You are on page 1of 6

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,IORGU IORDAN”

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 125, Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi, cod 805300
Tel. 0236 - 815796; Fax. 0236 – 815796
Email scoala11tecuci@yahoo.com, web site http://scoala11tecuci.scoli.edu.ro

Argument
Cercul de geografie „Simion Mehedinţi” al Şcolii Gimnaziale „ Iorgu Iordan” Tecuci
reprezintă premisa desfăşurării unor activităţi instructiv-educative eficiente şi de calitate.
Înfiinţarea acestui cerc este necesară pentru dezvoltarea aptitudinilor, priceperilor şi
deprinderilor elevilor. El răspunde nevoilor şi dorinţelor elevilor de a petrece timpul lor liber,
de a gândi şi a se exprima liber. Activităţile cercului urmăresc implicarea activă a elevilor,
aceştia făcând observaţii şi măsurători meteo-hidro-pedologice în orizontul local.
Totodată cercul de geografie îşi propune dezvoltarea în rândul elevilor a unei gândiri
ecologice, de protejare a mediului înconjurător. Problema mediului înconjurător este una
globală şi ar trebuie să fie conştientizată nu numai de către agenţiile de monitorizare a calităţii
mediului, ci şi de oamenii de rând care nu au neapărat cunoştinţe de specialitate în domeniu.
Astfel, educaţia ecologică este un proces menit să sensibilizeze oamenii, să-i facă mai
conştienţi şi preocupaţi de problemele mediului înconjurător. Scopul final al educaţiei
ecologice este acelaşi în întreaga lume: de a forma o mentalitate sănătoasa vis-à-vis de

calitatea mediului în care trăim. Acest deziderat poate fi îndeplinit cu succes dacă acest tip de
educaţie este iniţiat încă din primii ani de şcoală.
Cercul de geografie reprezintă una din formele de activitate organizate în şcoală,
menită să atragă elevii la cunoaşterea fenomenelor lumii vii, la realizarea unor acţiuni care să
evidenţieze rolul naturii în viaţa omului, la descoprerirea şi verificarea unor adevăruri
ştiinţifice, la dezvoltarea spiritului de cercetare, la formarea unei gândiri geoecologice şi la
dezvoltarea capacităţilor de comunicare.
Elevii au nevoie mereu de alternative, au nevoie de noutate în procesul instructiveducativ, de aceea cercul reprezintă o alternativă dinamică, creativă care urmăreşte
dezvoltarea intelectuală a elevului în ceea ce priveşte latura geografică, natura şi peisajul.

Scop:
În cadrul cercului elevii noştri vor reuşi să realizeze legătura strânsă dintre curriculum-ul
la nivel naţional şi cunoştinţele necesare pentru o geografie care să îi ajute în activităţile
cotidiene din viaţă.
În cadrul cercului încercăm să ne axăm pe dobândirea ablităţilor şi deprinderilor
geografice pe termen lung, utilizând o perspectivă spaţială şi ecologică pentru a trage
concluzii, rezolva probleme şi a lua decizii, prin punerea întrebărilor referitoare la planeta
noastră din punct de vedere geografic.

Durata: nedeterminată
Obiectivele cercului:
În cadrul cercului de geografie elevii vor ave posibilitatea:
 Să utilizeze corect modalităţile de orientare (punctele cardinale).
 Să folosească corect hărţile şi alte reprezentări geografice, instrumente şi tehnologii


pentru a achiziţiona, procesa şi transmite informaţia.
Să analizeze caracteristicile fizico-geografice ale orizontului local.
Să descrie coerent un peisaj geografic.
Să conştientizeze importanţa mediului înconjurător pentru om şi activităţile sale.
Să identifice interacţiunile dintre elementele naturale şi umane observate.
Să dezvolte capacităţile de documentare şi comunicare.
Să participe la concursuri şi să organizeze concursuri pe teme geografice.
Să realizeze o revistă cu temă geografică (Orizont Geografic).

Grup ţintă:
La activităţile cercului vor participa elevi din învăţământul gimnazial preocupaţi de
geografie ca ştiinţă, de educaţia geologică şi problemele de mediu.

Beneficiari:
a) Elevii implicaţi în activităţile cercului;
b) Părinţii elevilor, cadrele didactice, comunitatea locală, şcoli partenere.

Tematica activităţilor din cadrul cercului
- întâlnirile membrilor cercului au loc în fiecare zi de VINERI, începând cu ora 11:00 în
cabinetul metodic.
- în timpul întâlnirilor săptămânale:

se vor observa, conserva şi clasifica probele.

 se vor discuta proiectele viitoare ale cercului.
 se vor actualiza cunoştinţele de acordare a primului-ajutor.
 se vor face pregătiri în vederea participării la diverse acţiuni extraşcolare sau
desfăşurate în cadrul şcolar.
 se vor întocmi referate şi prezentări cu rezultatele muncii în teren.
 se vor viziona filme documentare.
 se vor elabora panouri geografice cu imagini şi citate.
 se vor planifica excursii şi drumeţii.
 se vor organiza expoziţii de fotografii, desene, hărţi.
 se vor organiza întâlniri cu geografi şi oameni de ştiinţă.
 se vor elabora reviste cu conţinut geografic.
 se vor organiza zile distractive geografice.

Programul principalelor activităţi ale cercului
în anul şcolar 2012-2013
Nr. crt

Perioada

Activităţi

1

Octombrie 2012

 Întrunirea membrilor cercului şi discutarea planului de activităţi;
 Stabilirea Comitetului de Conducere a Cercului, a grupelor de
lucru şi sarcinilor;
 Ziua mondială a dezastrelor naturale;
 Concurs “Totul despre VULCANI!” – 12 octombrie (vizionare de
film documentar, expoziţie-concurs de mulaje);

2

Noiembrie 2012
3

Decembrie 2012

 Vizionare de filme documentare (Încălzirea globală, Triunghiul
Bermudelor);
 Seară distractivă de Geografie -“Geografia între joc şi ştiinţă!!!”

4

Ianuarie 2013

 Prezentarea rezultatelor semestrului I;
 Discutarea planului de activităţi pe semestrul II;

Februarie 2013

 Excursie la Patinoar (municipiul Galaţi);
 Măsurători meteo : temperatura aerului, grosimea stratului de
zăpadă, etc.

5

Martie 2013

 Ziua mondială a apei – 22 martie (vizită la staţia de epurare a
oraşului, măsurători hidrologice în diferite puncte ale albiei
pârâului Tecucel şi râului Bârlad;
 Ziua mondială a meteorologiei – 23 martie (vizită la staţia
meteorologică a oraşului);
 Construirea unui teren geografic (platformă meteo, hidro şi
geomorfologică);

7

Aprilie 2013

 Luna Pădurii – 15 martie-15 aprilie: Deplasare la Pădurea
Buciumeni pentru colectarea datelor de teren (observaţii
geomorfologice, biopedogeografice, măsurători şi cartări);â
 Excursie “Pe meleaguri bănăţene…”;

8

Mai 2013

 Ziua mondială a păsărilor şi arborilor – 10 mai
 Concurs “Să descoperim România” (prezentări ppt, fotografie,
eseuri);
 Întâlnire cu geografi şi alţi oameni de ştiinţă;

9

Iunie 2013
Ziua internaţională a zonelor urbane – 8 noiembrie;
Activitate extracurriculară “TECUCI-oraşul meu!”;
Elaborarea unor panouri geografice;
Excursie “Pe meleaguri dobrogene…”;

Ziua mondială a mediului – acţiune de ecologizare;
Seminar “Importanţa mediului înconjurător pentru omenire…”
Prezentarea rezultatelor cercului la sfârşit de an şcolar;
Lansarea revistei ORIZONT GEOGRAFIC;

Finalităţile cercului
La sfârşitul anului şcolar, elevii vor fi capabili să înţeleagă o problematic diversă şi
complexă şi să conceapă dezbateri cu privire la teme precum:spaţiu geografic;
mediu înconjurător;
peisaj geografic urban şi rural;
dezastre natural;
geografie umană şi geografie fizică;
rolul şi importanţa geografiei în cadrul ştiinţelor;
fotografia geografică;

STRUCTURA CERCULUI DE GEOGRAFIE „SIMION MEHEDINŢI”
AN ŞCOLAR 2012-2013
NR.
CRT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

NUMELE ŞI PRENUMELE
Babiş Iannis
Doruş Alexandru
Bălan Pavel
Negrea Claudia
Ciocoiu Ştefania Anca
Dănăilă Nicoleta
Caraiman Lăcrămioara
Tămăslăcaru Bianca
Ojog Damiana
Rusu Ioana
Grosu Andreea
Tonu Diana
Glod Andrei
Balan Andrada
Ivan Livia
Gogotă Khatrin
Ion Daria
Gaiu Andra
Băducu Ioana
Bradea Denis
Tatu Darius
Pogor Cristina
Vertu Marina
Bosnea Diana
Tăbăcaru Adina
Bălan Teodora
Raţă Cristina
Gafton Ioana
Băducu Irina

CLASA
a V-a A
a V-a A
a V-a B
a V-a B
a V-a B
a V-a B
a VI-a A
a VI-a A
a VI-a B
a VI-a B
a VI-a B
a VI-a B
a VI-a C
a VI-a C
a VI-a C
a VI-a B
a VI-a A
a VI-a B
a VI-a A
a VII-a B
a VII-a B
a VII-a B
a VII-a B
a VII-a B
a VII-a B
a VII-a A
a VII-a A
a VII-a A
a VII-a A

RESPONSABILITĂŢ
I

30.
31.
32.
33.
34.

Pleşa Andreea
Truică Teodora Ema
Bumbea Eliza
Gavrilescu Anca
Crişan Mihai

a VII-a A
a VII-a A
a VII-a A
a VII-a A
a VII-a A

Coordonator: Prof. Stănilă Cristian