You are on page 1of 1

‫משרד התקשורת‬

‫המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין‬

‫קול קורא מס‘ ‪6975‬‬
‫בקשות לוועדת התמיכות בשידורים קהילתיים‬
‫אישור מתן התמיכה כפוף לאישור תקציב המדינה לשנת ‪2017‬‬

‫הודעה בדבר אפשרות להגיש בקשות לקבלת תמיכה בהתאם למבחנים‬
‫לחלוקת כספי תמיכות של משרד התקשורת למוסדות ציבור המקיימים‬
‫שידורים קהילתיים בשידורי הטלוויזיה בכבלים ובלוויין בשנת ‪2017‬‬
‫מובא בזה לידיעת הציבור כי ניתן להגיש בקשות לתמיכה במוסדות ציבור העוסקים בהפקת שידורים‬
‫קהילתיים בטלוויזיה בכבלים ובלווין או בהדרכה בנושא שידורים אלה‪ ,‬לפי המבחנים לחלוקת כספי תמיכות‬
‫של משרד התקשורת )"המבחנים"( ובהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות‬
‫ציבור ולדיון בהן )"הנוהל"(‪.‬‬
‫ניתן לצפות במבחנים ובנוהל באתר האינטרנט של משרד התקשורת בכתובת ‪,WWW.MOC.GOV.IL‬‬
‫תחת המדור טלוויזיה בכבלים ובלווין ‪ -‬מסמכים נוספים ‪ -‬שידורים קהילתיים‪– .‬‬
‫את הבקשות לקבלת תמיכה בשידורים קהילתיים יש להגיש באמצעות פורטל תמיכות ממשלתי באתר‬
‫האינטרנט שכתובתו היא‪https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal :‬‬
‫בקשות תמיכה בשידורים קהילתיים כולל הגשת כל המסמכים הנלווים‪ ,‬לשנת ‪ 2017‬מס' קול קורא ‪ 6975‬ניתן‬
‫להגיש לא יאוחר מיום חמישי‪ ,‬א' כסלו תשע"ז‪ 1.12.2016 ,‬אך ורק באמצעות מערכת מרכב"ה‪.‬‬
‫לקבלת עזרה ניתן לפנות למרכז תמיכה מרכב"ה בדואר אלקטורני ‪ ccc@mof.gov.il‬או בטלפון‬
‫‪.02-5012443‬‬
‫בנוסף‪ ,‬מרכז תמיכה מקצועי חשכ"ל יפעל מיום פרסום הקולות הקוראים‪ 9.10.2016 ,‬ועד‬
‫למועד סיום הגשת הבקשות‪ .1.12.2016 ,‬שאלות למרכז תמיכה יש להעביר לכתובת המייל‬
‫‪tmichothelp@mof.gov.il‬‬
‫ניתן להיכנס לפורטל תמיכות ממשלתי רק עם כרטיס חכם‪ .‬גופים קהילתיים שלא קיבלו תמיכה בשנה‬
‫קודמת ימלאו טופס "נציגי גוף"‪ .‬לקבלת הטופס ניתן לפנות לגב' מזל ששון‪ ,‬טלפון ‪ 02-6702210‬או בפקס‬
‫‪ .02-6702273‬בעלי כרטיסים חכמים שתוקפם פג מתבקשים לפנות לחברת קומסיין בטלפון ‪.03-6443620‬‬
‫לתשומת לב‪ :‬כדי שבקשה תוגש באופן פורמלי יש ללחוץ על "הגשת בקשת התמיכה" ובסוף תהליך ההגשה‬
‫לוודא כי מתקבל אישור על הגשת הבקשה ממערכת המרכבה‪ .‬יודגש כי גם אם מולאו כלל המסמכים‬
‫הנדרשים על ידי הגוף מבקש התמיכה אך לא בוצע תהליך ההגשה הסופי‪ ,‬הבקשה תיחשב כאילו לא הוגשה‪.‬‬
‫האחריות לכך שבקשת תמיכה תוגש במועד‪ ,‬באופן מלא ותקין חלה באופן בלעדי על מבקש התמיכה‪.‬‬
‫למידע נוסף ניתן לפנות אל גב' מזל ששון‪ ,‬מרכזת ועדת תמיכות‪ ,‬טלפון ‪sassonm@moc.gov.il ,02-6702210‬‬
‫בקשת תמיכה שתוגש באיחור לא תידון‪ .‬כמו כן‪ ,‬ועדת התמיכות לא תדון בבקשת תמיכה שהוגשה ללא צירוף‬
‫כל המסמכים הנדרשים בהתאם לנוהל ולמבחנים‪.‬‬
‫תשומת לב הציבור מופנית לכך שהטיפול בבקשות ייעשה בהתאם למבחנים‪ ,‬לנוהל‪ ,‬להחלטות הממשלה‬
‫הרלבנטיות ולהנחיות המפורטות בטופס הבקשה‪ .‬באחריות המבקשים לעיין בכל אלה‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬במהלך חגי תשרי – עד לתאריך ‪) 24.10.16‬כולל( המשרד אינו פעיל ולא יינתן מענה טלפוני או אחר‪.‬‬
‫ד"ר יפעת בן חי‪-‬שגב‪ ,‬יו"ר‬
‫המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין‬
‫ויו"ר ועדת תמיכות‬

‫סיגל ‪125-180 570599‬‬