt độ sôi, giảm nhiệt độ
đông đặc của dung dịch.?
Ở áp suất nhất định và không đổi, dung môi nguyên chất bắt đầu kết tinh ở một
nhiệt độ nhất định ( T o ) và nhiệt độ này giữ nguyên trong suốt quá trình kết
tinh,
nghĩa là khi còn tồn tại hai pha lỏng và rắn cân bằng với nhau. Khi thêm một chất
tan thì nhiệt độ bắt đầu kết tinh của dung dịch (dung môi kết tinh, chất tan chưa kết
tinh) sẽ thấp hơn nhiệt độ kết tinh của dung môi nguyên chất.
Trong quá trình kết tinh nồng độ của dung dịch tăng dần (vì chỉ có dung môi kết
tinh) nên nhiệt độ kếttinh của dung dịch giảm dần cho tới khi chất tan bắt đầu kết
tinh (đồng thời với dung môi) thì nhiệt độ kết tinh mới giữ nguyên. Nhiệt độ bắt
đầu kết tinh (bắt đầu xuất hiện tinh thể đầu tiên của dung môi) gọi là nhiệt độ kết
tinh (T) của dung dịch. Hiệu số T o−T gọi là độ hạ điểm kết tinh ( ∆ T kt ) của
dung dịch.
Câu hỏi 2: Có thể dùng phương pháp nghiệm lanh để xác định M chất điện ly
được không (ví dụ dung môi nước, chất tan là NaCl)
Câu hỏi 3: Hiện tượng chậm đông có ý nghĩa gì với thí nghiệm, nếu không xảy ra
chậm đông được không? Tại sao phải dùng ống bao không khí?
Hiện tượng chậm đông có ý nghĩa: dùng đề xác định giá trị T1 ( đc ghi lại ngay sau
khi phá hiện tượng chậm đông)
Phải có hiện tượng chậm đông
:
∆M
M

∆ g ∆ G ∆∆ T
+
+
g
G ∆T