You are on page 1of 13

Muhi Sándor

Gyermekrajzok olvasatai

Muhi Sándor
Gondolatok a gyermekrajzok olvasatairól
Úttörők
A gyermekrajzok világának páratlan szépségével, kifejező erejével, a
gyermeki alkotások mondanivalójának magyarázatával sokan és sokat foglalkoztak az elmúlt évtizedek, évszázad során a térségünkben is. Ezt több megközelítésben próbálták bemutatni, ilyen vagy olyan szempontból felhasználni, kisajátítani, interpretálni. Mindenki a képzettségének, egyéni tapasztalatainak
megfelelően közeledett hozzá.
Úttörő szerepet játszottak ebben a folyamatban a képzőművészek a 20.
század elején, akik felismerték a gyermekrajzok, a törzsi kultúrák képi világának
expresszivitását, direktségét, áttételek, óvatoskodások nélküli nyers erejét, és
messzemenően kamatoztatták ezt műveikben. Gondoljunk csak Paul Klee,
Pablo Picasso vagy a Fauves (Vadak) festőcsoport tagjainak alkotásaira. Paul
Gauguin ihletért egyenesen a forráshoz zarándokolt, Tahitiban készült festményeire vitathatatlanul hatott a bennszülöttek ábrázolásmódja, képi kultúrája.
A franciák a gyermeki fantáziát, alkotóerőt, kezdeményezőkészséget növelő tevékenységek fontosságának hangsúlyozásában és a gyermekrajzok olvasata módozatainak a kidolgozásában is élenjárók voltak. Jó száz éve, még az
első világháború előtt megkezdődött náluk a téma alapos, átfogó tanulmányozása, amely a későbbiekben az oktatás egészére kihatott. A rajz révén sikerült
közelebb kerülniük a gyermek világához, gondolkozásmódjához, ahogyan szerintük ennek olvasatával lehetett legkönnyebben felvázolni, körvonalazni a tanuló személyiségét is. Ekkor formálódott, kristályosodott ki a rajztanítással kapcsolatban az a néhány alapelv, amely kis módosításokkal máig érvényes. Ezek lényege a kreativitás, a kezdeményezőkészség, az interdiszciplinaritás.
A témakörnek ma is hatalmas irodalma van, de
megítélésem szerint az egyik feltétlenül elolvasandó szakkönyv, alapkönyv a művészetpszichológia világhírű, német származású, amerikai professzorának, Rudolf
Arnheimnek összefoglaló munkája, amely 1954-ben jelent meg először , de azóta szinte minden európai nyelven több kiadást is megélt. A magyar fordítás az 1974ben megjelent új változat alapján készült, címe: A vizuális élmény (románul: Arta şi percepţia vizuală, 1979).

65

jellegzetességeivel foglalkozik több oldalon. terebélyesedő gyermeki firkák keletkezésének oka az iskolákban. Kocsis-Ármos Gyöngyike két szakdolgozatot is írt a firkáról mint jelenségről (2009. tehát művét ilyen megközelítésben lehet és kell tanulmányozni. Rájött arra is. Azt kutatta. és természetesen azt is. körvonalazhatóak az emberrajz. személyiségjegyekre fekteti a hangsúlyt. A szerző pszichológus. Nyilvánvaló. valamint A gyermekrajzok fejlődéstana (Akadémiai Kiadó. hogyan hasznosítható a jelenség a mindennapi oktatói-nevelői munkában. hanem a gyakran és tévesen primitív művészetnek nevezett törzsi kultúrák kifejezésmódjával. hogy könyvében – tanult szakmája – ellenére nem kívánt elszakadni a gyökerektől. hogy a firka az iskolában elsősorban a passzivitásra kárhoztatott tanulók tömegeinek egyfajta menekvési. Ez a munka elsősorban nem a pedagógiai. oktatási oldala érdekelte.Nézőpont Ebben többek között a szerző nemcsak a gyermekrajzok kifejező erejével. A Szatmár megyei Kálmándon tevékenykedő tanítónő. ha tehetnék. a járművek ábrázolásának elemzése segítségével a különböző fejlettségi szintek. hogyan értékelhetőek. személyiségjegyek. hogy a tanulók. hogy mi lehet az egyre szaporuló. Kortárs magyar nyelvű szakirodalom Magyar nyelven a közelmúltban megjelent szakkönyvekből is bő kínálat áll rendelkezésünkre. tevékenységekben. 2010. társadalmi szempontok szerint elemez. az ábrázolás körülményeitől és eredményeitől. hanem a jelenség lélektani oldalát. a családrajz. hogy ezt nem is tehette volna meg. hanem a pedagógiai. vagyis a firkához kapcsolódó. 2002). Az első egy sokak számára periferikusnak ható. de annál elterjedtebb. aktuálisabb jelenségre hívja fel a figyelmet: a firkákra. 2000). A témakör tanulmányozása közben nem volt túlságosan nehéz felfedeznie azt az evidenciát. fejlődési szakaszaival. a fák. hasznosítani. 600 illusztráció segítségével számos példát nyújt arra is a 3–15 éves korú gyermekeknél. Halkan megjegyezném.) és azok hasznosításáról az elemi iskolai tanításban. közülük megítélésem szerint feltétlenül említést érdemel Feuer Mária két kötete: A firka lélektana (Akadémiai Kiadó. azokból kikövetkeztethető tulajdonságokra. Feuer Mária A gyermekrajzok fejlődéslélektana című kötete több mint 400 oldalon. idézni. 66 . művészi eszköztárával is. Gyakorló tanítónőként őt elsősorban nem a firkák pszichológiai. a kiindulóponttól. tiltakozási formája. neveléstudományi. sokkal többet rajzolnának az iskolában. vagy ha úgy tetszik.

de a leírásokat. ha a rajzok mellett még számos fontos társadalmi. Valahogy – ha kell. Minden. amely az előző megfigyeléssorozathoz hasonlóan. legdirektebb. hiszen megítélésem szerint maga a megközelítés. aki az elemi iskolai és óvodai rajztanítást is közelről ismeri. a festés nem szétszedhető. A könyvet olvasva vitathatatlan. hanem önkifejezés. Más: „A geometriai formák másolása terén a keresztet a gyerekek 60%-a. a fejszének a nyele vagy a Microsoft Excelnek az Excel. a világ felfedezésének egyik legkézenfekvőbb. megnyilvánulása a gyermeki tevékenységnek. százalékokban mérhető. mert annak is egyre nagyobb a divatja napjainkban. a négyzetet 83%-a. mint a paprikás krumplinak a paprika. környezeti tényezőt is figyelembe veszünk a megfigyeléseinknél. a személyiségjegyek körvonalazásánál. növényeket (27%) és állatokat (21%)”. Még jó. hogy a gyermek számára a rajz. hogy Feuer Mária nagy tárgyi tudással rendelkezik. sémákba. elemzi ezek eredményeit. kitartóan és részletesen kutatott. nagy erőfeszítéseket tett. végtelenül változatos módja. Nem tudom. szívesen rajzolnak házat (25%). a több mint négy évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező rajztanárnak. elemzett terület. de nem is igazán fontos. a kört 72%-a. hogyan jut el néhány hónap alatt a három év körüli kisgyerek a firkától a sejtszerű ábrázolásig. szintén egy sokak által kedvelt. 67 . szerves részeivé váltak. hogy a szerző nem mellékelt a megfigyeléseihez grafikonokat. a gyermekrajz területén kicsit is jártas ember ugyanis tudja. elbizonytalanodtam. kitűnően ismeri az ide vonatkozó könyvészeti anyagokat. ezért jó. leírt. ha nem – a tudományos dolgozatok elidegeníthetetlen. megfigyeléseket olvasva nekem. darabonként elemezhető. Természetesen foglalkozik az emberábrázolás fejlődésével is. és minden valószínűség szerint tesz is a jelenség körbejárására. a háromszöget 95%-a rajzolja le jó ábrafelfogásban és megfelelő kivitelezéssel” — egyszerűen nem tudtam mit kezdeni. hogy munkájában napról napra történő rajzfejlődési megfigyeléseket is közöl. kitalált szerkezetekbe préselhető tevékenység. az elemzés módja hibás. Az ilyen megállapításokkal pedig: „A gyermekek kedvelt témái az ember (33%). Például Az esőtől a pöttyös labdáig című fejezetben azt mutatja be már-már kínosan aprólékos részletességgel. valahogy hiányérzetem támadt. szociológiai. honnan veszi a szerző a fenti gyanúsan pontos adatokat.Muhi Sándor Gyermekrajzok olvasatai Annyira nem szakadt el. Természetesen nem az egyetlen útja.

Ennek ellenére még az ő megállapításaikban is van némi igazság. Tudja. de mi nem értjük meg őket. ezért fontosnak tartja ezek elektronikus gyűjtését. hogy ezen a területen kerülni kell minden kategorikus. hogy a vidám. mindent tudásával magát a hozzáértést kérdőjelezi meg. Ez mármár természetes jelenség. és még hosszan sorolhatnám a jól bevált és kényelmességi okokból gyakran kritikátlanul elfogadott közhelyeket. a közvetlen kapcsolat. Beszélnek nekünk. A gyermekek világa tiszta. hogy az ilyen felméréseknél még számos tényezőt kell figyelembe venni ahhoz. a tőmondatokba foglalható szempontokhoz. a kompozíció alapján messzemenő következtetéseket képesek levonni. valamint a gyerekrajzok tanulmányozásával foglalkozó. tapasztalat hiánya miatt egy komplex vizsgálódásnál minden bizonnyal elvesztenék a fonalat még jóval a végkövetkeztetések megfogalmazása előtt. az indokolatlan magabiztosságával. világos színek optimizmust. kiindulópontokhoz az elemzéseknél. A gyermekek világa ártatlan és ösztönös. tárgyak. kreatív készséggel rendelkező pedagógusok a képzőművészeti nevelés területén. érzi. csak a részigazságoknak a primitíven leegyszerűsített következtetései olykor félrevezetők. a méretek. illetve tévesek lehetnek. hiteles legyen. rendszerezését és időnkénti összehasonlítását. de arra is figyelmeztet. tárolását. Jakó Györgyi A gyermekrajz nem játék című cikkében leszögezi: „A gyermekek világa őszinte. általános érvényű kijelentést. hogy a kísérletek eredményei mellett a dilemmáit is tudtunkra hozza. akik néhány vonalból. Akik számára nyilvánvaló. de kívülálló szakemberek ragaszkodnak az egyszerű szerkezetekhez.” 68 . Az természetesen nem véletlen. Ugyanis a gyakorlat azt igazolja. hogy a rajzok tanulmányozása elsősorban az egyéni fejlődéssel kapcsolatban nyújthat megbízható támpontokat. meggyőző. színből. aki dolgozatához az általa jól ismert gyermekek rajzainak százait tanulmányozta át. Lieb Andrea arról írt fokozati dolgozatot 2010ben. hogy a kialakított összkép valós. hogy a csoportképeken a kisebb alakok a gyermek számára kevésbé jelentős szereplők. a sötétek pesszimizmust sugallnak. hogy a gyengén képzett. hiszen a megfelelő felkészültség. Ő olyan jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező pedagógus. „A gyermekrajz nem játék” Mindig irigyeltem azokat. hogy miként lehet megismerni az óvodás gyermeket rajzai. ismeri a gyakorlatból. munkájának az a legnagyobb erénye. foltból. tudják. A dolgozat szerzője azt is tudja. kézműves alkotásai alapján. A gyermekek világa egy külön világ. hogy aki nem bizonytalanodik el olykor ezen a területen. képzőművészeti.Nézőpont A szatmárnámeti óvónő. szerényebb képzelőerővel.

azzal nem halad az óvodai képzőművészeti nevelés ügye előre. amely ősidőktől a napjainkig a teremtő szellemerő. a formaalakítás és felületkitöltés. energiát igényelne. az egyensúly. hogy hol terem az olyan tanító-. Amikor azonban az általa felsorolt elemzési szempontokat tanulmányozzuk. amelyeket jelen körülmények között a városi és falusi óvónők százai. Mert a pszichológus hiába is írja le tanulmányában. József viszi a pálmát. Ezen a területen – megítélésem szerint – jelenleg a magyarországi Molnár V. a színkezelés szempontjából kell tanulmányozni. az Ige jele és megidézője. a teljesség. rendkívül tudományos. Olyan járható utakra. s a kinti világban 69 . aki a fentieket érti. és el szeretné. ez a mérhetetlenül ártatlan őszinteség egyből köddé válik. esetenként transzcendentális töltetű. az óvás. arról nem is beszélve. a médiumhasználat. az osztatlan egész. az óvodapedagógia sem lesz hatékonyabb. Vajon a szerző elmerengett-e egyszer is azon. bibliográfiai utalásokkal teletűzdelt elemzését. és rajzolja már a csillagnyi tengelyre tükröztethető szimmetriát. kamatoztathatnak a mindennapi munkában. a felületkezelés. vagyis az egymásra való hivatkozásokkal. a kompozíció harmonikussága. a pályakezdőknek. úgy is mondhatnám.Muhi Sándor Gyermekrajzok olvasatai Sorait olvasva nincs vita: ez mind gyönyörű. Még a negyedik esztendejét sem tölti be. és a területen szerzett friss. kezdeményezőkészsége sem kap ettől szárnyakat. Körmönfont okoskodások Határozottan veszélyeseknek érzem a gyermekrajzok kapcsán kiötlött mélylélektani. mesterségesen gyártott teóriákat. tehát a vonalvezetés jellege. és a gyermekek kreativitása. hogy gyermekien őszinte. az anyaöl archaikus és egyben legkorszerűbb jelét. módszerekre lenne ugyanis szükség. a kifejezőerő. és benne az egyenlő szárú kereszt formát. szertefoszlik. Szerinte ugyanis a gyermekrajzokat a telítettség. óvónő. tiszta és ártatlan megállapítás. a térábrázolás. az egyetemi hallgatóknak. ezrei hatékonyan alkalmazhatnak. gyors és széles körben alkalmazható elemzési eljárásokra. doktori disszertációjában néhány rajzról az általa szakszerűnek vélt. Tőle idézek az Újraszülető világ (Örökség Könyvműhely. el tudja végezni a felsorolt szempontok alapján tanítványai munkáinak az elemzését. gyakorlati jellegű és szakszerű tapasztalataikkal segítségükre lehetnének a kollégáiknak. hogy mindez mennyi időt. 2001) című munkájából: „A kör és a kereszt együttes üzenetét is magával hozza a gyermek. a kört. a menedék. könyvében. körültekintő és a szakterület kiválóságaira.

a teremtő szellemerőről. Ezen a területen a szakemberek azonban rájöttek és figyelmeztetnek is arra. örömmel és naponta rajzol. Valahányszor a fentiekhez hasonlót olvasok. játékból kipróbáltuk a Lüscher-teszt leegyszerűsített változatát is. Tesztek. nem ugyanazon a bolygón élnénk. olyan érzésem támad. hogy a három és féléves unokám sokat. a keresztet Igének nevezi)”. Max Lüscher (sz. legjobban firkálni szeret. 1950) szerint a szangvinikus személyiségtípus a vöröst használja előszeretettel. de már emberi. Ez úton is tisztelettel üzenem Molnár V. mintha nem azonos nyelvet beszélnénk. Helyettük gyakorló szakemberként nekem kell kimondanom: kíméljük meg a gyermekrajzok világát az effajta körmönfont. Készítettek teszteket a preferált színekkel is. amely alkalmas arra is. Tanárként sokszor szóba hoztam a fentieket tanítványaimnak. hogy megállapítsuk a jellemző személyiségjegyeket. olykor megnevezi az „alkotásait”.Nézőpont való eligazodás legfontosabb eszköze (falusi népünk a keresztszemes hímzés alapöltését. nem ugyanarról a jelenségről lenne szó. az Igéről. hogy kizárólag rajzok alapján nem lehet megállapítani lelki betegségeket. csak esetleg a hajlamra utaló jeleket. 1923) svájci pszichológus többek között olyan színtesztet dolgozott ki. hiszen hiteles személyiségképet nyerni színpreferenciák alapján még egy jól képzett pszichológusnak sem könnyű feladat. bármit állíthat. A fentiekhez kapcsolódva Vékony Györgyi grafológus (sz. Józsefnek. Természetesen bárki. amely mellett 70 . Ő csak egyszerűen élvezi a papíron nyomot hagyó írószerek használatát. állati alakokra emlékeztető vonalgubancokat is készít. vizsgálatok Sokan vizsgálják a kutatók közül az egészséges gyermekek alkotásai mellett a lelkileg sérültek rajzait is. írhat a rajzairól és minden hasonló korú gyermekről. ködösítő belemagyarázásoktól. tévútra vezetnek. mert az ilyen típusú steril okoskodások megtévesztők. hogy miről is van szó. nem fognak tiltakozni ellene. hiszen fel sem fogják. és emellett halvány fogalma sincs a körkeresztről. és ezeket is óvatosan kell kezelni. beszélgettünk a színek jelképes jelentéséről és az ehhez kapcsolódó kifejező erőről. Minden ilyen esetben ki kell hangsúlyozni a kísérletek játékos és vitatható eredményekkel kecsegtető jellegét. és minden tudatalatti és tudatfeletti képzettársítások nélkül büszkén mutogatja.

kifejezési formákkal. a nap süt. a vörös a tűz. Ugyanúgy igazak ezek a megállapítások. Az onnan kikerült. képi kifejezés és a dinamikus rajzvizsgálat (Magyar Tudomány. a hűségé. A Múzsák a díványon (Medicina Könyvkiadó. 2002) című könyve is hasonló témakörrel foglalkozik. az író (Gondolat. hogy a tanulmányozott terület korántsem ennyire egyszerű. amely minden oktatási szinten irányított folyamat – az öröklött tulajdonságok mellett még száz más tényező is befolyásolhatja. műfaj. Halász László A Freudi művészetpszichológia – Freud. lehetőségekkel és ezek mind-mind folyamatosan hatnak ábrázolásmódjára. Hátratett kezű.Muhi Sándor Gyermekrajzok olvasatai az intenzív kéket és az erőteljes sárgát is preferálja. és még hosszan folytathatnám. sétáló ember A rajzok. amely szerint a fehér a tisztaság. mint az. mint egy érintetlen. hiszen lényegében a szerzőnek igaza van. elemezni. a magabiztosság szimbóluma. a kolerikus kedvenc színei az erőteljes. hogy a betegség jelei és a gyógyulás folyamata milyen mértékben tükröződik a rajzokban. Özvegy édesanyja gondoskodott róla. Természetesen az ilyen sommás megállapításokkal. Az élénk vagy pasztellszínek használatát a képzőművészeti nevelésben –. leírt. komorság színe. Helyszíni vizsgálat után kórházba küldtem. magától értetődő. meleg színárnyalatok. A fekete a szomorúság. gyermekrajzok pszichiátriai elemzése is sokak által gyakorolt. 2004/4) című írásában rövid történelmi áttekintés után azt mutatja be. krónikus szkizofréniás férfi éveken keresztül ágyban feküdt. a flegmatikus általában tiszta színeket használ. amelynek szerzői arra vállalkoznak. elzárva a világtól. Hárdi István: Pszichiátria. hogy a pszichiátria és a kultúra. ösztönös kifejezési forma: hiba. a zöld a személyiség érettségére. de a még igen 71 . közhelyekkel sem tud mit kezdeni egy szakember sem. ezen belül a képzőművészet kapcsolatát mutassák be. direkt. A gond azzal van. az eső esik. barátkozik ezen a területen új anyagokkal. a kék a nyugalomé. Külön irodalma van a színek szimbolikus jelentésének. az energia. teljes mértékben spontán. harmóniára utal. technikákkal. Erre adnék a fenti munkából egy példát: „Egy negyvenéves. 2006) is ilyen mű. A melankolikus gyerek inkább a pasztellszíneket kedveli. Köztudott. A rajzra úgy tekinteni. hogy már egy kiscsoportos óvodás is naponta ismerkedik. hogy: a szél fúj. az érzelmek.

esetleg százalékokban. mint a művészeti akadémiák műtermeiben – festőállványok sorakoznak. Mélyen átéreztem a tanácstalanságát. szemfényvesztés. A további kezelés eredményeképpen még koherensebb vonalvezetésű. hátratett kezű. hiányos végtagú embert ábrázolt szaggatott vonalvezetéssel. Az alkalmazott terápiára állapota javult. kartonra fessen. Intézetünkben jelentkezésekor főleg az arcban üres. amelyet a szerző természetesen az említett négy rajzzal is illusztrál – van egy szépséghibája. hogy az amúgy is zsúfolt rendelő egyik termét érdemes-e egy ilyen színpadi hatás kedvéért feláldozni. Mivel kíváncsi voltam a szokatlan jelenség hátterére. esetleg általános iskolát végzett beteget. de szemüveges arcú – figurát készített.Nézőpont gátolt. sétáló embere tájékoztatott. és csak esetenként. Mindez arra figyelmeztet minden vizsgálódót. érdeklődtem az általam ismert pszichiátertől. plasztikusabb. Az megint más kérdés. tájékozott kollégákra. és akit arra bíztat orvosa. aki lelkesen arról tájékoztatott. akinek van némi előképzettsége ezen a területen. a személyiségképek felvázolásánál. visszavonult betegnél kombinált gyógyszeres (…) kúrát kezdtünk. A beteg jól van és dolgozik. esetleg ábrázolja saját magát. azonban az arcát a sapka szélével letakarta. kutatót. Munkahelyemre menet. Rajzán az alak már részletgazdagabbá vált. mint díszlet. házat. hogy például hátratett kezű. sétáló embert csak az tud ábrázolni. és ennek a hatásvadászó manővernek milyen mértékben látják a betegek a kárát. rögtön magam elé képzeltem egy személyiségzavarokkal küzdő. Rövid idő alatt természetesen kiderült az is. Miközben figyelmesen hallgattam. körültekintő mérlegelések után vonhatunk le ezek alapján helytálló következtetéseket. és tisztesség ne essék. a lakásunk közelében néhány éve egy tömbház földszintjén pszichiátriai rendelő működött.. aki életében először a rendelőben látott igazi festőállványt. közvetlenebb –. rajzoljon embert. és egy szép napon arra lettem figyelmes. templomot. hogy ez a „műterem” nem más. bevásárlás közben sűrűn jártam el mellette. 72 . közvetlenebb arcú. analfabéta vagy csak elemi. grafikonokkal is kifejezett következtetésekhez sem fűznék sok reményt. hogy a megfigyelt részletek mennyire viszonylagosak. fát. az ti. Szatmárnémetiben. az arc megjelenítésének módja szintén nagymértékben függ a tanultaktól is. hogy az állványra helyezett vászonra. de puszta léte nagy hatással van a kevésbé tapasztalt. aminek a gyakorlatban szinte semmi haszna sincs. A rehabilitációs időszakról (melyben négyórás munkát vállalt) életközeli.” Ennek a tesztnek a többi hasonló jellegűvel együtt –. hogy az egyik utcára nyíló ablakú teremben annak rendje-módja szerint. az ilyen körülmények között készült festménye kapcsán megállapítható. hogy milyen nagy jelentősége van az ábrázolások elemzésének a különféle pszichiátriai betegségek azonosításánál.

felmérésekkel valamint a rajzokat. gondolom a jelenséget annál. havonta külön irattartóba helyezett anyagból a kedves olvasó átfogó képet csak két olyan kisgyermek fejlődéséről nyerhet az ábrázolás tekintetében. áttekinthető. Miért? Mert közben rájöttem. hogy a gondosan. tesztet. mégsem lett és nem is lesz könyv belőle. Az így összegyűjtött anyag jelentős részét máig őrzöm. valamint a főiskola honlapján is olvashatja az érdeklődő. Olyan szakemberekre gondolok. Magam is írtam egynéhány oldalas tanulmányt a jelenségről: A firkától az ábrázolásig. olykor a folyamatban megtorpanások és visszaesések is észlelhetőek. Miért nem írtam meg a könyvem? Visszatérve a gyermeki ábrázolásokra. szinte napi rendszerességgel gyűjtöttem az unokahúgom. bővülnek. ismerő kutatók közreműködésével ez leírható lenne. hogy a későbbiekben egy átfogó tanulmányt. fejlődnek. hogy nem tartom fontosnak pedagógiai. majd a lányom rajzait azzal a céllal. illetve a nyolcvanas évek elején. tanítvány számára érthető szavakkal. hogy ilyen egyszerű szerkezetekkel. akik naponta albumokat. Ezzel kapcsolatban egyetlen példát említenék.Muhi Sándor Gyermekrajzok olvasatai Természetesen jelen esetben sem azzal van gondom. de nagyon sok tényező függvényében alakulnak. pszichológiai. elgondolkoztatóak. az alkotó tevékenységeket kevésbé értő. hogy ezek megítélésénél a nagy eltolódásokat érdemes figyelembe venni. könyvet írjak a jelenségről. hogy az alkotómunka jellegénél fogva. tehát könnyen kezelhető keretekbe. A hetvenes. azoknak valóban vannak felismerhető. illetve adhatnak okot az aggodalomra. Arra. már az első firkák megjelenésétől. vagy nem veszem komolyan kivétel nélkül az összes tudományos dolgozatot. összetettségéből adódóan nehezen illeszthető a kutatók által leggyakrabban használt egyszerű. akik nem a napi munkájuk részeként találkoznak a gyermeki alkotások. de egyben arra is figyelmeztettem az olvasóimat. jól elkülöníthető szakaszai. akik szakember irányítása mellett dolgozhattak. Ebben igyekeztem nem kirekesztő. amelyet a Csíkszeredában megjelenő módszertani folyóiratban. a Magiszterben közöltem. grafikont. 73 . Csupán arról van szó. vagyis magát a produktumot is csak kívülállóként ismerhetik. Csak ezek lehetnek valóban örvendetesek. a rajzok világával. értékelhetik. kifejezésekkel felvázolni a rajzfejlődés általam fontosnak tartott szakaszait. minden kolléga. sokrétűbbnek érzem. olyanokkal. többirányú vizsgálódásra. vagyis az ezekkel kapcsolatos általános érvényű következtetéseket rendszerezve és gazdagon illusztrálva szerettem volna átnyújtani az olvasónak.vagy gyermekrajzok tanulmányozását. az alaposabb. hogy kicsit összetettebbnek. pszichiátriai szempontból a felnőtt. festményeket nézegethettek.

1987) amelyekben a kísérleti személyeknek a teljesítményét rajzaik alapján állapítják meg. emberré váltak. A teszt 4. korlátairól fejtettem ki képekben a véleményemet. festmény sem elemezhető úgy. Kárpáti Andrea erről a következőket írja: „Elveti a szigorúan szabályozott. anyává. amelyeket fekete ceruzával. hogy módot ad a spontán és irányított ábrázolások összevetésére. Olyan témákat választ. Végső soron a gyermekrajz-gyűjteményemnek mégis vettem valami hasznát. hogy sikeres felvételi után mindketten elvégzik a képzőművészeti akadémiát. tucatnyi díjat nyertek. A leírtakkal azt szeretném jelezni. vonalzó és körző használata nélkül kell megol- 74 . és közvetlen utána művészeti életünk aktív szereplőivé válnak. a lányom történelemtanár lett. felméréséhez tesztsorozatot is közöl. alapok álltak a munkához a rendelkezésükre. hogy egyetlen rajz. a fákat. hogy elvonatkoztatunk a szerzőtől. mégis viszonylag objektíven értékelhetők – tehát az esztétikai jegyek mellett elegendő technikai problémát is tartalmaznak. egyéni megoldásokra. az emberi alakokat. amelyben a szabadságról és annak naponta tapasztalt. leírt gyermeki ábrázolás vonalát. jellemzőkkel is kiegészítjük őket. hiszen a három. értékelése. kidolgozott formák. mint az. egyenként 15 perces rajzi feladatból áll. hogy az unokahúgom mérnök. Ide tartozik a Clark rajzi képességek teszt is (Gilbert Clark. és akik naponta engem is láttak rajzolni. munkáik reprodukcióit az újságok közölték. ábrázolásait mutatja be. óvodát ábrázoló munkák elemzése. de megtartja a rajzok minősítésének évszázadok alatt kialakult néhány kritériumát. értékelő tesztek között vannak jól ismert. A valóság az. megítélésem szerint ettől jobb szakemberré. festményeket elemző. az iskolát. ilyenek a családot ábrázoló rajzok. Ezek esetenként hasznosak is lehetnek. 2005) című kötete tovább taglalja a Feuer Mária által részletesen ismertetett. felmérések Kárpáti Andrea: A kamaszok vizuális nyelve (Akadémiai Kiadó. Az a tény. Alkotásaiknak természetesen annak idején óriási sikere volt. természetesen beépült személyiségükbe. További tesztek. keretek. a 12–18 éves fiatalok vizuális képességeit. zsírkrétával vagy filctollal. Előnye. szabad témaválasztású alkotást is kér. megélt. A lányom rajzait interpretálva. a családi házakat. átalakítva egész kiállításnyi anyagot készítettem és mutattam be 1984-ben Szatmárnémetiben. hogy mindketten szépen és örömmel rajzoltak. amelyek lehetőséget adnak ötletes. szakaszait. Ennek értékeléséhez. adott témájú feladat mellett egy nyitott.Nézőpont akiknek válogatott rajzeszközök. formális feladatokat. A rajzokat. Ezek után mi sem lett volna természetesebb. illetve az alkotás keletkezésének körülményeitől. ha más forrásokból származó értesülésekkel.

lelki alkattól függetlenül – bárki megtanítható az erőteljes. hanem annak az oktatói-nevelői munka egészét segítő hozadéka. A napi gyakorlat része ugyanis. azt is pontosan tudja. a második klasszikus emberrajz. Megteheti. de egy futó embert kell ábrázolni. rendszerbe helyez. A legtöbbször még erre sincs azonban szükség. hogy az utolsó megadott négyzetbe rajzolj bármit. dinamikáját is. előző tapasztalatoktól elkülönítve. A tesztfüzet az egyes feladatok meghatározása alatt 20 x 20 cm-es négyszögeket tartalmaz. milyen jellegű irányítás mellett készült a munkája. a világ felfedezésének. környezettől. csak a szembetűnő. tehát meg tudja ítélni a fejlődés mértékét. nyilvánvaló jellemzőkre összpontosítva mérlegel. hogy – indokolt. Olvasom például az egyik cikkben. technikai eszközök vannak a birtokában. pszichiáter. kifejező erejére hívjuk fel tanítványaink figyelmét. az óvó. oktatástudományi szakember a gyermekrajzokról? Ő elsősorban nem a kortól.és tanítónő. körvonalak használatára. Az így beállt váltás alapján vajon milyen következtetéseket vonna le az a kutató. akinek fogalma sincs az előzményekről? 75 . mit kell tudnia egy második osztályos tanulónak. hogy ki-ki saját magát rajzolja le. hanem ugyanakkor tanulhatóak. maga is rájön a hiányosságokra. folyamatában közelít a jelenséghez. hanem már első ránézésre összehasonlít. Az első egy érdekes ház képét kéri. hanem véleményének kialakításában reflexszerűen. hogy milyen szintről indult a gyerek.Muhi Sándor Gyermekrajzok olvasatai dani. A gyakorló szakember szempontjai Mit tud a rajztanár. magától értetődő módon a tanuló tevékenységével. megismerésének eszközeként kezelik. Gyakorló rajztanárként pontosan tudom. erőtlen kontúrokat általában a melankolikus alkatú emberek használják. Ők a képzőművészeti tevékenységeket a környezet. A harmadik arra buzdít. kifejező színek. alakíthatóak. amit nem tudhat a pszichológus. amikor a táblán rögtönzött alkalmi kiállítások kapcsán az ilyen megoldások hatására.” A teszt lényegében négy egyszerű feladatot tartalmaz. Egy gyakorló pedagógus számára elsősorban nem maga a kutatás a lényeges. Mivel legtöbbször saját tanítványai rajzait elemzi. ha összehasonlításban látja saját munkáját. képességeivel. hogy a gyenge. szociális helyzetével kapcsolatban szerzett információk is beépülnek. esetleg milyen vizuális ingerek hatására. hogy a színhasználat. hiszen pontosan tudja mit tanult. milyen tárgyi. a rajzokat ezekben kell elkészíteni. formálhatóak is. és legtöbbjük úgy gondolja. a kifejező erővel kapcsolatos elméleti és technikai ismeretek nemcsak tanulmányozhatóak. amit akarsz. míg a negyedik azt kéri. Sohasem kizárólag a munkákra összpontosítva fogalmazza meg következtetéseit. hiszen a tanuló.

sokoldalú felhasználása. az ábrázolás fejlődése folyamatos. tudása. valamennyi tevékenységi területre kiterjedő hasznosítása. és megállapítják. Ebben a fejlődésben jelentős szerephez jutott az utóbbi hónapokban a kreativitás. birka van a tájképen. művészettörténészek szövegeire emlékeztetnek. személyisége kiegyensúlyozott. boncolgató leírások engem minden esetben a botcsinálta műkritikusok. százalékokban megfogalmazott. hogy a tanuló a képzőművészeti nevelés területén szerzett ismereteit. felerősítése és széles körű. az expresszivitás. kívülállóként ismerik az alkotó folyamatot. tartalmát kell hozzá alaposan ismerni. Azért. alapvető dolgok. mert ide a hangyaszorgalomnál több kell. Mint fentebb említettem. felerősítésére kell helyezni a hangsúlyt. amelyek a továbbiakban erőteljesen motiválhatják az egész iskolai tevékenységet. az eszköztár szerepét ezek létrejöttében. amelyek kedvezőtlen körülmények között nem jöhettek volna felszínre. nem értik igazán sem a műveket. annak jellegét. eredetileg nem három. képességeit más területeken is kamatoztatja. ezért a lényeges.: A tanuló rajzkészsége. Miért nehezebb egy ilyen egyszerűnek tűnő összképet megfogalmazni. 76 . Mivel jobbára csak könyvből. interpretálása helyett leltároznak. hogy a családi házon. kiderítik. egyénibbé vált. rajzolás közben a tanulók olyan képességeket. sem a körülmények. hogy a művész mikor kapta meg a szamárköhögést. harmonikus. jelenségek bemutatása. teljesítményt. Minden más szempont. halk szavú tanuló a rajz. tudományos fejtegetés ennek a célnak van alárendelve. nemcsak a tevékenységet. festés. életkörülményeinek megfelelően alakul. Az már mellékes tényező. manualitása a korának. A leírtak lehetnének például a használható. A képzett szakember számára a feladat ezeknek a lappangó energiáknak a felszabadítása. és ez milyen hatással volt a szaggatott ecsetkezelésének kialakulására. egyenes vonalú. hanem négy ablak volt. és egész iskolai tevékenységére kihatnak az itt szerzett tapasztalatok. visszahúzódó. elemzés. hanem a gyereket is. Leírják hány ház. fénymásolatban közkinccsé teszik a szamárköhögést gyógyítandó recept reprodukcióját. Az amúgy félénk. A szőrszálhasogató. képi kifejezés területén egyre bátrabbá. hogy mindennek csak indirekt módon van köze a reprodukált recepthez. amelyben a művész felcseperedett. Kutatásokat végeznek és megtalálják. Pl. közlik. tehetséget fedezhetnek fel önmagukban. Megfigyelhető az is. grafikonokkal teletűzdelt elemzésekre gondolok. mint mondjuk a szangvinikus tanuló lélegzetvételeinek a számát mérni naponta.Nézőpont A jól irányított alkotómunka. hanem néhány mondatba foglalható rövid leírásra. és az eredményt százalékokban közölni. széles körben kamatoztatható elemzések kiindulópontjai. a továbbiakban a fenti tulajdonságoknak a szilárdítására. Nem pontokban rendszerezett. eredmények.

Még szerencse. ami a kívülálló. hogy ennek a mérhetetlen tudásnak egyedül ők a birtokosai. a rajzot tanító pedagógus megkerülhetetlen A leírtakkal jelezni szerettem volna. amit tankönyvekből. aki ne kapna gutaütést a fentiektől. felhasználása. idézése nélkül senki sem boldogulhat hosszú távon ezen a területen. fejlődésére. értelmi. Innen már csak egy lépés a tanulmányok. A gyakorló. szakcikkek publikálása. akiknek tiszta. kísérletekből nem lehet megtanulni. hogy mi a paradigma. akikkel a gyermekek napi rendszerességgel rajzolnak. hogy az egyoldalú. Le kell szögezni tehát. bonyolult az üzenet? Attól. nem használják valamennyien a legdivatosabb kifejezéseket. kezdeményezőkészségen. Közülük is elsősorban az olyan pedagógusokra gondolok. hogy legtöbbjük nem ismeri a legújabb pszichológiai kutatások eredményeit. hogy csak azok tudnak tisztán. a gyakorlati részt megkerülő. motorikus stb. hogy a kismonográfiák születésekor legtöbbjük már nincs az élők sorában. fogalmuk sincs arról. könnyedén általánosító. Ismerik a tanulmányozott munkák technikai feltételeit. Megnyugtató tudni. kódolt mondanivalót kibogozni. világosan. hiszen evidens. kikérése. a tanítók és az óvónők. de rendelkeznek valamivel. hogy egyre többen közülük tudományos dolgozatok szerzői. a felhasznált. egyszerűen fogalmazni. hogy az ő véleményük figyelembevétele. Úgy gondolom. és végül. vagyis a rajztanárok. hanem a napi tevékenységük elidegeníthetetlen. akiknél ez a tevékenység kinőtte a skolasztikus jelleget. gyermekrajzok kapcsán olykor félrevezetők lehetnek. tanulmányokból. Szinte biztosan állíthatom. pszichiáter számára behozhatatlan előny: van rálátásuk a jelenségre és annak szerepére. Jó érzés látni. minden más tantárgy területén sokoldalúan hasznosítható része. steril fejtegetések a rajzok. eszközök korlátait és hatásait a kifejezési lehetőségekre. áhítat tárgya. ha egyáltalán az érdeklődőknek sikerül a gyakran burkolt. hogy nincs az a művész. 77 . Mitől ilyen homályos. ahol minden feladat megoldásánál a kreativitáson. de nem utolsó sorban jól ismerik a gyereket.Muhi Sándor Gyermekrajzok olvasatai hogy közben természetesen rendkívül büszkék arra. Lehet. nem csupán kutatási terület. hogy a gyermekrajzok világáról azok tudnak a legtöbbet. írni. az egyedi megközelítésen van a hangsúly. rendelkezésre álló anyagok. egyszerű mondanivalójuk van. akár a legmagasabb szinten képzett pszichológus. és ebben a minőségben egyre jobban ismerik a szakirodalmat is. a gyermek harmonikus érzelmi. amely számára a gyermekrajzok világa nem kuriózum. figyelmen kívül hagyó elméleti. hogy felnövőben van egy olyan pedagógus nemzedék. Olyasmit tudnak tehát. világos.