You are on page 1of 3

Fizika

Az idei évben is – a diákok felkészülését segítendő – részletesen közzétesszük a szóbeli
érettségi elméleti részének tematikáját. Szó sincs azonban arról, hogy egy tanulói feleletben
az egy tételen belüli összes altémát kérnénk. A tétellapon szereplő kérdések az itt leírtaknál
konkrétabbak, kevésbé átfogók, egy-egy tételen belül egy-két témát érintenek; a
követelményrendszerben leírtakat nem haladják meg; tartalmazhatnak gyakorlati példát
és/vagy fizikatörténeti ismeret számonkérését.
1. A haladó mozgások
- Egyenes vonalú egyenletes, és egyenletesen változó mozgások. Egyenes vonalú mozgások
szuperpozíciója.
- A mozgásokra jellemző fizikai mennyiségek, mértékegységeik.
- A mozgások analitikus és grafikus leírása.
- A mozgások dinamikai elemzése.
- Egyszerű hétköznapi példák haladó mozgásokra.
2. Periodikus mozgások
- Egyenletes körmozgás, harmonikus rezgőmozgás. A két mozgás kapcsolata.
- A mozgásokra jellemző fizikai mennyiségek, mértékegységeik.
- A mozgásegyenletek.
- A mozgások dinamikai jellemzése.
- A rezgő test energiája, a rezonancia jelensége.
- Példák a felsorolt mozgásokra, jelenségekre.
3. Az erő
- Az erő, a tömeg, a lendület fogalma.
- Newton törvényei.
- Az erők fajtái, erőtörvények a fizikában.
- Hétköznapi példák ütközésekre, súrlódásra, rugalmas erőkre.
4. Mechanikai egyensúly
- A témához kapcsolható fogalmak, mértékegységeik.
- Egyszerű gépek.
- A mindennapi életben használt egyszerű gépek működése, hasznossága.
5. Hőtágulás
- A hőmérséklet, a hőmennyiség, a hőtágulás fogalma.
- Hőmérséklet mérése.
- Szilárd testek, folyadékok, gázok hőtágulása, a hőtágulást leíró összefüggések.
- Mindennapi példák a hőtágulás felhasználására, káros voltára, hőtágulás a természetben.
6. Gázok állapotváltozásai
- A gázok állapotjelzői és mértékegységeik.
- A gázok állapotegyenlete.
- Az állapotváltozás fogalma, gáztörvények.
- Nevezetes állapotváltozások, (izobár, izochor, izoterm, adiabatikus), ábrázolás p–V diagramon,
a hőtan első főtételének alkalmazása a fenti állapotváltozásokra.
- Az ideális gáz kinetikus modellje.
- A témához kapcsolható természeti jelenségek és egyszerű berendezések működésének
magyarázata.

. A termodinamika főtételei .A váltakozó áram fogalma. biológiai hatásai. vegyi. .Az olvadás/fagyás.A belső energia.Egyszerű elektrosztatikus erőterek. . . párolgás/forrás.A II. a fény kettős természete. . . . fényelnyelés.A fény mint hullám.A mechanikai hullámok jellemzői. Elektrolízis.Az elektromágneses hullámok jellemzői. . .Fizika 7.A mágneses erőtér fogalma.A szilárd. a cseppfolyós és a légnemű halmazállapot általános jellemzése. .Az elektromos erőtér fogalma. fajhő . fluxus.Gyakorlati alkalmazás. Interferencia.Hétköznapi példák fázisátalakulásokra. erővonalak. Az elektromágneses indukció . . fénykibocsátás. értelmezése a Lorentz-erő alapján.A geometriai optika. gáz. belső energia.A lézer. áramforrások.Az áram hőhatása-teljesítménye. gyakorlati vonatkozások.A gravitációs kölcsönhatás. leképezés. . 8.Példák a mindennapi életből. telített gőz. az elektromos áram előállítása. Faraday-törvények. a polarizáció. jellemzői. szállítása. . jellemzése: térerősség. erővonalak. 10. feszültség. .A II.A hang. munkája. Hullámok . .Áram és mágneses tér kölcsönhatása. mértékegységeik.Elektromágneses spektrum. a fénysebesség mint határsebesség. az interferencia. Lorentz-erő.Fénysebesség. főtétel mint a spontán folyamatok irányának meghatározása.Az áram mágneses. . állóhullám. . 9. földelés. 12. a hőmennyiség.Az I. . Halmazállapot-változások. rezgőkör. főtétel. a térfogati munka fogalma. a transzformátor.A nyugalmi indukció jelensége.Fajhő. . Az elektromos áram . páratartalom fogalma. hőmérséklet fogalma. szublimáció folyamata. gyakorlati felhasználás. potenciál.A mozgási indukció jelensége. váltakozó áramú berendezések. . . az elektromos áramkör. 11. generátorok.A hullámok terjedési tulajdonságai. A fény . . főtétel és alkalmazásai hőtani folyamatokban. fotóeffektus. .Az elektromos áram fogalma. kondenzátor. gőz. . mértékegységeik. árnyékolás.Lenz törvénye. a diszperzió fogalma. .Foton. elektromágnes alkalmazása. .A halmazállapot-változások jellemzése energetikai szempontból.Perpetuum mobile. Időben állandó erőterek .Ohm törvénye. . jellemzése: indukció. gravitációs erőtér. 13. az elhajlás. jellemző mennyiségei. a fénysebesség mérése.Egyszerű termodinamikai gépek. . . . lecsapódás. a hőerőgépek hatásfoka.A folyamatokat befolyásoló tényezők. hőkapacitás. .

19. . töltés) . állócsillagok és egyéb természetes és mesterséges égitestek. . teljesítmény . sugárzásmérés. . fotocella. hatásfok. . 16. . a fény kettős természete. Einstein-féle fényelektromos egyenlet.A hőtan I. hidrogénbomba. Az energia fajtái.Konzervatív erők fogalma. . munka. főtétele mint az energiamegmaradás törvénye. . Csillagászat .Fotoeffektus. . Kepler-törvények.Az anyaghullám fogalma.Példák a mindennapi életből. . . . 18. -átalakítás.Hullámtulajdonságok. ütközések. Megmaradási törvények (energia.A munkatétel.Sugárzások. . a foton energiája.Az atommag felépítése. Rutherford szóráskísérlete. de Broglie-féle hullámhossz. . 15. láncreakció.Magátalakulások. kötési energia. 17. . konzervatív mező.Az ősrobbanás elmélete. .A Nap tulajdonságai.A lendületmegmaradás törvénye. magenergia.Mechanikai energiák megmaradása. . Gravitáció . Az anyag kettős természete .A töltésmegmaradás törvénye.Atomreaktor. . tömegdefektus.Tömeg–energia ekvivalencia. 20. belső energia.A csillagászat vizsgálati módszerei. tekercs energiája.Nehézségi erő.Mechanikai energiák.Az elektromosság elemi töltése.Energiaátalakulás. nehézségi gyorsulás. . lendület. .Az anyag atomos szerkezetére utaló jelenségek. Magfizika . az elektron mint részecske. súly.Tömegvonzás törvénye. . energiatermelése. Az atom szerkezete . párkeltés.Bolygók. . potenciál.Kozmikus sebességek. szétsugárzás. felhasználásuk. . tömeg. súlytalanság. . . kondenzátor. a világegyetem szerkezete.Atommodellek.Fizika 14. . maghasadás.Naprendszer. atombomba.Energiaátalakulás rezgőkörökben. radioaktív bomlások. Avogadro törvénye.Az atom felépítése.Teljesítmény.