Ersta Sköndal högskola

Institutionen för socialvetenskap
Socionomprogrammet 210 hp

Formaliaanvisningar
Kompletterande anvisningar för skrivuppgifter och uppsatser
Uppdaterad av Anne-Lie Vainik
Version 2014:2

[Författarens förnamn och efternamn]
[Namn på kursen som det står i kursplanen]
[kurskod, årtal]
[Benämning på examinationsuppgift/PM/C-uppsats]
Handledare: [Handledarens förnamn och efternamn]
Examinator: [Examinatorns förnamn och efternamn]
0

namnet på skolan och inom vilket program arbetet skrivs. Sidnumreringen skall vara Times New Roman. 14 punkter. 11 punkter. Rubriker avslutas aldrig med punkt och sällan med utropstecken. 12 punkter. Kapitel Kapitelrubrik har rubriknivå 1. 1 . Disposition av sidor Alla arbeten skall vara sidnumrerade. vilket innebär att första textsidan till exempel kan ha sidnummer sju. kurs.och D-uppsatser) börjar alltid ett nytt kapitel överst på en högersida. Sammanfattning och innehållsförteckning skrivs vanligen bara till B-. uppgiftens karaktär. I mer omfattande arbeten (t ex C. Omslaget skall också innehålla högskolans logotype. C. Omslag.Formkrav Vår formaliamall grundar sig dels på det så kallade APA-systemet och dels på denna kompletterande formalianvisning. 12 punkter och fetstil. Rubriker Högst tre rubriknivåer får användas. Dock är det bara titeln på det språk uppsatsen skrivs som skall stå på omslaget. Den kan med fördel kompletteras med en undertitel som förtydligar innehållet (Arial. något ovanför sidmitten. Arbeten trycks med fördel dubbelsidigt.och D-uppsatser. fetstil). Marginaler Alla fyra marginaler skall vara 2. C. 9 punkter.5 centimeter. 10 punkter (ej fetstil). Uppgifter om dessa och om författare lämnas till studentexpedition. 1. Namn. Omslaget kan innehålla någon kompletterande illustration. Rubriknivå 2 skrivs med Arial. termin och årtal samt namnet på eventuell handledare och examinator anges i nedre vänstra hörnet (Times New Roman. fetstil). Titeln vänsterjusteras. 1. Rubriknivå 3 skrivs med Arial. Däremot ”räknas” de. Rubriknivå 1 skrivs med Arial. Numreringen placeras centrerat nederst på sidan. innehållsförteckning och bilagor numreras inte. sammanfattning. 11 punkter. Omslag Omslag (”framsida”) skall finnas på alla arbeten. fetstil.och D-uppsatser skall ha både svensk och engelsk titel. Detta anges i övre vänstra hörnet (Times New Roman. Referenser skall inte läggas i rubriker. 14 punkter.5 radavstånd). Det skall innehålla arbetets titel (Arial.5 radavstånd).

10 punkter. Observera att tabellhuvuden står ovanför en tabell men att figurtexter står under figuren. Texten skall vara vänsterställd (inte rak högermarginal) och vara avstavad korrekt i de fall det behövs.5 cm (använd tabb). Detta bör dock göras mycket sparsamt. Använd i stället tabbar och tabeller. pluralformer. För många rubriker. till exempel förtydliganden. 11 punkter. Se APA-guide för Ersta Sköndal högskola . Att använda för svenska språket riktiga verbformer. • Ha ”lagom” långa stycken. medan högre tal skrivs med siffror. styckeindelningar och punktlistor kan störa läsningen lika mycket som för långa stycken och för få (eller otydliga rubriker). Tabeller och figurer Tabeller skall alltid skapas med hjälp av ordbehandlingsprogrammets tabellfunktion. 1. Stycken skall inledas med Indrag 0.Brödtext All brödtext (löpande text) skrivs med Times New Roman. • Talen ett till tolv skrivs med bokstäver. Text skall inte ”flyttas” med mellanslag. utan ett äpple.5 radavstånd. prepositioner. • Vedertagna förkortningar skall användas inom parenteser och i tabeller. interpunktioner etc. är också det att använda ett normkorrekt språk. 2 . men skall skrivas ut i sin helhet i löpande text. Språk Texter ska vara skrivna enligt normkorrekt svenska. Detta gäller inte första stycket efter rubrik eller tabell/figur/citat. Det heter till exempel inte en äpple. Elektroniska utskrifter kan i så fall göra att texterna deformeras och att sidbrytning ändras. Stycken skall inte skiljas med blankrad. Kursivera det som är viktigt – undvik i allmänhet understrykningar och fetstil i löpande text. Källor Källor skall anges enligt APA-systemet. Fotnoter Fotnoter kan utnyttjas för att lägga till kompletterande information. I längre citat används Times New Roman.Referenshantering enligt APA-systemet som finns publicerad i högskolans lärplattform. I vissa fall kan arbeten skrivas på engelska. enkelt radavstånd (då skall inte citationstecken användas). För att undvika vanliga fel: • Använd datorns rättstavningsprogram. Det heter inte jag gåade till bussen utan jag gick till bussen. Tabeller och figurer skall namnges och numreras enligt vad som anges i Backman (1998).