ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ

 Παρατήρηση: Να σημειωθεί σε όλες τις ασκήσεις, αν υπάρχει ταυτοπροσωπία ή
ετεροπροσωπία.

1. Χρή ἐνθυμηθῆναι ὑμᾶς τοῦτο. 8. Οἱ νέοι συγγνώμης ἀξιοῦσι τυγχάνειν. Ἀγγέλλεται διαβατέον εἶναι τόν ποταμόν . . 9. Ἐκέλευον ἡμᾶς ἐννέα ἡμέρας μεῖναι . Δεῖ πάντας τούς πολίτας πείθεσθαι τοῖς νόμοις. Στις προτάσεις που ακολουθούν να εντοπίσετε τα απαρέμφατα και αφού δηλώσετε το είδος τους και τη συντακτική τους θέση να αιτιολογήσετε την πτώση του υποκειμένου τους. 2. 7. Αναξαγόρας ἔφη τόν ἥλιον λίθον εἶναι. 6. 4. Δέομαι ὑμῶν ἀκοῦσαι . Οἱ στρατιῶται ηὔχοντο αὐτόν εὐτυχῆσαι. Οἱ Αἰγινῆται λέγουσιν οὐκ εἶναι αὐτόνομοι. 10. Χρή ἐλευθέρους εἶναι τούς ἀνθρώπους. 5. 3.