Imbentaryo sa Istilo ng Pagkatuto

Pangalan: ____________________

Araw: ___________________

Grado: _______________________

Guro: ___________________

Para lalo maintindihan kung paano at gusto mong matuto ng isang aralin, magkakaroon ng
simpleng imbentaryo. Pagkatapos basahin ang mga sitwasyon, maglagay ng Tsek ( / ) sa mga
espasyo (spaces) ng bawat sitwasyon na nakapaloob. Sa pagtatapos ng pagtsek, mayroong iskor na
magiging batayan ng iyong ebalwasyon o resulta sa mga napiling sagot.
Ang 24 item na sarbey ay hindi naoorasan. Sagotin ang mga sitwasyon na sa tingin mo ay angkop
sa iyong kalagayan. Ang nasabing imbentaryo ay makakatulong sa iyong mga guro na gumawa ng
mga aktibidad/ stratehiya na angkop sa iyong paraan ng pagkatuto.
Sitwasyon
1. Naalala ko ang mga aralin sa
pamamagitan ng pakikinig (Listening)
at pakikipagtalakayan (Discussion)
2. Mas gusto kong binabasa ang mga
impormasyon nakasulat sa
blackboard na may kasamang visual
aid (litrato, graph chart etc)
3. Gusto kong isulat ang aralin sa
aking kwaderno (notebook)
4. Mas gusto ko gumamit ng poster,
model ng isang bagay, o magkaruon
ng madalas na aktibidad
5. Gusto ko ipaliwanag ng guro ang
mga sarbey na larawan kagaya ng
dayagram, tsart o mga direksiyon
6. Nag eenjoy ako sa paggawa ng
aktibidad o bagay gamit ang aking
kamay
7. Mahusay ako sa paggawa ng tsart
at grap
8. Masasagot ko ng tama ang isang
aralin kapag Napapakinggan ko
(Listening)
9. Mas naalala ko ang mga aralin
kapag isinusulat ko ang mga ito sa
papel o kwaderno
10. Madali kong masundan ang mga
direksiyon sa mapa.
11. Nagiging mahusay ako sa mga
aralin kapag madalas kong
pinapakinggan sa pamamagitan ng
lektyur o napapakinggan sa gadget
(cellphone, mp3 player etc)
12. Nilalaro ko ang mga barya sa
aking bulsa
13. Natuto ako mag ispelling ng mga

Palagi

Minsan

Bihira / Madalang

Mas madali ko maintindihan ang isang artikulo o segment ng balita ssa pamamagitan ng pagbasa . PUNTOS 1 8 5 11 13 18 21 25 TOTAL ISKOR APS= Auditory Preference Inihanda ni: Teacher I/ Tagapagsaliksik BIHIRA – 1 PUNTOS PAGKILOS (TACTILE) NO. May hinahawakan akong bagay kagaya ng lapis. Mahusay ang pag memorya (Memorize) ko inilalalrawan ko ito (describe) sa aking isip 17. Natuto ako mag ispell kapag ginagamit ko ang aking Daliri o hand signs 18. Mas gusto kong makinig ng balita kaysa magbasa 22.salita kapag binabanggit ko ng malakas kaysa isulat sa papel 14. PUNTOS 4 6 7 12 15 17 20 23 TOTAL ISKOR TPS: Tactile Preference . Mas gusto kong matuto ng isang bagay kapag binabasa ko 23. 15. pag shake hand etc 25. I-add ang lahat ng total na iskor para malaman ang mga learning preference (Istilo ng pagktuto) sa bawat kolumn PALAGI – 5 PUNTOS PANINGIN (VISUAL) NO. kaysa sa pakikinig sa Radyo. Mahusay ako magsolve ng puzzle at maze 20. Mas nakakasunod ako sa oral na direksiyon (napapakingan) kaysa binabasa ang nabanggit. Mas kumportable akong humawak sa mga kaklase ko kagaya ng pagyakap. habang nagtatalakay ng aralin 21. Proseso sa pag iskor Direksiyon: Ilagay ang mga iskor alinsunod sa mga nabanggit na item. panyo. PUNTOS 2 3 9 10 14 16 19 22 TOTAL ISKOR VPS= Visual Preference MINSAN – 3 PUNTOS PAKIKINIG (AUDITORY) NO. Mas gusto ko making sa paliwanag ng guro kaysa magbasa sa libro 19. Ngumunguya ako ng chewing gum o kumakain habang nag aaral 16.

Sinuri at Inaprobahan ni: .